Dissidenten houden kabinet overeind Andriessen kondigt nieuwe bezuinigings ronde aan Fouten woningbouw vergen miljoenen KANS OP OVEREENSTEMMING OPEC-TOP ERG KLEIN TELEURSTELLING BLIJFT BIJ CDA EN VVD de Eeidóc (Sowtamt hekersdijk 34, 2312 DD Leiden, postbus 11, 2300AA, tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas •redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0,49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: taal ƒ43,05; jaar ƒ160,70; losse nummers: 55 cent. Donderdag 20 december 1979, 70e jaargang no. 21535 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Martine Bijl Om 20.27 uur op Ned. II „Mar tine" met o.a. Ton van Duin hoven. Om 21.30 uur „Op dood spoor" en om 23.10 uur „Soap". Om 18.59 uur op Ned. I „Kerstmis '79" met Caroline Kaart. Om 19.45 uur „De Zwarte Tulp" en om 22.20 uur „Het programma met de MAP" over schooltijd. Lichte vorst Bijna overal droog. In de nacht en ochtend lichte vorst Matige, aan de kust af en toe harde noordenwind. Morgen zon: 8.45 - 16.30. Schev. hoogw.: 4.16 en 16.28. Laagw.: 12.18. reemaal egongeluk erleefd KJAVIK Vier mensen, die Jsland een vliegtuig hadden eefd, hebben er eveneens het i van af gebracht, toen de heli- ;r, waarmee zij naar een zieken- in Reykjavik vervoerd werden, na de start neerstortte. Twee »n, een Fransman en een wzeelander bevonden zich aan van een Cessna, die neerstort- werden gewond. Een helikop- let twee artsen en vijf beman- .lkeden, die te hulp was ge- stortte na de start eveneens Het totaal aantal gewonden be- [t elf. Redders houden zich hier bezig met de gewonden, nadat een helikopter van de Amerikaan se luchtmacht vlak na de start was neergestort. De helikopter vervoerde onder meer vier gewonden, die met een Cessna op IJsland waren neergestort. Deense vrachtboot vergaan SAN SEBASTIAN De 300 ton metende Deense vrach tboot „Gulstan Trader" is gisteren bij de Noordspaanse haven Pasajes vergaan. De zeven bemanningsleden hebben het ongeluk over leefd, maar twee redders zijn om het leven gekomen; zij verdronken toen zij probeer den een lijn naar de Deen over te brengen. Het schip lag op de loods te wachten toen plotseling de machines weigerden. De golven sloe gen het schip op de rotsen. Benzine zes of zeven cent duurder DEN HAAG De kans is groot dat de benzine per 1 januari zes of zeven cent per liter duurder wordt. Ingevolge het dekkings plan van het kabinet wordt de accijns op die datum met 4,35 cent verhoogd. Daar komt dan nog btw bij. De verdere verho ging komt van de stijging van de olieprijs op de wereldmarkt. De OPEC-landen hebben overi gens weer een verhoging aange kondigd, zodat later in het jaar een liter super meer dan 1,40 gaat kosten. De raaf is terug! APELDOORN De ongeveer tien raven- paren die dit jaar in Nederland (voor bet merendeel op de Ve- luwezijn gesigna leerd, zullen wel blij vers zijn. Dat bete kent dat de raat, die voor het laatst in 1927 in Nederland in Mil- lingen aan de Rijn werd gezien en sinds dien als uitgeroeid werd beschouwd, na ruim een halve eeuw is teruggekeerd. DODEN DOOR GLADHEID HARDENBERG De glad- heid heeft vanmorgen aan tenminste twee mensen het leven gekost. In Hardenberg raakte van morgen de 40-jarige Albert Kleine in een slip en botste vervolgens tegen een boom. Hij was op slag dood. In Garmerwolde is de 21-jarige Kitty Reinders uit Delfzijl verdronken. Ook zij was in een slip geraakt. Haar auto kwam in een vaart terecht. In tegenstelling tot twee an dere automobilisten, die in hetzelfde water waren gere den, kon zij niet meer tijdig worden geholpen. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Dankzij de unanieme steun van WD en CDA, inclusief de tien voormalige dissi denten, die uiteindelijk terugschrokken voor een crisis, heeft het kabinet vannacht de kwestie van de nieuwe kernwapens overleefd. Na een debat van ruim zestien uur werd een motie van PvdA en D'66, waarin werd uitgesproken dat Neder land „geen verantwoordelijkheid kan aanvaar den voor het NAVO-besluit tot plaatsing van de nieuwe wapens en de daarmee samenhangende productie", verworpen met 81 tegen 66 stemmen. Premier Van Agt had aangekondigd dat de rege ring „onoverkomelijke bezwaren" tegen deze mo tie had. Na een beraad van bijna anderhalf uur met zijn fractie, waarbij ook de minister-president te hulp was geroepen, leg de CDA-voorman Ruud Lubbers onder ademloze stilte een stemverklaring af. Daarin benadrukte hij vooral dat het de bat „teveel een confrontatie van' de oppositie met het kabi net" was geworden, waarbij het „belang van de zaak" vaak op de achtergrond zou zijn geraakt. Voorzitter Ter Veer van het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV) sprak na afloop van het debat over „een schaamteloze en teleustellende vertoning". Hij doelde daarbij met name op premier Van Agt, die weigerde verantwoordelijkheid te ne men voor de beslissing die de NAVO-landen vorige week in Brussel hebben genomen. Ter Veer toonde zich er zeker van dat het kernwapenvraagstuk een vertrouwenscrisis tussen bevolking en politiek tot gevolg zal hebben. In tegenstelling tot vele anderen hadden de christen-demo craten wel veel waardering voor wat de regering in Brussel had bereikt, al nam dat „niet de teleurstelling weg" dat zij Tijdens het de bat demon streerden enkele honderden ver tegenwoordigers van het IKV, po litieke partijen en van het actie comité „Stop de Neutronenbom" tegen de nieuwe kernwapens zich niet nog harder had opgesteld. De samenhang van onder meer deze elementen had zijn fractie ertoe gebracht „als ge heel tegen alle voorliggende moties te stemmen".Er lagen ook in totaal vier concept-uitspraken van PSP en PPR op ta fel, die echter zelfs de PvdA te ver gingen. VVD-leider Koos Rietkerk was evenmin op alle punten te vreden (met name over het voorbehoud tegen plaatsing van de atoomraketten in eigen land) maar constateerde tevens dat „Nederland zich niet onttrokken had aan de gezamenlij ke verantwoordelijkheid voor de door de NAVO genomen besluiten". Bovendien wilde de VVD het beleid op het gebied van defensie en wapenbeheersing „graag in handen van dit kabinet laten". (Zie verder pagina 14). Minister Andriessen. KAMER MOET WELLICHT KERSTVAKANTIE ONDERBREKEN (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG In snel tempo verslechteren deze week de sociaal-economische vooruitzichten voor 1980. Uit de woor den van de ministers Albeda (Sociale Zaken) en Andriessen (Financiën) gisteren in de Eerste Kamer kan worden afge leid dat door de jongste olieprijsstijgingen de koopkracht volgend jaar wellicht niet meer gehandhaafd kan worden, de werkloosheid zal gaan toenemen, de betalingsbalans zal verslechteren en de inflatie fors zal stijgen. Aan de vooravond van een nieuw overleg tussen werkgevers en werknemers over een loonakkoord toonden beide bewindslieden zich uiterst somber over wat ons na de jaarwisseling te wachten staat. Minister Albeda stelde in de Eerste Kamer dat het moment zeer dichtbij is, dat gekozen moet worden tussen handhaving van koopkracht en handhaving van werkgelegenheid. Minister Andriessen kondigde voor het voorjaar een nieuwe be zuinigingsronde aan, waarbij opnieuw diep gesneden zal moeten worden in de rijksbegroting om de nieuwe problemen het hoofd te bieden. Hij noemde het ontoelaatbaar dat de prijsstijgingen die het gevolg zijn van meest recente olieprijsverhogingen in de lo nen worden gecompenseerd. Daardoor zou het financieringste kort onaanvaardbaar oplopen en de werkloosheid worden ver groot. De kans is groot dat de Tweede Kamer haar kerstvakantie moet onderbreken om te debatteren over een mogelijke looningreep of alternatieven daarvoor. Het CDA-Tweede Kamerlid Weijers wil een verzoek om de mogelijkheid hiertoe open te houden vandaag aan de orde stellen. (Zie verder pagina 13 rse straffen voor overvallen Wassenaar en Leidschendam 5SENAAR/LEID- ENDAM De Haagse tbank heeft vandaag 29-jarige sloper uit Den g veroordeeld tot twee gevangenisstraf voor dit keer schijnt men fcs te hebben en leven er ravenparen In ons land. overvallen begin dit jaar op twee pompbedienden in Wassenaar en een bedrijfs leider in Leidschendam. Ook de officier van justitie had twee jaar geëist. Een 27-jari- ge mededader, tegen wie de officier anderhalf jaar eiste, werd eveneens conform de eis veroordeeld. De bedrijfsleider in Leid schendam werd 's avonds voor zijn woning met een vuurwa pen bedreigd en ruim duizend gulden afgeperst. Ook de twee pompbedienden werden met het vuurwapen bedreigd, waarna zij hun portefeuilles afgaven. De beide overvallers, die korte tijd later door de politie in een Wassenaars café konden wor den aangehouden, hadden het geld nodig voor de aankoop van heroïne. Prinses blij met eigen boek Prinses Beatrix heeft gisteren in het Haagse Congresge bouw het eerste exemplaar in ont vangst genomen van het boek „Kin deren, in het Jaar van het Kind". Het werkje is een weer gave van het gelijk namige televisie programma dat gis teravond werd uit gezonden en waarin de prinses zélf de vaak moeilijke situ atie belicht, waarin kinderen in onze sa menleving verkeren. De kroonprinses, die het afgelopen jaar als ere-voorzit- ster van de Nationa le Commissie „Jaar van het Kind" kei hard heeft gewerkt, was blijkens haar glimlach niet onte vreden met het re sultaat van haar in spanningen. Ondanks compromis-prijs van 26 dollar per vat CARACAS De olieminis ters van de Opee hebben hun vergadering in de Venezo laanse hoofdstad Caracas voor de tweede maal met een dag verlengd, in een ui terste poging alsnog om overeenstemming te verkrij gen over de olieprijs voor het komende jaar. Geruch ten doen de ronde, dat de meeste ministers het vrijwel eens zouden zijn over een verhoging van de basisprijs voor olie tot 26 dollar per vat. Dit bedrag ligt twee dol lar hoger dan de prijs, waar aan Saoedi-Arabië vast wil houden. De radicale landen zouden akkoord willen gaan met een prijs van 27 dollar per vat. Olieminister Jamani van Saoe di-Arabië, maar ook minister Mana Said Al-Oteiba van de Verenigde Arabische Emira ten, achtte de kans op succes echter heel klein. Jamani zei: „Wij zijn niet tot een overeen komst gekomen". Saoedi-Ara bië lijkt van mening te zijn, dat de prijsstructuur op dit moment nogal verward is en pas over enkele maanden, wanneer de toestand in Iran duidelijker is en bij de wester se landen de angst voor een olie-tekort is weggenomen, weer over de prijzen moet worden gepraat. Waarnemers verwachten nu, dat de drie staten (Saoedi-Arabië, Quatar en de VAE) hun verleden week bekendgemaakt basis-1 prijs op 24 dollar zullen hand haven zullen stellen en dat de overige Opec-landen hun prij zen afzonderlijk gaan bepalen. ROTTERDAM (ANP) In de woningbouw worden onrustbarend veel fouten gemaakt, die miljoenen guldens aan herstelkosten vergen. Opvallend is daar bij dat de fouten eerder te wijten zijn aan het ont werp dan aan de uitvoe ring. Dit is de conclusie van een onlangs afgesloten onder zoek dat werd uitgevoerd door ondermeer het Bouw centrum in Rotterdam en het instituut TNO voor bouwmaterialen en bouw constructies. De onderzoe kers namen 1100 flats on der de loep en 250 eenge zinshuizen. Bij de eenge zinswoningen bleek onder meer de fundering te ver zakken omdat de palen on voldoende waren doorge- heid. A raison van 40 mille per woning moesten de huizen worden opgevijzeld om de palen alsnog 15 me ter te verlengen. De gale rij-hekken van de flats bleken op een verkeerde manier tegen roest te zijn beschermd. Vele kilome ters hekwerk moetsen te rug naar de fabrikant die een schadepost had van ongeveer 2200 gulden per flat. Veel gevolgen van bouwfouten worden ver doezeld doordat de kosten ervan worden onderge bracht bij de post onder houd. De onderzoekers stellen een andere regi stratie voor, waardoor de fouten aan het licht ko men en In de toekomst kunnen worden voorko- Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur nummer 071-122248 en per speciale koerier wordt de krant alsnog ge bracht. ADVERTENTIE HOUTWOL-CEMENT PLATEN isolerend brandvrij dekoratief EIKEN tóch even klfken bil DE HOUTBAAN zelfbouwcentrum Op het terrein van de Verenigde Touwfabriek Zaterdags geopend

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1