Muzorewa verlangt nadere opheldering 9V2°/o 1970 Meer geld voor Suriname nodig Het NMB spaarpapier aan toonder. Moord in Teheran leidt tot nieuwe grote demonstraties Grootste hongersnood in Cambodja voorbij Polen herdenken onlusten van NMB h iU Britten willen weer imeer geld van EG J1TENLAND LEIDSE COURANT WOENSDAG 19 DECEMBER 1979 PAGINA 9 PAGINA »rm jaagt ncorde rrecord [DEN (AP) ilpen door de storm die de te dagen heeft gehouden bo- West-Europa en deel van de ntische Oceaan een Concorde de British Air- de overtocht New York naar den volbracht recordtijd, dinsdag >edeeld. supersone ma- e deed er pre- 2 uur 59 minu- en 30 seconden (gemiddelde ieid was ruim kilometer per STUDENTEN BLIJVEN BETOGEN IN SPANJE MADRID - Nadat vorige week in Ma drid twee personen om het leven zijn gekomen bij botsingen tussen studen ten en de Spaanse politie, zijn ver scheidene Spaanse steden maandag avond opnieuw het toneel geweest van demonstraties. In Bilbao. Vitoria en Pamplona (Basken land) gooiden duizenden studenten au to's omver en wierpen barricades op voor de politie, die bij verspreiding van de demonstranten gebruik maakte van rookbommen en rubberkogels. Ook in La Coruna, Santiago de Compostella en Malaga kwam het tot een treffen tussen studenten en politie. De studenten eisen intrekking van het, door de regering voorgestelde statuut voor universitair zelfbestuur, dat volgens hen onaan vaardbare economische selectiecriteria bevat. nane weer jna gereed >or en peering RDWIJK De lance- van de Europese Ariane- op 15 december is ver- rd door een automatische [heidsschiikelaar die een e onderdruk vast heeft ld bij één van de vier mo de eerste trap. Na rzoek is nu gebleken dat aket geen enkele af wij had en de vier motoren aakt normaal funktio- len. riane-raket wordt thans •eedheid gebracht op zijn irstelling in Kourou, Guyana, voor de lance- issen 24 en 30 december. Iden bij tsingen in ISalvador I SALVADOR Vijfen- lig boeren zijn gisteren Jkomen in een treffen met leger in het plaatsje El lo in El Salvador. Dit is iedeeld in een communi ën het leger. Tien men- ^aakten gewond en het le- leeft 16 guerrillastrijders jt- „LP 28" (volkliga van Ite februari) gearresteerd, Irerder meegedeeld. enmoord t alleen rk van SS IELDORF De moord joden in de nazi-tijd is illeen het werk geweest Ie SS (de keurtroepen Adolf Hitler), aldus de >erlijnse hoogleraar [ang Scheffler op het al aar durende proces over oord op 250.000 joden in oncentratiekamp Majda- hem lijkt het aandeel le politie en de Feldgen- irie te zijn vergeten. On- iteer bij het ontruimen {hetto's en het afvoeren iaar de gaskamers jun rol van „doorslagge- betekenis", zo verklaar- :heffler die voorts zei dat »k bekend is dat leden deze korpsen in Poolse n zelf mensen4 hebben geschoten. ntallen t>t- ichtelingen /Idronken ïKOK Enkele tiental- hetnamese bootvluchte- zijn een paar dagen ge in de Golf van Siam onken na door Thailand- ssers te zijn opgepikt en 'eens weer aan hun lot laten. Het drama heeft volgens welingelichte en in Bangkok op 3 de- ir afgespeeld. De vissers den een boot met hon- vluchtelingen, die 48 uur en uit Vietnam was ver- De vissers pikten wat van hun gading was Wgrepen zich aan de Zij namen 27 vluch- mannen, vrouwen ideren, aan boord van hun twee schepen en n het vluchtelingenschip "log 73 vluchtelingen sle- Dit schip zonk en geen C 73 werd opgepikt. Cns de vissersboten het indse eiland Kra bij >R Si Thammarat in het van het land bereikten, jaai Onken nog zeven vluch- ^n, zodat uiteindelijk twintig voet aan land Personeel van Are de Triomphe in staking PARIJS De toeristen die met kerstmis naar Parijs zul len gaan, zullen niet de be roemde Are de Triomphe kunnen bezoeken. Het personeel van de Are, ca. 15 personen, heeft besloten voor onbepaalde tijd in sta king te gaan. Het wil daar mee protesteren tegen de si tuatie van een werknemer die volgens hen niet de pro motie gemaakt heeft waarop hij overeenkomstig de werk zaamheden die hij al tien jaar verricht heeft, recht heeft. llllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllM""""!"""""""""""!"" Trots laat de 20-ja- rige Britse Julie Brown haar tro feeën zien die zij gewonnen heeft, na dat zij uit 32 finalis ten gekozen werd als winnares van het World Disco dans- kampioenschap 1979 in Londen. Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllll TEKENEN RHODESIE-AKKOORD DAG UITGESTELD SALISBURY De premier van Zim- babwe-Rhodesic, Abel Murorewa, heeft Engeland om opheldering gevraagd over de concessies die Londen aan het Patriottisch Front van Mugabe en Nkomo gedaan heeft. Als gevolg hier van is de ondertekeningsplechtigheid naar morgen uitgesteld. Muzorewa heeft niet gezegd op welke punten hij opheldering verlangt. De enige concessie die Engeland gedaan heeft is het toestaan van een zestiende verzamelings plaats voor de guerrillastrijders ten zuid westen van Salisbury gedurende de over gangsperiode. In Londen is bekend ge maakt, dat het staakt vuren twee weken na het tekenen van het vredespakket van kracht zal worden en dat er eind februari verkiezingen zullen worden gehouden aan uitgesproken dat de verplichte sancties te gen Rhodesië alleen kunnen worden inge trokken door de Veiligheidsraad en dat de hand waarvan de Britse commissaris eenzijdige opheffingen in strijd zijn met voor Rhodesië, Soames, een premier zal het Handvest. Een resolutie van die strek aanstellen en regelingen zal treffen voor king werd aangenomen met 107 tegen 16 het samenstellen van een Senaat. stemmen bij 21 onthoudingen. In de reso- Canada heeft besloten de economische lutie wordt verder verklaard, dat het Pa- sancties tegen Rhodesië op te heffen. Vol- triottisch Front van Nkomo en Mugabe gens een officieel communiqué zijn de „de enige rechtmatige vertegenwoordiger sancties overbodig geworden nu er binnen van het volk van Zimbabwe is", enkele dagen een bestand in Rhodsesië Amnesty International in Londen heeft komt. een beroep gedaan op Soames om alle po- De algemene vergadering van de VN is litieke gevangenen in Rhodesië onmiddel- het met dit eigenmachtig optreden van lijk vrij te laten en om een einde te ma- Canada en andere landen, zoals Engeland en de VS, niet eens en heeft als mening TEHERAN De moord op Mohammad Mofatah, voormalig lid van de Iraanse revolutionaire raad, heeft de buiten landse problemen van Iran en het begin van de campagne voor de Iraan se presidentsverkiezin gen (op 25 januari), naar de achtergrond ge drongen. De revolutio naire raad vindt dat de moord, die gisteren door drie onbekende motor rijders werd gepleegd, de „revolutionaire vast beradenheid van het Iraanse volk alleen maar kan versterken". In de hoofdstad Teheran heb ben talrijke Iraniërs de hele dag gedemonstreerd voor de theologische faculteit waar Mofatah, een eminent islami tisch theoloog, vermoord werd. Vandaag op de dag van de be grafenis zijn in Teheran alle scholen, winkels en universi teiten gesloten. De Verenigde Staten hebben laten doorschemeren dat een militaire, niet gewelddadige actie tegen Iran wordt over wogen. ingeval de gijzelaars op de ambassade voor de recht bank worden gedaagd. Een dergelijke actie zou een blok kade kunnen zijn. Eerder had de woordvoerder van het Wit te Huis al laten weten dat een openbare berechting voor Iran ernstige risico's met zich mee zou brengen. De Iraanse mi nister Ghotbzadeh heeft tegen over het Britse dagblad The Guardian verklaard dat een zelfonderzoek door de VS naar hun eigen rol in Iran de vrijla ting van de gijzelaars kan be spoedigen. De ayatollah Chalchali, die persoonlijk de doodvonnissen tegen de sjah en zijn vrouw heeft ondertekend, heeft de islamitische commando's op dracht gegeven naar Panama te gaan om de sjah en Farah Diba te vermoorden. In Pana ma is het gisteren tot botsin gen gekomen tussen de politie en studenten die betoogden te gen de aanwezigheid van de sjah. Een van de lijfwachten van de vermoorde wordt na de aanslag zwaar gewond weggedragen door omstanders. NEDERLANDSE MISSIE NA BEZOEK AAN PHNOM PENH: DEN HAAG De grootste hongersnood in Cambodja is. hoewel de dreiging blijft be staan, voorbij. De sinds september op gang gekomen internationale hulpverlening heeft ervoor gezorgd, dat het leven in het door het wrede bewind van Pol Pot geplunderde land zijn gewone loop langzaam herneemt. Toch blijft hulp, onder meer uit Nederland, meer dan welkom. Tot deze conclusie is een Ne derlandse missie gekomen, die in opdracht van minister De Koning van ontwikkelings samenwerking van 3 tot 8 december een be zoek heeft gebracht aan Cambodja. Het doel van de missie was na te gaan. in hoe verre aanvullende Nederlandse hulp voor Cambodja gewenst is (voor alle duidelijkheid, het ging alleen om Cambodja, niet om de vluch telingen). In het „ontredderde" land heeft de Nederlandse delegatie gesproken met de daar werkzame hulporganisaties, de plaatselijke au toriteiten en de bevolking op het platteland en, voor zover ze nog bestonden, bezoeken ge bracht aan fabrieken, weeshuizën en zieken huizen. In Phnom Penh troffen de leden van de Neder landse missie, evenals elders in Cambodja, een sterk verwrongen bevolkingsopbouw aan. De verhouding mannen vrouwen is 1 20 en op de bevolking van naar schatting 4 miljoen men sen zijn er 200.000 wezen. Verder is geconsta teerd. dat de wederopbouw van het land wordt bemoeilijkt door het ontbreken van communi catiemiddelen. de slechte infrastructuur, het ge brek aan vervoersmogelijkheden en de onder voeding. Van het regelmatig terugkerende verhaal, dat veel van de Westerse voedselhulp aan Cambod ja niet bij de bevolking maar bij de Vietname- zen belandt, is de missie niets gebleken. Verte genwoordigers van internationale hulporgani saties hebben deze berichten evenmin kunnen bevestigen. Wel wordt melding gemaakt van het feit. dat het voedsel de Cambodjanen niet snel genoeg bereikt. Volgens de missie is uitbreiding van de Neder landse hulp zeer welkom, waarbij het voorlopig gaat om humanitaire hulp, omdat de meest sim pele en belangrijke middelen en voorzieningen ontbreken. In een later stadium zou eventueel kunnen worden overgegaan tot meer structure le hulp, maar daarover moet minister De Ko ning nog beslissen. Het officiële Nederlandse standpunt luidt overigens, dat Cambodja eerst vrij moet zijn van alle buitenlandse invloeden, voordat over verdergaande hulp kan worden gesproken. De leden van de Nederlandse missie zeiden gistermiddag echter dat Cambodja volgens hen voorlopig niet zonder de hulp kan van Vietnam, dat. zoals bekend, grote de- lën van het land bezet houdt. MINISTERS NOG NIETS EENS OVER OLIEPRIJZEN Opec-top met dag verlengd CARACAS De olieminis ters van de Opec hebben hun conferentie in de Venezo laanse hoofdstad Caracas met een dag verlengd. Van middag zijn zij nogmaals bijeengekomen om te probe ren de breuk in de Opec, die dreigde door scherpe tegen stellingen over de hoogte van de olieprijs, te voorko men. Zoals bekend willen een deel van de Opec-leden vasthouden aan een prijs van 24 dollar per vat. Een ander deel. onder lei ding van Libië, wil de prijs fors verhogen. De afgelopen dagen zijn veel pogingen ge daan om de Opec weer aan een uniform prijstelsel te hel pen, of op zijn minst aan vast gelegde maximum- en mini mumprijzen. De economische commissie van de Opec kwam gisteren met het voorstel, de basisprijs van olie uit de der tien lidstaten te stellen op 25 dollar per vat. Voor de maxi mumprijs wordt gedaht aan 30 dollar. Maar ondanks dit com promis blijven de kansen op een vastlopen van de bespre kingen groot, met name omdat Saoedi-Arabië, bij monde van minister Jamani, vasthield aan zijn weigering van de verleden week vastgestelde basisprijs van 24 dollar per vat af te stappen. WARSCHAU (AP) Vierdui zend Polen hebben zich giste ren verzameld bij een scheeps werf in de Baltische havenstad Gdansk (Danzig) om de arbei ders te gedenken die negen jaar geleden bij de voedselrel- len werden doodgeschoten door de politie en het leger. Dit is in Poolse dissidenten kringen vernomen. De autoriteiten sloten de scheepswerf en gaven de ar beiders een dag vrijaf om eventuele confrontaties te voorkomen die zich zouden kunnen voordoen tijdens de ceremonie die door verschil lende dissidente groeperingen werd georganiseerd, aldus de zegslieden. Een krans werd geplaatst bij de poort van de werf waar de arbeiders hun verzet hadden aangekondigd tegen de verho ging van de voedselprijzen die door de regering was bekend gemaakt. Vier dissidenten hielden toespraken tijdens de plechtigheid. Volgens de officiële gegevens werden bij de rellen midden december 1970 die zich hebben voorgedaan in de steden Gdansk, Gdynia en Szczecin (Stettin) 55 arbeiders gedood. De communistische autoritei ten hadden de opdracht gege ven het vuur te openen op de demonstranten om de onlusten te onderdrukken. Vorige week, tijdens de voor bereidingen van de negende verjaardag van de onlusten, werden bij een grootscheepse actie van de politie in ver scheidene Poolse steden meer dan 100 dissidenten aangehou den. Aardbeving op Bali: 25 doden JAKARTA - Bij een aardbe ving die maandagavond het eiland Bali trof, zijn 25 perso nen omgekomen en 162 ge wond. Dit is gisteren van offi ciële zijde in Jakarta verno men. De beving, die een sterk te had van 6,1 op de schaal van Richter, was de derde die de eilanden ten oosten van Java dit jaar trof. Op het eiland Lombok veroor zaakte de beving alleen mate riële schade. Volgens een woordvoerder van de autori teiten in Denpasar (de hoofd plaats van Bali) werden in het noordoostelijk deel van het ei land meer dan 100 huizen en gebouwen vernield. De toeris tencentra in het westen en zui den van Bali zouden gespaard zijn gebleven. CONCLUSIE MINISTERS: PARAMARIBO De beschikbare midde len voor Suriname, die nu 3.500 miljoen gul den bedragen, waarvan 500 miljoen gulden garantieruimte, dienen vermeerderd te wor den met 300 miljoen gulden, zodat een totaal van 3.800 miljoen gulden beschikbaar wordt gesteld aan Suriname. Dat is een van de conlusies van het overleg, dat gepleegd werd op 15 en 17 december tussen de Nederlandse minister van ontwikkelingssamen werking, drs. J. de Koning, en de Surinaamse minister van opbouw, drs. M. Chr. Cambridge, in Paramaribo. De ministers kwamen overeen de garantie- ruimte in principe slechts aan te spreken voor zorgvuldig geselecteerde productieve projecten. Zij erkenden de noodzaak van een reservering voor kostenstijgingen, teneinde de uitvoering van goedgekeurde en nog goed te keuren pro jecten veilig te stellen. Uitgaande van de opge dane ervaring, nemen zij voorhands aan dat deze reservering in de orde van grootte van 700 miljoen gulden dient te liggen. De ministers ne men zich voor op basis van het verloop van de projectenuitvoering deze reservering jaarlijks in herbeschouwing te nemen. „Na vier jaren onafhankelijkheid hebben de binnenlandbewoners nog niets gezien van de beloofde ontwikkelingshulp; de armen worden steeds armer". Dat staat in een telegram dat de voorzitter van de Surinaamse Wie Egie Boes- kondre partij, Gadden, aan minister De Koning van ontwikkelingssamenwerking, heeft ver stuurd. Het telegram aan minister De Koning, die gis teren Suriname heeft verlaten, besluit met de woorden: „Belofte maakt schuld. Wij rekenen op u". Spaarwinstbiljet met vaste looptijd. Rente tot Premiespaarbiljet met variabele looptijd. Rente tot Het Spaarwinstbiljet is een spaarvorm, De flexibele tussenvorm. Vindt u een vaste speciaal voor hen die van tevoren weten hoe looptijd van 2 jaar wat te kort en 6 jaar te lang, lang ze hun geld kunnen vastzetten. Dat kan dan is het Premiespaarbiljet een winstgevend kort zijn, dat kan lang zijn. alternatief. Premiespaarbiljetten kunnen na- Twee jaar vast met een rente van 8% of melijk na 2, 3, 4 of 5 jaar worden uitbetaald, zes jaar vast met een rente van 9 '/2%. U ontvangt dan bij uitbetaling boven de jaar- Berekend op basis van rente op rente, lijkse basisrente van 5% rente op rente een De vier mogelijkheden in de tabel laten u progressief oplopende premie. precies zien wat u betaalt en hoeveel u straks ontvangt. U bepaalt uw eigen winst. De tabel geeft de mogelijkheden op een rijtje. U stort nü f 1.000,- en wij betalen u terug: u stort spaartermijn rente u ontvangt termijn hoofdsom basisrente waardoor u ontvangt 'rente* f 857,34 2 jaar 8 f 1.000,- 2 jaar f 1.102,50 f 65,- f 1.167,50 8 f4.286,69 8 f5.000,- f 1.157,63 f 115,- f 1.272,63 8'/4% f 580,12 9'/}% f 1.000,- f 1.215,51 f 185,- f 1.400,51 8*4% f2.900,58 6 jaar 9'/2% f5.000,- 5 jaar f 1.276,28 f300.- f 1.576,28 9'/?% De NMB denkt met u mee. Er zijn ook Premiespaarbiljetten van f5.000,-. Behalve 5% basisrente krijgt u een premie tot maximaal f 1.500,- na 5 jaar. Het NMB Spaarpapier aan toonder is ook voor niet-kliënten onmiddellijk aan de balie verkrijgbaar. Vraag folder en inlichtingen. Rcntcioijzigingcn voorbehouden. Vandaag proces zoon Kortsnoj MOSKOU - Igor Kortsnoj, de zoon van de uitgeweken Rus sische schaakgrootmeester Viktor Kortsnoj, staat van daag in Leningrad terecht op beschuldiging van het ontlo pen van de militaire dienst plicht. Mevrouw Kortsnoj verklaarde gisteren, dat haar zoon zal worden berecht volgens een statuut van het Sovjetrussische strafrecht. BRUSSEL Groot-Brittanië heeft gisteren in Brussel de Europese besluitvorming on mogelijk gemaakt, omdat het meent financieel misdeeld te worden in de EG. Het ging om de verdeling van geld uit het Europees Regionaal Fonds, een bedrag van 609 miljoen gulden. De Britse bewinds man, sir Ian Gilmour, vond dat zijn land te weinig van die totale som zou krijgen en verhinderde een verdeling er- van. De EG-commissie had voorge steld dat de Britten ongeveer 160 van de 609 miljoen gulden zouden krijgen, maar zij na men daar geen genoegen mee' omdat Frankrijk rond 152 mil joen gulden toegedacht was. Frankrijk is geen „arm land" in de gemeenschap en dus moet het minder geld ontvan gen, aldus de Britse redene ring. De Britten zorgden verder in de Europese ministerraad, voor een verrassing. Nu Rho desië (tijdelijk) weer een kolo nie van het Verenigd Konink rijk is, moet het op dezelfde manier behandeld worden als overzeese gebiedsdelen van de andere EG-lidstaten, zo luidde de stelling van de Britse dele gatie. Dat zou betekenen dat een groot deel van de Rhodesi- sche industriële en landbouw- produktie vrije toegang krijgt tot de Europese markt.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 9