NOC noch chef de mission zal Olympische atleet politieke beperkingen opleggen 8 Starlift te sterk voor Quick Orion Herstel Sassenheim in LSB-competitie Enthousiasme over nieuwe Duindigt SPORT LEIDSE COURANT DONDERDAG 20 DECEMBER 1979 PAGIN p( NIEUW REGLEMENT BEOOGT „GOED VERLOOP REIS NAAR MOSKOU" Succes voor Knijnenburg België ook naar Italië IEMAND RAAKT BUITEN WESTEN! 'N LEVEN HEB «IE ZO GERED— Perugia (Ita) wil broers v.d.l Kerkhof Amsterdai ongeslageitïl leider E ijshockey Kerstlotto Wielheesen h" komt naar H1 DEN HAAG Er zal onder het nieuwe reglement van het Nederlands Olym pisch Comité geen handtekening worden verlangd van de deelnemer/-ster aan de spelen in Moskou. Het zal voldoende zijn als de deelnemer/-ster kennis er van neemt of. zoals de voorzitter van het NOC, mr. J. D. J. Idenburg het gistera vond aan het eind van een langdurige buitengewone ledenvergadering in hotel Promenade te Den Haag formuleerde, en zoals het ook in het reglement zal worden verwerkt: „De sportbond stelt de deelnemer in kennis van de inhoud van het reglement en vergewist zich ervan dat de betrokkene bereid is dit reglement na te leven." NOC noch chef de mission (Bram Leeuwen hoek) zal de Olympische atleet politieke be perkingen opleggen. Veel eerder al was een storm van protest opgestoken toen het NOC van de deelnemer/-ster een handtekening verlangde onder het reglement Daarvan kwam men destijds terug. Maar gisteravond leek het alsof de last op de schouders van de bonden, die atleten naar Moskou afvaardi gen, zou worden gelegd. Zij immers worden rechtstreeks met hun deelnemers gecon fronteerd. Er ontstond een ellenlange dis cussie, vooral tussen de vele juristen die het NOC-gezelschap telt, ondanks hetgeen mr. Idenburg in zijn openingswoord had gesteld. Er waren brieven binnengekomen van 45 afdelingen van Amnesty International en van twaalf „particulieren" waarin even als het Comité Olympische Spelen en Men senrechten reeds had gedaan op de leden van het NOC (sportbonden) een dringend beroep werd gedaan te bewerkstelligen dat de sporters vrij zouden worden gelaten in de uitoefening van hun politieke rechten en te voorkomen dat de chef de mission daarin via het reglement een stem zou hebben. Mr. Idenburg stelde toen al nadrukkelijk dat het NOC noch de chef de mission (Bram Leeu wenhoek) degelijke beperkingen zouden op leggen. Mr. Idenburg waarschuwde er eveneens voor dat er moeilijkheden zouden kunnen ontstaan bij conflicten indien naast het re glement van het IOC geen eigen regels zou den gelden omdat men dan volgens „vreemd recht" zou moeten worden be recht. „Met ons reglement naast het Hand vest van het IOC kunnen we bij eventuele conflicten volgens ons eigen, vertrouwde recht beoordeeld worden", aldus mr. Iden burg die met knappe „pleidooien" tegen standers ervan trachtte te overtuigen dat het NOC niets anders doet dan wat de sport bonden ook doen: redelijke regels vaststel len waaraan men zich dient te houden. Het reglement in vroeger tijden waren die re gels nimmer bekend aan de sporters maar slechts aan „ingewijden" dient slechts om eenieder die bij de Spelen is betrokken, zoals atleten, begeleiders, medische staf e.d. op rechten en plichten te wijzen terwiil er voorts de selectieprocedure in wordt behan deld. Er bleek bij sommigen evenwel wantrou wen te bestaan aan de goede bedoelingen. De voorzitter van de volleybalbond, P. de Bruin, vooral wilde zelfs dat het regle ment werd ingetrokken ondanks de her haalde toezegging van mr. Idenburg: „We willen op geen enkele manier politieke rechten inperken. We willen alleen wat ook de atleten beogen: een goede, sportie ve prestatie. We hebben zelfs de politieke passages, die toch al in het Handvest van het IOC staan, teruggetrokken." De Bruin persisteerde, nadat mr. Idenburg had gezegd het reglement niet af te schaf fen: „Ik wil nog eens duidelijk van u horen dat u er geen bezwaar tegen hebt dat de sportmensen contact hebben met de inwo ners van het organiserend land". Idenburg: „Het gaat niet in contacten met die mensen maar om de Nederlandse afvaardiging te beschermen tegen invloeden van buiten die schadelijk kunnen zijn voor het bereiken van optimale prestaties". Er volgde een uitgebreide discussie die soms op juridische haarkloverij ging lijken. Er werd vooral geageerd tegen het woord „aanvaarden" van de reglementen, wat men als „dwingend" ervoer. Vice-voorzitter mr. J. W. v. d. Krol sprak tenslotte het verlos sende woord: „Dit reglement beoogt slechts een goed verloop van een reis van het vier jaarlijks reisgezelschap te waarborgen. Dat kan door een handtekening, maar daarvan hebben we afgezien, of een mondelinge ver klaring. Nou, dat vragen we. Laat het hoe over aan de bond onder welks regiem de deelnemer valt. De deelnemers aan de reis dienen alleen hun rechten en plichten te kennen." Toen mr. Idenburg daarop na enig „loven en bieden" de passage voorlas zoals die in het reglement zal worden verwerkt, leek eenieder tevreden. Aldus werd besloten en kon aan een uren durende discussie toch nog een goed einde worden gebreid. HERMAN VAN BERGEM Sportwereld Amsterdam - Door een neder laag van 52 tegen TSV Bo- russia uit Düsseldorf werd Tempo Team Amsterdam uit geschakeld voor de Europese tafeltennisbeker voor kampi oenen. Borussia gaat over naar de halve finales. Voor TT won v.d. Helm van Deutz en Hijne van Nolten. Reutlingen - De Veluwe, be kerhouder tafeltennis, werd in de achtste finales van het Eu ropees toernooi uitgeschakeld door Reutlingen (WDld.) dat met 50 won. Sindelfingen - Voor de Euro pese indoor-atletiekkampioen- schappen die op 1 en 2 maart in Sindelfingen (W.Dld.) wor den gehouden, zijn alle 8000 kaarten uitverkocht. Den Haag - Van 27 december tot 8 januari gaan de atletes Sylvia Barlag, Els Stolk, Tine ke Hidding en de atleten Hugo Pont en Joost Borm naar een trainingskamp in Las Palmas. Harry Schulting gaat in maart naar de Ver. Staten voor een trainingsstage. Tebroke gaat in maart naar Florida. Allemaal als voorbereiding op de Spelen van Moskou. (Van onze sportredactie) NOOTDORP De paarden van de gewestelijke trainers deden het gisteren goed op Nootdorp. Vooral trainer Guus Knijnenburg uit Noot dorp was erg succesvol. Zelf zorgde hij voor twee over winningen. Eerst bracht hij in de eerste afdeling van de Gar- derenprijs Rietje P als eerste over de eindstreep en later op de middag stuurde hij Petite Gerda van de Rijswijkse eige naar Piet de Wit naar een keurige overwinning. Leerling Diab van trainer Knijnenburg maakte het suc ces compleet door de overwin ning met Nelwyn Bush in de Gemertprijs. Trainer Leeman van Duindigt behaalde ook twee overwinningen. Daar zorgde Hugo Langeweg voor, eerst met Sugar Ray en later met Obert Voorne. De uitslagen: KOERSEN TE NOOTDORP GARDERENPRIJS (eerste afdeling) 2000 m: 1. Rietje P. (A. Knijnenburg) 2.58.9 1.29.5, 2. Patty Prince. 3. Pene trant. Winn 2.00 pi 1.60 1.50 koppel 3.90 trio 30.90. Niet gestart Patia. GAMERENPRIJS 2380 m: 1. Sugar Ray (H. Langeweg) 3.35.2 1.31.2, 2. Sofia Harvester, 3. Sorel Spencer. Winn 3.20 pl 1.40 1.60 1.70 koppel 7.50. Niet gestart Rose van de Golf en Rappo B. GASTELPRIJS (eerste afdeling) 2000 m: 1. Speedy Fortuna (C.Imming) 2.52.9 1.26.5, 2. Pieter Bloemlust. 3. Speedster Laren. Winn 2.10 pl 1 10 1.40 1.30 koppel 5.10 trio 25.60. Niet gestart Resli. GELDROPPRIJS (eerste afdeling) 2000 m: 1. Obert Voorne (H. Lange weg) 2.54.2 1.27.1, 2. Nouveau Rhe- teur, 3. Ona Careless. Winn 3.40 pl 1.40 1.60 4.80 koppel 13.90. GEERVLIETPRIJS 2380 m: 1. Petite Gerda (A. Knijnenburg) 3.27.3 1.27.1, 2. Peter Kid, 3. Reinier Dakota. Winn 3.50 pl 1.40 2.30 1.80 koppel 63.20 trio 272.60. Niet gestart Rabba- GEMERTPRIJS 2000 m: 1. Nelwyn Bush (S. Diab) 2.54.6 1 27.3, 2. Prelu de, 3. Olke Oostwijck. Winn 12.80 pl 2 00 1.60 1.40 koppel 13.30. GERSLOOTPRIJS (eerste afdeling) 1660 m: 1. Magowal (P. Vlaar) 2.22.8 1.26.0, 2. Over Pride, 3. Mandy Winn 60.40 pl 9.70 4.80 3.50 koppel 244.60 trio 2684.70. GELDROPPRIJS (tweede afdeling) 2000 m. 1. Pamina Kandia (C. de Leeuw) 2.53.4 1.26.7, 2. Nepal, 3. Rio- ca S Winn 2.50 pl 1.10 1.90 1.70 kop pel 10.30 GIETENPRIJS 2380 m: 1. Prins Ha zelaar (W. Velis) 3.21.5 1.24.7, 2. Os car Baker, 3. Moniek Donne. Winn 4.10 pl 1.80 2.80 2.00 koppel 27.50 trio 361.10. GASTELPRIJS (tweede afdeling) 2000 m: 1. Sirames (P. Zeegers) 2.57.9 1.29.0, 2. Starlight Laren (buiten mededinging), 3. Ruthi Laguna. Winn 4,00 pl 2.70 5.40 (nr. 3), koppel 38.60 (voor comb. 3-9)^ Niet gestart Palemaris. GERSLOOTPRIJS (tweede afdeling) 1660 m: 1. Michael Spender (A. Suy- kerbuyk) 2.23.4 1.25.4, 2. Rodney For tuna. 3. Maybe. Winn 9.70 pl 2.90 2.40 2 40 koppel 94.90 trio 1118.90. Niet gestart Nike Volann GARDERENPRIJS (tweede afdeling) 2000 m: 1. Pieter Jan (G. Kleyweg) 3.00.2 1.30.1, 2. Sagne, 3 Ster Gene raal. Winn 123.80 pl 8.80 2.80 1.80. Niet gestart Rameno. Totalisator-omzet f 234.526.-. Ruime zege op Schotland Glasgow België heeft zich als zevende land geplaatst voor het eindtoernooi om het Europees voetbalkampioenschap. In Glas gow wonnen de Belgen met 31 van Schot land. Bij de rust leidde België reeds met 3— 0. Onder uitstekende weersomstandigheden heeft België zijn tegenstander in feite van het veld gespeeld. In de 18e minuut opende Vanden- bergh de score, waarna Francois van der Eist in de 23e en 30e minuut de voorsprong verhoogde tot 30. Ook in de tweede helft domineerden de Belgen, hoewel de nadruk toen op de verde diging was gelegd. In de 55e minuut scoorde Robertson tegen, maar ondanks furieuze aan moedigingen van de ruim 40.000 toeschouwers bleef het daarbij. Stand in groep 2: 1. België 2. Oostenrijk 3. Portugal 4. Schotland 5. Noorwegen In deze poule moet nog de wedstrijd Schot landPortugal (6 februari 1980) worden ge speeld, maar deze is niet meer van invloed. Een vergeefse poging van Dalglish. De Schot is de Belgische defensie wel voorbij maar zal niet scoren. (Van onze sportredactie) WASSENAAR De nieuwe All-Weather trainingsbaan van Duindigt is gistermorgen in gebruik genomen. Nadat jockeys en stalpersoneel al weken met hun paarden van de baan gebruik hadden kun nen maken ging het licht offi cieel op groen. In het bijzijn van de algemeen voorzitter van de Stichting Nederlandse Draf- en Rensport de heer Piet van Binsbergen, en de voorzit ter van de baanvereniging van Duindigt, de heer Johan Savelkouls maakten de paar den van kampioenstrainer Hans Wolf f ers gebruik van de nieuwe trainingsbaan. De baan is gemaakt door de Heidemij en kost ongeveer twee ton. De nieuwe baan heeft een lengte van ca. 1800 meter en een breedte van vier meter. De dikte van het pak ket houtvezels dat op de grond is aangebracht is ongeveer 17 cm. Tussen het houtvezelmate riaal is een waterdoorlatend constructiedoek toegepast waardoor vermenging met zand uit de ondergrond wordt voorkomen. De ervaring van de trainers, die in de afgelopen week reeds van de baan ge bruik hebben gemaakt, is bij zonder goed. Jockey Mario van Gisteren: „Normaal gesproken hadden we door de regenval van de laatste dagen niet met de paar den kunnen traineiv De All- Weatherbaan is echter hele maal droog. Ook voor de be nen van de paarden is het een uitkomst. De baan is altijd lek ker soepel en niet hard. Ik ge loof dat we op Duindigt erg in genomen mogen zijn met deze baan". Ook de dravers hebben het materiaal beproefd. De trai ners zijn erg enthousiast over de mogelijkheden voor condi tietrainingen. De verwachting is dat de paarden in training op de renbaan Duindigt bij het begin van het nieuwe seizoen sneller in vorm zullen zijn. De nieuwe renbaan die medio augustus 1980 in Schaesberg (Limburg) zal worden geo pend, zal geheel uit „All Wea ther" bestaan. (Van onze verslaggever) VOORBURG Het herenteam van Starlift heeft gistera vond de inhaalwedstrijd voor de eredivisie volleybal tegen Quick Orion met 3-1 gewonnen. In de Voorburgsc Vlieger- molen werden in een zwak duel de setstanden 15-11, 11-15, 15-9 en 15-6 bereikt. Door dit resultaat is Starlift op gelijke hoogte gekomen met het eveneens nog ongeslagen Deltal- loyd AMVJ. In de eerste set boekte Starlift een regelmatige winst. De thuis club liep, met de één dag tevoren in het huwelijk getreden Fred Blangé in de basisopstelling, snel uit tot 11-5. Quick Orion kwam onder aanvoering van uitblinker Pim Raterink weliswaar knap terug tot 11-11, maar na 25 minuten was het pleit niettemin be slecht. Vervolgens toonde de Doetinchemse formatie van trai ner/coach Peter Murphy in de tweede set aan toch een wel de gelijk lastige tegenstander te kunnen zijn. Met 15-11 werd de to taalstand immers gelijk getrokken. In de derde set bleek echter ook de onervarenheid die Quick Orion maar al te vaak parten speelt. De Gelderse gasten bereik ten een voorsprong van 9-2, maar daarna werd er zelfs geen punt meer gescoord: 15-9. Een rol van betekenis daarbij vertolk te de voor Rob Lantsheer ingevallen Joop Kuipers. Die teleur stelling kon Quick Orion in de vierde set niet meer overwinnen, zodat Starlift het karwei via 15-6 simpel uit kon maken. Sterkste selectie voor wielercoach Wagtmans (Van onze sportredactie) WOERDEN Bondscoach Rini Wagtmans, die dreigde zich terug te trekken als aan zijn wensen geen gehoor werd gegeven, heeft gistera vond tijdens een vergade ring in Woerden met ploeg leiders en de sportcommis- sie van de KNWU groten deels zijn zin gekregen. Wagtmans zal als voorberei ding op de Spelen van Moskou met de sterkste selectie kun nen deelnemen aan de Vredes- koers (Warschau-Berlijn- Praag van 9-24 mei), de Tour du Loire et Cher (23-26 april), de Reban Granitier Breton (27 april-2 mei), Olympia's Ronde van Nederland en een trai ningskamp van 9-14 juni in Limburg. Slechts Ad Wijnands zal zich gedeeltelijk aan Wagtmans onttrekken. Hij zal trachten zelf zijn selectie voor Moskou af te dwingen. De Tour du Lo ire et Cher is zijn laatste optre den onder de bondscoach. advertentie betekenen tussen leven en dood. De dingen dleje weten moet zijn mei een heel klein beetje aandacht ontzettend simpel te onthouden We hebben ze voor u in een klein boekje overzichtelijk bij elkaar gezet Dat boekje krijg! 5)!? u door even een kaartje te sturen aan ..Het Oranje Kruis", faw Slatenlaan 81.2582 CC DenHaagT*^ Aangeboden door dit blad In ■nuwrking met de Stichting IdééIe Reclame NI Hp LEIDEN Na drie ronden is nog niet te zeggen welk team in de tweede klasse B het kampioenschap in de wacht gaat slepen. Halver wege de competitie hebben alle in deze klasse uitko mende tientallen al een ne derlaag geleden. In de derde klassen nemen wel enige teams afstand. Voorhout (3A), Rijnsburg (3B), Lei- then 2 (3C) en Boskoop 2 (3C) zijn in drie duels zon der puntenverlies gebleven. De strijd in de tweede klasse B gaat dit jaar spannend wor den. Zeker vijf teams kunnen halverwege de competitie aan gemerkt worden als kansheb ber. Sassenheim herstelde zich tegen Roelofarendsveen goed van de forse nederlaag tegen Lisse 2. Met een 6-4 zege ble ven de Sassenheimers mee draaien in de kopgroep. Hierin bevindt zich ook LSG 4, dat Philidor 4 het eerste verlies toe zal gaan brengen. Er werd afgebroken bij een 3-2 stand. De verwachte eindstand is 6-4. Lisse 2 had geen moeite met Voorschoten 3 2,5-6,5 (2,5- 7,5). Stand na de derde ronde (in clusief prognoses) l.LSG 4 3 gespeeld 4 matchpunten 18 bordpunten; 2.Lisse 2 3 4 17,5; 3.Sassenheim 3 4 16; 4.Daniël Noteboom 2 2 11,5; 5.Philidor 4 2 2 9,5; 6.Roelofarendsveen 3 2 12,5; 7.Voorschoten 3 2 0 5. Voorhout handhaafde in de derde klasse A tegen Katwijk 2 verrassend gemakkelijk de ongeslagen status. Het duel tussen de twee koplopers ein digde in een 6,5-3,5 zege voor Voorhout. VTL 2 bleef in de race met een minimale over winning op het zesde tiental van Philidor. Het duel tussen LSG 5 en Daniël Noteboom 3 eindigde in een 4,5-5,5 stand. In de derde klasse B was de grote verrassing de 4,5-5,5 ne derlaag van Alphen 4 tegen Leithen 3. Rijnsburg is in deze groep als enige zonder punten verlies. Katwijk 3 was net der de slachtoffer met de duidelij ke cijfers 2-8. VTL, de naaste concurrent, versloeg Philidor 7 3,5 -5,5 (4-6). Leiderdorp 2 wees Valkenburg terug 6-4. Het belangrijke treffen in de derde klasse C was Boskoop 2 -Roelofarendsveen 2. Boskoop 2 diende de medekoploper een 6-4 nederlaag toe. De kopposi tie wordt nu alleen nog ge deeld met Leithen 2, dat Aar- landerveen met 8-2 verpletter de. Leimuiden en Nieuwkoop deelden de punten. Bodegra ven 2 had geen moeite met Koudekerk 7,5-2,5. /sportprogramma ZATERDAG Volleybal Horen eredivisie: EAVV-Starllft; Ori on-Maastricht; AMVJ-Lycurgus; Zaan'69-Dynamiek; Geldrop-Martl- nus; VVC-PVC/Blokkeer. Eerste divi sie B: Brevok-Viano; P en P-VCH; VC Rooy-Orawi. Oames eredivisie: DVC- Startift; Orion-Longa; AMVJ-Valbovol; SFC-Sarto; Dynamo-VCH; Energo- Van Santen Haag. Dammen Hoofdklasse: VAD-NOAD. ZONDAG Korfbal Hoofdklasse A: Luto-Allen Weerbaar; Deetos-HKV; PAMS-Steeds Hooger; KVS-Fortuna. B: Rohda-PKC; Samos- DOS; LDO-Deto; Blauw Wit-Archipel. Overgangsklasse A: Klimop-BEP; Soesterkwartier-HKC; Die Haghe- Rust Roest; PSV-Sperwers. B: Ons Eibernest-Danaïden; Het Zuiden-DTV; ZKV-Westerkwartier; GKV-VEO. C: Dames eredivisie: Hellas-Quintus; Sittardla-Swlft R; Mosam-DVO; V en K-Ancora. Eerete diviaie A: Swift A- ESCA. Badminton Hoofdklaeae: Duinwijck-Haarlem; Velo-Tilburg; BCH-Arnhem. Over gangsklasse A: Zijderveld-Metro; Iduna-DKC; Drop Shot-Dulnwijck. Eerste kleeae 2: Marlahoevo-Hilver- sum; Zijderveld-DKC: Haarlem-Duin- wijek. 3: Veio-Oosterhout; Sk>-Avantl; Rotterdam-Vlietwijk. \0 ■El MILAAN De Itali voetbalclub Perugia heef PSV onderhandeligen j over aankoop van de ders René en Willy Kerkhof, zo heeft een naris van de Italiaanse] die in de hoogste speelt, gisteren bekend maakt De zegsman van Perugia vano Ramaccioni, veri dat het niet onmogelijk het komende weekeindt overeenkomst kan wordt tekend. Beide PSV'ers k( dan uit in een zogen, sterrentoernooi in Italië, georganiseerd om de besl round atleten in de vei lende onderdelen te kiezi deelnemers moeten meer uitkomen in atletiel wichtheffen en wielrenni Italiaanse clubs zoeken het volgende seizoen landse profs in verbant de verwachte opening vi grenzen voor niet-Itali spelers. De Italiaanse bond zal binnen enkele den over de zaak beslis Het is nog onzeker of de een of twee niet-Italit spelers per team zal toelaj ke GRONINGEN De leidt de nationale ijshockeycoi title, Amsterdam, heef! Groningen: een grote over ning behaald op Gronii 1—7 <0-1.1—3, 0—3). Voor Amsterdam scoorde) dit rommelige en eenzi treffen dat strak werd gi door scheidsrechter Elz Tom Simpson (3), Bob Sui land, Chuck Huizinga, J Linning en Corky de Gr« Gary Dusseldorp trof ii tweede periode voor G; gen doel. Amsterdam is nog steeds slagen met 23 punten uiS° wedstrijden, voor Heereni (21 uit 12), Groningen (lj 12) en Nijmegen (15 uit 1Z Zesdaagsezeg Allan-Clark MAASTRICHT—DeAi lische combinatie Don en Danny Clark zijn vond winnaar gewoi de zesdaagse van Het was de zevende van deze combinatie ei eerste in Nederland. Rent nen en Jan Raas eindigdel tweede op een ronde, evt de Belgisch/Westduitse natie Sercu/Fritz. De eindstand; 1. Allan/CIark 234 punten; 2. op een ronde: /Raas (Ned) 206; 3. SercuJ (Bel/Wdl) 191; 4. op twee Knetemann/Peffgen (Ned/Wdl, 5. op drie ronden: Zoetemelk/i pel (Ned/Wdl) 259; 6. op negen, den: Debosscher/Hermann (Relit 297; 7. Vaarten/Tourne (Bel) 1 Karstens/Venix (Ned) 155; 9. ronden: Van Vliet/Prins (Ned)f® 10. en laatste op 21 ronden: Var rwen/Ponsteen 182. ud nd DEN HAAG De gege van de kerstlotto van wt dagavond zijn: winnende tallen: 5 - 12 - 14 - 15 - 25™ Reservegetallen: 26 en Extra prijzen: 10,-: la Bt twee cijfers van het formt nummer 89; 10,-: la t twee cijfers 59; 50,-: la t drie cijfers 609; 100,-: la. vier cijfers 8605; 1000,-: ste vijf cijfers 46557; 10.1^ netto: laatste zes cijfers 95 Aantal deelnemers: 664.90 Inleg: 2.365.420,50; prijze^ drag: 1.123.574,74; eha. prijs: 393.251,16; tv prijs: 112.357,47; derde 168.536,21; vierde 224.714,95; vijfde 224.714,95. td (Van onze sportredacti «r DEN HAAG Harry heesen, tot nu toe dit sei [ja uitkomend voor het Utr jtI se Rheem Racers, heeft ,y. schrijving aangevr ub, J nd ut aanvaller no- staande vrijdag in wedstrijd tegen Groningen al voor de B s f se ijshockeyploeg uit te nen komen. Wielheesen is geen onbeto 0) voor HYS. Hij speelde j achtereen voor deze form Vorig seizoen maakte hij uit van de selectie van Lef^ Lions en daarna ging hij Rheem Racers, dat echter l_f zeer bescheiden rol in de derlandse competitie sp Vorige week maandagai,rr deed Wielheesen samen :t ploeggenoot Dennis Fe(?w nog als gastspeler bij HYS in de oefenwedstrijd tegen van Bratislava. «tl

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 16