Renovatie marinewoningen anderhalve ton duurder tlanleg Noordwijks Heempark moet nog twee jaar wachten passenheim wil meewerken tan schoolbegeleidingsdienst Veteraan Van der Wees neemt afscheid van Sassenheim Voorschoten geen slaapstad maar dorps gemeenschap 40 JAAR INZET VOOR ZWAKKE VERKEERSDEELNEMER Super-zwembad in Huis ter Duin Verzet tegen Leiderdorpse subsidie voor Vietnamactie ^ÏÉGÏÖ LEIDSE COURANT WOENSDAG 19 DECEMBER 1979 PAGINA 7 Wachtmeester Van der Wees. vrijdagmorgen voor het laatst op de hoek van de straat Dit is het ontwerp voor het zwembad, dat in 1982 wordt opgeleverd met de nieuw bouw van Huis ter Duin. Een veelkleurig binnenbad met snelstromend water, dat de zwemmers tegen een stroom doet inzwemmen. Chloor zal in dit bad niet gebruikt worden; ozon is het nieuwe middel ter de sinfectie. Het zwembad is niet alleen bestemd voor de hotelgasten en appartemen tenbewoners. Tegen een nog nader vast te stellen bedrag kan ook de Noord- wijkse bevolking op bezoek komen. Men kan dan gelij kertijd gebruik maken van aangrenzende sauna's en 'fitness-ruimten'. LEIDERDORP In het ka der van de zondagavonddien sten wordt op 23 december een cantatedienst gehouden in de Leiderdorpse dorpskerk. Voorganger in deze dienst is Ds. Geursen en muzikale me dewerking wordt verleend door het Leiderdorps kamer koor. Zij brengt ondermeer het 'Aus tiefer not schrei ich zu Dir' van Felix Mendelssohn Bartoldi ten gehore. De dienst begint om 18.30 uur. SASSENHEIM Wacht meester M. J. van der Wees neemt deze week na 40 jaar dienst afscheid van de rijkspolitie van Sassen heim om te gaan genieten van zijn welverdiende pen sioen. De politieagent die ruim 32 jaar in Sassenheim werkzaam was, is in die pe riode letterlijk en figuur lijk onmisbaar geworden in het straatbeeld van de gemeente waar op ver keersgebied van alles aan de hand is. Verkeer, maar vooral de veiligheid van de zwakkere verkeersdeelne mer heeft dan ook altijd de zorg gehad van de 60-jarige Van der Wees. Wie kan hém 's morgens vroeg bij weer en wind niet uittekenen in de Hoofdstraat. Schipperend tussen het door gaande verkeer en briga diers. Evenveel oog voor het verkeer als voor het uitgesto ken schoolrapport dat „oom agent" beslist even moet zien. Veertig jaar lang Sassenheim lief en leed en evenveel tact om zolang vertrouwensman van vele inwoners van deze gemeente te kunnen blijven. „Tinus" van der Wees is op 20 december 1919 geboren in Zoetermeer. Nadat hij tot zijn 14e jaar op school heeft geze ten, ging hij werken in een carrosserie-fabriek. Daarna is hij nog enige tijd werkzaam geweest als drukzetter. Hij kreeg een oproep voor mili taire dienst en wilde bij het korps marechaussee geplaatst worden. Omdat toen al de tweede wereldoorlog was uit gebroken, kreeg hij z'n oplei ding in de bekende „Duitse"- stijl. Tijdens de oorlog is Van der Wees enige tijd bij de marechaussee gebleven. Toen deze groep staatspolitie werd, trok hij aan z'n kuierlatten en moest de laatste twee jaar van de oorlog ondergedoken blijven in Pijnacker. Na de oorlog is hij bij de rijkspolitie in die gemeente gaan wer ken. In februari 1948 kwam wachtmeester Van der Wees naar Sassenheim om daar tot nu te blijven. Van der Wees die al weer 17 jaar bestuurslid is van de plaatselijke afdeling van Vei lig Verkeer Nederland, heeft vele generaties verkeersbri- gadiertjes opgeleid. Het jaar lijks opleiden en begeleiden van 38 zesdeklassers die da gelijks zo'n 1100 medescholie ren veilig „overzetten" aan de Hoofdstraat en Parklaan. ,,Je merkt dat de kinderen meer verantwoordelijkheids gevoel krijgen en zich bewust worden van de gevaren op de weg. Ik heb met veel plezier -wat voorlichtingsmiddagen gehouden voor bejaarden. Je bent dan al blij als de mensen 5 of 10 procent van je verhaal onthouden. Beter iets, dan niets", vind ik eigenlijk. Op 4 september van dit jaar kreeg Van der Wees tijdens zijn 40-jarig ambtsjubileum een koninklijke onderschei ding uit handen van de Zuid hollandse politiecommandant kolonel P. Paul. Veel Sassen- heimers namen gebruik van de gelegenheid om de politie man bij deze gelegenheid de hand te schudden. Redenen genoeg voor wacht meester Van der Wees om niet echt van harte afscheid te kunnen nemen van Sas senheim. „Ik heb mijn werk altijd met veel plezier ge daan", zegt hij. „Dat kon door het goede contact dat ik met de mensen hier heb ge had. Maar ja, als je 60 bent, moet je plaats maken voor de jongeren. Dat is een idee waar je aan moet wennen en mee moet leren leven". Wachtmeester M. J. Van der Wees „draait" vrijdag zijn laatste dienst, 's Middags vanaf vijf uur biedt het ge meentebestuur van Sassen heim hem een receptie aan in de ontvangstzaal van het raadhuis. LEIDERDORP „Ik zie het plaatselijke belang van deze actie niet. Waar blijven we als gemeente alles subsi dieert?", aldus het VVD-raads- lid mevr. C. Huigen tijdens de gisteravond gehouden verga dering van de commissie Maatschappelijk Welzijn naar aanleiding van de subsidie aanvraag van de werkgroep „Vietnam Leiderdorp". De werkgroep had deze subsi- die gevraagd om de kosten van een in oktober gehouden inzamelingsactie die ruim f 20.000.- had opgebracht te kunnen dekken. Een moeilijk .punt voor het raadslid, die de steun van twee burgerleden kreeg, was het feit, dat door het geven van subsidie burgers die niet met de actie sympathi seren indirect toch meebeta len. „Als men slim is, dan is het hek van de dam", zo reageerde wethouder mevr. I. Gehner (VVD), waarbij zij doelde op het standpunt van de gemeen teraad dat landelijke instellin gen met een plaatselijke afde ling uit een oogpunt van vor mingswerk in aanmerking voor subsidie komen. De com missie kwam tenslotte met een verdeeld advies. De raadsle den D. de Water (PvdA) en D. v. d. Kwaak (CDA) spraken zich voor subsidieverlening uit. Geen probleem daarentegen had de commissie met het ver lenen van subsidie aan de stichting Telefonische Hulp dienst te Leiden en de AA- werkgroep Leiderdorp. De bij drage aan de THD wordt voor volgend jaar gesteld op 0.08 per inwoner. De AA-werk- groep krijgt een subsidie van f 750.- als bijdrage in de kos ten van de huur van een lo kaal. Ontwortelde bomen versperren Rijksstraatweg WASSENAAR Door de hevige storm zijn gistermiddag om half twaalf twee reusachtige bomen ontworteld en ver volgens over de Rijksstraatweg ter hoogte van de Pauw laan gevallen. Toen de bomen op het wegdek belandden, ontstonden er door het plotselinge afremmen van enkele auto's diverse kop-staart aanrijdingen met lichte materiële schade. De bomen versperden door hun de val in totaal drie rijkstroken; beide rijbanen in de richting Den Haag en één in de richting Amsterdam. Het verkeer is twee uur gestremd geweest en werd via de gemeente Wassenaar omgeleid. De dienst gemeentewer ken ging de bomen in samenwerking met de brandweer en Rijkswaterstaat, gewapend met kettingzagen te lijf. Om twee uur was de Rijksstraatweg weer voor alle verkeer toegankelijk. KATWIJK De commissie voor het grondbedrijf en de sanering in Katwijk is ak koord gegaan om ten behoe ve van de renovatie van 19 „marinewoningen" aan de Tulpstraat en Baron van Wassenaarslaan een extra krediet van bijna anderhal ve ton uit te trekken. Met betrekking tot deze extra kredietaanvraag zal te zij ner tijd met het rijk, als fei- I telijke eigenaar, kontakt worden opgenomen. Wethou der Van Dijk vermoedt ech ter dat dit kontakt slechts gedeeltelijk financieel geho noreerd zal worden, omdat de eerder goedgekeurde be groting overschreden is. De Katwijkse gemeenteraad had al in een vergadering in augustus 1978 een krediet van 1,2 miljoen gulden uitgetrok ken om de marinewoningen te renoveren. Inmiddels zijn de werkzaamheden praktisch voltooid en zijn zelfs de meeste bewoners weer in hun woning getrokken. In de destijds gemaakte koste- nopstelling is rekening gehou den met een post onvoorzien van 12.500,Deze post is ruim overschreden, zodat het een en ander financieel bijge steld dient te worden. De extra kosten komen over het. algemeen voort, uit zoge naamde „meerwerkzaamhe- den" (onder andere c.v.-instal- latie). Over de uitvoering van het meerwerk is overleg ge pleegd met „Den Haag", zodat verwacht mag worden dat de kosten hiervan te zijner tijd bij het ministerie kunnen worden verhaald. Helaas moest de heer Grinbergen (CDA) uit er varing opmerken dat zulke af rekeningen meestal zeer moei zaam verlopen. Een opmer king die wethouder Van Dijk (SGP) kon beamen. )0RDWIJK - Een poging van de kse fracties om met de aanleg van i Heemtuin een paar jaar eerder beginnen dan in de meerjarenbe- iting 1980-1984 gepland, kreeg gis- avond in de Noordwijkse gemeen- aad onvoldoende bijval. Met 12 te- i 7 stemmen (CDA-wethouder n Duyn stemde met de PvdA en R mee) wees de raad een voorstel n Schelvis (PPR) van de hand het empark op de lijst voor 1980 te ngen. de stemming tekenden zowel het A als de VVD/Gemeentebelang na- ikkelijk aan niet tegen de aanleg i een Heempark te zijn. Rubingh \JD) wilde eerst in de commissie ir financiën bekijken wat de finan- le consequenties van een vervroegde ileg zouden zijn, temeer omdat ook exploitatiekosten op de begrotingen in drukken. Voor CDA-fraetievoor- er Alkemade behoefde de Heemtuin t tot 1982 te wachten als blijken mocht dat in het meerjarenplan ruimte was ontstaan om dit project te realise ren. De discussie over de Heemtuin vloeide voort uit een mededeling van het colle ge, dat het kapitaalsuitgavenplan voor 1980 met 1.761.000.- zou moeten wor den overschreden als gevolg van hoge re ramingen en nieuwe investeringen. Om de te verwachten hogere uitgaven te dekken zouden de belastingen moe ten worden verhoogd of zouden andere zaken, die men volgend jaar eventueel zou willen aanpakken, eerst later ter hand worden genomen. B en w wilden noch het één noch het ander, maar ga ven er de voorkeur aan de verdere ont wikkeling aan te zien, temeer omdat men met het slechts twee maanden oude meerjarenplan nog geen ervaring had. De kans bestond namelijk, dat de dekking geen enkel probleem zou ople veren, als de rekening over 1979 een even goot overschot (f 1.800.000) ople verde als het voorgaande jaar het geval was. Hoe gevoelig deze zaak politiek lag, bleek wel uit de reacties van de raad. Immers bij de vaststelling van de meerjarenbegroting was zoveel moge lijk rekening gehouden met de wensen en verlangens van de fracties en elke wijziging daarin wordt daarom met ar gus-ogen bekeken. Zo stelde Schelvis (PPR) vast, dat openbare werken (on der meer de verbreding van de Molen straat) duidelijk voorrang had gekre gen, boven bijvoorbeeld de Heemtuin. Hij herhaalde wat hij bij de algemene beschouwingen had opgemerkt; de meerjarenbegroting is de truc van de eeuw! Schaap (PvdA) zei wat minder pessimistisch te zijn, maar hij vond de ontwikkeling wel een tegenvaller. Fractievoorzitter Rubingh van de VVD/Gemeentebelang had moeite met het afwachten van de ontwikkelingen. „We moeten de kat niet op ons af laten komen, maar haar de bel aanbinden". Volgens hem diende de meerjarenbe groting een beleidsstuk te zijn en be hoorden nieuwe zaken op de wachtlijst te komen. Voor de CDA-fractie is het nog de vraag of de 7.202.000.-, die als kapitaalsuitgaven op de begroting voor 1980 staan wel geheel gerealiseerd zul len kunnen worden, deelde De Geus mede. „Met een meerjarenplan moeten we leren leven", betoogde hij. Wethouder Jansen deelde de mening van De Geus, omtrent de haalbaarheid van het voor 1980 uitgetrokken bedrag. Tegenover het college-standpunt van afwachten staat het schrappen van be paalde posten, terwijl achteraf zou kun nen blijken, dat het helemaal niet no dig was geweest. „Eigenlijk hebben Ru bingh en De Geus beiden gelijk", merkte de wethouder diplomatiek op. De meerderheid van het college wil de aanleg van de Heemtuin op de begro ting voor de jaren 1982-1983 laten staan, deelde wethouder Jansen mede naar aanleidine van het betoog van Schelvis. >di| red DOORSCHOTEN Het verenigingsleven van Voor do ichoten zal op 11 januari een „nacht van Voorschoten" ijk iresenteren in het Cultureel Centrum. Vrijdagavond jan aan om half acht de deuren open van het Cultureel lentrum en de bijgebouwen en zal het verenigingsle ven zijn programma's uitstorten over de ongetwijfeld vele belangstellenden onder het motto: „Voorschoten is iet ;een slaapstad, maar een dorpsgemeenschap". sr0' Twintig verenigingen waaronder drie koren, vrouwenve- n 6 enigingen, twee muziekverenigingen, twee toneelgroepen, ;ch« Wee muziekscholen, dansgroepen zorgen actief voor een j*w irogramma dat duurt tot ver in de kleine uurtjes van de aterdag. Daarnaast zijn er verenigingen met informaties- 1 v< ands, zodat iedere bezoeker de gelegenheid krijgt om op een aangename wijze kennis te maken met het Voorscho- ense verenigingsleven. In de grote zaal is er zang, dans, elle oneel met de muziekverenigingen als verbindende scha- j ht tels tussen de programma-onderdelen. In de hal van het ,me 'ultureel Centrum zal dé schaakvereniging ieder de kans ide ''eden om dit spel te beoefenen, in de koffiekamer is er ma 'oortdurend een optreden van de muziekscholen terwijl in -e i «n schoollokaal dia's en films vertoond worden die be- !rii i rekking hebben op het Voorschotense sportgebeuren, jitii let idee voor „De nacht van Voorschoten" komt van de vi :ommissie Verlevendiging Dorp en de uitwerking ge- chiedt volledig door de verschillende verenigingen. De teer lange avond is zo ingedeeld dat iedereen kan uitkie zen welk programma-onderdeel hem of haar het meeste t p' rekt. Gestart wordt met het kinderkoor „De Lenteklok- •in es", daarna komen de wat oudere zangertjes „Alouettes". ghi )ngeveer kwart voor negen is er een optreden van „Exul- ing tate Deo" en daarna is het programma afwisselend muziek, r dl oneel en dans, met weer een klassieke onderbreking door ;st» iet Voorschotense Kamerkoor. De jongste deelnemers zijn ;rkl ,De Lenteklokjes", de oudste de Volksdansclub van de be rde aarden Het totale aantal medewerkers bedraagt ongeveer u h400. Alle zalen van het Cultureel Centrum kunnen onge- t dt veer 1000 staande bezoekers ontvangen. Omdat aangeno- engmen wordt dat niet alle bezoekers de gehele lange avond zullen blijven, rekenen de verenigingen op enige duizen den bezoekers. regionale gespreksbijeenkomst op 7 november is echter geble ken dat mogelijk een aantal gemeenten, respectievelijk schoolbesturen, niet aan de totstandkoming van een schoolbegeleidingsdienst „Bol lenstreek" zullen deelnemen. Dit heeft het CDA en de libe rale partij verontrust. Zij vin den het erg jammer dat zo'n goede zaak daarom eventueel financieel onhaalbaar zal wor den. Het is vrijwel zeker dat de personeelskosten van de bibli otheek, die momenteel in aan bouw is, door het rijk bekos tigd zullen worden. Ten aan zien van de door het rijk toe gestane personeelsformatie van drie personen is het colle ge van burgemeester en wet houders van mening dat die 'bezetting aan de krappe kant is, maar dat daar echter tegen over staat, onder andere met inschakeling van vrijwilligers en aantrekking van personeel in het kader van werkverrui- mende maatregelen een zeke re opvang mogelijk moet wor den geacht. Progressief Sas senheim is van mening dat in de eerste fase na de opening van de bibliotheek voldoende personeel aanwezig moet zijn om de mensen „wegwijs" te maken en achten inschakeling van vrijwilligers noodzakelijk. Deze vrijwilligers moeten wel gehonoreerd worden, volgens Progressief Sassenheim die dit voorstel aan de raad heeft voorgelegd. Dit voorstel werd niet aangenomen omdat in dit geval vrijwilligers op juridi sche grond niet gehonoreerd mogen worden. Subsidie zal worden toegekend aan de basketbalvereniging „Rebound '78" Sassenheim en aan het „Symfonieorkest Bloembollenstreek". Een ver hoging van subsidie zal wor den toegekend aan de Peuter speelzaal Sassenheim. De heer Rotteveel van de VVD opperde aandacht te be steden aan de verbetering van de straatverlichting van de op rit bij de Warmonderdam in de buurt van Motel Sassen heim. De burgemeester stelde de raad op de hoogte van het feit dat de ANWB op deze plaats een verlicht richtin- gaanwijzingsbord zal plaatsen. Mevrouw M. G. van der Brug ge van Progressief Sassenheim die verhuisd is naar Parijs, heeft om deze reden bedankt als raadslid en is gisteravond opgevolgd door de heer F. J. Voerman. Ook bij de VVD zal een verandering plaatsvinden: mevrouw W. Maris-Dikker zal de functie overnemen van de heer ing. A. Horstman. tSSENHEIM Sassenheim :ft in de gemeenteraadsver- dering die gisteravond rd gehouden, besloten mee werken aan de oprichting een schoolbegeleiding- enst. Deze dienst beoogt, in 'elmatig contact met de be kkenen bij het onderwij- erproces op plaatselijk en 'ionaal niveau een geïnte- erde ondersteuning te gc- dit financieel van de ind te krijgen, door middel rijkssubsidie die toege- zal worden bij een leer- van 20.000, zullen andere benaderde gemeen- honderd procent deelnemen. Tijdens do

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 7