IFO voorspelt een somber 1980 voor westerse landen ÉCONOMIE -"Beurs lijdt Imlaag West-Duitsland krijgt tekort op betalingsbalans C A beschuldigd van discriminatie 7 Beurs van Amsterdam «8 ::sl i io jfslHs His His £SSS 13 13 S&S tiisHie 11 si üi iÜ r 1 i s$sH 5 lil 5 pssp 'K '11 Ui; j III II II LEIDSE COURANT WOENSDAG 19 DECEMBER 1979 PAGINA 23 /erte ;eke CD/ lutie loemenveiling erkel boven 100 miljoen ERKEL (ANP) De coöperatieve bloe- enveiling Berkel en omstreken heeft het eerst in haar 50-jarige geschiede nis gisterochtend een jaarlijkse omzet van 100 miljoen gulden bereikt. Een partij begonai's van aanvoerder Tempe- uit Hendrik Ido Ambacht maakte dit be- vol. Koper was tuincentrum Klein Bos koop in Nootdorp. Met een omzet van 100 miljoen behoort Berkel tot de vier grootste totaal 12 bloemenveilingen die ons and kent. De Alsmeerse staat met een omzet rca 750 miljoen aan kop, gevolgd door Honselersdijk en Rijnsburg. De bedoe- dat de veiling in het najaar van 1981 zerhuist naar Bleiswijk, pal naast de daar ge vestigde bloemenveiling. Goud geld waard Door de voortduren de stijging van de goudprijzen is een nieuwe rage ont staan. Sieraden bren gen nu meer dan ooit geld op, vandaar dat juweliers in binnen- en buitenland wor den overstroomd door mensen die hun oude gouden siera den die zijn ooit als belegging kochten, nu willen verkopen, om van de opbrengst nieuw goud aan te kunnen schaffen. In Londen is de goudprijs gisteren in een dag tijd met meer dan twintig De is dat de prijs nu snel krin- boven de 500 dollar handelaren zal komen te liggen. Rijnmond geeft A VR krediet van 12 miljoen ROTTERDAM Het Openbaar Lichaam Rijnmond heeft gisteren een krediet van twaalf miljoen gulden beschikbaar ge steld voor de vuilverbranding Rijnmond (AVR). Met het krediet kan de afvalver werkingsinstallatie (360 werknemers) doordraaien tot 1 februari 1980. Dat is de streefdatum waarop de surséance van be taling moet aflopen, die de AVR vorige week wegens de miljoenenverliezen kreeg opgelegd. De Rijnmondraad, die het kredietvoorstel van het dagelijks bestuur gisteren onver wacht kreeg voorgeschoteld, ging unaniem. akkoord. Het krediet is een zogenaamd boe delkrediet, waardoor de bewindvoerders het bedrijf niet hoeven stil te leggen, ook al komt de AVR nog wat verder in de rode cijfers. Leii izmg t op da «STERDAM - De Amster- mse effectenbeurs gleed r'.teren geluidloos omlaag. \wel de aandelen- als de ligatiesector waren over igend lager. Een drukkend fect hadden de een cent la- :>Pm€jre dollarkoers en de be- jÉ^Vgdheid van financiële skundigen over de Euro- sche economie i.v.m. de k eprijsverhogingen. Dit al- resulteerde vooral .PSf'bninklijke Olie ~W van bijna ƒ2 op ƒ147,60. >nd het middaguur stond k de KLM op verlies, 2 ?er op 73, Akzo noteerde ,20 lager op 23,90 en jogovens een dubbeltje op 1,10. Philips wist zich ,40 te verbeteren op ƒ20,60 Idanks een staking in Bel- en ook Unilvever boekte n winstje op ƒ113,10. Deli rloor ƒ0,70 op f85,20. scheepvaart kon de goede riming van maandag niet sthouden. Van Ommeren aide 2 op 235 en KNSM ,50 op 101. financiële sector echter m goed voor de dag. ABN 1,50 op ƒ307 en Amro k 0,60 op 66,20. Natio- Nederlanden boekte een it van 1,40 op ƒ119,30. - obligatiemarkt was ver- iy:> éld. maar de dalingen waren ^er< idelijk in de meerderheid, er per saldo sprake was een achteruitgang, de lokale markt waren er ïsdag weinig verschillen. sprong er uit met een winst van 15 op 230. klom 4 op 86 en Ogem ,40 op 18,60. Voor Hage- er resulteerde de overeen- Kalorik in een irsstijging van 0,60 op d,10. Holec voegde 2,20 ^Put de koers toe op 72,50. ™*enstein was ƒ6 hoger op ntooijgg en Duider won ƒ3 op Op de incourante markt de adviesprijzen voor Inter 104-105 tegen ngsti 7-100 maandag, an. In jg ancjere kant was RSV nbe.r in reactie op ƒ34. VMF gst ƒ1,20 laten liggen op Ceteco zakte 1 verder ar op 165. Slavenburg ver- 2 op 227 en Westland echt J 2,50 op ƒ330,50. Al t al een rustig dagje op de ;ale markt. markt liep de fi- ïciele sector gaandeweg der op. De overige waar gaven weinig verschuivin- dece fen n 1 er: Corn (20/1 j Europese optiebeurs, gaf wat levendiger beeld te Om 12.00 uur waren 871 ■ifitracten verhandeld. Hier- •en zo'n 40 procent put Opmerkelijk was de ike daling van de aandelen ninklijke Olie en KLM. Er s drukke handel in deze op- dassen. De puts konden profiteren. Er was behoorlijke belang- Iling voor Philips. Door de ging van dit aandeel kon- 'n deze klasse de calls boeken. Het instituut vt sche vraagstukken IFO in München heeft deze week zijn voorspellingen gepubliceerd voor de groei van de economie van de westerse landen gedu rende het volgend jaar. Het IFO, een van de belangrijkste economische instituten in de Bondsrepubliek, houdt zich onder meer bezig met het ma ken van korte-termijn econo mische voorspellingen voor West Duitsland en andere lan den, midden-en lange-termijn voorspellingen over het bruto nationaal produkt, voorspel lingen over ontwikkelingen in diverse industrietakken met hulp van vragenlijsten die bedrijven zelf invullen, en het maken van studies die als basis voor politieke besluiten kunnen dienen. Het Instituut maakt geen winst en wordt voqr de helft door de staat ge financierd, de rest komt van opdrachten binnen. Belang rijk voordeel van het IFO is het werken met directe be drijfsgegevens waar andere West Duitse instituten op dit gebied alleen met ambtelijke statistieken werken. (Van parlementaire redactie) MUNCHEN - In 1980 zullen de Verenigde Staten en Groot- Brittannë een economische recessie doormaken. In de ande re westerse landen zal de economische groei duidelijk afne men. Dit als gevolg van de doorwerking van de recente olie prijsstijgingen als gevolg waarvan de koopkracht van de burgers zal dalen, de inflatie zal toenemen en er minder ex port mogelijk zal zijn. In West-Duitsland zal een en ander leiden tot een economische groei van gemiddeld 2 procent tegen dit jaar 3,6 procent. Tegelijk zal de particuliere con sumptie afnemen van drie procent stijging in 1979 naar twee procent in 1980. Deze voorspellingen maakt het Instituut voor Economische Vraagstukken IFO in Mün chen. Het Instituut voorspelt voor West-Duitsland een da lende export naar vier tot vijf procent in 1980, waarbij de werkgelegenheid niet zal toe nemen en het aantal werklo zen zal oplopen van 880.000 dit jaar naar 900.000 in 1980 bij onze oosterburen. De mindere export vanuit West-Duitsland zal ook doorwerken in een verminderde importgroei. Die zal afnemen van plus tien pro cent in 1979 naar plus vier procent in 1980. Tegelijk re kent het IFO op een inflatie percentage van 4,5 procent voor de bondsrepubliek in 1980. Dat zal gelijk zijn aan het gemiddelde voor 1979, alhoe wel de inflatie nu op 5,5 pro cent ligt. In de tweede helft van 1980 zal de inflatie zakken naar vier procent. Belangrijk onderdeel van de IFO voorspellingen vormt het doorwerken van recente prijs verhogingen voor olie zoals die door een aantal OPEC-lan- den (Saoedi Arabië, Verenigde Arabische Emiraten; Quatar en Venezuela) al zijn afgekon digd. Deze landen verhoogden de prijs voor een vat olie van 159 liter onlangs van 18 naar 24 dollar. Deze prijsverhogin gen zullen naar verwachting de EG-landen tussen 40 en 50 miljard gulden extra kosten voor hun olieinvoer. Tegelijk voorziet het IFO Instituut dat met de inflatie-percentages voor dit jaar en 1980 de Duitse ■Mark het komende jaar op nieuw zal worden opgewaar deerd. Verder is een aanpas sing in hèt Europees i systeem 1 NEDERLAND Zoals bekend is West-Duits land voor Nederland de be langrijkste handelspartner. Ongeveer 55 procent van de uitvoer gaat naar dat land, ter wijl economisch bijna van een monetaire unie gesproken kan worden. Dit jaar zal West- Duitsland een reële groei in de economie kennen van vier procent. In Nederland zal die dit jaar tussen 2,5 en 3 procent liggen, aldus recente voorspel lingen in de macro-economi sche verkenning voor 1980 van het Ministerie van Econo mische Zaken. De investerin gen in bedrijven zullen dit jaar in de bondsrepubliek met tien tot elf procent Nederland ligt de 0 procent. De uitvoer uit West- Duitsland zal met 8 procent stijgen (Nederland 9 procent), terwijl de invoer met 11 pro cent stijgt (Nederland 5 pro cent). Dit betekent voor West Duitsland voor het eerst sinds 1964 een negatief saldo op de betalingsbalans, een tekort dat niet snel zal zijn weggewerkt, aldus het IFO. Het- Instituut wijt de goede gang van zaken bij onze oos terburen aan een aantal facto ren. Belangrijkste daarbij zijn de lage loonstijgingen in 1979, vooral door toedoen van de West-Duitse economie, waarbij de Centrale Bundesbank de jaarlijkse geldtoename bepaalt en daarmee dus in feite de ruimte voor loonstijgingen aangeeft. Verder was er begin dit jaar een flinke belasting verlaging, die echter in 1980 niet zal doorzetten vanwege het tekort op de betalingsba lans, - voor 1981 wordt weer Bureau voor de Statistiek (CBS) in staat, dat de produk- tie van standaardgoederen over tien jaar niet meer in deze landen zal plaatsvinden. Het exportpakket zal dan be staan uit hoogwaardige techni sche produkten, waarbij de Westerse landen hun know how op dit gebied kunnen aanbieden. Stijging voorziet het IFO dan ook voor expor tartikelen als hele fabrieken tegelijk, electrotechnische pro dukten en auto's. Een daling zal er zijn voor massagoederen zoals staal en chemie. voorspelling over groei de het energieverbruik (belangrijke graadmeter voor welvaart), komt het IFO tot de volgende getallen: vóór 1975, groei eco nomie gemiddeld 3.8 procent, energieverbruik 3,4 procent; periode 1975-1985 groei econo mie 4 procent, energie 3,3 pro cent; periode 1985-1990 groei economie 3,5 procent, energie 1,9 procent; periode 1990-2000 groei economie 3 procent, energie 1,5 procent. Daarbij zal het huishoudelijk energiever bruik tot 1985 blijven stijgen en daarna afnemen, energie verbruik voor het verkeer blijft gelijk en dat in de indu strie zal stijgen. In een voorspelling van de energiebronnen na 1990 ziet het IFO een toename in ge bruik van waterkracht, gelijk- blijven van bruinkoolver- bruik, stijgend verbruik van steenkool, ^fnemend gebruik olie i De verhogingen van de olieprijs, zoals die nu weer wor den besproken op de OPEC-vergadering in Venezuela, trekken een zware wissel op de economie van de Wes terse landen daarvan gebruik het gat i ning het belastingverlaging Het terughoudende beleid van de Bundesbank dit jaar zal ook dan nog gevolgen hebben, zoals reeds eerder be schreven. Dit jaar vonden nog 400.000 mensen in de Bondsre publiek een nieuwe baan, waardoor de werkloosheid af nam. Het IFO voorziet dan ook een vermoeide conjunc tuur, waarin de vraag naar woningen, vrachtwagens, pri- vé-consumptiegoederen en in vesteringen in de bouw zullen afnemen, evenals de export- groei. In een voorspelling over het toekomstige exportpakket van geïndustrialiseerde westerse landen zegt het IFO, een insti tuut dat tussen het Centraal Planbureau (CPB) en Centraal en stijging an kernenergie, dat de energievoorzie- dichten. Een drie tot viervoudig gebruik van kernenergie wordt dan ook verwacht. Uit voorspellingen in de deelstaat Beieren lijkt dat kernenergie nu 1,3 procent van de energie aldaar levert. Dit zal in 1990 - afhankelijk van de economische groei - tussen 21 en 24 procent moe ten liggen. Pikant detail hier bij is, dat de economische groei van Zuid-Duitsland hoger is dan die in het noorden. Inves teren in het zuiden is dan ook geboden. GENEVE Vakbondsleiders uit vier Europese landen be schuldigen het grootwinkelbe drijf C A van de systemati sche vervanging van vaste werknemers door partime krachten en van discriminatie tegen vrouwen, minderheids groepen en niet-katholieken. Op een bijeenkomst in Genè- ve, georganiseerd door de in ternationale federatie van ad- minstratrief personeel, FIET en de internationale federatie van Werknemers in de Tex tiel-, Leer- en Kledingindus trie, is gisteren besloten tot een gemeenschappelijke actie tegen de multinational C A Brenninkmeijer. De bijeenkomst, die onder lei ding stond van Freek Homas- son van de Nederlandse FNV, werd bijgewoond door vak bondsfunctionarissen uit Bel gië, West-Duitsland, Neder land en Zwitserland. De vak bonden beschuldigen C A van een vijandige houding te genover de bonden en wijzen er voorts op dat het nooit financiële gegevens het reilën en zeilen var bedrijf publiceert. RODAMCO het onroerend goedfonds van de Robeco- -groep, zal nog voor het eind van het jaar het belang in de VS vergroten door deaankoop van een belang in een tweetal winkelcentra resp. in Santa Monica bij Los Angeles en in Flagstaff, Arizona door Hexa- lon Real Estate waarin Ro- damco een belang van 36,5 pet heeft, zo blijkt uit een tussen tijds bericht. In Parijs is intussen het belang in de Tour Maine Montparnas- se verkocht. De exploitatie van het onroerend goed ver loopt bevredigend. De eerder uitgesproken dividendver- wachting 1 f3 3 pet in aandelen uit de agi- blijft gehandhaafd. Het belang in dollars van Ro- damco bleef via valuta-tran sacties volledig afgedekt. Zoals in het halfjaarbericht reeds vermeld werd begin sep tember het belang in Eupic - totale waarde ruim 200 min - van 25 tot 55 pet uitgebreid: een gerichte aanvulling van de bestaande vastgoedportefeuil le. REASSURANTIEGROEP Het premie-inkomen van de Nederlandse Reassurantie Groep NV is in het op 30 juni afgesloten boekjaar 1978-1979 gestegen van 535 min tot 615 min. Dit premie-inko men is in belangrijke mate af komstig uit het buitenland. De stijging van het premie-inko men zou groter geweest zijn,, als de waardedaling van vele buitenlandse valuta's ten op zichte van de gulden geringer was geweest, zo staat in het jaarverslag. De internationale verzekéring- smarkten worden momenteel gekenmerkt door ongezonde concurrentie. Bovendien is op de herverzekeringsmarkt een enorme overcapaciteit ont staan. Desondanks kon de NRG een herverzekeringsre sultaat van ƒ6,3 min behalen tegen 7,2 min het voorgaande jaar. De droegen belangrijk bij bereikte jaarresultaat van ƒ11,1 min tegen ƒ10,4 min. Besloten is tot een ongewijzigd dividend van 10 pet, terwijl de reserves opnieuw versterkt konden worden. De technische reserves stegen daardoor tot 676,3 min en het eigen ver mogen tot 90,6 min. Het ba lanstotaal nam toe van ƒ945,4 min tot 1.075,9 min. FEIJENOORD Voor Sta dion Feijenoord NV heeft de neergaande lijn in de bezoe kersaantallen en de daarmede gepaard gaande slechte finan ciële resultaten van de drie jaren zich in het op 30 juni afgesloten boekjaar 1978-1979 niet voortgezet. Het stadion boekte nu een netto winst van 130.046 na een net toverlies van 65.057 in 1977-1978. De totale baten ste gen van ƒ1,47 min tot ƒ2,07 min, zo blijkt uit het jaarver slag. Het bezoekersaantal nam weer belangrijk toe, waaraan de tweede plaats van Feijenoord op de ranglijst niet vreemd was. Ook de afschaffing van de vermakelijkheidsbelasting per 1 juli 1978 heeft in belang rijke mate het beeld gunstig beinvloed. Het totale aantal evenementen was onveranderd 23, maar het totale aantal bezoekers steeg van 427.849 tot 610.214 of wel gemiddeld van 18.602 tot 26.531. De 17 competitiewedstrijden van Feijenoord trokken 455.118 (319.318) toeschouwers, gemiddeld 26.771 (18.783) per wedstrijd. actieve aandelen vorige dag AKZO/20 ^4.20 30?S Deil-MIj /°750 ^86.'|0 Heineken 25 71,30 6620 HVA^Mljen eert 45 20 Kon! Olie 20 149^60 binnenlandse obligaties !°75°idN74" 74 1 25 id 79$ 8 75 !d 75 2 0 9 4 25 id 61-91 83.7° 83.70 0 ai§ la zliii SiÜöu-H 00 Id 69"89 9 3 25 Id 55 95 77 20 77 40 g 00 id 71-96 I ISESb" 8"'3° 55.00 8 00 !d 70 !!l 0 3 00 Id Grb 46 US 93!l0 0 6 25 id 67*92 0 S "oSES-S SS:S2 SS SITS !d 65*1-90 lis 1His Hi III id It !-89 o S SSM SS:S SS:!S 5.00 .d 64-94 0 80.60 I 89.60 69.60 binnenlandse aandelen £8 Asd^Belegg3 I beurs van New York buitenlands geld Belgische tr.(IOO) ltal.llre< 10.000) Portugese esc (100)

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 23