,Man met twee gezichten" volwaardig drama op NOS-tv Keur van Nederlandse artiesten in Kerstmis'79 TROS vraagt meer zendtijd op tv TERUGBLIK TELEVISIE VANAVON TELEVISIE VRIJDAG RADIO VANAVOND RADIO VRIJDAG serie. 18.15 Kleuti School. 19.05 Ffl 5 Meded. en 20.10 Weerber er. speelfilm. 21.9 HILVERSUM 3 L -Metierdaad-Memo. 9®. Tiidsem. 9.03 (S) De |ni. (^- Iruilmand. NCRV. 11.03' non stop. 12.03 (S) Goe» 14 02 <S) Tipparade. 15.250 i 15.30 (S) Top-40. |er miggm £!os ^°g 100 Nws. 14. 14 20 (S) Or VPRO: 15.0( <S) Klankspiegel reis door Israel 14 40 (S) Plaatpr RADIO/TELEVISIE LEIDSE COURANT DONDERDAG 20 DECEMBER 1979 PAGINTA NEDERLAND 1 NOS 18.00 Nieuws voor doven en slechthorenden 18.30 Sesamstraat 18.45 Paspoort, voor Turken 18.55 Journaal KRO 18.59 Kerstmis '79, kerstliedjes 19.45 De zwarte tulp (La tulipe noire), speelfilm NOS 21.37 Journaal 21.55 Den Haag vandaag 22.20 Het programma met de MAP 23.15 Journaal NEDERLAND2 NOS 18.00 Nieuws voor doven en slechthorenden 18.55 Journaal TROS 18.59 De TROS Top 50 NOS 20.00 Journaal TROS 20.27 Martine, showprogramma 21.30 Op dood spoor, tv-serie 22.20 Aktua Tv 23.10 Soap, tv-serie NOS 23.40 Journaal DUITSLAND 1 (Reg. progr.: NDR: 18.00 Reportage. 18.30 Actual.progr. 18.45 Kleuterse rie. 18 55 Polizeilnspektion 1,1 19.25 Reg. magaz. 19.59 Prod WDR: 18.00 Inform, progr. 181* amerikanische Familie, tv-seri) Actual.magaz. 19.45 Spiel u 8.) 20.00 Journ. 20.15 Discusi 21.00 Muz. en gesprekken. 2u, tual. 23.00 Klass. mu DUITSLAND 2 18.20 Der Buergermeister. 19 00 Journ. 19.30 Licht mi 21.00 Actual. 21.20 Docuif' 22 05 Fuenf Minuten Ende t tv-spel. 23.15 Reportage. 0.1 DUITSLAND 3 WDR 18 00 Kleuterserie. 18.30 TL natuurkunde. 19.00 Jongerf 19.45 Journal 3. 20.00 Jourij. Chisum. speelfilm. 22.00 progr. 22.30 Reportage. On^ BELGIE NED. 1 18.00 Kinderfilmserie. 18.051 renprogr. 18.30 JeugdserieT Docum. 19.10 Inform, progir Meded.en Morgen. 19.45 20.10 Mork 6 Mindy, tv-serl^ Panorama. 21.25 De het Westen (How the West w( tv-serie. Ong. 23.00-23.15 Jo^, BELGIE NED. 2 18.00 Kinderfilmserie. 18.05 L renprogr. 18.30 Jeugdserier" Docum. 19.10 Inform, progn Meded en Morgen 19.45 20.10 Sport. 20.40 De boeren pi), tv-serie. 21.30-22.20 FilmiJ BELGIE FRANS 18.15 Spelprogr. 18.30 R progr. 19.00 Cult, magaz. 19.| magaz. 19.29 Weerber. 19 30 19.55 Inform, serie. 20.15 I mauve, speelfilm. 22.10 Filnj_ 22.55-23.00 Journ. Y Martine Bijl met Willem Ruis, die te gast is in haar „kerstachtige show. MAP" woi;dt dit keer het le ven van leerkrachten en scho lieren binnen de schoolmuren bekeken. Ned. I 22.20 uur. Top 50 Een selektie uit de vijftig po pulairste grammofoonplaten van deze week. Ned. II 18.59 uur. Martine Martine bijl presenteert haar show in kerstsfeer met mede werking van o.a. Willem Ruts, Ton van Duinhoven en Leen Jongewaard. Ned. II 20 .27 uur. Dood spoor In de laatste aflevering van de tv-serie „Op dood spoor" komt Alan Stewart niet los van, het slinkse spionnenwerk. Op Ijs- land ontmoet hij zijn oude ri vaal, die niet veel goeds in de zin heeft. Ned. II 21.30 uur. Soap Danny is op de vlucht voor de Maffia en Bob belaagt de fami lies Campbell en Tate. Ned. II 23.10 uur. Toen de Kamerdebatten gis termorgen begonnen en gaan deweg kalm en nogal mono toon voortebden vroeg ik mij in steeds toenemende mate af waarom ik er eigenlijk op deze plek zo nadrukkelijk op had gestaan dat zij rechtstreeks en in hun geheel zouden worden uitgezonden. Want nou ging het niet eens om de centen - zoals doorgaans het geval is, zelfs als in eerste instantie de cultuur aan de orde wordt ge steld - en nu was er nog van ook maar enige levendigheid laat staan opwinding sprake. Wij moesten het hoofdzakelijk doen met boer Koekoek, die zelfs, geconfronteerd met het huiveringwekkende probleem van de kernbewapening niets anders wist te verzinnen dan een ongewild cabaretnummer: linkse politici zijn actiever dan rechtse, de AR is nog goed ge noeg om rechtse mensen links te laten stemmen en het volk is door mij gewaarschuwd. Ik grabbel nou maar even in zijn beerput met enormiteiten. En even voor hem had de heer Ploeg van de VVD het nog zo gezegd: „Er loopt hier een tv- ploeg uit de Sovjet Unie rond, laten wij tenminste hopen dat zij een denkbeeld krijgt van onze pluriformiteit." Enfin, het werd in ieder geval even anders toen tegen namid dag minister-president Van Agt het woord greep. Toen waren de interrupties niet van de lucht, zo zeer zelfs, dat Ka mervoorzitter Dolman zijn partijgenoot Stemerdink min of meer het zwijgen moest op leggen, die op zijn beurt zijn fractieleider Den Uyl er op af stuurde. Hoe dan ook, het bleef allemaal heel beschaafd, maar men kreeg althans enig nader inzicht in de zich toe spitsende problematiek of zelfs Het tv-spel „De man met twee gezichten", een titel als een thriller, plaatst de kijker inderdaad voor on verwachte ontwikkelingen, niet als bedenksels van de makers van dit spel met alle kenmerken van ver antwoord drama, maar voortvloeiend uit het ka rakter van de hoofdfiguur, dat scherp is getekend. Schrijver Frans Hofmees ter, voormalig journalist van dit dagblad, bewees hiermee volwaardig werk te kunnen scheppen, in de tekst de handeling in te bouwen die het spel schra gen. Men kan dit zien op Tweede Kerstdag op Ned. I om 20.00 uur. Het handelt om een man. Karei Polder geheten, een gevierde verschijning op zijn werk. een intelligente knaap, financieel adviseur van het Maling Metaal-bedrijf, daar door rechterhand van de di rectie, maar even zo vrolijk op de gezellige toer met het personeel, gewaardeerd lid van de volleybalclub en bo venal een man met warme sociale gevoelens. De dames in zijn omgeving adoreren hem en hij pleegt te werken met wat in de wandeling overrompelende charme heet. Een kind dat daar door heen ziet, maar de mens wil bedrogen worden. Dit gezichtsbedrog van die man met de twee" gezichten treedt aan de dag als hij moeilijkheden op zijn werk krijgt. De directie ziet zijn adviezen ter oplossing van productionele perikelen niet zitten en bereidt zijn ontslag voor. Dan komt langzaam de ware gedaante van deze vlot- terik boven water. De vernis spat van zijn beschaafde charme en zijn ware karak ter blijkt dat van de kinkel te zijn die louter grove bejege ningen voor anderen in petto heeft. In deze rol van Karei Polder staat Hein Boele werkelijk boven zichzelf uit te groeien. Meestal krijgt deze acteur tweede planswerk toebe deeld, laatstelijk bijv. als de Turk in de mislukte NCRV- serie over de vuilnisophalers. Hein Boele als Klaas Polder in zijn vlotte jaren met zijn vrouw Ketie (Cox Habbema). Ten onrechte. In dit spel zien we hem minstens een niveau uitstijgen boven wat hij in zijn mars heet te hebben, zo wel ;n zijn gedaante als door gewinterde doordouwer als- wel in zijn ware aard als hij gezichtsverlies lijdt. Hij krijgt overigens de kans zich op te trekken aan Cox Habbema als zijn vrouw Ketie, een ei gengereide echtgenote, die minder zich om haar man in moeilijkheden bekommert en meer om het verloren gaan van haar financiële en bur gerlijke status als haar man in de ww terecht komt. Auteur Frans Hofmeester: „Ik schreef dit spel .vijf jaar geleden al. Ik ben ermee de boer opgegaan en kwam bij de VARA terecht. Daar wer den direct de speelmogelijk- heden hoog aangeslagen. Het bleek echter niet te passen in hun opzet voor het brengen van eigen drama. Zo beland de ik bij de NOS, waar men er al evenzeer mogelijkheden in zag. Aanvankelijk werd het te kostbaar gevonden voor realisering, maar uitein delijk is het er toch van ge komen. Ik ben daar erg blij om. Een tweede verhaal en zelfs wel meer heb ik al in mijn hoofd zitten, maar als het zolang duurt voor het op het scherm komt, mis je de aandrift om je achter je schrijfmachine te zetten, of schoon ik dit soort dingen uit louter liefhebberij schrijf". Bij navraag bij de NOS zegt men, dat dit tv-spel voor dit jaar niet op de lijst stond. Enige maanden geleden bleek echter, dat na eerdere kritiek op de financiën van de NOS er dit jaar een over schot zou verschijnen op het programmabudget. Waar men op allerlei zaken had moeten beknibbelen had het zin dit in de culturele sector te steken. Toen werd als beste oplossing gegrepen naar het spel van Frans Hofmees ter, dat vrijwel bruikbaar lag te wachten. Scenarist Jonne Severijn en regisseur Fred Bosman pasten het stuk in overleg met de auteur aan aan de filmische mogelijkhe den waarover de NOS be schikte. Er werd ijlings naar bruikbare lokaties gezocht en op korte termijn moesten ook spelers worden aangetrok ken, onder wie behalve de genoemden Jaap van Donse laar, Dolf de Vries. Bea Meulman, Trees v.d. Donck, Wim Bary e.a. Regisseur Fred Bosman: „Ik deed dit spel graag, omdat ik het direct zag zitten met het dramatische gegeven. Ik vind het karakter van de hoofdfi guur goed getekend. Daar kon ik beeldend mee uit de voeten. Er doet zich een breuk voor in het leven van de man die in dit spel cen traal staat. Hij gaat zich op dat moment te buiten aan luidruchtig zingen en bonzen op de deur. Dit leek mij ei genlijk een te dramatisch ge doseerde scène. Ik heb die tweemaal gemaakt, één keer met Roberta Flack erin, die een lied zingt, dat op Karei Polder als effect sorteert, dat hij buiten zichzelf raakt. Het was moeilijk kiezen, omdat je als tv-maker eigenlijk nooit goed weet op welke wijze je de kijkers het best bereikt. Ik heb uiteindelijk voor de eer ste scène gekozen. Ik hecht aan het open einde van het slot. Daarin wordt sympathie gewekt voor de vrouw van Polder, weliswaar een veelei sende vrouw, maar zij blijft met de gebakken peren zit ten als haar man zijn kop in de windt gooit. Dat roept meeleven op. Al met al ge loof ik. dat wij als NOS-tv goed zitten met dit spel en dat het goed is, dat we een Nederlandse schrijver de kans hebben kunnen geven zijn spel gerealiseerd te zien". Cox Habbema: „lk voel me best thuis in Oost-Duitsland, waar ik samen met mijn man toneelregies doe. Maar ik blijf met regelmaat naar Ne derland komen om het to neelwerk hier en omdat ik mijn vrienden hier niet wil verliezen. Ik heb met Hein Boele en trouwens ook met de anderen voortreffelijk kunnen werken. Verder heb ik graag met Fred Bosman als regisseur te maken. Hij geeft de grote lijnen aan, maar laat je zelf de details bepalen. Dat werkt enorm prettig, vooral omdat hij voortdurend als toeschouwer aanwezig blijft, zodat je toch directe respons op je spel hebt". Hein Boele: „Bosman zet je niet onder druk, maar haalt toch uit je wat er inzit. Hij kent trouwens de kracht van de camera. Als je in je dra matisch spel overaccent dreigt te leggen, neemt hij in zijn camera-instelling de no dige afstand, zodat er tegelijk evenwicht en ritme ontstaat in de uitbeelding van figuren en situaties. Bovendien geeft hij richting aan wat je doet door te variëren in zijn bena dering van je spel. Op die manier gaan je emoties het verhaal dragen en speel je als het ware vanzelf een goede rol". Dit verhaal over de man met twee gezichten had spelmalig gemakkelijk in twee delen kunnen uiteenvallen, nl. wanneer halverwege de vlot te jongen door de mand valt, zijn masker afwerpt en hij zijn tweede, d.w.z. zijn ware gezicht toont. Dit gebeurt niet van de ene scène op de andere. Men ziet hem er naar toe groeien. Men voelt het aankomen en als het zover is, komt het toch nog onver wacht. Dat heeft te maken met subtiliteiten in de tekst van Hofmeester, met in het begin de lichte toets van hui chel in het spel van Hein Boele en met de alerte regie van Bosman. TON OLIEMULLER Caroline Kaart zingt in het programma Kerstmis '79. (Van onze radio- en tv-redactie) HILVERSUM De voorzitter van de TROS, mr. H. J. Min- deröp, heeft in een brief aan minister Gardeniers van CRM gevraagd de televisiezendtijd van zijn organisatie per 1 ok tober 1980 op haar vaste uitzenddag 's middags om drie uur te laten ingaan. Mr. Minderop schrijft, dat „wij in de komende jaren geconfron teerd zullen worden met een toenemend aanbod van beeld in velerlei vormen: bekabeling, satelliettelevisie en de beeldplaat". Hij vindt, dat het Nederlands omroepbestel als systeem wel op gewassen zal zijn tegen de nieuwe situatie, maar dat toch ook een snel en adequaat antwoord gegeven zal moeten worden op de nieuwe ontwikkelingen. Volgens mr. Minderop is dat in de toekomst televisie van 's mid dags twaaf tot 's nachts twaalf uur. Overdag zouden de huidige zendgemachtigden, aan wie volgens hem voorlopig de zendtijd zou moeten worden toegekend, informatie kunnen uitzenden voor hen die 's avonds niet of moeilijk bereikbaar zijn. Ook zou men succesvolle programma's kunnnen herhalen. „Kerstmis '79" is een pro gramma met kerstliedjes uit alle landen waaraan een groot aantal Nederlandse ar tiesten meewerkt. De zan gers en zangeressen komen uit allerlei verschillende richtingen van het artiesten vak. Dat staat borg voor de nodige afwisseling en ver rassingen. Zo zingt Willeke Alberti „Winterwonder- land", Jacco van Renesse brengt een kerstmedley, Lee Towers tekent voor „I'm Dreaming Of A White Christmas", Louis Neefs komt met „Susa Nina" en Caroline Kaart o.a. met „Blow, Blow, Thou Winter Wind". Het Haags Matrozen- koor zingt vier internatio naal bekende kerstliederen en het Leger des Heils zorgt voor een sfeervolle muzika le afsluiting. Het Scapino- ballet zorgt voor een stijl volle omlijsting. Verdere mederwerkenden zijn Louis van Dijk het Saratagok- wartet en Frans Poptie. Tony Eyk heeft de muzikale leiding. De Zwarte Tulp De „De Zwarte Tulp", naar de gelijknamige roman van Ale xandre Dumas, is een speel film waarin een gemaskerde edelman in het roerige Frank rijk van vlak voor de revolutie van 1789 de aristocraten ten eigen bate berooft. Ned. I 19.45 uur. Schooltijd In „Het programma met de NEDERLAND 1 NOS 10.20 Fries voor niet-Friestaligen (12) NOS 13.00 Nieuws voor doven en slechthorenden NEDERLAND2 NOS 13.00 Nieuws voor doven en slechthorenden DUITSLAND 1 10 00 Journ. en actual. 10 25 Tod ei- nes Vaters. tv-spel. 11.15 Wetensch. progr. 12.00 Operettegala. 12.50 Per- ËIÜTHSUM leder heel uur nieuws. KRO: 7 03 fljgf* Echo 7 13 (S) Even na zeven. 9 03 (S) Gevar. progr 11 58 Be rd L richi Solidandad 12 03 (S) Ge- Pirht var progr. (13 03 Echo) 14 02 (S) 5 x 3. 15 02 (S) Op de val reep. 17.02 (S) ....En zo hoort het ookl HmUStlM VPRO: 7 00 Nws. 7 10 Och- tendgymn- 7 20 VPRO-Expresse (7 30. 8 00 en 8 30 Nws.) 9.00 CJ-\ Gymn. voor do vrouw. 9.10 Wa- i'nFO tersianden 9.15 Expres-VPRO. 11 NCRV: 10.30 Onder schooled. NOS' 10.45 Werkbank. 10 55 Progr.overz AVRO: 11.00 AVRO-tema. TROS: 11.20 (S) Week in-week uil 12.26 Meded voor land en tuinbouw. 12 30 Nws. 12 36 Aktua. NOS. 13.00 Nws. 13.11 Meer over minder 14.20 Op de zeepkistkomt u maar. 14.45 't Kan van nut zijn 15 30 Van onze redactie, actu al 16 30 Kerstviering van de Koninklijke Fa- het gebrek daaraan. Ma mand moet Lubbers tocl zeggen, dat „middels" rmanisme is en aan Va£i „administratie" met enii de wil een anglicism< worden genoemd. De 1 zitting werd nog opg door een flinke woorden ling tussen de heren Brinkhorst (D'66). noemde werd terzijde door zijn witwoedende voorzitter Jan Terlouv nota bene Marcus Bakk< ketende enig applaus laconieke interveniëren! merking: „Zullen we maar niet weer eens g over die raketten hebbel Enfin, ik bedoel maar: u«r toch niemand gemist hebben. Het enige NOS-programma dat deze toch ietwat tumulfr avond onder ogen kreel „Kinderen in het Jaar vfc Kind". Het werd gepf teerd door niemand dan prinses Beatrix, die (j interviews hield. Zij de»ki werkelijk niet minder dal nig professioneel reports HERMAN HOFHU1 Duitse tv-staking ging niet doe HAMBURG - De voor g vond aangekondigde op de Westduitse tv gi--.. door. Dit als uitvloeisel*! een verbod tot staking, |J' sproken door een Hof roep, op wie de zeven porganisaties een beroep! den gedaan. soverz. 13.00-13.10 Journ.j Journ. 16.20 Filmreportage. 1Jm ker. Aansl.: Jokerclub. 17.3J Journ. DUITSLAND 2 M 10.30 Kleuterprogr. 11.00 Infd rie. 11.40-12.10 Inform, serid Inform, progr. 16.45 Journj Jeugd journ. 17.40 Actual, en i BELGIE FRANS 17.50 Jeugdserie. KLASSI Vk gen

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 2