Trudeau, Quebec enenergiepolitiek beheersen Canadese verkiezingen Sterke teruggang bij kerkbezoek van katholieken in West-Duitsland I g liclL idei finobisme van Italianen oorzaak recordimport Franse wijnen CANADA OP 18 FEBRUARI WEER NAAR STEMBUS SPOEDVERKOOPftt r j ^cht^Perzen^ HALVE PRIJS! .echte Perzen Indonesië komt missie en zending tegemoet bij indonesianisering kerk wereld Ook DDR heeft advents- actie ^JITENLAND LEIDSE COURANT DONDERDAG 20 DECEMBER 1979 PAGINA 15 Fit wee den oerd( (Van onze correspondent David Lane) andeiROME Ook in Italië wordt ieder nieuwe jaar bin- z lengehaald met luid geknal van champagnekurken. n alleen in de grote, mondaine steden zoals Rome ;ns '.n Milaan, maar ook in de kleine provinciestadjes heft iden 71 en om twaalf uur bet glas op het jaar dat komen Floof33*- grote Italiaanse wijnproducenten zoals Cinza no, Martini, Gancia en Carpene Malvolti plukken de vruchten van hun grootscheepse, op de komende feest- lagen gerichte reclamecampagnes. Met het einde van iet jaar in zicht heeft de verkoop van mousserende 'inen een absoluut hoogtepunt bereikt tegelijkertijd houden de producenten echter nauwlettend V de gaten, hoeveel champagne er wordt ingevoerd. Hoe pel de oogst dit jaar overvloedig was en het eigen produkt ed in de markt ligt, biedt Italië hoopvolle vooruitzichten or de buitenlandse (wijn)producenten. In 1978 werd er j8.000 hectoliter champagne ingevoerd, wat neerkomt op ingeveer 9 miljoen flessen. Vergeleken met 1977 is de in- oer met 7 procent gestegen, terwijl men het jaar daarvoor 1 met verontrusting een stijging van 18 procent had geno- ïerd. In geld gemeten hebben de Italianen in 1978 36 mil- fcrd lire (ongeveer 80 miljoen gulden) uitgegeven aan franse champagne. Dit is ongeveer 71 procent meer dan in 1)76. be invoer van andere mousserende wijnen, voornamelijk Lit Frankrijk, maar ook wel uit Spanje en Duitsland, fleemt niet zulke grote vormen aan, maar ook hier valt een Stijging waar te nemen. Tussen 1976 en 1978 is de invoer net 22 procent gestegen. Snobisme 'e Fransen danken hun succes op de Italiaanse wijnmarkt 'oornamelijk aan het snobisme van de consument. Over iet algemeen beschouwt men het als een teken van uitzon- erlijk goede smaak, om een glas van het onvervalste 'ranse vocht aan te bieden of in dure verpakking cadeau doen. De prijs is een belangrijke factor voor de Italiaan snob. In de supermarkt kost een fles Bollinger en Krug |ongeveer 12.000 lire (ca. 30 gulden) terwijl de Italiaanse ~!arpene Malvolti Prosecco di Conegliano en Riccadonna's ..'resident Reserve Sec iets minder dan een tientje kosten. De oorzaak van het prijsverschil tussen de Italiaanse en de Franse champagne ligt in de belastingmaatregelen die de jregering heeft afgekondigd om de eigen markt te bescher- nen tegen de buitenlandse produkten. Op de ingevoerde ihampagne wordt een belasting van 35 procent geheven, 'terwijl het Italiaanse produkt er met 14 procent tamelijk «i y goed van af komt. Niemand gelooft dat kwaliteit een doorslaggevende rol en n speelt bij het koopgedrag van de consument. De Italiaanse voet producenten prijzen hun eigen wijn aan en worden hierin >estë£esteund door onbevooroordeelde experts. Een erkend wij- heb nexPert zegt over Asti Spumante, dat deze champagne „al- heltijd zoet smaakt en soms zelfs verrukkelijk en tongstrelend ing is °ver de wiJn "it het Trento-gebied zegt hij dat „het de ;ele(heste wijn is die ik ooit gedronken heb; erg droog, bijna even droog als de droogste champagne". De goede kwaliteit van het Italiaanse produkt is behalve aan de natuurlijke voordelen van zon en bodemgesteldheid te danken aan de expertise van de wijnproducenten. In techniek en bekwaamheid doen ze niet onder voor hun Franse buren. Het „charmat"-systeem van rijpen waarmee men aan het begin van deze eeuw begon, is gebaseerd op het onderzoek van Federico Martinotti, de befaamde direc teur van het onderzoekcentrum voor wijnen te Asti. Men gaat ook wel te werk volgens de klassieke Franse berei dingswijze. Daarom is het bijzonder vreemd dat de import toeneemt en bovendien de uitvoer van kwaliteitswijnen uit Piedmont afneemt. Tot de Piedmont DOC wijnen DOC staat voor „Denominazione di Origine Controlate" en biedt dezelfde kwaliteitsgarantie als het Franse Appellation Controlée behoort ook de beroemde Asti Spumante, (Van onze correspondent Clyde Sanger) OTTAWA Febru ari is een bitter kou de maand in Cana da. Hoewel 's mid dags af en toe de zon doorbreekt, lijkt er aan de winter geen einde te komen. De temperatuur daalt tot ver beneden het nulpunt en vooral op de kale, winderi ge prairies slaat Ko ning Winter ongena dig toe. De sneeuw ligt meters hoog met al het ongerief van dien en de stookkos ten rijzen de pan uit. Begrijpelijkerwijs schrijft een premier liever geen algeme ne verkiezingen uit in februari. In 1887 zijn de verkiezingen voor het laatst in die maand gehouden en bijna niemand staat te juichen dat de datum voor de komende verkiezin gen, na de val van het kabinet-Clark, is vastgesteld op 18 fe bruari. Clark besloot hiertoe nadat vo rige week donderdag de be groting van zijn progressief- conservatieve regering met 139 tegen 133 stemmen was verworpen. In een eerste reac tie legde men de schuld voor de val van de nauwelijks ze ven maanden oude regering Pierre Trudeau. weer terug als leider van de Canadese Liberalen. bij de voornaamste oppositie partijen, de Liberalen en de Nieu w-Democraten. In de hoofdredactionele commenta ren in de kranten sprak men van onnodige verkiezingen die zijn uitgelokt door „opportu nisten" binnen de oppositie partijen. De Liberalen, zo zegt men, hebben in de afgelopen 44 jaar 38 jaar de regering stouwtjes in handen gehad en kunnen het niet verkroppen in de oppositiebanken te zit ten, ondanks het feit dat ze niet eens een goede leider heb ben. Pierre Trudeau Na de stemming, die vorige week tot de val van het kabi net leidde, zijn de Liberalen met man en macht bezig ge weest om het aanzicht van de partij te verbeteren. Na 13 uur vergaderen besloot de partij tot de onvermijdelijke stap. Men zond afgevaardigden naar Montreal om Pierre Trudeau, die drie weken eerder als par tij-leider was afgetreden, over te halen het leiderschap weer op zich te nemen. En eergiste ren maakte Trudeau bekend, dat hij inderdaad het leider schap van zijn partij, tot aan de verkiezingen van dit voor jaar, weer op zich neemt. Maar door de verwarring van de af gelopen week bij de Liberalen, heeft Joe Clark een voor sprong verworven in de ver kiezingscampagne. Te oorde len naar de resultaten van een opiniepeiling half november, heeft hij die voorsprong ook hard nodig. Volgens het on derzoek zouden de Liberalen 46 procent van de stemmen krijgen, de Conservatieven 29 procent, op de voet gevolgd door de Nieu w-Democraten met 23 procent. Maar Joe Clark hoeft zich door de voor sprong van de Liberalen niet van zijn stuk te laten brengen. Meer dan in andere landen het geval is, levert een opiniepei ling in Canada een weinig be trouwbaar beeld op, gedeelte lijk omdat de Liberalen een groot gedeelte van hun stem men verspillen aan een over tuigende meerderheid in Que bec (Canada kent, evenals Groot-Brittannië een distric tenstelsel) en omdat de drie partijen in enkele provincies even sterk zijn, waardoor een kleine verschuiving een partij een paar zetels kan kosten. ADVERTENTIE ADVERTENTIE van een enorme partij ECHTE PERZISCHE TAPIJTEN! n* ^IP- I I v m' Ce" nieuw aangckochtc collectie hebben wij ruimte en geld nodig. i> V om een echte pers te kopen of te ruilen voor spaarbrieven, nu voor minder dan de Enkele voorbeelden: SHIRAZ plm. 120x 80 -180, NU 195,» HAMADAN plm. 150x 100 1.250t- NU 475,- BELOUDJ plm. 140x 95 4-#5#,- NU 750- SHIRAZ plm. 150x100 -85#;- NU395,- KASHKAV plm. 160x110 A85#- NU 995,- DOZAR S plm. 200x130 jUU»,- NU 1.495,- QUASHKAY plm. 200x150 -<L50Q,~ NU 1.795,- BORCHALUW plm. 300x200 11.000- NU 4.400,- KASHKAY plm. 320x220 7.000,- NU 3.950,- GHUMplm. 420x310 33*008.- NU 9.800,- LET OP SPAARBRIEVEN aan TOONDER! kunt U nu bij ons ruilen, H ZONDER RENTEVERLIES, voor een echt waardevast Perzisch tapijt Op onze le etage vindt u nog echt zeldzame antieke, zijde en met zijde geknoopte tap.voor een betaalbare prijs! 0 mSTFRSDonderdag en Vrijdag verkoping van 9.00 tot 21.00 uur. nrvïT^iZaterdag tot 17.00 uur. Alle tapijten met certificaat van echtheid I MAAN D AGVOORlH |/\PJ I I Reserveren mogelijk tegen aanbetaling van 20 procent IDE KERST GEOPEND!™ FRII Achterhakkers 13-14 Dordrecht Tel 078 - 130022. fl k.T \n «oHtaoHovaata*seoev Winst Naar het schijnt zijn de Libe- ralen in een moeilijk weekend tot de conclusie gekomen, dat de kans op winst in de vier westelijke provincies van het land niet groot is. De Libera len hebben daar slechts 4 van de 70 zetels in handen, hoewel ze toch 20 procent van de stemmen kregen. Nu Trudeau inderdaad lijsttrekker wordt, beantwoordt deze beslissing aan de realiteit. Pierre Trudeau is niet erg geliefd in het Westen terwijl zijn grote tegenstander, Joe Clark, daar geboren en getogen is. De ech te strijd moet zich gaan afspe len in Ontario (95 zetels) en vooral in Toronto. (Ironisch genoeg besloot Pierre Trudeau na een teleurstellend optreden op de Liberale Conventie in Ontario, om het leiderschap neer te leggen en meer tijd te gaan besteden aan zijn drie zoontjes.) De Liberalen zullen alle steun die ze kunnen krij gen nodig hebben om in Onta rio van 33 bij de vorige verkie zingen behaalde zetels naar de 55 zetels te gaan, die hen in 1974 de absolute meerderheid in het parlement bezorgden. Het zou zeker gunstig zijn als de voormalige minister van fi nanciën, Donald S. MacDo- nald, die zich in 1977 terugtrok uit de politiek om zijn oude beroep van advocaat op te vat ten, zou besluiten zich weer kandidaat te stellen. Hoop Overigens heeft Clark, door zijn optreden, de hoop van de Liberalen in Ontario doen groeien. Wat het buitenlands beleid aangaat, kunnen de meeste kiezers zich slechts herinneren dat Clark eerst be loofde om de Canadese ambas sade in Israël over te plaatsen van Tel Aviv naar Jeruzalem, om die toezegging vervolgens in te trekken, toen verscheide ne Arabische staten dreigden contracten met Canada op te zeggen. En nog geen week ge leden lag Clark overhoop met de conservatieve premier van Ontario, William Davis, die als enige van de tien premiers pleitte voor zo laag mogelijke prijzen voor huisbrandolie. Davis waarschuwde ervoor, dat de voorstellen om met on middellijke ingang de benzine prijs voor privé-automobilisten met 18 procent te verhogen en de olie en het gas uit Alberta en Saskwatchewan volgend jaar met 4 dollar per vat te verhogen, zouden leiden tot toenemende inflatie (nu 9,3 percent) en werkloosheid (nu 7,4 percent). Clark heeft de steun van William Davis ech ter hard nodig om de 57 zetels in Ontario te behouden. Bij het vooruitzicht van nieuwe ver kiezingen heeft Davis welis waar zonder al te veel enthou siasme de strijdbijl begraven, maar hij lijkt de politiek niet Jim Clark: „Korte tijd pijn voor winst op lange ter mijn". belangrijk genoeg te vinden, om zijn geplande winterva- kantie in Florida op te geven. Energiebeleid Maar, of Davis en de kiezers van Ontario het nu leuk vin den of niet, Joe Clark gaat als enige kandidaat de verkiezin gen in met iets dat lijkt op een energiebeleid, en het energie vraagstuk zal tegen de winter se achtergrond ongetwijfeld een belangrijke rol gaan spe len bij de verkiezingen. Clarks beleid is echter niet altijd even consistent. Twee weken gele den stemde hij erin toe om de uitvoer van gas naar de Vere nigde Staten op te voeren, ter wijl hij tegelijkertijd toegaf dat er deze winter wel eens een tekort aan stookolie in ooste lijk Canada zou kunnen ont staan. Zijn veel omstreden plan om winstgevende aande len van PetroCan de rege ringsfirma die in 1975 is opge richt om proefboringen bij de grens aan te moedigen en het beleid van de oliemaatschap pijen te beïnvloeden, met daarbij het voordeel van ken nis uit de eerste hand over te dragen aan particuliere be leggers bleek niet wel door dacht. De Nieuw-Democraten en de Liberalen zullen deze zwakke punten in zijn beleid aanval len, maar ze zullen ook met een alternatief moeten komen voor het beleid van Clark, dat beoogt de prijzen van stookolie geleidelijk op te voeren om zo de exploitatie van de teervel- den in Altara aan te moedigen en de Canadezen te dwingen tot energiebezuinigingen. Een andere moeilijkheid waar mee Clark te kampen krijgt, is dat het conservatieve westen van Canada en het Liberale Quebec aan de vooravond van het referendum over de toe komstige status van de provin cie Quebec nog meer tegen over elkaar komen te staan. Clark is zich hiervan goed be wust en daarom is hij zijn campagne in Quebec begon nen. De 40-jaar oude Jim Clark lijkt echter overtuigd van zijn overwinning en trekt vol en thousiasme ten strijde. De leu ze die bij de begrotingsbehan delingen van vorige week de boventoon voerde - „Korte tijd pijn voor winst op de lange termijn" - zou het bij de kie zers wel eens goed kunnen doen. (Copyright The Guardian) ADVERTENTIE Naar onderzoekingen in West-Duitsland uitwijzen vertoont het kerkbezoek bij katholieken in de Bondsre publiek een sterke terug gang. Tussen de jaren 1975 en 1979 is het aantal van de geregelde kerkgangers met ongeveer zeven procent ge daald. Het sterkst was de terugloop bij het mannelijk deel van de katholieke be volking en wel van 34,8 pro cent tot 29,5 procent. Maat schappelijk gezien was de grootste teruggang zes procent) te vinden bij de agrarische bevolking, maar bij administratief personeel nam de kerkgang juist met 3,5 procent toe. secretaris van de Duitse bis schoppenconferentie, dr. Jo zef Homeyer het pastoraat on der mensen, die van de kerk vervreemd zijn, als dringende eis naar voren gebracht, maar hij waarschuwde er ook voor om de teruggang in het kerk bezoek als een nieuw ver schijnsel te zien. Veeleer is zij al te zien sinds het einde van de vorige eeuw. Ook wees hij op het feit, dat het aantal van hen, die zich als katholiek opgeven nog maar een kleine teruggang vertoont. Tussen 1970 en eind 1978 liep dit aantal met vier honderdduizend of 1,6 pro cent terug tot 26,8 miljoen. Over de pastoraal onder hen, die van de kerk zijn ver vreemd heeft kardinaal Jo seph Höffner. voorzitter van de Westduitse bisschoppen conferentie, tijdens de her- fstvergadering van deze con ferentie een inleiding gehou den, die nu als brochure is verschenen. Hij analyseert daarin de alge mene teruggang van de religi ositeit en wijst daarbij op het tekortschieten van de kerk, op de anti-godsdienstige pro paganda, op de eigen schuld van de van de kerk ver vreemden en op het maat schappelijk milieu. Anderzijds ziet kardinaal Höffner een concurrentie tussen het waar desysteem, zoals dat geldt in het openbare leven en dat van de kerk. De tegenstelling daartussen leidt tot een span ning, die slechts gedurende een beperkte tijd kan worden ondergaan. Veelvuldig wordt hier de oplossing gevonden in het opgeven van dat waar desysteem, dat men zonder al te grote maatschappelijke risi co's meent te kunnen opge ven. Van wezenlijke betekenis voor de godsdienstige gericht heid is naar de overtuiging van de kardinaal de kerkelij ke betrokkenheid van het ou derlijk huis. Met het teruglo pen van de godsdienstige soci alisatie in het gezin zal de be trokkenheid bij de kerk in de komende generatie nog ver der afnemen, volgens Höff ner, die er met kracht op aan drong de analyse te verwisse len voor het handelen. De kerk moet haar afwachtende houding laten varen, zo zei hij. De Indonesische regering is bereid buiten landse krachten, die de kerken in Indone sië helpen, te laten voortwerken, mits er een programma tot indonesianisering bin nen een duidelijk afgepaalde tijd komt Bovendien wil de Indonesische regering aan zulke krachten, die al lang in Indone sië zijn en dat op prijs stellen, de gelegen heid bieden de Indonesische nationaliteit te verkrijgen. Dit waren enkele punten uit het gesprek, dat vertegenwoordigers van de protestantse raad voor kerken en r.k. bisschoppenconferentie in Indonesië onlangs voerden met minister Sudarmono in Jakarta. Dit naar aanleiding van maatregelen, die er toe geleid hadden, dat een aantal buitenlanders geen verlenging van verblijfsvergunning gekregen had. Zo hadden - volgens berichten - meer dan hon derd Amerikanen Indonesië al moeten verla ten. De achtergrond van deze maatregelen vorm de het beleid van de Indonesische regering, dat er op gericht is op alle terreinen buiten landers te vervangen door Indonesische krachten, dus ook op het kerkelijk terrein. Daar de kerken door de plotstelinge uitvoe ring van deze maatregel in moeilijkheden ge bracht waren, hadden zij onder meer over dit Eunt de regering benadert. >at de regering begrip had voor de positie van de kerken was al gebleken uit het feit, dat de directeur-generaal van de immigratie in Indonesië aan alle immigratiekantoren een telegram gestuurd had met de instructie, dat aan zendingsarbeiders/-missionarissen geen verlenging van de verblijfsvergunning ge weigerd moest worden. In Indonesië zijn 2000 buitenlandse missiona rissen werkzaam in de rooms-katholieke kerk, inbegrepen ordezusters en -broeders. Van de 34 bisschoppen zijn er 18 Indonesiër, de anderen buitenlanders. De vijftig kerken die aangesloten zijn bij de protestantse raad van kerken hebben tezamen slechts 163 bui tenlandse krachten in hun dienst, aldus het blad „Berita Oikumene". Na kardinaal Willebrands, die dinsdag door paus Jo hannes Paulus II in audiën tie is ontvangen, is nu ook de apostolisch pro-nuntius in Nederland, mgr. Bruno Wüstenberg door de paus ontvangen. De komende bij zondere synode van de Ne derlandse bisschoppen, van af 14 januari in Rome, is beide malen onderwerp van gesprek geweest, maar zoals gebruikelijk heeft het Vaticaan geen mededelin gen verstrekt. Kardinaal Willebrands keert aan het einde van de week in Neder land terug. Mevrouw dr. S. H. Ponstein- Troelstra, arts en stafdocente aan de academie voor fysio therapie te Groningen zal in verband met haar verzoek predikant te worden in de hervormde kerk, toegelaten worden tot het colloquium. Het colloquium is een gesprek van een delegatie uit de kerk met de kandidaat, voorname lijk aan de hand van een door Korte metten hem of haar ingezonden preek. Als dit bevredigend verloopt wordt de kandidaat toegelaten tot het ambt van dienaar des woord. Dergelijke toelatingen komen heel zel den voor. Aan het colloquium gaat een studie-opdracht, vooraf, die ongeveer drie jaar in beslag neemt. Mevrouw Ponstein promoveerde in 1977 op een proefschrift over de mystieke weg van St.-Johan- nes van het Kruis. Dit werd in de serie Philosofia Religio- "nes door Van Gorkum uitge geven onder de titel „Geen enkel beeld", auteursnaam S. H. Troelstra. Chao Tzu Chen, een voor aanstaand man in de oecu menische beweging, is eind november in Peking overle den, zo is eerst nu bekend geworden. Chao was een van de zes presidenten, die bij de oprichting van de We reldraad van Kerken (Am sterdam 1948) werden geko zen. Op het hoogtepunt van de Koreacrisis in 1951 trad hij als presidentterug. Chao was een van de be langrijkste Chinese theolo gen. Hij hield zich niet al leen bezig met de traditio nele Chinese geesteswereld, maar ook met de vragen van de moderne maatschap pij. Chao is in vele campag nes scherp aangevallen. Pas kort voor zijn dood werd hij gerehabiliteerd. Onder meer de Vereniging van Christelijk-Joodse Sa menwerking werkt mee aan een Duits-Nederlands boek over de vijfentwintig joodse kerkhoven in Noordwest- Duitsland en de kerkhoven in de noordelijke provincies van Nederland. Het boek moet in 1983 klaar zijn. Voor de uitga ve die vijf banden moet gaan tellen worden alle grafstenen alleen in Nederland al zo'n tienduizend gefotografeerd. De hebreeuwse inscripties worden vertaald. Alle joodse begraafplaatsen in genoemde streken zijn behouden geble ven. In de nazi-tijd werden ze weliswaar niet verzorgd, maar vernietigd werden ze ook niet Sinds tien tot twintig jaar is er in de ontwikkeling van de katholieke kerk van Denemarken een duidelijke en voortdurend dalende ten dens te constateren. Dat blijkt uit een verslag in de jongste uitgave van het Deense bisdomblad. Het geeft de resultaten weer van een onderzoek naar de activiteiten van de katholie ke kerk in Denemarken. Als een van dë voornaamste oorzaken voor het teruglo pen van deze activiteiten wordt gezien het voortdu rend slinkende aantal secu liere en reguliere priesters en vrouwelijke religieuzen, die hun stempel hebben ge drukt op de ontwikkeling van de kerk in de afgelopen eeuw. Niet alleen de katholieken in de Westeuropese landen leveren hun aandeel in de particuliere hulp aan men sen in ontwikkelingslan den, ook de katholieken in de Duitse Democratische Republiek hebben hun aan deel, onder meer in de Ad- ventsactie „Nood in de we reld". Vorig jaar heeft deze actie bij na vier miljoen gulden opge bracht, zeven procent meer dan het jaar daarvoor. De lan den waar de hulp heengaat zijn Algerije, Egypte, Ethio pië, Mozambique, Tanzania en Portugal. De hulp bestaat vooral in het leveren van goe deren als kleding, schoeisel en dekens, maar ook uit gereed schappen, machines voor de textielindustrie en landbouw werktuigen. De katholieken in de DDR ,hebben dit jaar bijzondere aandacht besteed aan Ethiopië ter leniging van de nood, ont-] staan door de oorlogshande lingen in dat land. In Tanza nia werd een missiepost en een inrichting ter bestrijding :van lepra geholpen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 15