Tragedie in Woubrugse boerderij Raad Nieuwveen kiest toch voor muziekschool Ook Zevenhoven blijft toch bij Streekmuziekschool tffi r Scherpe algemene beschouwingen ontlokken* college slechts „zoete" antwoorden KORTWEG REGIO LEIDSE COURANT WOENSDAG 19 DECEMBER 1979 PAGIN, TE HULP WOUBRUGGE Brand, de schrik van ie dere boer, heeft gistermorgen in alle vroegte toegeslagen in het bedrijf van de familie Bijl aan de Boddens Hosangweg. Binnen korte tijd eiste het vuur de stal, de hooiberg en het leven van zes koeien. Ver der liepen dertien koeien dusdanige brandwonden op, dat zij uit hun lijden verlost moesten worden. Een zware slag voor Jaap Bijl, die samen met zijn vader de kost verdient in het veebedrijf. Jaap: „De brand werd door mij rond vijf uur ontdekt. Het is onbegrijpelijk hoe snel het toen allemaal gegaan is. Ik kan er nog steeds niet bij. Maar grote dank aan de buurtbewoners die binnen een kwartiertje aanwezig waren om te helpen". Volgens een woordvoerder van de Woubrugse vrij willige brandweer is de vermoedelijke oorzaak kortsluiting. De materiële schade van de verwoestende brand is nog niet te De brand kon snel om zich heengrijpen in de boerderij met het opschrift "Kennis is Macht". De stormachtige wind die de vlam men aanwakkerde tot een vuurzee was hier zeker debet aan. Door de wegschietende von ken sloeg het vuur over op de naast de stal gelegen hooiberg. De snel ter plekke zijnde brandweerkorpsen van de vrijwillige brand weer in Woubrugge en de collegae uit Alphen aan den Rijn hadden hun handen vol aan wat zij zelf noemen "een felle uitslaande brand". De brandweermannen zorgden er ondermeer voor dat de woning, aan de voorzijde van de stal voor het vuur gespaard bleef. De verslagenheid in de buurt is groot. In de omgeving van Jaap wonen voornamelijk boe ren, die weten wat een brand van die om vang betekent. ,.Het is een grote tegenslag voor de familie Bijl. Het zal je overkomen... Maar wat vandaag bij de één is, kan morgen bij de ander komen" aldus een aangeslagen buurman. De schade onder het kleinvee kon worden voorkomen door Jaap, die meteen na het ont dekken van de brand de kalveren en ander kleinvee naar buiten joeg. Jaap: „Behalve het kleinvee, hebben wij ook nog ongeveer negen koeien kunnen redden. Door de drukte weet ik het juiste aantal niet. Ze staan in een stal bij de buren. Wij hadden 'Blaarkoppen', een niet veel voorkomend ras. Weer een veesta pel van hetzelfde ras opbouwen zal een erg moeilijke zaak worden. Deze winter zal het zondermeer niet gaan want al het hooi dat was opgeslagen voor de komende winter maanden is verbrand. En nieuw hooi wordt een erg dure zaak". Gistermiddag werden de zes kadavers met een tractor uit de stal ge sleept. De buren waren met man en macht bezig om de verkoolde resten op te ruimen. Een ieder stak de handen uit de mouwen om zo snel mogelijk door de aangerichtte ravage te komen. Jaap: „Voor een "gewoon" zaken man is het al vreselijk om zijn zaak te zien verbranden, maar voor een boer ligt dat nog veel dieper. Je bent van je kinderjaren af verbonden aan het land en alles wat er op leeft. Van de vroege morgen tot 's avonds leef je ermee, ben je ermee bezig. En dan, binnen een zucht is alles tegen de vlakte..". NIEUWVEEN Het college van b en w van Nieuwveen wil toch aangesloten blijven bij de Streekmuziekschool te Alphen a.d. Rijn. Een eer der raadsbesluit om af te haken werd gisteren ter vernietiging voorgedragen. Het college beargu menteerde dit voorstel uitgebreid in de stukken en meende vooral op grond van financiële en cul turele overwegingen het voorstel te moeten indie nen. Mevrouw Alberts-Ozephius (CDA) onder kende het gewicht van een dergelijk onderwerp voor Nieuwveen. „Onze bezwaren zijn uit de weg geruimd, dus wat dat betreft kunnen we terug. De sfeer is natuurlijk wel grondig verknoeid en het zal lange tijd vergen om daaraan iets te ver anderen". „Bovendien is het financieel een sprong in het duister", zei mevrouw Alberts. De andere raadsleden, alsmede burgemeester Van der Kroft onderschreven de bezwaren. Mevrouw Amelunxen-Vonk (GB) vond instandhouding van de samenwerking ook zeer belangrijk, maar niet tegen iedere prijs. Er was volgens haar te weinig onder zoek naar alternatieven geweest om muziekles in Nieuwveen te geven. Burgemeester Van der Kroft antwoordde dat een en ander wel degelijk is beke ken maar hij vroeg zich af waar je op korte termijn docenten vandaan haalt, en wie dan de administratie zou moeten gaan doen. Toen er tenslotte gestemd moest worden had me vrouw Amelunxen grote problemen met het zich vastleggen voor een periode van vijf jaar zonder vas te afspraken, Ook de heer Pulleman (CDA) merkte dit op. De heer Pulleman sprak zich uit tegen het voorstel omdat er zoveel onzekere financiële fakto- ren meespelen. Het voorstel om toch bij de streek muziekschool aangesloten te blijven werd tenslotte aangenomen, met de stem van mevrouw Amelunxen („een zacht ja") en de heren Soede, Fransen en Van Assendelft, alsmede uiteraard die van mevrouw Al berts, voor, en die van de heren Pulleman en v.d. Hoorn tegen. De behandeling van het bestemmingsplan dat be trekking heeft op de gronden in het buitengebied van Nieuwveen leverde een pikante situatie op. De heer Van der Kroft verdedigde het standpunt van b en w dat het terrein van de vroegere vuilstortplaats, waar thans autowrakken zijn opgeslagen, bestemd Celstraf voor mannen die gestoord meisje ernstig misbruikten HAZERSWOUDE/LEIDEN Voor de Haagse rechtbank hebben zich te verantwoorde^ gehad een 25-jarige inwoner van Hazerswoude en 17-jarige Leidenaar wegens door hen gepleegde verkrachting van een geestelijk gestoord 18-jarig meisje uit een in Leiden gevestigd verpleeghuis. Het meisje was bevriend met de jongste verdachte op wiens ka mer zij enkele malen door het tweetal en nog een derde man werd verkracht en mishandeld. Zij werd eerst in een achter zijn woning gelegen zwembad ge gooid en daarin afgespoten en gewassen. De oudste verdachte is reeds meermalen voor geweldsdelicten veroordeeld en had de bewuste avond in een café tijdens een ruzie een bezoeker met een schroevedraaier in diens borst gestoken. Na een eis van drie jaar gevangenisstraf heeft de rechtbank de oudste verdachte veroordeeld tot twee jaar en de jongste con form de eis tot een jaar, voor beiden met aftrek van voorarrest. zou moeten worden als bedrijfsterrein. „Het zal grote financiële problemen geven als de raad anders be slist". Toen uiteindelijk gestemd werd over het voorstel om dat terrein een „Groenplan"-bestemming, d.w.z. voor dagrekreatie, te geven, stemde de hele raad, inclusief de wethouders, de heren Soede en Fransen, voor dit voorstel, en dus tegen het standpunt van b en w. Daarmee stond de burgemeester toen alleen, on danks zijn welgemeende waarschuwing voor de kon- sekwenties. Uit de algemene beschouwingen van de diverse frakties over de begroting voor 1980 bleek een grote waardering voor de wijze waarop de gemeente Nieuwveen dit stuk werderom heeft opgesteld. Alle frakties spraken de wens uit ook volgend jaar weer tijdig een dergelijk hecht doortimmerd stuk tegemoet te mogen zien op een dusdanig tijdstip dat er voldoe- ne tijd voor bestudering is. Mevrouw Amelunxen wilde wel volgend jaar een aparte vergadering wij den aan de begroting. „Het is ondoenlijk om zoveel stof van voldoende kanten te bekijken in een vrij korte tijd, voor een kleine fraktie als Gemeente Be langen, Zeker als er op die dag ook nog een „gewo ne" raadsvergadering is", zei mevrouw Amelunxen. Met betrekking tot de begroting kwam er vanuit de CDA-fraktie weinig kritiek. De heer Pulleman kon- stateerde verheugd dat in 1979 een groot deel van zijn verlanglijstje was afgewerkt. Het voorstel van b en w om bepaalde eenmalige i brengsten voor de plaatselijke muziekverenigi Crescendo te bestemmen werd door de beide frakt niet zonder meer geslikt, maar in tweede instan ook weer niet afgewezen. Burgemeester Van Kroft was verheugd dat de raad de muziekveré ging wel onder het hoofd „Welzijn" heeft gerai Iet schikt. De frakties wilden nog even in beraad b jjel den of er nog niet meer verenigingen van dit g uc zouden kunnen profiteren. De frakties van het CDA en Gemeente Belanj eg< vroegen zich af hoe het met de huisvesting van Je; peuterspeelzaal van Crescendo is gesteld, aangez rjni daarvoor op de begroting geen reserveringen wai te vinden. De burgemeester antwoordde dat hien|ai. hard wordt gewerkt en dat Crescendo zeker niet 'e straat komt te staan na sluiting van gebouw Kwi lev In de begroting was ook een post opgenomen v<iet het in stand houden van een terrein voor woon\ ,ji gens. Burgemeester Van der Kroft deelde des vraagd mee dat er inmiddels mondeling met de r meente Zevenhoven kontakt is geweest om tot ie oplossing te komen om het bestaande terrein te v Gil vangen. Ondanks de forse kostenverhoging (f 7.750.-) kotes de bibliotrailer voortaan naar Nieuwveen, wat grote verbetering betekent, zowel wat betreft de o vang van de bibliotheek als het aantal sta-uren. Kerstzang in Adventskerk ALPHEN AAN DEN RIJN De „Orgelcommissie Ad ventskerk" te Alphen aan den Rijn houdt vrijdag voor de vierde keer een kerstzangavond. De avond wordt in zijn ge heel verzorgd door Alphense musici. De aanvang is 20.15 uur. Medewerking verlenen de sopraan Antonieta Bregman en het Nederlands Hervormd Kerkkoor met ruim zestig zangers en zangeressen, die onder leiding staan van Peter siereveld. Voor de begeleiding zorgen trompettist Cock de Jeu en de vaste orga nist van de Adventskerk, Simon Stelling. Er is dit jaar veel ruimte gelaten voor samenzang van bekende kerstliederen. De orgelcommissie start dezelfde avond een grote donateursak- tie ten behoeve van het kerkorgel. De toegang tot deze avond is gratis. Aan de uitgang zal wel worden gecollecteerd. Eerste paal gezondheidscentrum van Ter Gistermiddag om vier uur heeft de burgemeester van Ter Aar, P. J. Verhoef, jn de wijk Mid delland de eerste paal gesla gen voor een nieuw gezond heidscentrum. Het nieuwe In- terkruis-onderkomen komt in de plaats van een ongeveer twintig jaar oude behuizing in de Beatrixstraat. Voor de vere niging Interkruis en de gezond heidszorg in Ter Aar in het al gemeen betekent het nieuwe wijkgebouw straks een functio neel en aan moderne eisen be antwoordend onderkomen!, voor de gemeente en Ter se gemeenschap een doel de fende welzijnsvoorziening, de foto de maquette van door de dienst gemeente^ ken ontworpen gebouw. ZOETERWOUDE Het ant woord van burgemeester en wethouders op de algemene beschouwingen die de drie Zoeterwoudse fracties, CDA, Progressief Zoeterwoude en VVD op 29 november hielden, is zoet van klank. De hevige kritiek die vooral PZ en in mindere mate dè VVD lieten horen wordt erg vergoelij kend beantwoord. Met name waar het gaat over de open baarheid in de gemeente, een zwaarwegend punt bij deze beide partijen, zijn de ant woorden nogal ontwijkend. Zo worden de PZ-wens inzake „openbaarheid van bestuur" en het verlangen om commis sievergaderingen voortaan o- penbaar te maken, wat ook door de VVD werd geuit, afge daan met de zinsnede „de zienswijze van ons college hieromtrent zal worden neer gelegd in de ontwerp-verorde- ning inspraak en openbaar heid". Ook andere nota's staan trouwens op stapel en door de verschillende fracties wordt hier met verlangen naar uitge zien. In de algemene beschou wingen was al kritiek geuit over het lange uitblijven er van. B en w beloven echter ook de subsidieverordening en de financiële nota zo snel mo gelijk aan te bieden. Vele vra gen op het financiële vlak worden dan ook niet in het antwoord behandeld maar worden verschoven naar het verschijnen van de financiële nota. Wel maken b en w dui delijk dat zij het niet eens zijn met PZ om de onroerend- goedbelasting met 3 1/2% te verhogen om forse verhogin gen in de toekomst te vermij den. Deze belasting zal bij het vaststellen van de begroting dus wel niet verhoogd worden. Ook zijn b en w het niet eens met PZ om de winst die het energiebedrijf Rijnland maakt en die voor een evenredig deel aan de gemeente wordt uitge keerd te gebruiken om ener giebesparende maatregelen te treffen in bijvoorbeeld wo ningwetwoningen. Bij het onderwerp bestuurlijke aangelegenheden komt ook de openbaarheid van het rapport van de werkgroep accommo datie-dorp aan de orde. Vooral, VVD en ook PZ drongen aan op openbaarmaking van dit rapport. B en w schermen ech ter met het etiket „vertrouwe lijk" dat aan dit rapport is op geplakt. Dit stempel is overi gens op verzoek van wethou der v.d! Heijden, die ook deel uitmaakt van de werkgroep, op het rapport gedrukt. De vraag van het CDA of de zijstraten die uitkomen op de Ambachtsherenweg ook deel uit zullen maken van de re constructieplannen, wordt door het college bevestigend beantwoord. De verkeersa- fremmende maatregelen zul len in de Van Swietenstraat echter wat later uitgevoerd worden, mede omdat deze straat nog niet aan herstrating toe is. De vrees die het CDA heeft omtrent de voorberei dingen voor de aanleg van Rijksweg 11 blijkt ongegrond. •Overleg met Rijkswaterstaat en nabuurgemeenten is al druk gaande. De suggestie van het CDA om nu al een plan op te stellen voor aanleg van een voetpad langs de Dr. Kort- mannstraat wordt door b en w overgenomen. Als dit gede van de weg bij gereedkon van de omleidingsweg in< daad in het bezit van de meente komt zal zo snel ml lijk tot aanleg worden ovel gaan. De suggestie van PZ roken tijdens raadsvergade gen (gedeeltelijk) te verbie wordt niet overgenomen. De verlichting van de do kerk, die in het kader var energiebesparing nog st< een doorn in het oog van is, zal toch tijdens de w< ends gehandhaafd worden, het aanbrengen van openl verlichting wordt door het lege wel degelijk rekening houden met de landelijke dens tot energiebesparing bovendien wordt het gem< tehuis niet meer in floodl gesteld, zo stellen b en hun antwoord. B EN W 'ZIEN HET WEL WEER ZITTEN' ZEVENHOVEN De ge meenteraad van Zevenhoven heeft gisteravond unaniem een in de afgelopen zomer genomen besluit om niet langer deel te nemen aan de Alphense Streekmuziek school ingetrokken, op voor waarde dat de gemeenten Ter Aar en Nieuwveen ook de gemeenschappelijke rege ling blijven steunen. De Mu ziekschool heeft onlangs be sloten de duur van de lessen te beperken tot twee jaar al gemeen vormend muziekon derwijs en zes jaar instru mentale les. Voorts is vanuit Alphen de toezegging ge daan dat de provinciale sub sidie niet volledig doorbere kend zal worden aan de om liggende gemeenten. Ook de kosten van het muziekon derwijs mogen niet meer stijgen dan 10 procent per jaar. Diverse raadsleden uitten gis teravond nog eens hun onge noegen over de gang van za ken in het bestuur van de Mu ziekschool. De heer C. van Veen (CDA) vroeg zich af of de Streekmuziekschool de ko mende jaren garant zal staan voor het geven van de vor mende lessen die de Zevenho- vense leerlingen de tweede helft van dit jaar moesten ont beren. Burgemeester J. Wage naar antwoordde dat de direc teur van de muziekschool be loofd heeft zo spoedig mogelijk de lessen te zullen hervatten. Ook het raadslid Van der Horst (CDA) ging in op het feit, dat de Streekmuziek school zijn verplichtingen niet was nagekomen en dat daar door voor veel leerlingen uit Zevenhoven het plezier in de lessen is verpest. Hij vroeg zich af of de nu gemaakte af spraken zwart op wit stonden, met name waar het de finan ciële kant van de zaak betreft. De heer J. Aardman (Gemeen tebelangen) wist te vertellen dat Alphen in ieder geval voor het jaar 1980 bereid is de pro vinciale subsidie voor eigen rekening te nemen. De be staande situatie wordt geconti nueerd. Alphen betaalt 100.000 gulden, terwijl de omliggende gemeenten 25.000 gulden voor hun rekening moeten nemen. Wethouder P. de Boer (CDA) zei geen moeite te hebben met het intrekken van het raads besluit. „De reden van ons uit treden was het terugtrekken van Ter Aar en Nieuwveen. Wij wilden ons solidair opstel len met deze twee gemeenten. Als het bestuurlijk blijft gaan zoals in het verleden, blijven er voor ons toch nog vragen over. Maar nu men een full time administratieve kracht aan gaat trekken en de wijze van vergaderen wordt veran derd zien we het wel weer zit ten." Alphen aan den Rijn Vio list Jaap van Zweden en pia nist Ronald Brautigam verzor gen morgen in de Alphense Maranathakerk een concert. Op het programma staan wer ken van Schubert, Bach en Van Beethoven. Aanvang van het concert is 20.15 uur. Kaar ten zijn verkrijgbaar bij de Kulturele Raad, Wilhelmina- laan 12, telefoon 94583, bij het reisbureau Europa in de Aar hof en bij de kantoren van de Rabobank. De toegang be draagt 8,- houders van een CJP of PAS'65 krijgen een re ductie van ƒ3,-. Hoogmade Traditiegetrouw houdt de plaatselijke handbal vereniging MMO ook dit jaar weer een oliebollenaktie ten bate van de kas. Men verkoopt de oliebollen per zak van tien stuks waarvoor men één dezer dagen bestellingen kan plaat sen. Hazerswoude Dominee K. Welbedacht, laatstelijk werk zaam in Kampen, heeft zijn in trede gedaan in de Gerefor meerde Kerk te Hazerswoude- dorp. De negenenvijftigjarige predikant is de opvolger van ds. Z. Versluys. Ds. Welbe dacht was eerder predikant in Scharnegoutum, Oudewater, Den Haag, Delft en Parijs. Hazerswoude De kerstbo men worden in Hazerswoude op donderdag 3 januari ver brand. Het festijn aan de Rijn dijk begint op deze datum om 17.30 uur in speeltuin De Rode Wip. Hier kunnen de bomen vanaf 17.00 uur worden inge leverd; voor iedere boom ont vangt men een kwartje. In het dorp vindt de verbranding plaats aan de Heerenlaan. In leveren van de kerstbomen: vanaf 15.00 uur (tot 16.30 uur) op de speelplaats aan de Ferdi nand Bolstraat. HAZERSWOUDE De ge bruikelijke nieuwjaarsontmoe ting in het gemeentehuis van Hazerswoude vindt plaats op woensdag 2 januari. De raads zaal van het gemeentehuis is hiervoor opengesteld van 20.00- tot 21.30 uur. De ge meentesecretarie en het bu reau van de dienst gemeente werken zijn op 24- en 31 de cember gesloten. De poorten van het overdekte zwembad 'De Dolfijn' blijven eveneens op deze dagen dicht. Stichting Maatschappelij Dienstverlening wil bevolking meer bij het werk betrekken HAZERSWOUDE De Stichting Maatschappelijke Diei verlening 'Midden-Rijnland' streeft er naar de bevolk meer bij het werk van de stichting te betrekken. Met oog op de op handen zijnde decentralisatie vindt het stuur van de stichting dat het kontakt met de 'kliënten' j d niet mag beperken tot het indirekte kontakt via de st is tingsraad. Dit alles heeft de stichting vastgelegd in het leidsplan voor 1980 dat zij één dezer dagen uitbracht. Om dit doel te bereiken wil de stichting doorgaan met het spreiden van het jaarsverslag onder de bevolking. „Ook zu h wij aan een klachtenregeling voor klienten werken, waarbij ook een toetsing van ons gedrag door organen buiten de st v ting niet uit de weg zullen gaan". Het werkgebied van de Stichting 'Midden-Rijnland' omvalr gemeenten Alphen aan de Rijn, Koudekerk, Hazerswoude, >t terwoude en Leiderdorp. Het centraal bureau staat in Lei( d dorp. De bezuinigingen op het welzijnsbeleid zijn ook aan K stichting niet zonder meer voorbij gegaan.Het huidige formi beleid van het ministerie van CRM staat niet toe dat een bij wegvallen van één der werkers de vakature zonder meer o[ vuld wordt. Slechts af en toe krijgt de stichting toestemming nieuwe kracht aan te trekken. In het jaarverslag schriji stichting dan ook: „Zo kunnen we de hulpverlening moeilij peil houden". Overigens heeft de stichting goede hoop op de p komst. Hoewel het formatiebeleid, dat in 1980 bekend wordt maakt, zeker geen 'vetpot' zal zijn schept het wel duidelijkb zodat er eindelijk weer voor langere perioden gepland kan den.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 4