Pessimisme over aanvullende bi jdrage uit gemeentefonds I ,LPG-station veel gevaarlijker in Ie Leeuwenhoek Hopeloos Ernstige kritiek op beleid burgemeester N Kerstbomen gaan grif van de hand Leidse begroting D'66 wil adequatere brandpreventie ^FAD LEIDSE COURANT WOENSDAG 19 DECEMBER 1979 PAGINA 3 NKELE HANDELAREN AL TVERKOCHT IIDEN Kerstbomen gaan in de u*e' ntermaand weer grif van de hand. kele kerstboomhandelaren zijn nu van hun stekelige last verlost. Zij istateren vrijwel unaniem een ge- izigd kooppatroon bij de Leidenaar. orhecn verliep de verkoop tot enkele fen voor kerst altijd matig en kwam •J- grote toeloop op de vrijdag of zater- ^oq[J voor de kerst. Dit jaar werden er -®arentegen kort na Sinterklaas al 1 wat bomen verkocht. „Het gaat rtreffelijk". zegt dan ook een han- wrijvende Leidse handelaar. Overi- ns zijn de prijzen van de kerstbomen vergelijking met vorig jaar nauwe- ks gestegen of gedaald. danks de vroege start van de verkoop er nog voldoende bomen verkrijgbaar, uwelijks had de goedheiligman zijn len gelicht of de Leidenaar loog naar al sporadisch voorkomende kerstboom- handelaar. De onwillige weergoden van de laatste dagen zorgen momenteel voor een geleidelijke verkoop zonder al te na drukkelijke pieken Een fijnspar. want dat is een kerstboom, van gemiddelde huiskamerhoogte varieert in prijs van twintig tot vijfentwintig gul den. Voor een reusachtige boom van een meter of vier vragen de handelaren daar entegen al gauw dertig tot veertig gulden. De prijs van een anderhalf meter hoog sparretje ligt tussen tien en vijftien gul den. Veel is toch ook te zegen voor de duurdere bomen, die niet botweg zijn om gezaagd. maar die met wortel en al uit de grond zijn geplukt Deze boompjes met kluit met een hoogte van anderhalve me ter kosten zo'n twintig gulden. Steeds meer mensen gaan over tot de aan schaf van een 'levende' boom. Mensen niet een tuin kunnen hun flora na de kersttijd verrijken met een fijn(e)spar, maar ook in een bak aarde op een balkon netje zal het boompje niet misstaan. Dit overplanten, indien gewenst met kaars en al. is bovendien een uitkomst voor men sen. die gedurende de knusse lijd rond kerst en oud-en-nieuw min of meer aan hun stekelige sfeermaker gehecht zijn ge raakt. Volgend jaar rond kerst kan het boompje weer worden uitgegraven en we derom behangen worden met ballen, glit ter. stro en engeltjes. Begin vorige week nam het grootste deel van de Leidse kerstboomverkopers zijn vaste stekje in weer in bij molen de Valk. het winkelcentrum de Kopermolen, het Vijfmei- en Bevrijdingsplein. op het Noordeinde en aan het Levendaal. De. voorraden zijn nog steeds groot genoeg om in de behoefte te kunnen voorzien. De verkopers verwachten in de loop van deze weck hun laatste bomen te slijten om ver volgens de bordjes 'uitverkocht' uit te hangen. De verkoop van kerstbomen nabij Molen De Valk. spiek IIDEN Met enig pessimisme n de financiële paragraaf van de neentebegroting voor 1980 wor- bekeken. Tenminste dat is de vatting van onder anderen de idsleden C. Vink (CDA) L. ijen (PPR) en H. Glaubitz '60). Alle drie zetten zij in hun [emene beschouwingen over de ancicle begroting grote vraagte- ns achter de werkelijkheids- arde van de in de post opgerio- n aanvullende bijdrage uit het neentefonds voor 1980 van iets 18ier dan 18 miljoen gulden. zijn betoog herinnerde de heer k eraan dat in 1978 een aanvul- jde bijdrage van 8.3 miljoen gulden ngevraagd, waarvan eindelijk slechts 3.2 miljoen werd toegekend. Dat is minder dan de helft. Over 1979 valt nog niets te zeggen omdat voor dit jaar de aanvullende bijdrage nog moet wordend vastgesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken. D'66-fractievoorzitter H. Glaubitz be perkte zich tot het stellen van de vraag wat er zal gebeuren wanneer de aanvullende bijdrage uit het ge meentefonds lager uitvalt, dan wordt geraamd. Wethouder H. van Dam van finan ciën deelde het pessimisme van de drie woordvoerders niet. Het is voor het laatste jaar dat de gemeente Lei den als armlastige gemeente in de re geling van de aanvullende bijdrage valt. Daarna wordt de regeling van de aanvullende uitkering van kracht. C. Vink (CDA) En deze regeling zou de gemeente meer armslag kunnen geven. Overi gens zal wanneer de aanvullende bij drage tegenvalt de raad moeten be slissen over eventuele prioriteiten. De heer Vink stelde dan ook voor een soort financieel verlanglijstje te maken, waarin de raad zijn prioritei ten alvast kan vastleggen voor het geval een en ander zal tegenvallen. Tegen de drie door de heer Vink in gediende moties met betrekking tot de procedure rond en de tijdstippen van behandeling van de volgende be grotingen. vooral ook met het oog op een gelijktijdige behandeling van de gemeentelijke tarieven, had de wet houder geen bezwaren. De motie van CDA-fractievoorzitter H. Driessen om de begroting volgend jaar ten minste voor 1 september aan de raad aan te bieden, ging de heer Van Dam te ver. Hij wilde wel toezeggen, dat hij er naar zal streven dat de begro ting voor 1981 in november kan wor den aangeboden, zodat eventuele ver hogingen van de tarieven meteen bij de begrotingsbehandelingen kunnen worden meegenomen. Door de raadsleden N. Langerak (VVD) en L. Beijen (PPR) werd kri tiek geuit op de voorgenomen verho gingen van de onroerend goed belas ting. Een motie van de VVD-fractie waarin het college wordt uitgenodigd nadat de hertaxatie van het onroe rend goed in Leiden achter de rug is, in overleg met de raadscommissie fi nanciën lot tariefstelling over te gaan, werd door de wethouder over genomen. 'DEN Omdat Leiden, in band met de armlastige si- tie waarin zij zich bevindt, [er curatele van het rijk at, is het eigenlijk weinig vol uitgebreide verbande- «pen over de financiële be- fluoi >l'n£ te houdent De meeste dsleden maakten hier wel vag van alvorens zij toch nshon kritische kanttekeningen j1ó°a atstcn. De PSP-fractie t akte het bij de behandeling Po(1ij dit onderdeel van de be ft ing wel erg bont door in 2 (S S) D 9? het geheel niet serieus op de zaak in te gaan. Mevrouw A. Ponsen besteeg het katheder met alle begro- tingsboeken onder haar arm. Nadat zij had verklaard dat het „weer hopeloos is", liep zij weer naar haar plaats terug, waarmee de PSP haar steentje aan dit onderdeel had bijge dragen. Een weinig doordach te manier van doen. Een eerste symptoom van dit onverstandige gedrag deed zich gisteravond al eerder voor toen mevrouw Ponsen haar voorstel om het tientje subsidie dat Leiden jaarlijks aan de 'Bond tegen het vloeken'geeft, te besteden aan het comité voor de Rechtsstaat. Uitge breid ging het PSP-raadslid in op de verdiensten van dit co mité. Halverwege werd zij door de heer Peters (PvdA) onderbroken met de medede ling dat als zij nu haar mond verder wilde houden, zij dat tientje wel van hem zou kun nen krijgen voor dat comité. rdA-raadslid Bordewijk over risico-analyse: - ec IIDEN „Het is voor mij nog maar de het LPG-station in de Leeuwen- ek niet een veel grotere gevarenbron voor •hij, eventuele bewoners van het gebied vormt n de aanwezigheid van laboratoria". Dit 1de het PvdA-raadslid P. Bordewijk gis- avond tijdens de behandeling van het ofdstuk milieu in de gemeentelijke begro- k vig voor 1980. Volgens de heer Bordewijk ee„ mt het milieu steeds meer in conflict met je s iningbouw. Als voorbeelden noemde hij zic* Stevenshofjespolder en de Kaiserstraat nu de Leeuwenhoek. Over de gevaren heer Bordewijk leek niet zo zwaar te tillen n hetgeen in het onderzoeksrapport wordt vveerd. Weliswaar doet de analyse geen dui- lijke uitspraken over de vraag of het nu wel niet gezond is om in de toekomst in de Leeu- inhoek te gaan wonen, maar er zijn door het lerzoeksbureau toch verschillende elemen- aangedragen die zeker tot nadenken stem- De heer Bordewijk vond dat dan ook eens goed moest worden nagedacht over risico's die het met zich meebrengt om bij- irbeeld bij een vuilverbranding te wonen of en rioolwaterzuiveringsinstallatie, waar ze- verzamelingen ziektekiemen zich ophou- zijn betoog wekte het PvdA-raadslid de jde op van het CDA-raadslid J. Walenkamp, [Vond dat de PvdA-er de risico's in de Leeu- Ihoek bagatelliseerde. Hij betoogde dat het >ort helaas geen conclusies geeft. Het CDA- fdslid verzocht het college om de risico- plyse in een informatieve raadsvergadering whandelen. Hiervoor zouden ook de onder- Siers uitgenodigd moeten worden, erop wilde wethouder H. van Dam niet in gaan. Hij achtte het verstandiger het rapport te betrekken bij het ontwerp-bestemmingsplan. De heer Walenkamp is met deze voorgenomen procedure niet zo blij, omdat hij vreest dat in dat geval het rapport door voor- en tegenstan ders van woningbouw in de Leeuwenhoek zal worden gebruikt om hun gelijk aan te tonen, door lukraak citaten uit het rapport te halen. Met het „plukken van citaten" zou de heer Bor dewijk, aldus Walenkamp, al een aardig begin hebben gemaakt. Milieu Overigens werd wethouder Van Dam alle lof toegezwaaid over de manier waarop hij het mi- lieu-vraagstuk het afgelopen jaar heeft aange pakt. Een werkgroep is in het leven geroepen om een milieunota op te stellen. „Waren bij wij ze van spreken vorig jaar om deze tijd de aan delen van het milieu niks meer waard, nu zijn ze gestegen, weliswaar nog niet spectaculair maar wel betrouwbaar", aldus het CDA-raads lid Walenkamp. Het PPR-raadslid L. Beijen vindt dat de artike len in de Algemene Plaatselijke Verordening waarin het onder meer verboden is om afge dankte voorwerpen en materialen van straat mee te nemen moeten worden ingetrokken. Te vens wil hij dat het college nagaat of bij riole ringswerkzaamheden, de aanleg van wegen en dergelijke de te gebruiken heoveelheid zand beperkt kan worden door hergebruik toe te passen en of er in Leiden of de toekomst moge lijkheden zijn om puin te verwerken tot bruik baar materiaal. Het college zegde het gevraag de, dat het PPR-raadslid verwoord had in een motie toe. Ook het verzoek van het PSP-raadslid me vrouw A. Ponsen om te onderzoeken of er mo gelijkheden zijn om in de gemeentelijke gebou wen een rookverbod of -beperking kan worden ingesteld, vond gehoor bij het college. LEIDEN De fractievoorzitter van D'66 in de Leidse ge meenteraad, H. Glaubitz heeft gisteravond tijdens de behan deling van de begroting voor 1980 gepleit voor het in wer king stellen van een modelbrandbeveiligingsverordening. De toepassing van deze verordening zou mogelijk gemaakt moeten worden door de uitbreiding van het preventieperso- neel bij de Brandweer voor 1 januari 1990. net cu/\-raadslid J. Walenkamp ging uitgebreid in op de pro blemen met het bluswaterleidingnet. Zoals gebleken is bij de brand in de school de Horst aan de Hoge Morsweg in het begin van dit jaar blijkt dit net niet overal „waterdicht". De school brandde af omdat de leiding waar de Brandweer zijn apparatuur op moest aansluiten te weinig capaciteit had. Burgemeester A. Vis kon het CDA-raadslid geruststellen met de mededeling dat er thans een inventarisatie wordt gemaakt van gebieden in de stad waar onvoldoende bluswater is of waar het bluswater onmogelijk door de Branweer kan worden bereikt. Bovendien worden bij alle herbestratingen eventuele ondeugde lijke bluswaterleidingen onmiddellijk vervangen. De burge meester zag echter, in verband met de financiële consequenties, geen mogelijkheid om aan het verzoek van Walenkamp om voor 1 februari met een plan voor de realisering van een adequaat blusleidingennet te komen, te voldoen. Promotie Willem Koot, medewerker bij de Utrechtse faculteit der Sociale Wetenschappen, is in Leiden gepromoveerd op het proefschrift 'Emigratie op de Nederlandse An tillen; een sociaal-wetenschappelijk onderzoek naar omvang en achtergronden yan de emigratie, in het bij zonder op Aruba en Curasao'. Volgens het onderzoek van Koot is de emigratie vanuit de Nederlandse Antil len naar Nederland de laatste vijftien jaar afgenomen. Ook in de toekomst verwacht Koot geringe emigratie vanuit de Antillen naar ons land. Telefonische Hulpdienst De Telefonische Hupdienst Leiden is ook tijdens de ko mende feestdagen dag en nacht beschikbaar voor iedereen, die moeilijkheden heeft, voor eenzamen of voor hen die zo maar willen praten. Daarnaast fungeert de Telefonische Hulpdienst ook als Kerst-informatiecentrum. Iedereen, die wil weten waar en wanneer Kerst-inns en andere evene menten worden gehouden kan de Hulpdienst op telefoon nummer 125202 bereiken. Degenen, die tijdens de komen de feestdagen iets organiseren worden verzocht dit aan de Hulpdienst te melden, opdat de informatie via de telefoon aan belangstellenden kan worden doorgespeeld. Jubileumquiz De nieuwjaarsbijeenkomst van werkgemeenschap de Ratel, die zaterdag 5 januari vanaf zes uur in de grote zaal van het Leidse Volkshuis wordt gehouden, krijgt een extra-feestelijk tintje in verband met het 30-jarig jubileum van de werkgemeenschap. Na een jubileum broodmaaltijd wordt er een feestelijk avondprogram ma afgewerkt, waarin een quiz de hoofdschotel vormt De kosten om aan deze feestavond deel te nemen be dragen zeven gulden per persoon en negen gul derf voor introducés. Kaarten zijn uitsluitend donderdag 27 de cember tussen twee en vier uur en vijfdag 28 december tussen zeven tuur en half negen verkrijgbaar in de Ra- telkamer van het Leidse Volkshuis. Zuid-Afrika avond De Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie organi seert morgen een bijeenkomst waarop de Zuidafrikaanse problematiek wordt besproken. Door middel van een film en diverse sprekers wordt de zaak van verscheidene kan ten belicht. De bijeenkomst begint om acht uur in de 'Bier- deghel' aan de Vestestraat. Noodweer De groep Noodweer treedt vrijdagavond op in het Leidss Vrijetijdscentrum. Twee gitaristen spelen 'het noodweer van de hemel'. Hun muziek is soms regel recht geënt op de klassieke blues en rock and roll, maar in de eerste plaats heeft Noodweer een eigen stroming: van energiek tot lyrisch. De groep heeft tek sten in de moedertaal onder het motto beter Neder lands dan tweedehands. Van de 'elektrische levenslie deren' is de presentatie al naar gelang tekst en mu ziek ingetogen of kolderiek. Het concert aan de Breestraat begint om negen uur. De toegangsprijs be draagt 5.50 (voor leden 3.50 en voor CJP-houders De groep Noodweer Zuid-Afrika in Agnes De St-Agnes scholengemeenschap aan de Eijmerspoelstraat 3 houdt morgen een fancy fair in het kader van de actie „Leiden tegen de Apartheid". De opbrengst van de fancy fair, die voornamelijk door de leerlingen van de vierde klassen HA VO wordt bemand gaat naar de Vrijheidsschool in Tanzania waar de gevluchte leerlingen uit Soweto wor den ondergebracht. Het gebeuren omvat onder meer een rommelmarkt, een foto-tentoonstelling, muurkranten, een poffertjeskraam, pijltjes gooien en ganzebord. De fancy fair duurt van acht uur tot half elf. LEIDEN Op niet mis te verstane wijze hebben de PvdA en het CDA gis teravond tijdens de algemene beschou wingen over openbare orde en veilig heid kritiek geuit op het beleid van burgemeester A. Vis als voorzitter van zowel de commissie voor advies inzake politionele aangelegenheden en de raadscommissie algemene en bestuur lijke aangelegenheden. Tijdens de alge mene beschouwingen van eergistera vond diende PvdA-fractievoorzitter J. Peters, al een motie van treurnis in te gen het beleid van de burgemeester. Zijn fractiegenote mevrouw J. Hes ging gisteravond nog wat dieper op de zaak in. Zij verweet burgemeester Vis dat hij tel kens opnieuw nalaat de raadsleden over politie-zaken grondig te informeren. Door de heer J. Walenkamp (CDA) werd met name kritiek geoefend op de wijze waarop de burgemeester de behandeling van de drank- en horecaproblematiek voor zich lijkt uit te schuiven. Teneinde in de toekomst meer inzicht te krijgen in de beleidsplannen en eventuele nieuwe initiatieven van de gemeentepoli tie, stelde mevrouw Hes de burgemeester voor regelmatig een beleidsnota hierover te doen ontwerpen. Burgemeester Vis gaf de raadsleden wel toe dat hij niet altijd even scheutig met in formatie over de gang van zaken bij de politie is. Een en ander zou te wijten zijn aan het door hem foutief taxeren van het geen de raadsleden willen weten over po litiezaken. Een beleidsnota over de politie zit momenteel in de ambtelijke molen en zal rond 1 februari aan de raad worden aangeboden. Tevens toonde de burge meester zich bereid een motie waarin het PvdA-raadslid Hes verzocht erop toe te zien dat de politie optreedt tegen eventue le geweldpleging bij gelegenheid van een huisuitzetting zonder gerechtelijk vonnis door huiseigenaren/verhuurders over te nemen. In antwoord op vragen van het VVD- raadslid C. Elzenga stelde burgemeester Vis dat de uitbreiding van de wijkpolitie en het in het leven roepen van een hon denbrigade een versterking van het politi onele apparaat betekenen. Wel gaf hij toe dat er steeds problemen rijzen met de be manning van de surveillancewagens. Horeca „Ik kan me niet aan de indruk onttrek ken dat u uw beleid te veel relateert aan uw privé-opvattingen", aldus het CDA- raadslid Walenkamp aan het adres van burgemeester Vis. Die opvattingen zouden dan met name de drank- en horecaproble matiek betreffen. Al zeven jaar wordt er gewerkt aan de drank- en horecanota, zonder dat er iets uit de bus komt. Het PPR-raadslid L. Beijen herinnerde de burgemeester eraan dat het al voor de zes de maal was dat hij tijdens de begroting sbehandelingen de twijfelachtige eer had dit punt aan te snijden. Hij stelde teleur gesteld te zijn over eerder gedane uitlatin gen'van de PvdA-fractievoorzitter J. Pe ters dat men de Leidse burgers niet kan onthouden, wat men de studenten niet kan weigeren. Hiermee zou de PvdA een pleidooi hebben gehouden voor het ver lengen van de sluitingstijden van de hore cabedrijven, hetgeen het PPR-raadslid ernstig verontrustte. Het PSP-raadslid J. van der Putten vroeg naar de mogelijkhe den om regelmatiger foutparkeerders bij de diverse horeca-gelegenheden op te spo ren. „Maar de politie vindt het natuurlijk veel leuker om wildplakkers aan te hou den", aldus een cynische opmerking van de PSP-er. Burgemeester Vis volstond met de opmer king dat binnenkort de drank- en horeca nota gereed is voor commissiorale behan deling. Met deze toezegging, verzocht hij de indieners meteen de motie van treurnis maar in te trekken. Dodelijk ongeval Voorschoter weg LEIDEN De 65-jarige I. F. C. Burgemeester uit Voorscho ten is gisteravond om zeven uur op de Voorschoterweg- hoek Churchilllaan dodelijk verongelukt toen hij met zijn auto onder een vrachtwagen reed. De vrachtwagen wilde vanaf de Churchilllaan de Voorscho- terweg oprijden en stak daar toe alvast een rijstrook over. Op de middenberm wachtte de chauffeur totdat hij kon invoe gen in de richting Leiden. Door de lengte van de truck bevond een deel zich echter nog op de rechter weghelft van de Voorschoterweg. Het slachtoffer merkte het obsta kel niet tijdig genoeg op en reed in volle vaart onder de oplegger. De Voorschotenaar was op slag dood. Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur nummer 071-122243 en per speciale koerier wordt de krant alsnog gebracht.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 3