Looningreep lijkt onvermijdelijk bij uitblijven centraal akkoord O F Grond wordt onteigend voor „verkeerswaarde! Kamercommissie wil niet praten over wetsontwerp op werking atoomstaven Ginjaar wil duidelijke waarschuwing op sigaretten Parijs moet nu zelf komen me zout-oplossing weer Veevoer kost boei" volgend jaar f 825 miljoen mé ér visbericht BINNENLAND Liy.DSE COURANT DONDERDAG 20 DECEMBER 1979 PAGINA 14 PAGI Toenemende stroom immigranten uit Suriname DEN HAAG (ANP) Het maandelijkse emigratie- overschot voor Suriname be draagt nu ongeveer 1800. Dit hebben de staatssecretaris sen voor justitie, ontwikke lingssamenwerking en bui tenlandse zaken gisteren ge antwoord op vragen van het kamerlid Nijhof (DS'70). Uit het antwoord blijkt dat er geen aanwijzingen zijn dat het - aantal personen dat uit Suri name naar Nederland komt op korte termijn zal afnemen. Volgens de staatssecretarissen is het niet denkbeeldig dat de migratie tot gevolg zal hebben - dat bedrijven in Suriname niet .voldoende personeel meer kunnen krijgen. De efficiënte bedrijfsvoering kan daardoor ;in gevaar komen. Proeven op levende foetussen in onderzoek UTRECHT (ANP) De Ge zondheidsraad, een weten schappelijk adviesorgaan van de regering, heeft een commissie ingesteld die zich zal buigen over de ethische - aspecten van medisch onder zoek op levende abortusfoe tussen. Volgens een lid van de com missie, de Rotterdamse gynae coloog prof. dr. A. C. Drogen- dijk, gaat het om de vraag in hoeverre medici proeven mo gen nemen met levende - vruchten. De commissie heeft de taak om de voorwaarden vast te stellen waaronder een dergelijk onderzoek kan en mag plaatsvinden. Het gaat - daarbij hoofdzakelijk om de - ethische kant van de zaak. In - een interview met het week blad Hervormd Nederland zegt prof. Drogendijk, dat hij ervan uit gaat dat het onder zoek vooralsnog foetussen zal ^Betreffen die, eenmaal buiten het moederlichaam toch zou- den sterven. Illegale Turken eisen uistel uitzetting AMSTERDAM (ANP) Negenentwintig illegaal in ons land verblijvende Tur ken, allen in dienst van de bouwmaatschappij Stevin, hebben voor de rechtbank in Amsterdam de strijd aange bonden tegen een boven hun hoofd hangende uitwijzing. In een kort geding dat zij gis teren hebben aangespannen tegen de Staat en de Amster damse hoofdcommissaris van politie, hebben zij geëist dat geen uitwijzing zal plaats vin den voordat op het hoogste ni veau is beslist over hun ver zoek voor een werkvergun ning. De Turken voelen zich slachtoffers van de zogenaam- de 1 november-wet, die be paalt dat werkgevers boetes tot 10.000 gulden kunne wor den opgelegd, als zij illegale buitenlandse werknemers in dienst hebben. Voorlopige regeling visbeperking DEN HAAG (ANP) De Nederlandse vissers mogen tot uiterlijk 1 april volgend jaar 10.304 ton tong en 40.914 ton schol in de Noordzee vangen. Minister Van der Stee van landbouw en visserij heeft deze vangsthoeveelheden gis teren vastgesteld in afwach ting van de definitieve vast stelling van de door Nederland te vangen hoeveelheden door de EG-raad. De gedurende deze periode gevangen hoe veelheden zullen in mindering worden gebracht op de hoe veelheden voor 1980 die uit eindelijk door de raad vastge- steld zullen worden. Chauffeur knel in cabine GOUDA De 31-jarige vrachtwagenchauffeur J.S. uit Schiedam is gistermid dag zvfaar gewond opgeno men in het Rotterdamse zie kenhuis Dijkzigt. De man had bijna een uur bekneld gezeten in de cabine van zijn wagen. De cabine was zwaar bescha digd bij een kop-staartbotsing bij de Gouwebrug in Gouda. Ten gevolge van het ongeluk moest de weg in beide richtin gen voor het verkeer worden afgesloten. Daardoor ontston den kilometerslange files, die pas tegen zevenen gisteravond waren opgelost (Vervolg van pagina 1) DEN HAAG Het debat, waarvoor de Tweede-Kamerle den mogelijk hun kerstreces moeten onderbreken, zou ge houden moeten worden naar aanleiding van de resultaten van het overleg dat minister Albeda vandaag met werk gevers en werknemers voert. Wanneer dit overleg niet uit mondt in een centraal akkoord lijkt een lociliingreep onvermij delijk. Door de loonwet te han teren zal minister Albeda een pauze afkom ligen van een half jaar, zo menen ingewijden in Den Haag;. In deze tijd zal( een pakket van matigingsmaa tregelen worde pn voorbereid, waarover de Ka mer in het voo rjaa r zou moeten oordelen. Daar in zouden zaken als de aftopping van de prijs compensatie, het niet langer compenseren van de olieprijsstijgingen in de lonen en belasting maatregelen moeten worden opgenomen. Albeda en Andriessen benadrukten in de Eer ste Kamer opnieuw de noodzaak van matiging, zeker in het licht van de nieuwe olieprijsstij ging. Andriessen hamerde erop dat het beleid van het kabinet tot nog toe heeft gezorgd voor een geringere inflatie dan in de rest van de EEG en een stabielere werkloosheid. Wordt dit beleid voortgezet dan zou Nederland ook in 1980 nog onder het gemiddelde inflatiepeil van de EEG kunnen blijven, wat onze positie rela tief zou versterken, zo meende Andriessen. Hij schetste echter vooralsnog een uiterst somber perspectief: een golf van prijsstijgingen door de duurdere olie, een dalende groei van de we reldhandel, een veel te grote loonstijging en een toenemende werkloosheid. „Een fundamentele heroverweging van de groei van de gemeen schapsuitgaven is dan onvermijdelijkaldus Andriessen. „Verdere ombuigingen vormen, hoe pijnlijk ook, de enige acceptabele oplos sing". Aan welk bedrag de bewindsman denkt wilde hij niet onthullen. Hij kondigde aan dat voor het einde van het eerste kwartaal van 1980 het parlement een nieuwe lijst met ombui- gingsvoorstellen in de rijksbegroting zal berei ken. Nog geen lie] in moord op veehoudei LUNTEKEN Er geen licht gekomen moord op de Luntei houder Marinus Flc man werd vorige wee geschoten gevonden schuur bij zijn boerd De politie van Ede enjyt standsteam van de Q(j recherche, totaal dert sterk, hebben gistermid verkeer op drie weger legd, om automobüisj J vrachtwagenchauffeu kunnen ondervragen, deze actie bezig was, zochten andere reche nogmaals de boerderij omgekomen veehande de omgeving. Daar z zijn luchtfoto's genon politie wil eveneens m derzoek gaan houdenmen veemarkten waar Floop33*; matig kwam. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De vaste Kamercom missie voor kernenergie weigert voor alsnog een wetsontwerp van de rege ring in behandeling te nemen tier goedkeuring van de opwerking van splijtstofstaven van de kerncentrales Borssele en Dodewaard in het buiten land. Dit blijkt uit een brief die de voorzitter van de Kamercommissie J. van Houwelingen (CDA) heeft geschreven aan de ministers van econo mische za'iceii, buitenalandse zaken en volksge zondheid. HS'ij de omwerking van splijtstofstaven zou radioacr-tief afval vrijkomen dat volgens de contracten naar Nederland zou worden terug gezonden. Een meerderheid van de commissie houdt echt er vast aan de op 19 juni j.l. door de Kamer aa jigenomen motie Lambers-Hacque- bard (D'66>") waarin wordt gesteld dat van de be handeling van het wetsontwerp geen sprake kan zijn i n het vooruitzicht van de besluitvor ming ten principale in Nederland over de di verse asps fcten (v;an het gebruik van kernener gie, red.) welke tihans o.a. binnen het INFCE aan de or* de zijn. Dë INFCE is een internationa le discuss iegroep over opwerking van splijtstof staven als zodanig. JU nid urj De politie bezig met ondervragen van de automobilisten. De actie duurde tot gisteravond laat. KABINET DIENT NIEUW WET SONTWERP IN re, (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Bij onteigening moet de overheid de eigenaar de waarde van de grond vergoeden zoals die op de vrije markt tot stand zou zijn gekomen, de zo geheten „verkeerswaarde". Daarop wordt in mindering gebracht de waardes tijging die het gevolg is van een bestem ming die lie overheid minder dan tien jaar geled.cn aan de grond of de omge ving daar v an heeft gegeven. Dat staat ii;n het wetsontwerp tot wijziging van de onteigeningswet, dat gisteren door de regerirrfg bij de Tweede kamer is inge diend. Dots] l van het wetsontwerp is te voor komen dat particulieren zich verrijken ten koste van de gemeenschap, omdat de waar de van hun grond is gestegen louter door het feit dat de overheid aan die grond (of de omgeving) een bepaalde bestemming geeft. Aan de onteigende valt dus niet de waardes tijging toe die voortvloeit uit het feit dat de overheid aan de grond een woonbestem ming heeft moeten geven, om er later wo ningen te kunnen bouwen. Volgens het ont-' werp mag de onteigeningsvergoeding niet uitgaan boven de verkeerswaarde. Leidt de waardering op grond van een vroegere be stemming tot een hogere waarde dan die op' de huidige markt, dan betekent dat slechts dat van die marktwaarde niets wordt afge- jgoec trokken. Het wetsontwerp voorziet zo in een n voor de problemen die ontstaan voc&Pro< genden die, als gevolg van de besteeg waartoe onteigend wordt, schade hebl"e* leden in hun bedrijfsvoering. Zij hel W? zulke gevallen recht op vergoeding inkomensschade die zij hebben gelee (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Indien de grondstoffenprijzei voor rundveevoeder blijven stijgen zoals in het i if gelo pen jaar, zal dit de veehouderijsector in 198 I825 miljoen meer kosten, dan in 1979. Dit heeft de president-directeur G. van den Berg vanmo irgen be kend gemaakt tijdens de algemene vergadering van de i.ationale coöperatieve aan- en verkoopvereniging voor land-en t ALÏnbouw Cebeco Handelsraad. Van de/ 825 miljoen zal de vark tnssector 400 miljoen op moeten brengen, de rundveehouderij 325 mil joen, terwijl f 50 miljoen door de legsector en 25 mUj oen door de slachtkuikensector op tafel moet worden gelegd. De prijsstij gingen van het veevoeder komen vooral door prijss fcijgingen voor de grondstoffen citruspulp, tapioca en maisgluten. De prijs stijgingen zullen grote invloed hebben op de inkomens «orming in de veehouderij. DEN HAAG (ANP) Minister Ginjaar van volks gezondheid wil de waarschuwing voor de f revaren van het roken voor de gezondheid duideli jk ver meld hebben op de voorkant en zo mogelijk ook op de achterkant van de pakjes sigaretten. Met letters van tenminste twee millimeter moet in eei t kader op de verpakking komen te staan: „Roken bedreigt de ftf .zondheid" en daaronder „De minister van volksgezondheid e d milieuhy giëne". Op de zijkanten van de pakjes moet dan hetgehalte aan teer en nicotine van de tabak worden vermeld. Dit is de Stichting Sigarettenindustrie, waarin de z< es grote siga- rettenfabrieken in ons land zijn verenigd, meegede, pld. De stich ting heeft echter bezwaren tegen de plannen van dia minister en een gesprek met hem aangevraagd om deze bezw.i tren uiteen te zetten. Een duidelijke waarschuwing zit de industi 5.e niet dwars, maar wel de plaats die de minister in gedachten b ieeft. De indu strie wil ook de waarschuwing op de zijkant. Ver melding op de voorkant verstoort het „merkbeeld" van de sigai rtten. NA SLOOP ALS NIEUW De politie in Assen heeft twee autodieven en een sloper gearresteerd. Gestolen wa gens werden gesloopt, waarna de „wrakken" werden doorgezaagd (foto). Met goede stukken van total-loss-wagens werden dan weer „nieuwe aüto.s gemaakt en ver kocht. Sigaretten en drank elke twee jaar duurder DEN HAAG (ANP) De accijns op en daar mee de prijs van sigaret ten en alcoholhoudende dranken zal waarschijn lijk elke twee jaar om hoog gaan. Het ministerie van financiën heeft dit de sigarettenindustrie te verstaan gegeven dat daar wel zo'n beetje op gerekend kan worden. „We zitten met de rijksmiddelen zo moeilijk dat we niets anders weten dan onze toevlucht telkens maar weer tot die accijnsverhogin gen te nemen", zo luidde de boodschap ongeveer. De siga rettenindustrie verwacht na de sterke prijsverhoging per 1 ja nuari de gebruikelijke terug val van het sigarettenroken met -vijf a zes procent. Ge woonlijk herstelt zich dat weer na enige tijd. voor sportvissers in het binnenwater OOK VOORSPELBAAR LAAO. HET RUWE DECEMBERWEER MAAKT DAARBIJ HET BEVISSEN VAN GROOT (MEP) WATER MOBLUK TOT ONMOGELIJK. DE VANGKAN- SEN ZIJN OUS VOOR ALLE SOORTEN LAAG. OC GROTE RIVIEREN ZUN DOOR DE HOGE WATERSTAND VRIJWEL ONBEVtSÜAAR. REDELIJKE MOGELIJKHEDEN TOT WITVISSERU: OVERIJSSELSE VECHT BU DALFSEN. TWENTEKANAAL SCHIPBEEK, JIAJANA^ANAAL,_ WJLJIELMINAKANAAL, VECMT MJ MUIOEN. VALLEIXANAAL. O SNOEK O SNOEKBAARS O BAARS AAL KARPER BLANKVOORN RUISVOORN BRASEM WINDE GELDIG TOT EN MET 2« OECEMBCR 1979 STANDPUNT NEDERLAND: (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De Franse regering zal zelf m< crete voorstellen moeten komen om uit de in te geraken rond het Rijnzoutverdrag, nu de I regering heeft besloten het verdrag niet aa parlement voor te leggen. Dit is de opvatting van de Nederlandse regering, zoals op te maken uit het verslag van een mondeling overleg de regering en de bijzondere Kamercommissie wijziging^ pervlaktewateren. Bij de voorstellen zullen de Fransen van mogen uitgaan dat bok andere Rijnoeverstaten een 1 zullen moeten leveren in de vermindering van de zoutla Rijn. Deze suggestie leidt de aandacht af van het feit dat rijk zelf met een reëel voorstel zal moeten komen, zo vin regering. Lichte vorst Morgen wordt vrijwel overal droog weer verwacht en in de nacht en ochtend lichte vorst. Dit weerbeeld hangt samen met een hogedrukgebied v/aarvan het centrum ten. zuidwesten van Ierland ligt en een uitloper krijgt via de Brit se Eilanden naar onze omge ving. In het Alpengebied valt af en toe sneeuw en het blijft daar somber weer, hetgeen moet worden toegeschreven aan een lage drukgebied dat zich daar ophoudt. Ook over Spanje en Portugal is inmid dels koude lucht uitgestroomd. Op veel plaatsen dalen de tem peraturen er in de nacht en vroege ochtend tot even onder het vriespunt. Vooruitzichten voor zaterdag: Overwegend droog, in de nacht en ochtend lichte vorst. Weersvooruitzichten in cijfers voor zaterdag: Aantal uren zon 0 tot 4 Min. temp. omstreeks -1 gr. Max. temp. omstreeks +3 gr. Kans op een droge periode van minstens 12 uur 80 pro cent Kans op een geheel droog et maal 60 procent. Weersgesteldheid van gisteren Amsterdam De Bilt Deelen Eindhoven Luchlh R'd£ Vhssingen Barcelona Bordeaux Frankfort Helsinki Innsbruck Klagenfurt Kopenhagen Wenen Zurich Casablanca I st an boel Las Pallas Beiroet Tel Aviv Tunis

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 14