boeksnel Rabobank Nieuwe goldrush door hoge goudprijs in VS De zomerprogramma's liggen voor u klaar! CONOMIE Olieprijsverh ogingen brengen J groei in OESO tot nul terug Toch samenwerking Volvo en Renault beurs VERMOGEN RORENTO BIJNA 300 MILJOEN GEDAALD voor het beste eruit is Beurs van Amsterdam LEIDSE COURANT DONDERDAG 20 DECEMBER 1979 PAGINA 11 PARIJS - De jongste ronde van olieprijs verhogingen zal de economische groei in de Westerse industrielanden volgend jaar nagenoeg tot nul reduceren en tot toene ming van de inflatie en de werkloosheid leiden, zegt de Organisatie voor Economi sche Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). De voornaamste economische deskundige van de organisatie, John Fay, heeft woensdag de vrees uitgesproken dat de nieuwe prijsverhogingen een even gro te schok zullen veroorzaken als de oliecri sis van 1973 en 1974. De OESO doet in haar rapport Economische Vooruitzichten voor 1980, dat vandaag ver schijnt maar al op 22 november klaar was, erg somber over de economische ontwikke lingen in het komende jaar, maar de uitslag van de nieuwe berekeningen van John Fay leggen er nog een schepje op. Eind november nog niets te zeggen over de omvang van de prijsverhoging van ruwe olie in 1980. De prijsverhogingen waartoe verscheidene leden van de OPEC (Organisatie van Olie-Exporte rende Landen) verleden week besloten ma ken het vrijwel zeker dat de industrielanden in 1980 heel wat meer voor hun olie zullen moeten gaan betalen dan dit jaar. Fay voorspelt nu dat het aantal werklozen in alle 24 aangesloten landen (waaronder Ne derland) volgend jaar meer dan twintig mil joen zal bedragen. Dat is ongeveer zes pro cent van de werkende bevolking. Op het ogenblik zijn naar schatting 16,45 miljoen mensen zonder werk. De inflatie zal in 1980 tot tien procent stijgen: dat is èèn procent meer dan in het rapport van eind november wordt voorspeld. De regeringen hebben nu geen andere keus meer dan de strijd tegen de inflatie aan te binden, aldus zijn commentaar bij deze cijfers. GENEVE -De Zweede automobielonderne- kroon (ruim 78 miljoen gulden). Door omzet- ming Volvo en het Franse autoconcern Re- ting van converteerbare obligaties in aande- nault hebben een overeenkomst gesloten len kan Renault twintig procent van de aan- inzake nauwere samenwerking op het ge- delen verwerven. Die omzetting kost 160 mil- bied van personenwagens. Dat is meege- joen kroon (bijna 74 miljoen gulden), deeld op een gezamenlijke persconferentie Volvo op haar beurt heeft de optie genomen in Geneve. De twee ondernemingen blij- op tien procent van de aandelen Renault Ac- ven onafhankelijk van elkaar werken en ceptance BV, de financierings maatschappij van Renault. De president-directeur van Volvo, Peh Gyl- lenhammar, noemde de samenwerking een goede zaak voor de Europese automobielin- Ook de samenwerking op industrieel gebied dustrie, vooral met het oog op de opmars van wordt versterkt. Hiertoe neemt Renault voor de Japanse auto's. De technische ontwikke lingen die Renault heeft weten te bereiken en weten toe te passen, zijn een goede zaak zullen onder andere gezamenlijke investe- van Renault, ringen doen. De vrachtwagensector is niet bij de samenwerking inbegrepen. het eind van dit jaar tien procent van de aan delen over van Volvo Car Corporation in Go thenburg (Zweden) voor 170 miljoen Zweede voor Volvo, zo zei Gyllenhammar. ■n i AMSTERDAM - De Amster- He amse effectenbeurs nam ng<isteren een lakse houding gel an. De gelaten stemming kr weerspiegelde zich in mati- en e omzetten. Voor de finan ce iele sector was wel enige elangstelling. ABN werd 1 duurder op f 310, terwijl jnUmro en Nationale Neder- door winstnemingen lar ets lager waren op resp. ng< 66,30 en op f 120. )e internationals zakten ver- er weg. Koninklijke Olie ver- va Dor f 1,50 op f 147,10 en KLM k veneens f 1,50 op f 72,30. Phi- ps ging nu naar beneden en wel dertig cent op f 20,40 na en kortstondige opleving op cinsdag. HVA verloor f 1 en zoi)eli zeventig cent op f84,50. en )e scheepvaarthoek bewoog lich weer in opwaartse rich- ing. Van Ommeren steeg f 2 V p f 239, Nedlloyd f 1,50 op f 75 :aai n KNSM tachtig cent op ho 102,80. n i )e staatsfondsen waren per welaldo twee dubbeltjes lager, ica )p de lokale markt kon Pak- inioed zich in enige belangstel- in ing verheugen. Een zeer be- >ez noedigend artikel in het per- ma oneelsblad zorgde voor vraag pe roor dit fonds. In de eerste pe- >rg; iode adviseerde men 51 bie- erkden en 53 laten tegen 49,50 e s<;edaan dinsdag. In de tweede operiode trachtte men tot een ctiöedane koers te komen. Otra ati< ette de opvallende opmars met een winst van 5,50 peip ƒ95,50. Nierstrasz steeg 40 >p 850. Bos Kalis wori 1 op vel 98. Westland Utrecht was an. 3,50 in herstel op 334. Bij de Biitgevers kon Kluwer ƒ3,50 si ieter worden op 103,50 en hi Ilse vier NDU 2 op 241. cna^ord brak de stijging van de fgelopen dagen abrupt af op en minder gunstig bericht en n p wam op 560 laten. Holec dererloor 2,50 op 70 en Ceteco der 2 op 163. Gist Brocades zak- e ƒ1 op ƒ30,30 en Wessanen enslotte ging 1,10 achteruit Mj p ƒ40,50. vai 'ijdens de handel veranderde g. r weinig op de actieve markt. >0. )e scheepvaartsector kon ver ier oplopen. ^5, fAKHOED Het Pakhoed- concern is zich stevig aan het Ierstellen van de inzinking °iie 1977 en 1978 te zien heb ben gegeven. Vooral Paktank Curopa en in mindere mate 'akhoed USA leverden een belangrijke bijdrage tot het to- ale resultaat, zo staat in het jersoneelsblad Pakpraet. lij Paktank trokken de markt 'an olieprodukten en die van 1 ihemicalien in de loop van het 1 aar verder aan. Toen halver- vege 1979 ook nog de ruwe ra lliè-markt opveerde zorgde ^eIlie marktontwikkeling ervoor e iat ook de zeer grote tanks in zc :igen bedrijf en in de begrok- 1 ;n deelnemingen een goede inzetting hadden. Bij Pakhoed JSA verliepen de vastgoed-ac- liviteitën in Amerika naar De chemicalienopslag beleeft ook dit jaar weer goede rjden en ook bij de overslag- terminal voor ruwe olie op Bo- iaire kon van een opverende markt worden geprofiteerd. 'a' wei VRAAG UIT ARABISCHE LANDEN STERK TOEGENOMEN WASHINGTON/AMSTERDAM De enorme stij ging van de goudprijzen heeft in de Verenigde Sta ten een nieuwe „goldrush" teweeg gebracht. In de oude mijngebieden in onder meer Nevada, Colora do, Montana en Alaska is een ware stormloop aan de gang op wat avonturiers zo'n eeuw geleden aan het edele metaal hebben achtergelaten. Pikhouweel, schop en zeef komen er niet meer aan te pas. Hoe wel ook nog kleine zelfstandigen de gok wagen, is de speurtocht vooral het domein geworden van met de modernste technieken werkende grote bedrijven. Alleen al in Nevada zijn de mijndeskundigen een van de laatste tijd 22 nieuwe mijnen grootste in de wereld kan wor- geopend, en zullen er op korte den. Verwacht wordt dat daar termijn zeker nog 15 bijko men. Het stadje Virginia City, een eeuw geleden de grootste stad tussen Denver en San Francisco, ondergaat een spec taculaire opleving. Nadat de goudzoekers er waren wegge trokken, veranderde Virginia City in een „spookstad", waar in alleen nog wat verdiend werd aan toeristen en aan het feit, dat de tv-serie „Bonanza" er werd opgenomen. Voor het eerst in bijna 100 jaar wordt er weer echt gebouwd in Virginia City. Een groot bedrijf uit Te xas haalt er een kleine 3000 kilo goud per jaar uit de grond, een lucratieve bezig heid, want de prijs van een gram goud is op het moment rond de 30 gulden, meer dan het dubbele van een jaar gele den. En passant komt er ook nog heel wat zilver aan de op pervlakte. De nieuwe technieken leiden bovendien tot het ontdekken van steeds nieuwe voorraden. Bij het plaatsje Elko is onlangs een mijn ontdekt, die volgens in 1981 minstens zo'n 6000 kilo goud per jaar gedolven kan worden. De „goldrush" wordt met gro te zorg gadegeslagen door mi- lieu-aktiegroepen. Voor het vergaren van een „ounce" goud (bijna 30 gram) dient 5 ton aan rotsen te worden ver pulverd. Hoewel de delvers aan milieuregels zijn gebon den, zijn die regels volgens de aktiegroepen absoluut niet be rekend op een toeloop, zoals die zich thans voordoet. Er zijn al enkele rechtzaken aange spannen door milieugroepen, maar tot nu toe zonder enig succes. In kringen van de handel is men er zeker van dat met name dc terugkeer van Arabi sche kopers op de goudmarkt de prijs heeft doen stijgen. Tot voor een jaar terug was er nauwelijks sprake van Arabi sche aankopen op grotere schaal, maar nu is duidelijk dat dé arabieren weer terug zijn in hun oude gewoonte van beleggen in goud. Vooral daar door blijft de prijs van het gele metaal stijgen, te snel zelfs naar de zin van de Zuidafri- kaanse International Gold Corp. (IGC), een verkoopbun deling van de belangrijkste Nog niet zo lang geleden la gen de Amerikaanse goudmij nen er verlaten bij. Nu zijn ze het middelpunt van een stormloop van avonturiers. goudmijnen in Zuid-Afrika. Aan de vraag naar goud is nauwelijks te voldoen. In het westen bestaat vooral in de V.S. en Duitsland een sterke markt. In 1979 vond 1050 ton goud zijn weg naar de indu strie en 780 werd verkocht als beleggingsobject. Van de 240 ton die als muntgoud in om loop komt, wordt 150 ton ge bruikt voor aanmunten van Krugerrands. Hiervan zijn er nu in totaal 26 min door IGC geplaatst. De stijging van de goudprijs heeft ook tot gevolg, dat aller lei voorkomens nu economisch aantrekkelijk worden. Zo is in Duitsland een kleine mijn van start gegaan. In het Jurage- bergte zit waarschijnlijk meer goud dan in Zuid-Afrika, maar dit soort voorkomens zijn (nog) niet economisch winbaar. IGC ziet nog geen eind aan de stij ging van de goudprijs komen, al zal het wel wat rustiger gaan. Waar het einde is, weet men ook in Zuid-Afrika niet. Het land vaart echter wel bij de huidige ontwikkelingen. De huidige prijs maakt winning van mindere soorten erts mo gelijk en verlengt zo het leven van de "gemakkelijke" mij nen. Bovendien is Zuid-Afrika voor een flink deel van zijn deviezen afhankelijk van de goudwinning. ROTTERDAM - Mede als ge volg van de terugkoop van ei gen aandelen is het vermogen van Rorento teruggelopen van f 2747 min per eind augustus tpt 2456 min per eind novem ber 1979, zo blijkt uit een be richt over het derde kwartaal van het lopende boekjaar. Rorento zette het in de zomer gevoerde beleggingsbeleid voort. In Nederland, Duitsland en Japan werden kortlopende en middellang lopende obliga ties geruild in langlopende. De gemiddelde looptijd van de ge hele portefeuille steeg daar door van 5,2 jaar per eind au gustus naar 6,1 eind november. De looptijdenverlening in deze landen werd uitgevoerd in de verwachting dat de aldaar gel dende stringente krapgeldpoli- tiek die de korte rentes boven de lange heeft gebracht ten slotte zal leiden tot een lagere inflatie, een noodzakelijke voorwaarde voor een daling van de lange rente. In de termijntransacties vond geen wijziging plaats. Het be scheiden dollarbelang van 4 pet bleef volledig afgedekt op van olie- en gaspijpleidingen. In de 78 jaren van haar be staan heeft Williams meer dan 160.000 km pijpleiding aange legd in 44 landen, aldus een gezamelijke bekendmaking. Heerema is gespecialiseerd in het ontwerpen, bouwen en in stalleren van buitengaatse con structies voor de olie-industrie. Het werkterrein ligt vooral op de Noordzee, in het Midde n-Oosten en in de Golf van Mexico. VNU - VNU Verenigde Ne derlandse Uitgeversbedrijven NV h heeft een nieuwe onder neming opgericht die zich zal bezighouden met ontwikkeling en op de markt brengen van informatie waarbij computers gebruikt worden voor het op slaan, behandelen en distribu eren van gegevens waaruit de informatie bestaat. De nieuwe onderneming - VNU Data Pu blishing International BV te Amsterdam - zal zich voorna melijk bewegen op het gebied van professionele, technische en zakelijke informatie en zal onder toezicht staan van de VNU Business Press Group te Amsterdam. een belang van 60 pet verwor- De nieuwe onderneming zal ven in het aandelenkapitaal bestaande VNU-activiteiten op van de Amerikaanse Williams dit gebied zoals Intermediair International Group Inc., die Technical Information Service zich over de gehele wereld be zighoudt met o.a. de aanleg HEXALON beleggingsmaat- kopen in de periode Januari- schappij in Amerikaans onroe- -november mag worden ver- rend goed, met het hoofdkan- wacht dat de totale personen- toor in Rotterdam, keert over wagenverkoop op de Neder- 1979 een tweede dividend uit landse markt dit jaar zal uitko men op circa 555.000 nieuwe eenheden. Vergeleken met het record-jaar 1978 zou dit een daling van circa 6 pet beteken. In dit cijfer is nog geen reke ning gehouden met eventuele vooraankopen als gevolg van de verhoging van bijzondere verbruiksbelasting per 1 janu ari 1980, waardoor de totale Hong Kong gekozen voor de uitbreiding van zijn activitei ten in het Verre Oosten. In deze Britse kroonkolinie zijn twee nieuwe bedrijven ge sticht: Van Ommeren (Asia) Ltd en Van Ommeren-Pro- trans, zo blijkt uit het perso- van 13,70 Amerikaanse dollar. Samen met het interimdivi dend komt de uitbetaling in 1979 hiermee op 26,20 dollar ar' wS"aopr °e coiaie „er aandeel, aldus Hexalon. markt mogelijk dichter bl] het per aandeel, aldus Hexalon. De maatschappij verwacht, dat nog deze maand de aankoop tot stand kan komen van een niveau van 1978 kan komen, zo heeft Ford Nederland mee gedeeld. Caïifornie en Arizona. De onderhandelingen met He- E°™™af xalon BV, eveneens een beleg- m,n w" gingsmaatschappij in Ameri kaans onroerend goed, maar een Nederlands rechtspersoon wat ruim 4400 minder was dan in de zelfde periode van 1978. Ford's marktaandeel in deze periode as 11,1 pet tegenover 11,4 pet en met merendeels andere aandeelhouders dan Hexalon °ndanks de 80ede verkoop Inc., verlopen volgens plan. blijven de financie e resultaten Waarschijnelijk begin 1980 zal zoda"'S ach'er b« 19™ °;m' als de portefeuille wan Hexalon gevolg van de ontwikkelingen Inc. overgaan. Via Barpec Vastgoed NV heb ben de Robeco-groep, AGC Levensverzekering, het pensi oenfonds Progress van Unile ver en de Centraal Beheer- -groep belangen in Hexalon Real state. FORD - Op basis van de ver- op de valutamarkt dat over 1979 met een verlies moet AGO WOI"den gerekend. Op grond hiervan heeft de directie be sloten niet tot uitkering van het interimdividend over te Het Hong Kong-kantoor zal zich in principe bezighouden met de ontwikkeling van alle activiteiten van het Van Om meren-concern: scheepvaart, agenturen, scheepsmakelaar- dij, bevoorrading, vlootbeheer, handel, verzekering, bunkers, opslag en binnenvaart. AGO Verzekeringen heeft een pakket van 300.000 aandelen van de Amerikaanse verzeke ringsmaatschappij Life Inves tors Inc. gekocht dat op zeer korte termijn zal worden uit gebreid tot een miljoen tegen een prijs van 35 dollar per aandeel. Dit komt overeen met een belang van 13 pet in het thans uitstaande aandelenka pitaal, aldus een mededeling van AGO. Krac.htens de overeenkomst krijgt de AGO een optie op een wteede pakket van een miljoen aandelen tegen 40 dol lar per aandeel uit te oefenen voor medio 1980 en vervolgens nog een derde pakket van een miljoen aandelen in 1981 tegen 47,5 dollar per aandeel. ADVERTENTIE geld en goede raad actieve aandelen vorige dag vorige dag AKZO 20 ABN 100 Amro 20 Dell-MIj 750 Dordtsche 20 Dordische Pr Helneken 25 Heineken H. 25 Hoogov. 20 HVA-Mljen eert KNSM eert 100 KLM 100 Kon. Olie 20 Nat. Ned. 10 Nedlloyd - 50 Ommeren Cert RO'K'M 86.00 184.50 183.50 71.20 66.20 21.10 45,20 173i80 236.50 23.20 310.00 66,30 84.20 184.00 183.00 70.70 72.50 147.50 120.00 238.30 20,30 165.50 76.00. 243,00 binnenlandse obligaties 10.50 Ned. 74 9.75 id 74 9.50 id 76-1 9.50 id 76-2 9.00 id 75 9.00 Id 79-94 9.25 id 79-89 8.75 id 75 8.75 id 75-2 8.75 id 76-96 8.75 id 79-94 8.75 id 79-89 8.50 id 75-2 8.50 id 78-93 8.50 id 78-89 8.50 id 79-89 8.25 id 76-96 8.25 id 77-92 8.25 id 77-93 8.25 id 79-89 8.00 id 69 8.00 id 70-95 8.00 id 71-96 8.00 id 70 I 8.00 Id 70 II 8.00 id 70 III 8.00 id 76-91 8.00 Id 77-97 8.00 id 77-87 7.75 id 71-96 7.75 id 73-98 7.75 id 77-97 7.75 id 77-92 7.50 Id 69-94 7 50 id 71-96 7.50 id 72-97 7.50 id 78-93 7.50 id 7B-88 7.00 id 66 1-91 7.00 id 66 II 7.00 id 69-94 6 50 id 68 1-93 6.50 id 68 II 6.50 id 68 III 6.50 id 68 IV 6.25 Id 66-91 6.25 id 67-92 6.00 Id 67-92 5.75 Id 65 1-90 5.75 Id 65 II 5.25 id 64 1-89 5 25 Id 64 II 5.00 Id 64-94 4 50 id 58-63 4.50 id 59-89 4.50 id 60 1-85 4.50 id 60 II 4.50 id 63-93 4.25 Id 59-84 4.25 Id 60-90 4.25 id 61-91 4.25 id 63 I 4 25 id 63 II 4.00 id 61-86 4.00 id 62-92 3.75 id 53-93 3.50 id st. 47 3.50 id 53-83 3.50 id 56-86 3.25 id 48-98 3.25 id 50-90 3.25 id 54-94 3 25 id 55-95 3.25 id 55-85 3.00 id Grb 3.00 id 37-81 3.00 Id Grb 46 11.00 BNG 74-8 11.00 id 74-84 10.50 id 1974 9.50 id 74-82 8.75 Id 70-90 8.75 id 70-95 8 75 id 75-00 8.75 id 77-02 8.50 Id 70-85 8 50 id 70-95 8.50 id 73-9I 87,40 91.00 84.10 93,10 101.40 ioo!eo 99.-70 100.80 99,20 100,60 98.70 95^50 93,80 91,40 8.00 id 72-97 8.00 id 73-79 8.00 id 75-00 7.75 Id 72-81 7.60 id 73-98 7.50 id 72-97 7.25 id 73-98 7.00 id 661-91 7.00 id 66-11 92,20 87.80 91.20 84,40 79,60 91,80 82.70 84.00 82.60 80.10 89,50 81.80 79.60 44.00 96.00 93.10 101,30 103,80 101.00 99.70 96.40 96,20 96,10 96.30 95.00 93,90 95,40 93,60 88.70 88,30 86,30 binnenlandse aandelen 2110,00 2110.00 189M0 73,00e 91,00 64.00 307.00 50,00 92.50 56.30 158,00 1326,00 64.90 64,90 164.00 165.00 14.50 20,20 299.00 1005.00 51.50 27.501 171,00e 186.00 21.00 239.00 180,00 133,50 74,70 22,00 590.00 88.20 52.50 22 L00 205,00b 69,00 91,00 62,00 308,00 50.00 90,80 480.00a 120,00 65,40 167,00 98,50 223,00 222,00 51,50 30,50e 75,00 21,70 550,00a 705:00 15.50 82.00 220.00e 67,00 56.20 244,00 226,00 4610,00 810,00 267,00 99,50 380.00 288003 285,00 50,00 279,00 34.50 3815.00 705^00 15.00e 52,00 Tllb. Hyp.b 28.00 1250,00 52,50a 85,50 35,00 91 30 4600,00 850.00 84.00 - 30.00e 51,00 128.60 192^00 97,00 163,00a 261,00 99.00 380,00 280.00 169,00 725,00 234.00 128,00e 36,80e 36,70 VRG Gem. Bez. 372.00 72.50 75,00 165,50 91.50 26.90 63^00 22,30 70,00 75.00 165,50 27.50 270,00 92,80 63,00 27,00 76,50 10,70 72,70 106,00 51.00 14,50 91.50 13,00 43,50 39,00 336,00 34,20 153,20 169.50 117 SO 452,OOd 134,00 76,00e beurs van New York 35 7/8 47 3/8 66 7/8 34 3/4 48 7/8 31 1/2 6 1/2 24 3/8 39 7/8 49 3/4 13 1/4 24 7/8 65 3/8 38 1/2 35 1/2 47 3/8 66 3/8 34 3/4 6 7/8 52 5/8 30 3/8 24 3/8 38 7/8 49 1/8 56 3/4 33 3/8 48 3/4 Mc.D. Douglas 34 5/8 Unilever Un. Techn. Un. Brands U.S. Steel Westlnghouse buitenlands geld (Prl|s In guldens) Belgische fr.(100) Duitse mark(100) ltal.llre( 10.000) Portugese esc.(100) 46,00 49.00 Zwitserse fr.(100) Zweedse kroon(100) Noorse kroon(100) Deense kroon<100) Oostenr.sch.(IOO) Spaanse pes.) 100) Griekse drachme(100) Finse mark(100) Joegosl. dinar) 100) Iers pond 36,50 34,00 15,26

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 11