gehoordgezien Kinderen, in het Jaar van het Kind i Terugkeer Earth Fire in Countdown RiïO TERUGBLIK RADIO/TELEVISIE Albert André Anita Koos Martine scherm in het oog TELEVISIE VANAVON n TELEVISIE DONDERDi RADIO VANAVOND RADIO DONDERDAG le,> "E 'f) LEIDSE COURANT WOENSDAG 19 DECEMBER 1979 PAGI Er zijn wat verwikkelin gen ontstaan rond Ber nard Hepton in de rol van Albert Foiret, de eigenaar van het Brusselse restau rant „Candide" in de NCR V-serie „Geheim commando". Dit verhaal over het terugbrengen naar het thuisland van neergeschoten gealliëerde piloten vanuit het Brus selse hoofdkwartier trok zoveel bekijks, dat de NCRV er een tweede reeks van besteld heeft. En daar kan de NCRV voor een deel moeilijk mee uit de voeten, spreekt zelfs van geschiedverval sing, terwijl ze bij de BBC denken, dat ze het heel goed hebben gedaan. In de NCRV-gids lezen we daarover, dat de Britse auteur Brason een com munist, een zekere Max, in contact laat komen met de mensen van de „Lifeli ne". Nu waren tijdens de Tweede Wereldoorlog communisten als geboren haters van het nazi-facis- me de meest loyale ver zetsmensen. Maar dat heb ben ze in Engeland nooit zo gemerkt. Zodoende maakte auteur Brason van communist Max een stereotyp onbetrouwbare man, voor wie eigenaar Albert Foiret van „Candi de" op zijn hoede moet zijn. Een dergelijke situa tie was in die dagen ech ter ondenkbaar. De NCRV vindt, dat ze de waarheid van die oorlogs dagen geen geweld aan mag doen en heeft daar om hele stukken uit de tweede reeks van die serie moeten schrappen. Zegt John Kraan van de afde ling buitenlandse films van de NCRV, dat in deze serie de communisten een voikomen verkeerde rol in de schoenen wordt ge schoven. Deze geschied vervalsing is van dusda nige aard, dat de NCRV vier van de dertien afleve ringen niet uitzendt. Hij voegt er echter aan toe, dat de rest nog genoeg spannende verhalen bevat om de kijkers mee bezig te houden, ondanks deze missers van schrijver Brason en de BBC. Hoeveel hartzeer het ver trek van André Kloos uit de VARA vele trouwe leden bezorgde, werden we al ge waar uit de enige duizenden bedankjes die er op volg den. Hoe pijnlijk getroffen velen daardoor zijn kunnen we lezen in de VARA-gids waarin wat brieven staan opgenomen. Schrijft iemand uit IJ muiden, dat het einde lijk zover is, dat Kloos weg is, dat de drammers op nieuw hebben toegeslagen. Joop den Uyl zei het al na het mislukken van zijn tweede kabinet: De dram mers hebben het gewonnen in onze partij. Nu zijn ze be zig de VARA te slopen. Hun doel is waarschijnlijk van de VARA een C-omroep te maken. Wat willen deze zo genaamde progressieve drammers? De situatie bij de VARA is hoogst ernstig. Ik hoop dat men de dram mers een halt toeroept, want anders zullen met mij vele oudere socialisten de VARA de rug toekeren. Vroeger zongen de socialis ten, dat ze de rijen moesten sluiten. De drammers heb ben er echter van gemaakt: Socialisten splijt de rijen. Anita Ward schoot met haar eerste succesnummer Ring my bell-tingelingeling direct in de roos. Op school deed zij het al goed, maar toen lukte het ook nog in de wereld van het lichte lied en de zingende liefde. Dat was met haar elpee „Songs of love", waar die bel ook op stond. Snel is nu de tweede elpee er achter aan gekomen. „Sweet surren der" heet die met daarop ook de single-aansporing „Don't drop my love". Ani-, ta weet het allemaal heel zeker. Zij zingt „Some day we'll be together". In elk geval gelooft zij er zelf hei lig in. En dan durf je met zo iemand in zee. Koos Postema zit nog steeds een beetje op de wip. Hij stapte over van de VARA naar de NOS om de parle mentaire rubriek „Den Haag Vandaag" te gaan ver zorgen voor de NOS. De VARA had echter voor het komende seizoen al allerlei afspraken met hem ge maakt. Wat daar van te recht moet komen weet Koos ook niet. Neem bijv. het nieuwe programma „Tele-Arena" met in janua ri weer een uitzending. Koos heeft geen idee hoe dat allemaal afloopt en zegt, dat er over gepraat moet worden tussen de VARA en de NOS. „En", zegt hij, „het komt vaak voor, dat mede werkers van diverse omroe pen wat bij de NOS schnab belen. Het omgekeerde ge beurt echter nauwelijks". Morgenavond komt Martine Bijl op de buis een kerstach tige show brengen, waarbij ze enkele opvallende gasten ontvangt, onder wie bijv. ene Willem Ruis. Naar aan leiding hiervan vertelt ze in de NCRV-gids een en ander over zichzelf. Ze krijgt wel eens verwijten, dat ze teveel in de STER zit. Ze zegt, dat ze op reclamegebied lang niet alles accepteert, maar dat er ook brood op de plank moet komen. Wat ze het liefste doet is zingen op' diners en dan het liefst voor niet al te grote gezelschap pen. Aan een manager zegt zij geen behoefte te hebben. „Die wil je opstoten in de vaart der volkeren en dat vind ik alleen maar verve lend". mis&. m Twee leden van de Nederlandse Kinderraad (opgericht, in het Jaar van het Kind) in gesprek met prinses Beatrix. Spontaan en onbevangen reageren de kinderen op vragen van de prinses. Vandaag wordt het Jaar van het Kind afgesloten. Dat gebeurt met de uitzen ding van de documentaire „Kinderen, in het Jaar van het Kind" (vanavond om 20.00 uur via Ned. I), die in op dracht van het Nationaal Jeugdfonds en in samenwerking met de NOS werd gemaakt. De film geeft een beeld van de problemen van kinderen in Neder land. Een bijzondere plaats neemt prin ses Beatrix in, die de interviews houdt en het commentaar verzorgt. In de afgelopen zeven maanden bezocht de prinses ruim twintig verschillende plaatsen in Nederland. Daar sprak ze met kinderen over wat hen bezighoudt en met volwassenen die met de problematiek van kinderen te maken hebben. Bij het zien van de film bespringt je af en toe het idee dat de makers alle problemen hebben wil len bespreken. In een opeenvolging van korte blokjes komt steeds een ander on derwerp aan de orde. Zo zien we o.m. Beatrix in gesprek met kinderen over (veilige) speelmogelijkheden of het tekort daaraan, met kinderen van de zogenaam de tweede generatie buitenlanders over onderwijs en discriminatie, gehandicap ten, tehuiskinderen, en kinderen van ge scheiden ouders. Leuke interviews, waar in de jeugd vaak ontwapenend spontaan reageert. Zo begroet in een gesprekje met sportende geestelijk gehandicapten een jongen de prinses met: „Daar hebben we de ware kroonprinses. U bent een goede vrouw", waarop de goede vrouw in een verblufte lach schiet om zo'n complimen tje. Een ander, met een goed oog voor show, brabbelt wat in de microfoon, om dan met een prachtige sprong in het water te verdwijnen. Bovengekomen kijkt ie nog even of zijn optreden wel geregi streerd wordt. Hartverwarmend. In een commentaar aan het eind van de film (die 55 minuten duurt) zegt Beatrix: „Dit zijn geen opwekkende verhalen, maar het is wel de werkelijkheid. Deze problemen blijven ook na dit Jaar van het Kind de aandacht eisen. We moeten ons inzetten voor een gelukkige jeugd voor al onze kinderen. Zij hebben er recht op." Dit is ook wat het Nationaal Jeugdfonds (met als symboolfiguurtje Jantje Beton) zich ten doel stelt met de film: de aan dacht vestigen op problemen die ook na het Jaar van het Kind in onze belangstel ling moeten staan. Naar aanleiding van de' film brengt het Jeugdfonds een boek uit, waarin tal van fpto's staan, o.a. met prin ses Beatrix. De tekst van het boek gaat onderwerpsgewijs nog eens dieper in op de in de film behandelde problemen. Van af 19 december is het in alle boekhandels te verkrijgen. De netto-opbrengst van de verkoop komt ten goede aan projecten van het Nationaal Jeugdfonds, dat vooral vrijwilligerswerk op plaatselijk niveau steunt. HANS VAN LOON. Bij de Voorburgse popgroep Earth Fire loopt altijd al les anders dan verwacht. Sinds 1970 produceren zange res Jerney Kaagman en haar begeleiders de ene aan trekkelijke hitsingle na de andere, zoals „Seasons", „Wild And Exciting", „Storm and Thunder", „May be Tomorrow, Maybe To night" en „What difference does it make?". Een bijzon dere prestatie als je bedenkt dat de groep al jaren haar uiterste best doet om juist als een typische elpee-groep naar voren te treden. Earth Fire koos daarbij altijd voor een vast muzikaal con cept met een symphonisch tintje, waarbij het instru ment de melletron een hoofdrol speelde. Samen met de futuristische teksten zorgde dit voor een vaag en zweverig geheel, dat bol stond van de pretenties, zo dat menige serieuze muziek liefhebber er niet goed van werd. Toch bevatte elke el pee weer een ijzersterke single en dat maakte een hoop goed. Maar eind '76 leek de motor van de groep, de tweeling Chris en Gerard Koerts toch behoorlijk droog te staan. Wilde ge ruchten als zou zangeres Jer ney Kaagman het solo-pad kiezen deden de ronde, want tenslotte is zij degene waar het bij Earth Fire alle maal om draait en waar het publiek op afkomt. Na een lange stilte werd vers bloed binnen gehaald met bassist Bert Ruiter (ex-Focus) en drummer Appie Tamboer en gaf de groep kortgeleden weer een teken van leven. Er werd van platenmaatschap pij gewisseld en manager Frits Hirshland werd in de arm genomen. Kort daarop verscheen de elpee „Reality Fills Fantasy" waarop de groep volgens het trendmati ge recept verwerpelijke euro-disco heeft ingevoerd. Maar traditie getrouw was er wel weer een compositie bij die als single razendsnel een nummer één-hit werd. „Weekend" heet dit succes en voor het eerst schreef Jer ney zelf de tekst. Earth Fire staat daarmee in één klap weer terug in de schijn werpers. Daarom besloot het Veronica-team een optreden van de groep te filmen in het Utrechtse Vredenburg, waarvan vanavond in het programma „Countdown" het resultaat. Ned. II 20.32 uur. In verband met het Kamerde bat over de kernwapens zijn wijzigingen van de ónder- staande programma's op Ned. I voorbehouden, uitgezonderd De popgroep Earth Fire, met in het midden zangeres Jerney Kaagman, is te zien in het programma „Count down". het programma met prinses Beatrix (zie elders op deze pa gina), al kan de aanvangstijd hiervan wel veranderd wor den. Gewest tot gewest Vanavond wordt in de regio nale rubriek „Van gewest tot •gewest" aandacht besteed aan o.a. het adviesbureau voor ge handicapten in Middelburg; de werven aan de Utrechtse grachten en de baksteenindus trie in Groningen. Ned. I 18.59 uur. voor een rustig leven met haar nieuwe man Arie Kramer. Betty is het daar helemaal niet mee eens. Ned. II 18.59 uur. De piraten In de Amerikaanse tv-serie „De piraten" wordt het vlieg tuig met daarin Muhammed op weg naar Beiroet gekaapt. Ned. II 22.10 uur. Chicago Artsenij Voorlichting aan buitenlandse werknemers op het gebied van ziekte en gezondheid, is één van de onderwerpen die aan de orde komen in de medisch- informatieve rubriek Artsenij. Ned. I 20.55 uur. De pomp Bep, de moeder van Betty, kiest in de laatse aflevering van de jeugdserie „De pomp" In een muzikaal programma rond de Amerikaanse groep Chicago brengt deze formatie haar grootste hits als „25 Or 6 to 4", „Beginnings" en „If You Leave Me Now". Ned. II 22.10 uur. Olie-Bonanza De documentaire „Olie-Bo- nanza in het Midden Oosten" vertelt het verhaal hoe Israël, ondanks de Arabische olie boycot, toch in het bezit kwam van een olie-booreiland dat voor de kust van de golfstaat Oman gezonken was. Ned. II 22.25 uur. NEDERLAND I nos 18.00 Nieuws voor doven en slechthorenden 18.30 Sesamstraat 18.45 Toeristische Tips 18.50 Staatsloterij 18.55 Journaal 18.59 Van gewest tot gewest P.P. 19.50 Uitzending van de PPR nos 20.00 Kinderen, in het Jaar van het Kind, reportage 20.55 Artsenij 21.37 Journaal 21.5,5 Panoramiek 22.25 Studio Sport humanistisch verbond 22.50 Buiten staan, filmportret nos 23.25 Journaal NEDERLAND ii nos 18.00 Nieuws voor doven en slechthorenden 18.55 Journaal ikon 18.59 De pomp, tv-serie ikon-kro-rkk 19.25 Kenmerk nos 20.00 Journaal socutera 20.27 Film van de Stichting Mensen in Nood-Caritas Neerlandica voo 20.32 Countdown 21.10 De piraten, tv-serie 22.10 Muziekspecial 22.25 Info special teleac 23.00 Peuters en kleuter nos 23.35 Journaal Vai DUITSLAND I }S. (Reg. progr.: NDR: 18.00 Lui Jzl§ im Advent, feuilleton. 18.30 18.45 Kleuterprogr. 18.55 .progr. 19.25 Reg. magaz. 19. gr.overz. WDR: 18.00 Jaucl Levkojen, tv-serie. 18.30 Proi 18.40 Jauche und Levkojen, l|are 19.15 Actual.magaz. 18.45 progr.) 20.00 Journ. 20.15 Kon|orti der, kleine Sheba, tv-spel. 21.- nwl lts 3 reportage. 22.30-23.00 Actual DUITSLAND II 18.20 Liedjesprogr. 1900 19.30 Reportage. 20.15 Infor gaz 21.00 Actual. 21.20 V Valk, tv-serie. 22.10 Inform. 22.15 Religieus progr. 22.45 tanz, drama. 0.40 Journ. DUITSLAND III WDR 18.00 Kleuterprogr. 18.30 Tv aI Engels. 19.00 Medisch mag; Journal 3. 20.00 Journ. 20.15 .progr. 21.45 Satire. 22.00 progr. 22.05 Weihnachl (Christmas Holiday), speelfili 23.30 Journ. BELGIE NED I 18.15 Kinderfilmserie. 18.20 progr. 18.50 Jeugdserie. Meded.en Morgen. 19.45 I 20.10 Weerber. 20.15 Shol 21.00 Sport. 22.45-23.00 Jourf BELGIE NED II 18.15 Kinderfilmserie. 18.20 progr. 18.50 Jeugdserie, f Meded.en Morgen. 19.45 I 20.10 Weerber. 20.15-Ong. 23 verschrikkelijke man uit Safflel nen pa taket), speelfilm. Aanl bat. BELGIE FRANS 18.30 Religieus progr. 19.00 C gaz. 19.15 Reg. magaz. 19.291 ber. 19.30 Journ. 19.55 Verlf form. 20.00 Les belles tv-film. 21.30 Cult. 23.10-23.15 Journ. NEDERLAND 1 nos 13.00 Nieuws voor doven en slechthorenden NEDERLAND2 nos 13.00 Nieuws voor doven en slechthorenden DUITSLAND 1 10.00 Journ. en actual. 10.25 Verha len. 11.25 Amus.progr. 11.35 Inform, magaz. 12.20 Umschau. 12.50 Perso- verz. 13.00-13.10 Journ. 16.10 16.15 Docum. serie. 17.00 Das tene Spiel, tv-serie. 17.35 P< film. 17.50-18.00 Journ. (Reg. NDR: 9.30-10.00 Kleuterserie. 9.30-10.00 Kleuterserie.) DUITSLAND 2 16.15 Inform, progr. 17.00 L j 17.10 Tekenfilmserie. 17.40 en muz. 18.11 (S) Hier en nu. AVRO: 19.30 Uit het Platenrek van Wim Harsma. 21.02 Scrooge and Marley, radlomuslcal. NOS: 22.30 (S) Hobbyscoop. 23.02-24.00 (S) Met het oog op morgen. NCRV: 0.02 (S) Late dale. 2.02 (S) Nachtdienst. Kan het niet wat minder. P.P.: van de CPN. 19.00 (S) De Rode NOS: 20.00 (S) Bayreuther Festsplel opera (22.35 Nws.). 23.55-24.00 Nwl 12.40 (S) Middagpauzedienst. 13.03 (S) Hier en nu. 13 20 (S) NCRV-Globaal. 17.02 (S) Rozegeur en prikkeldraad. mivrcana avho: 7.00 nws. "jjjSgP1 tendgymn. 7.20 AVRC TjJ en informatief. (NOS: 9 fCr\ voor de vrouw. 9.10 V tslCn den. 9.15-9.25 Werkba INrU Rgdj0 Lawaaipapegaai 10.12 Di vertimento. 10.30 In de wetenschap dat... 10.50 AVRO's Radiojournaal. 11.00 Ik doe decland de dienst uit? (3). OVERHEIDS VOORLICHTING: 12.16 Uitz. voor de lanp- bouw. 12.26 Meded. voor land- en tum- 12.30 Nws. 12.36 AVRO's Radiojour- Per Saldo. 13.55 Beursplein dagje AVRO (1600-16 12 Radio lai ?ei pegaai). 16.30 De Slag I 7 02 (S) De Havermoutsho 7 h (S) Continu muziek. 11.03 Polderpopparade. 12.03 6 fwijs" 13 03 °S) 5°0PPofL p zout in de pap. 13.25 (S) Cellor Nws. 14.02 (S) Religieuze muz. Jazzprogr 16 00 (S) Het zout i 16 25-17.00 (S) Geen C te hoog. Op« Aan de elfde aflevering van het „Dagboek van een Her dershond" kon men zeer goed afzien, dat de tweede serie van het totaal geheel door Willy van Hemert was geschreven en bedacht. Hij moet om zo te zeggen alles al voor zich heb ben gezien toen hij zijn ideetjes zat uit te werken. Ik bedoel, hij heeft zwaar op het „thea trale" effect gewerkt. Maar dat kennen wij onderhand wel van hem. En wij moeten voor de zoveelste keer constateren, dat hij natuurlijk een bijzon der handig vakman is. Wat overigens dan ook weer bete kent dat hij er als regisseur in is geslaagd de hem toever trouwde actrices en acteurs zo ver te brengen, dat zij niet al leen toneel spelen, maar ook nog eens een keer doen alsof zij toneel spelen. Het is in alle opzichten dubbel op met dit dagboek. 'En het ligt uiteraard allt in een heel andere sfeer, in „Hotel op Stelten" koi wij weer eens (vergelijken wijs) zien hoe het ook echt acteren. In Brandpunt werd uitslui aandacht besteed aan het ël van nu. Dat betekent Willibrord Frequin een tage had gemaakt over mische en moreel-maatsi pelijke problemen, waai het land te kampen schiji hebben. Hij kwam terug een ongetwijfeld levendig portage. Alleen, ik kwam al te zeer onder de indrul .de documentatie en ik 1 dat er sprake was van eei wat eenzijdige kijk op de s tie ter plaatse. Een op zie genomen aardig interview Begin kon daar maar verandering in brengen. HERMAN HOFHU ADVERTENTIE ;id lag ük ik»fd w ?r be: Tips voorFèestdaqêr Verdeel 150 gr gepelde garnalen over 4 glazen Maa saus van 1 dl. tomatenketchup. 2 eetl tomatenpurei 1/81 geklopte slagroom. 1/2 theel seldenezoul en ii papnkapoeder Voeg scheutje sherry toe Glazen gameren met schijfje citroen. Mosselen-saté 3) Paling snack Crackers beleggen mei plakjes gefileerde paling Eventueel garneren met schijljes augurk. 4) Hartige hapjes Dun gesneden plakjes gerookte makreel ol bokking op sneetje witbrood Ansjovisrolletje op schijfje hard gekookt ei op toast Doe meer met vis, omdat 't zo lekker is.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 2