Munster tot aan de westkust Die van Juffermans": van Kerst-Inn veer bol Wan Openingstijden postkantoren rond jaarwisseling gewijzigd JOVD HEKELT ACTIE TEGEN APARTHEID Bezwaren woonbootbewoners Boshuizerwetering ongegrond Kerst verloting M.M.O. ^TAP/REGIO LEIDSE COURANT WOENSDAG 19 DECEMBER 1979 PAGINA 5 wai de o EEN GESLACHT;VERR!JKT DOOR AANWAS, GESLAGEN DOOR VERLIES 19 Iet is verklaarbaar, die h< liet meer in te dammen 8 ucht naar de afkomst, lijna in iedere familie is egenwoordig wel een n dealist - genealoog te die ten behoeve an zijn eigen drift en t Ie belangstelling van Kwi ïeven en magen, tot in iet zoveelste geslacht, °°m>ij wijze van een 50S inderhoudende iefhebberij bereid is te v en geweldige boom op e zetten. Alom tieren de ko eslachtsbomen welig op p apier. En als het betreffende familielid an nog over enige iteraire bekwaamheid ieschikt, komt er zelfs en boek met foto's, irenten en andere erluchtingen tot stand, let twee hechte eslachtsnaslagwerken lebben we in deze ubriek al kennis emaakt. We zagen het eveil van het roemrijke i eslacht der Zwetsloten, re volgden de tocht die e Poelen al euwenlang maken. We ernamen voorts van de oor - en tegenspoed der Vittemannen en enkele iren terug waren we etuige van de opkomst an het historische Jewustzijn bij de Van wietens en Van wietens, die er geen oekjes om wonden en ïans telkenjare in roten getale ter reünie lOmen, daarbij gevoed n gelaafd dobr een 'rote bierbrouwerij op Let grondgebied dat de /an Zwietens (en Van 'er fwietens tevens) tot loelfldeldom heeft gebracht, let is verklaarbaar, rant er heerst een hang 0V aar de bronnen en naar e hechte band. De noepjes uit rootmoeders tijd ormen in het geheel en niet te verwaarlozen J speet. Maar al die itlopende takken van et genealogische bos jreken het meest tot de erbeelding; die worden gevoed met de levenssappen van geslacht tot geslacht. De hemel beware ons voor verdere consequenties, want het ene na het andere gedegen geslacht dient zich aan. Daar moet je als beheerder van kolommen vol allegaartjes tegen opgewassen zijn. Daar is nu de zoveelste clan uit het Hollandse die zich aangediend heeft. Deze keer worden we met de neus gedrukt op de feiten rond de Juffermansen. Ook een geslacht dat eerbiedwaardig verklaard mag worden. Er werd, zo tegen Loosduinen aan, behoorlijk gegrasduind door een Juffermans die zich heeft opgeworpen als kroniekschrijver van de stam: Petrus, de steenrots der mensen Juffermans, waar de hele familie tegenop kan klauteren om naar elkaar te kijken. Hagenaar Piet Juffermans, 74 jaar, gepensioneerd onderwijsman, dus bijna impliciet aangewezen om het geslacht te bundelen. Zijn vrouw Johanna Rientjes heeft hem een hele tijd kunnen bijbenen, enthousiast en de Juffermansen toegewijd, maar op een gegeven ogenblik moest ze afhaken omdat ze door al die bomen het bos niet meer kon zien. Petrus Juffermans (....en hij verwekte Leonard; de bijbel spreekt in genealogisch opzicht inderdaad boekdelen) voelde het al een hele tijd terug kriebelen in zijn bewustzijn rond de sibbe. De heer Piet vertelt er het volgende over: „Toen in '75 onze zoon Leo ging trouwen, vroeg ik me af: wat zal ik hem geven wat anderen niet hebben..? Ik had het al gauw gevonden en ik maakte een summier boekje met een paar dingen van de stamboom der Juffermansen; tot en met de vóór - betovergrootvader Johan Casper, die zich omtrent 1764 vanuit Westfalen in het Hollandse vestigde. Nou, Leo-vond het geweldig en zei meteen: dat moeten we gaan uitzoeken". Psycholoog Leo Juffermans deed er in het begin erg veel aan, maar later nam vader Piet het leeuwendeel van het onderzoek voor z'n rekening. „Ik ben een beetje bezeten van de genealogie; ik ga nu door, ik laat het geslacht niet in de steek". De St.-Stephanus is de meest bekende kerk van de ge boorteplaats Beckum van de oudst bekende naamgenoot. vertelde Piet Juffermans me, terwijl zijn vrouw, relativerend en bijna jaartallen - blind, blijk gaf van haar bijval aan een goede zaak. Piet Juffermans had al enigszins een prikkel - ondervonden door de genealogische geaardheid van een klerikale neef: Petrus Johannes Adrianus Juffermans, r. k. priester en een paar decennia terug erg bekend als pastoor - deken van Zoeterwoude. Deken Juffermans is voor velen nog een begrip. Hij interesseerde zich bijzonder voor de geschiedenis van zijn voorvaderen en legde allengs daaromtrent een verzameling aan. Helaas; in de zestiger jaren ging een kostbare schakel verloren. De deken overleed in '67 en liet een koffertje vol gegevens achter, maar het „koffertje van Piet Juf" werd nimmer teruggevonden. „Dat vind ik nou zo verdraaid jammer", zegt Piet Juffermans uit Den Haag nu, „want heerneef Piet moet een schat aan gegevens hebben vergaard". Haagse Piet heeft zich niet laten ontmoedigen en stelde in vier jaar tijd de Juffermansgeschiedenis samen. Het werd een handwerk - alles werd door hem met de hand geschreven en zo afgedrukt - dat enige tijd terug van de persen liep en kritisch bekeken werd door vaklui met archiefervaring die zich er buitengemeen vleiend over uiüieten. Er werden 400 exemplaren van „Van aver tot aver" (want zo heet het) gedrukt en die zijn nu op een paar na helemaal op, verdeeld onder Juffermansen en geliëerden tot in Amerika, Canada, Australië en Nieuw Zeeland - want ook een Juffermans is maar een mens die desnoods ver weg z'n boterham zo goed mogelijk belegd wenst te zien. Piet Juffermans is met veel monnikenwerk 500 jaar teruggedoken in onze christelijke jaartelling. „Ja, we waren van huisuit Duitsers; nou ja, wat je tegenwoordig Duits noemt, want de grenzen lagen in die tijden wel even anders dan nu. In 1498 kwam ik de eerste, tot nog toe, tegen. Dat was Johan Junferman, uit het Westfaalse Beckum, niet ver van Münster. Dat hele gebied van de vorst - bisschop van Münster ritselde van de Junfermannen, of Joffermannen, of Junffermannen. Ik heb daar met zes Duitse families van de, laat ik maar zeggen, Juffermannen kennis gemaakt. Daar hebben we nog steeds contact mee. Dat is zo'n waardevolle bijkomstigheid van dit soort hobby: je schept nieuwe (oude) banden tussen mensen die ooit heel dicht bij elkaar hebben gestaan. Veelal agrarische mensen, maar ook „kramers" - of winkeliers - (geen mars - kramers, want ze bleven „thuis" en trokken niet meteen naar vreemde streken) met eigen stalletjes; en schrijnwerkers. In de 18e eeuw begonnen de Westfaalse Junfermannen zich naar het westen te begeven. De Juffermansen vallen uiteen in groepen, voor het gemak van vorsende Piet uit de Haagse Amandelstraat. Zo heb je de groep van Schiedam en die van Zoeterwoude, groepen die acht keer een tweeling voortbrachten. Families, volgens het tijdsgewricht kinderrijk en gedecimeerd. Veel tweede en derde huwelijken na het overlijden van de eerste en tweede man. Kinderen sneefden in die oude dagen bij bosjes: van grote families bleef vaak maar een klein deel gedurende een redelijke periode in leven. Door het wegvallen van ouders hoopten zich ook soms kindertallen op en die werden dan verdeeld tussen allerlei ooms en tantes, ontheemd en ouderloos. Je kunt je het niet meer zo goed voorstellen, maar „die goeie ouwe tijd" moet onbarmhartig zijn geweest. Een eigentijds leed. Want leed is er altijd geweest; in verschillende gradaties en Op'mijn omwegen door stad en land kom ik graag mensen tegen. Elke morgen tussen tien en elf uur kunt u mij telefonisch vertel len wie u graag in deze rubriek zou willen tegenkomen. Het nummer van mijn geduldi ge telefoon is 071-122244; u kunt dan naar toestel 18 vragen. verschijningsvormen. Kronikerende Piet Juffermans heeft dat ondervonden. In z'n eigen „familie". De Juffermansen van de bollenstreek, langs de hele kust tot aan Castricum toe, met concentraties rond Leiden en Oegstgeest, zijn inmiddels enkele generaties lang ontgroeid aan de schaduwen van het Teutoburger woud. Geen Teutonen meer, maar Nederlanders met echt Hollandse tronies, sinds die bet - en bet - overgrootouders naar Schiedam en'Zoeterwoude trokken. Niet uit weelde. Immers in gezinnen met veel zoons viel er bij een erfenis meestal niet veel aan grond te verdelen. Eentje kon er blijven; de rest moest maar zien verder te komen. Ergens lees ik bij Piet Juffermans in diens „Van aver tot aver": „van de 14 kinderen kon slechts één deze traditie in gunstige zin voortzetten..." Het is een geschiedenis geworden vol wederwaardigheden. Dat dank je de koekoek. Veel uitschieters zijn er niet bij, of het zou „de koe van ome Maarten" moeten zijn die door de bliksem werd gedood, of „de oudste van allemaal": Henricus Casparus, die in 1967 stierf toen ie 98 was. Daar is ook een bidprentje (Piet uit Den Haag verzamelde er honderden van) „ter nagedachtenis aan Pietje", uit Bennebroek, die in 1900 twee jaar en 12 dagen werd. „De Lammetjes der weiden Behagen Herdershart: Hun jong en teeder lijden doet Herdersharte smart. Vaak heeft hij, als ze kermen, Droef blatend in den nacht Ze in moederteedere armen Waar eigen huis gebracht. Zoo deed nu Jesus weder Met ons onschuldig kind; De goede Herder teeder, die kinderzielen mint. Hij hoorde ons Pietje weenen; Toen op zoet wiekgeruis Vloog hij met 't zieltje henen En bracht het in Zijn huis...!" Een Pietje Juffermans. Er zijn er vele van geweest. Piet uit de Amandelstraat schreef blijde hoofdstukken en minder blijde: „Bepaald verbijsterend is de gang van zaken bij Hendricus van 1839, in zijn twee huwelijken vader van 17 kinderen, van wie er slechts drie volwassen werden: negen kinderen stierven in Oegstgeest, vijf te Woubrugge". De gesel der kindersterfte. Ter vrome nagedachtenis. En bidden wij voor de ziel van zaliger... Dat waren Juffermansen. Een geslacht waar Piet anno 1979 bij stilstond. „Over oud worden en over jong sterven", schreef hij. Het is •onafwendbaar. Ter dankbare herinnering. En als een hernieuwde kennismaking. Want na de dood is er steeds weer een nieuw leven. Ook die van Juffermans kunnen daar B op zeggen. „Kleine Jan en Grote Jan", they just fade away, glijden bijna onopgemerkt weg uit onze kring. Maar ook die van Juffermans bouwen voort op de vreugde. Daar verandert het verdwenen koffertje van Piet Juf, wijlen de deken, geen syllabe aan. Petrus Juffermans van de Amandelstraat moet, na alle genealogische opwinding, bekennen: „de Juffermansen: daar zijn geen heiligen en geen boeven bij. We zijn vrij fatsoenlijk gebleven, allemaal...!" foto: de geboorteplaats van de oudst bekende Juffermansen: Beckum, in Westfalen, met de St. Stephanuskerk uit de 15e eeuw. In de Schiedamse groep van de familie is de naam Stephan tot in deze eeuw „van aver tot aver" voortgezet. den. aenl >odl 0 0 0 ij IDEN Voor de vijfde maal houdt jongerenve- iging „Augustinus" dit jaar in haar pand aan Rapenburg 24 wederom een Kerst-Inn voor de ele Leidse bevolking. Evenals andere jaren is er er een uitbreid programma samengesteld. tart wordt op kerstavond om acht uur wanneer er sfeervolle :iek ten gehore wordt gebracht in het zogenaamde „café Ple- Dieit". Op eerste en tweede kerstdag wordt in deze zaal 's mid- olkeen klaveijastoernooi gehouden en 's avonds zijn er weer Iet chillende muzikale optredens. In de eetzaal wordt eerste tiet tdag 's morgens een schaaksimultaan gehouden, 's middags :n' a dt Yvonne Jacobs op en 's avonds wordt er een film van stiis de Funès vertoond. Zowel eerste als tweede kerstdag wor- het er in de eetzaal maaltijden geserveerd. Tweede kerstdag is r 's morgens bingo, 's middags is er een Middeleeuws wa- spel en 's avonds wordt er wederom een film vertoond of i toneelstuk opgevoerd. In de zaal „De Engel" worden eerste zu tweede kerstdag 's morgens tekenfilms vertoond. Tweede rbij itdag is er van elf tot drie uur kindertheater. In de middagu- sti van eerste kerstdag is er in „De Engel" een cabaretvoorstel- I en vervolgens speelt Paul Gho gitaar en bongo en 's avonds ivatr live-optreden van de bands „Munk" en „Naolin". Tweede 2stdag staat er 's middags een optreden van het cabaret „Met Leii'der Met" en 's avonds een optreden van de band „Feed- in i k" op het pt-ogramma. In „Krejater" kunnen oudere kinde- rma en volwassenen gedurende de gehele Kerst-Inn creatief be- bij zijn. Tweede kerstdag is er een demonstratie pottenbakken, r o] in8 ens is er een speciale kinderruimte op de bovenste verdie- en kunnen belangstellenden op de theezolder aan een quiz hemen onder het genot van een kopje thee met gebak. Kerst-Inn duurt tot een uur 's nachts op tweede kerstdag. >rd speciale vervoersdienst zorgt voor het halen en brengen U1" deelnemers met vervoersproblemen. Vrijwilligers om te *n bij het welslagen van de happening kunnen zich nog 'den bij de kerngroep Kerst-Inn, Rapenburg 24, tel 121531. Hedenavond 20.00 uur in Huize Van der Ploeg HOOGMADE Aan de Doezastraat 3 is in een gedeelte van het pand van de v.m. Sijthoff Uitgeverij het kantoor van de bouw- en houtbonden F.N.V. afd. Lei den gevestigd, gekomen van Herengracht 18. Aan de Haarlemmerstraat 259 is Reza Discount, winkel in kasten en bedden, opgeheven. Aan de Breestraat 9 is in een eerder leeggekomen levens middelenwinkel, „Sneeuwwi tje" winkel in kindermode ge vestigd. LEIDEN In verband met de komende feestda gen zijn de openingstijden van de postagent schappen gewijzigd. Omdat de weken rond rond Kerst en Nieuwjaar voor de postdienst de druk ste van het jaar zijn, zijn er tevens maatregelen getroffen om de drukte te verwerken. De maatre gelen zijn noodzakelijk, omdat de totale hoeveel heid te verwerken poststukken, vooral door de vele wenskaarten, op sommige dagen zelfs met honderd procent toeneemt. In het verwerkingsproces hebben de normale brie ven voorrang. Na het verwerken van de briefpost worden de wenskaarten uiteraard zo spoedig moge lijk op het adres van bestemming afgeleverd. In deze categorie kan echter aanzienlijke vertraging opre den. Om te voorkomen, dat spoedeisende drukwer ken tussen de wenskaarten verzeild raken, is het verstandig deze gedurende de periode 13 tot en met 31 december met een toelichting aan één van de lo ketten van een postkantoor af te geven. Familie- drukwerken kunnen ook in de door de drukkerij te verstrekken verzamel-enveloppe P 4675 worden op genomen. In bovengenoemde periode kan de enve loppe het beste aan het loket worden afgegeven en als dat niet mogelijk is in de brievenbus worden ge deponeerd. Er worden daarom ook extra buslichtin gen uitgevoerd. Openingstijden De postinrichtingen in Leiden en omgeving zijn op beide Kerstdagen en Nieuwjaarsdag gesloten. Op de zaterdag vóór deze dagen (22 en 29 december) is al leen het kantoor aan de Breestraat op normale tijden geopend: 09.00-12.00 uur. De in de postkantoren van de Gerestraat, Breestraat, Bevrijdingsplein, winkelcentrum de Kppermolen, winkelcentrum Lange Voort-Oegstgeest, Leiderdorp, Hazerswoude Dorp en Koudekerk aan den Rijn aan wezige zelfbedieningsruimten zijn vanaf 31 decem ber 12.00 uur tot 2 januari 7.00 uur gesloten. Boven dien worden alle brievenbussen vanaf 31 december 12.00 uur tot 1 januari 15.00 uur 'afgestopt', hetgeen wil zeggen, dat er geen brieven kunnen worden ge post, dit om mogelijk vandalisme met poststukken rond de jaarwisseling te voorkomen. De bestelling op maandag 24 december, donderdag 27 december en woensdag 2 januari wordt uitgevoerd als op maandag gebruikelijk is. Dus wordt de post in de middaguren bezorgd. Op zaterdag 29 november wordt een volledige bestelling uitgevoerd. Vervol gens worden maandag 31 december tot 18.00 uur uit sluitend ontvangen expresse stukken, rouwcirculai- res en telegrammen besteld. Op oudejaaarsdag ten slotte zijn de loketten van 8.30-12.00 uur geopend. LEIDEN De afdeling Leiden van de Jongeren Organisa tie Vrijheid en Democratie heeft in een brief zijn afkeuring uitgesproken over de actie „Leiden tegen Apartheid". Volgens de JOVD heeft de gemeente door het beschikbaar stel len van 10.000 gulden voor de actie zich op het beleidsterrein van de landelijke overheid begeven. Noch de gemeente Leiden, noch haar bewoners zijn met die uitgave gebaat en juist Leiden zou gezien de weinig rooskleurige financiële situatie beter moe ten weten, vindt de JOVD. Volgens de .^ngerenorganisatie maakt de gemeente zich schuldig aan selectieve verontwaardi ging door een actie gericht tegen één willekeurig gekozen land te ondersteunen. Ook de manier waarop de actie wordt gevoerd door de Boycot Outspan Actie en de Wereldwinkel keurt de JOVD af omdat er een nogal eenzijdig beeld van de situatie in Zuid-Afrika wordt gegeven, waardoor van een objectieve be wustwording van de Leidse bevolking geen sprake kan zijn. „Wij keuren de keuze van het doel van de actie af, de betrok kenheid van de gemeente, de wijze waarop de actie wordt uitge voerd en de doelstelling ervan. Overigens zal de JOVD-Leiden de ontwikkelingen in Zuid-Afrika wel kritisch blijven volgen", aldus de jongerenorganisatie. COMMISSIE BEROEPSCHRIFTEN: GEEN LIGPLAATSVERGUNNING LEIDEN De kans voor de woonbootbewo ners, die vorige maand met politiegeweld uit de Boshuizerwetering en daarna na provinciale en gemeentelijke drang uit het Rijn-Schiekanaal rijn verdreven, is inmid dels wel verkeken om nog een ligplaats in de Leidse wateren te krij gen. De commissie be roepschriften heeft de bezwaren van de woon schipbewoners tegen het niet afgeven van een lig plaatsvergunning door het college, ongegrond verklaard. De schippers hebben dus ook volgens de commissie geen recht op een ligplaatsvergun ning in Leiden. Het college van b en w, dat het advies van de commissie kan opvolgen, was gisteren nog niet in gelegenheid om hiero ver een oordeel te vellen. Maar het ligt voor de hand dat men niet tegen het advies in gaat. Het college heeft immers tot op heden een afwijzend be leid ten aanzien van deze woonbootbewoners gevoerd. Het wegslepen van de boten met behulp van de politie op 7 november uit de Boshuizerwe tering was al een vooruitlopen op deze uitspraak. Ook de late re dwang van Provincie en ge meente om de boten uit het Rijn-Schiekanaal te doen ver trekken, veroorzaakte voor de bewoners van de schepen erg onrustige tijden. De woonboot bewoners waren vooral ont stemd omdat de gemeente ope reerde toen de commissie nog geen uitspraak over het be roepschrift had gedaan. In haar uitspraak keurt de commissie voor de beroep schriften nadrukkelijk het op treden van het college tegen over de woonbootbewoners bij het wegslepen uit de Boshui zerwetering af. Zij vindt, en dat werd al in een eerder ge houden commissievergadering duidelijk uitgesproken, dat het college bijzonder onbehoorlijk heeft gehandeld, door niet eerst het advies van de com missie beroepschriften af te wachten.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 5