W ethouder I ase van neertlerhekl laad dikke Onvoldoende n Leiden 1172 leegstaande woningen Leidse raad maakt ernst met aanpak Stevenshof ïrijgt ïifi Raad voelt weinig voor subsidie Stichting Leidse Binnenstad ^VERZOEK BUREA USTATISTIEK WIJST UIT: Fabeltjes IJJÜ.I.IJJLUJUJ.I Leiden pakt emancipatie aan Emancipatie jIN'AD LEIDSE COURANT DONDERDAG 20 DECEMBER 1979 PAGINA 3 DEN Op 1 oktober van dit jaar telde n 2 len 1172 leegstaande woningen. Dit aan* 23-! jedroeg op 1 april 1970 nog slechts 290 en i in vier jaar tijd toe tot 1146 huizen. iaf deze tijd bleef het aantal lege wonin- rond de 1100 schommelen. Van de 1172 11 staande woningen op 1 oktober waren huizen ongeschikt voor bewoning, 150 en sedert de oplevering nog nooit be- ind geweest en 44 waren bedrijfs- of nstwoningen. In totaal stond ongeveer 0 T,o eenvijfde van het woningbestand lan ger dan een jaar leeg. Aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek De telling van het aantal leegstaande woningen vond plaats door de afdeling Bevolking van de gemeente Leiden. Als bron voor het bepalen van de leegstand en de duur ervan heeft het woningregister gefungeerd. Genoemde cijfers over de leegstand in Leiden hebben daarom al leen betrekking op de administratieve leeg stand. Een groot deel van de onbewoonde woningen in Leiden op 1 oktober was te wijten aan de leegstand tussen oplevering en bewoning van renovatiewoningen. Het grootst was de leeg stand in de Kooi, Noorderkwartier, Groenoord, de Waard en het Waardeiland met in totaal 136 woningen (op 1-10-1978 was dit 195). In het Roodenburgerdistrict bedroeg de leegstand van reeds bewoond zijnde huizen 113. Het Bos- en Gasthuisdistrict telde 119 leegstaande, al eerder bewoonde, huizen. In het Morsdistrict was de leegstand op 1 oktober 79 en in het Merenwiik- district stonden er 54 woningen in deze catogo- rie leeg. Door de toename van het aantal nieuw opgele verde woningen in Leiden nam ook de leeg stand van nimmer bewoonde huizen duidelijk toe. Zo stonden de 21 flatwoningen aan de Morssingel sedert september 1979 leeg. In het Kooidistrict waren dit 56 woningen, waarvan 46 op het Waardeiland. Het Merenwijkdistrict telde 60 nimmer bewoonde huizen, waarvan 52 in het flatcomplex aan de Papiermolen, dat al vanaf 1978 leeg stond. Economische aangelegenheden 19J 19 30 £3 i de (DEN Een meerder- °(22p van gemeenteraads- pties geeft wethouder me luw J. Fase een onvol- ;nde voor haar econo- sch beleid. De door het tijdens de begroting- óöl handelingen ingediende werkj ie van afheuring tegen wer beleid zal waarschijnlijk worden aangenomen, .r ook de PvdA- en de -•woordvoerder waren er gisteren over eens dat wethoudster tot nu toe weinig actief beleid !t gevoerd. Ook de D'66- •rdvoerder B. Oosterman id dat het door mevrouw ie gevoerde beleid van Delnig visie getuigt, maar 1 avond dit begrijpelijk ge- I5.25P de verwevenheid met lere functies in de stad, Is het ruimtelijke aspect, so'iroorwaardelijke bijval ~\r haar economisch beleid :g mevrouw Fase giste- eigenlijk alleen maar haar partijgenoot, K. Duijn, die in zijn betoog uithaalde naar de CDA- •leijie, die volgens hem veel te graag op het we- iderlijke pluche wil zit- lA-woordvoerder A. Ran- stelde in zijn betoog dat de. lige wethouder van econo- che aangelegenheden be te weinig doet om de tocl ^.jkloosheid in Leiden te be- Tevens ging de lA-er in op de noodzake- Jleid om spoedig bedrijf- ?P^reinen in te richten. Ener- en'c voor de voortgang van de ivernieuwing en ander- iö voor de continuering van e bestaande werkgelegen- Ook andere fracties igen aan op het gereedma- van nieuwe bedrijfsterrei- In dit verband noemde ren"het Schuttersveld, het ter- „De Hallen" (achter de openoordhallen) en Room de fL pacht PPR-raadslid L. Beijen >t 4eg zich af of er geen moge- nulïheden zijn om meer be- ^reeïfsterrein in de Meren wijk ir vtealiseren op de plaats waar gepjns hoogspanningskabels lo- i die onder de grond kun- iie <n worden gelegd. Terloops deèkte Beijen nog op dat naar r dak mening de nieuw uit te orte|en bedrijfsgrond in erf- rHU|ht moet worden uitgege- Wethouder mevr. Fase. ven. „We hebben goede voor beelden aan de Waard en de Rooseveltstraat waar terrein braak ligt, omdat het in parti culiere handen is. waardoor er een veel te hoge prijs per vier kante meter wordt gevraagd. Zo werkt dat als je grond uit handen geeft. Met bestem mingsplannen kun je dan nog wel een' vinger in de pap hou den over het gebruik van de grond, maar speculatie is hier mee niet tegen te gaan", aldus het PPR-raadslid. De heer Oosterman (D'66) vroeg naar de mogelijkheden om aan de randen van de stad overslagplaatsen in te richten, zodat het zware verkeer niet meer door de binnenstad hoeft. Tevens zag hij in Leiden graag een nacht- en zondag winkel komen. Door het CPN- raadslid D. Hoeven werd. er op gewezen dat er steeds meer bedrijven uit Leiden lijken te worden verdreven. „Ook be drijven die wel milieuvriende lijk zijn, zoals Engelstein, krij gen niet de gelegenheid om zich naar behoren uit te brei den". Evenals het PvdA- raadslid Ranner vroeg de heer Hoeven zich af wat het college uiteindelijk heeft gedaan om de scheepswerf Boot van een faillissement te redden. Schimpscheuten Tot een aardige politieke con frontatie kwam het tussen W. Bleijie (CDA) en Van Duijn (VVD). De CDA-er stelde dat mevrouw Fase tot nu toe nog niet veel meer had gedaan dan „het passen op de winkel maar dan wel een met zeer variabe le sluitingstijden". Hij hekelde het telkens maar uitblijven van een volledig economische beleidsplan dat de wethoudster vorig jaar al heeft toegezegd. „Telkens weer worden wij ge confronteerd met nieuwe be stemmingsplannen voor wij ken in de binnenstad. In de plannen, en ook trouwens in het structuurplan voor de bin nenstad, ontbreekt een econo mische visie. Als het beleids plan, waarin de wethouder die visie kwijt kan, nog.lang uit blijft, dan hoeft het niet meer", aldus Bleijie, die vond dat desnoods ambtenaren van de afdeling economische zaken en bedrijven maar niet aan het overleg bij bestemmingsplan nen moeten deelnemen, zolang er geen beleidsplan is. „Anders blijft het toch maar bij ad hoe beslissingen, waar we weinig aan hebben". „De heer Bleijie weet net zo goed als ik dat er dagelijks een ambtenaar bezig is aan het economisch beleidsplan, waar van er notabene al twee hoofdstukken zijn versche nen", aldus een verbolgen Van Duijn. „Ik heb dan ook geen goed woord over voor de mo tie van afkeuring die het CDA heeft ingediend". Bleijie inte- rumpeerde de VVD-er hierop met deze eraan te herinneren dat drie jaar geleden de toen malige wethouder van econo mische aangeledenheden, M. van Aken, met geen enkel ar gument de VVD-er kon over tuigen van het feit dat het fy siek onmogelijk was om bin nen de door Van Duijn gestel de termijn een nota te laten ontwerpen. Schimpscheuten waarin de twee raadsleden el kaar politieke ongeloofwaar digheid verweten, vlogen over en weer. Niet geheel naar tevredenheid van de verschillende fractie woordvoerders ging mevrouw Fase op de betogen in. Een motie van de heer Bleijie om een volgende banenmarkt in april of mei te organiseren, zo dat schoolverlaters er een opti maal gebruik van kunnen ma ken, werd door het college overgenomen. Verder dan vage toezeggingen dat „het een zou worden bekeken en het ander op stapel staat", kwam de wethoudster niet. De Stevenshofjespolder. LEIDEN Dat het de Leidse gemeenteraad ernst is met de ontwikkeling van de Ste- venshofjespolder, bleek gisteravond tijdens de behandeling van de begroting ruimtelij ke ordening. Al eerder deze week zijn er sig nalen uit de raad gekomen dat het nu toch echt tijd wordt dat de polder bebouwd wordt. Niet in de laatste plaats omdat de ge meente met het oog op de stadsvernieuwing terreinen nodig heeft om binnenstadsbedrij- ven te kunnen verplaatsen. Mevrouw M. Ko ning (PvdA) kwam gisteravond met de mo tie waarin het college werd gevraagd voor 1 maart met een architectenkeuze voor de bui tengebieden te komen. De D'66-fractievoorzitter H. Glaubitz stelde dat zijn fractie ook wel inziet dat er iets moet gaan gebeuren met de polder, hoewel D'66 er niet om staat te juichen. Hij pleitte wel voor een ge faseerde aanpak van de bebouwing. Voorts hekelde hij de toenemende neiging van het gemeentebestuur om overal in de stad fiets en voetgangersbruggetjes aan te leggen. Vol gens D'66 wordt hiermee het monumentale ka rakter van de binnenstad ernstig verstoord. Zowel het VVD-raadslid M. Zonnevylle als het CDA-raadslid J. van Zijp gingen in op de pro blemen die zijn gerezen rond het maken van het ontwerp-bestemmingsplan Pancras-Oost. „Vele bedrijven zitten 'helemaal in de hoek Ruimtelijke ordening waar de slagen vallen. De onduidelijkheid over wat er met de bedrijven gaat gebeuren wekt veel onrust. Prachtige plannen, zoals Pancras- Oost worden in de openbaarheid gebracht en de eigenaren van bedrijven begrijpen dat hun be drijf niet gewenst is op de plaats waar ze zit ten", aldus de heer Van Zijp. Het CDA-raadslid ging voorts in op het ontbre ken van mankracht op de gemeentelijke afde lingen om alle verbeterings- en bestemmings plannen te maken. Hij stelde voor ook externe bureaus bij het ontwerpen van de plannen te betrekken. Immers om in aanmerking te ko men voor de Interim Saldo Regeling is haast met de plannen geboden. Het PSP-raadslid Van der Putten hekelde de op stapel staande plannen om op het Schutters veld kantoren te bouwen. Liever zag hij hier goedkope woningen gerealiseerd.d Een en an der is, volgens hem te verwezenlijken omdat het hier gemeentelijke grond betreft. De heer D. Hoeven ging met name in op de vraag wat er in de toekomst gaat gbebeuren met de huidige gebruikers van het voormalig Marinecomplex aan het Noordeinde en de Mor- spoortkazerne. LEIDEN Het PPR raadslid L. Beijen heefi gisteravond de wethou ders C. Waal en P.H. Schoute verweten de afge lopen tijd enkele ambte naren onheus te hebben bejegend. Bij de behande ling van het onteigenings plan Haver- en Gort heeft wethouder Waal van stadsontwikkeling, vol gens de heer Beijen, ge suggereerd dat twee amb tenaren, waarvan de wet houder dacht dat zij lid waren van de PSP, zich lieten leiden door hun persoonlijke politieke vi sie, in plaats van loyaal mee te werken aan de uit voering van het collegebe- leid. Wethouder Waal ontkende dat dergelijke suggesties ook maar een moment door zijn hoofd hebben gespeeld. „Toen ik hoorde van welke partij een van de twee amb tenaren was, heb ik alleen gezegd dat er sprake kan zijn van een politieke coïn cidentie, zonder daar een oordeel over uit te hebben gesproken", aldus de wet houder. Ook wethouder P.H. Schou te verwees hetgeen hem door Beijen werd ingewre ven naar het land der fabe len. Het was de heer Beijen ter ore gekomen dat de heer Schoute een ambtenaar van het Stedelijke Lakenhal had berispt omdat zij in een krantenstukje een onderdeel van het college- beleid had aangevallen waarmee zij volgens de wet houder niets te maken had. De wethouder ontkende een en ander in alle toonaarden. Nadat de vergadering twee uur geschorst was, kon de heer Beijen de wethouder meedelen dat hij een en an der bevestigd had gekregen van de berispte ambtenaar. Wethouder Schoute deed er vervolgens het zwijgen toe. Op vragen van de heer Beijen verklaarde wethou der mevrouw Fase van per soneelszaken dat er niets op tegen is als een ambtenaar er privé een bepaalde poli tieke visie op na houdt, als hij bij zijn werk maar loyaal het collegebeleid uitvoert. 1DEN Het is hoogst jfelachtig of de Stichting dse Binnenstad de in de offroting opgenomen subsi- wel degelijk zal krijgen, dens de begrotingsbehan- delingen gaan er steeds meenteraadsfracties vindt dat PvdA-fractie vinden het in ie- taalkrachtige groeperingen zit- meer stemmen op om het be- de stichting niet representatief der geval beter dat het college ten die het werk van de stich- drag van 15.000,- voor an- is voor alle groeperingen die niet de groeperingen afzonder- ting kunnen financieren, dere doeleinden te gebrui- zij zegt te vertegenwoordigen, lijk om de tafel gaat zitten. Bo-i ken. vendien vindt men dat er in Alleen de VVD toont zich een. Het merendeel van de ge- Met name de PPR- en de de stichting voldoende kapi- warm pleitbezorger voor een subsidiëring van de SLB. De heer K. van Duijn stelde gis teravond dat de linkse fracties zich veel te star opstellen in de manier waarop zij zich afzet ten tegen de stichting. „Het is belangrijk op dit moment een gestructureerd overleg te heb ben. Hierbij wil ik me niet, zoals de andere fracties, laten leiden door rancuneuze gevoe lens tegenover de stichting, die soms weieens kritiek uit op het collegebeleid, maar die toch een goede en nuttige ge sprekspartner is", aldus Van Duijn. Actie Amnesty In bet kader van de internationaal gevoerde actie orga niseert ook de Leidse afdeling van Amnesty Internati onal (de organisatie, die zicb inzet voor het lot van alle politieke gevangenen) een informatie-campagne. Vanavond en morgenavond wordt er van zeven tot ne gen uur in de binnenstad een informatiestand inge richt, waarbij de leden van de Leidse werkgroep een stille wacht met fakkels houden. Aan de Leidse bevol king worden, onder bet periodiek afroepen van namen van Russische gevangenen, ter ondertekening petities aangeboden en tenslotte is er zaterdag op het Stadhuis plein eveneens een stand, die de gehele dag is geopend. Advents-concert De Leidse Cantorij geeft zondag 23 december het zesde Ad- ventsconcert in de Hooglandse Kerk. De Leidse Cantorij staat onder leiding van Cantororganist Joop Brons. Mede werking wordt verleend door fluitiste Mijke de Ru en de hoboïst Henk Kapaan. Het concert begint om kwart over acht. De kerk kan betreden worden middels de ingang Zuidertransept aan de Middelweg. Kerstconcert Het jaarlijkse kerstconcert van de Volksuniversiteit K&O dat morgen wordt gegeven zal dit jaar voor het eerst in de (overigens goed verwarmde) Hooglandse Kerk plaatsvinden. Medewerking verlenen bet Ge westelijk Orkest, het Nederlands Madrigaalkoor, het Alma Materkoor en zeven solisten. Het concert wordt geopend met een ouverture voor blazers van de 18e eeuwse componist Devienne. Vervolgens wordt een sy mphonic concertante van Mozart uitgevoerd. Solisten hierin zijn de violist Georgi Hanza en de altviolist Ludwig Lang. Na de pauze wordt het Oratorio de Noël van Saint-Saens ten gehore gebracht. Solisten in dit werk zijn de sopraan Nellie van der Spek, de altzange ressen Aafje Heijnis en Margaret Beunders, de tenor Howard Crook en de bas-bariton Charles van Tassel. Het orkest staat onder leiding van David Porcelijn, de koren worden gedirigeerd door Henk Briër. Het con cert wordt besloten met de traditionele samenzang van toehoorders, beide koren en orkest. Omdat bet orgel van de Hooglandse Kerk nog niet is gerestaureerd zal bet orkest zelf een pijporgel meebrengen. In de pauze van het concert wordt koffie geschonken. Het concert begint om kwart over acht. Kaarten zijn verkrijgbaar bij K&O, Oude Vest 45, tel. 141141. Bas-bariton Charles van Tassel. Kerst in Hartebrugkerh In de Hartebrugkerk heeft maandagavond 24 december om half tien een plechtige nachtmis plaats. De mis wordt omlijst door het gemengd koor met medewerking van de leden van het Leids Toonkunstorkest. Het geheel staat on der leiding van Jan Schmitz. Om twaalf uur begint de kerstnachtviering met het thema: 'Geboren een Zoon'. Het jongerenkoor 'De Overbrugging' verleent medewerking. Een kwartier voor aanvang van de heilige missen worden de kerstliederen gezongen. Eerste kerstdag is er om kwart voor elf een plechtige hoogmis met medewerking van het gemengd koor en om drie uur: 'Kindje wiegeneen kerst viering voor de allerkleinsten. Tweede kerstdag is er om kwart voor elf een hoogmis met medewerking van het herenkoor. Om half tien en kwart over twaalf worden er stille heilige missen opgedragen. Kerstoneelstuk Imperium De christelijke toneelgroep Imperium brengt dit jaar de nieuwe kerstcollage „Waar?..Of niet" morgen en za terdag 22 december in het Microtheater aan de Oude Vest 33e in Leiden. Vele jaren werd het spel „Blijf 'ns even staan" rond kerstmis opgevoerd door de toneel groep. De toneeluitvoeringen beginnen om half negen 's avonds. De toegang is gratis. LEIDEN Het Leidse ge meentebestuur is van plan op serieuze wijze de emanci patie van de vrouw aan te pakken. Door het PvdA- raadslid mevrouw H. van Dongen werden enkele mo ties hierover ingediend, die alle positief door de we thoudster van personeelsza ken, mevrouw J. Fase, die tevens de coördinerend por tefeuillehoudster emancipa tiezaken is, werden ontvan gen. Bovendien is er enige tijd geleden al een nota uit gebracht, waarin aanbeve lingen worden gedaan voor een gerichter emancipatiebe leid. Als enig raadslid ging me vrouw Van Dongen uitvoerig in op emancipatiebeleid. Zij staafde haar pleidooi met maar liefst vier moties. In de eerste wordt het college gevraagd een werkgroep emancipatie in het leven te roepen voor het opstellen van een gemeentelij ke emancipatienota en het toetsen van het gemeentelijk beleid aan de uitgangspunten. Teneinde tegelijkertijd concre- te aanzetten te geven voor een emancipatiebeleid dienen te vens in de personeelsadverten ties van de gemeente gelijke kansen voor mannen en vrou wen te worden geschapen e- venals bij het aanstellingenbe- leid. Tevens moeten er gelijke kansen komen voor mannen en vrouwen in hogere func ties. Mevrouw Van Dongen trachtte de wethoudster vast te pinnen om voor 1 juni volgend jaar met voorstellen hierover te komen. Mevrouw Fase wil de dit liever niet toezeggen. Zij neigde meer naar de motie van de heer B. Oosterman (D'66) waarin deze vraagt om een beleid te voeren dat is ge richt op een duidelijke verho ging van het aantal vrouwelij ke ambtenaren.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 3