Kabinet zal Kamerdebat overnieuwe kernwapens overleven J weed eist iljarden in Juliana VERWACHTING BINNEN CDA EN VVD J.J.M. Kwaaitaal nieuwe deken van Den Haag KAMPIOENSCHAP KLAPKAUWGOM IN ENGELAND Britse bombrieven nu ook uit België BERICHT ADVERTEERDERS DONDERDAGEDITIE WOENSDAGEDITIE Eeidóc €oma/ni Woensdag 19 december 1979, 70e jaargang no. 21534 Ihekersdijk 34, 2312 DD Leiden, postbus 11, 2300 AA, tel. 071-122244 Giro 103003 Redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) 0.49 per mm. Telefoontjes 4,46 - rtaal ƒ43,05; jaar 160,70; losse nummers: 55 cent. - Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: Prinses Beatrix Onder voorbehoud van zend tijdwijzigingen om 20.00 uur op Ned. I prinses Beatrix met „Kinderen, in het jaar van het kind". Om 18.59 uur op Ned. II „De pomp" en om 20.32 uur Earth Fire in „Countdown". Om 21.10 uur „De Piraten" en om 22.25 uur „Olie-Bonanza in het Midden-Oosten". Kouder Eerst nog enkele buien, later meer opklaringen en hoofdza kelijk droog. Lichte vorst tot temperaturen om het vries punt Matige noordwesten wind. Morgen zon: 8.44 - 16.30. Schev. hoogw.: 3.38 en 15.50 Laagw.: 11.35 en 23.53. eji' Eriksson uit het Zweedse Oes- und eist van koningin Juliana erfenis van maar liefst 25 tot 30 rd Zweedse kronen, d.w.z. 11 4 miljard Nederlandse guldens, man zegt af te stammen van de ise zeerover Jonas Berntsson- ibert uit de I8de eeuw, die met stadhouderlijk hof in Den Haag overeenkomst had gesloten het delen van zijn buit. Volgens ksson is het Nederlandse hof verplichtingen nooit nagekomen, samengesteld interest zou de ild nu tot het bovengenoemde sommetje zijn opgelopen. Vrachtschip vastgelopen op Westerschelde VLISSINGEN (ANP) Vanochtend vroeg is een Grieks vrachtschip aan de grond gelopen op de Wester schelde in het gat van Osse- nisse. De 7000 brutoton me tende „Gorgo" kwam door nog onbekende oorzaak bui ten het vaarwater op de pla ten terecht en lag bij laagwa- ter volkomen droog. Van middag bij hoogwater ?ou men proberen hem vlot te trekken. Ijs gebroken tussen Maggie en NOS-tv NOS-tv-boofd Carel Enkelaar is gisteren persoonlijk het ijs komen breken. Dat ijs tussen de NOS en Maggie McNeal (Sjoukje Spijker) was ontstaan door toedoen van Gerrit de Braber en Mies Bouwman, die uit de school klapten over de deelname van Maggie aan het Eurosongfestival nog vór hierover een beslissing was gevallen. De NOS-songfestivalcommissie zag toen haar plannen doorkruist en zocht naar een andere oplossing. Voor Maggie alle maal niet leuk, temeer waar zij aan een en ander part noch deel had. Uiteindelijk heeft Enkelaar niet langer moeilijk willen doen en liet hij gisteren Maggie naar Hil versum komen voor het plaatsen van handtekeningen onder het contract ans Küng ag niet eer >ceren JLEN De aan de uni- itcit van Tübingen doce- Zwitserse professor Küng mag voorlopig meer doceren en zich rooms-katholiek theo- meer noemen. Hij is er niet uit de kerk gesto en blijft priester. besluit van de Vaticaanse ^regatie voor de geloofsleer steren in Keulen bekend- |aakt door de voorzitter "h de Duitse bisschoppencon- fitie, kardinaal Joseph ner. Hiermee is voorlopig iStreep gezet onder tien van conflicten over de op- ngen van Küng. dinaal Höffner motiveert esjissing met „afwijkingen de volledige waarheid van katholieke geloof". De linaal sprak van „een on- nijdelijke consequentie" en eurde het „smartelijke be- dat echter door de Duit bisschoppen onbeperkt d gedeeld. (Zie ook pag. 6). §i. ïudprijs in inden ahoog vlogen JDEN De goudprijs in den is gisteren meer dan ïtig dollar omhoog ge- i, omdat houders van de en hun bezit niet meer rouwen, nu de economi- vooruitzichten ongun- worden als gevolg de prijsmaatregelen van lielanden en de politieke vikkelingen in het Mid- Oosten het einde van de dag van ren werd het goud in den verhandeld voor 479 80 dollar per 31,1 gram. prijzen lagen ongeveer itig dollar (plm 40 gulden) en de openingsnoteringen lelfs 22,50 dollar boven de ïoteringen van maandag, goudprijs is bijzonder ge lig gebleken voor de uitla- n van de deelnemers aan min isterraadsvergadering de OPEC in Caracas. (Van onze parlementaire redaktie) DEN HAAG Het staat zo goed als vast dat het kabinet de kwestie over de nieuwe kernwapens zal overleven. Aan de vooravond van het vanmorgen begonnen Kamerdebat bleek na lang durig overleg van de CDA-fractie dat ten hoogste twee van de tien zogehe^ ten dissidenten zouden volharden in hun verzet tegen het regeringsbeleid. Dit zijn de Antirevolutionairen Hans de Boer en Fred Borgman, van wie de eerste atoompacifist is en de tweede tegen iedere uitbreiding van het huidi ge arsenaal aan kernwapens. Zelfs van hen is echter nog niet zeker of zij aap het slot van het debat een motie van afkeuring van de oppositie tegen het kabinet zullen steunen. De tien CDA-dissidenten vinden dat het streven naar terugdringing van de rol van de kernwapens niet gediend is met de val van het kabinet. Volgens hen zou dit laatste een breuk in het CDA veroorzaken, wat zij niet wensen, ondanks hun onvrede met de huidige situatie. Bovendien voorzien zij grote moeilijkheden bij de formatie van een kabinet na vervroegde verkiezingen. In die situatie zou het naar hun me ning onvermijdelijk zijn, dat degenen binnen het CDA, die kernwapens een noodzakelijk kwaad vinden, nog meer de boventoon gaan voeren. De VVD-fractie is mede door het op treden van vice-premier Wiegel in haar totaliteit bereid akkoord te gaan met het resultaat, dat de regering tij dens het NAVO-beraad in Brussel heeft bereikt. Het gegrom dat de libe ralen vandaag laten horen, is alleen bedoeld om de „andersdenkenden" binnen het CDA wat meer op hun ge mak te stellen. Rietkerk en de zijnen hebben er in feite niets op tegen, dat er met de Russen wordt onderhandeld over wapenbeheersing gedurende de periode, waarin de nieuwe rakétten worden vervaardigd. Het fractieberaad gisteravond van de christen-democraten vergde enkele uren. Een belangrijk gegeven was de unanieme politieke wil de kwestie op haar eigen merites te bekijken. Dit komt erop neer dat niemand uit is op de val van het kabinet. Omdat het hierbij gaat om een hoofdpunt van be leid, waarbij tevens het voortbestaan van de huidige regeringscoalitie op het spel staat, zal voorzitter Ruud Lubbers namens de christen-democraten het woord voeren. Tevens speelt daarbij een rol dat Lubbers vanwege zijn functie geacht wordt de eenheid van de fractie te symboliseren. De andere grote fracties laten zich vooralsnog vertegenwoordigen door hun defen siespecialisten. De ommezwaai van de dissidenten binnen het CDA heeft volgens inge wijden ook veel te maken met de kri tiek, die er eind vorige week in eigen kring over hun is uitgestort. Want al wist de top dan te voorkomen dat het CDA-copgres in Dronten de dissiden ten in de ban deed, het was zonneklaar dat de meerderheid van de achterban geen enkel begrip had voor het mees temmen met de oppositie. Op de extra vergadering van hun partijbestuur vrijdag in Utrecht ondervonden de ne gen ARP'ers weliswaar veel begrip, maar zij kregen tevens het consigne geen crisis te forceren. Daarbij dient te worden bedacht, dat deze rakettenk- westie de ARP al ongeveer vijftien honderd bedankjes van boze leden heeft opgeleverd. De fractie van de PvdA heeft vanmor gen tijdens de debatten over de kern wapens bij monde van haar defensies pecialist Stemerdink, oud-minister van defensie, een motie van wantrouwen tegen het kabinet ingediend. Volgens Stemerdink heeft premier Van Agt de Kamer een volledig verkeerd beeld van de gang zaken bij het NAVO- overleg en van de Nederlandse hou ding daarbij gegeven. De motie werd mede ondertekend door Brinkhorst van D'66. t DEN HAAG Per 1 maart 1980 is J. J. M. Kwaaitaal door mgr. Simonis van Rot terdam benoemd tot deken van Den Haag. De nieuwe deken is sinds 1967 modera tor van de pedagogische aca demie „Cor Mariae" aan de Helenastraat in Den Haag. Hij is geboren in Amsterdam op 23 mei 1929 en werd pries ter gewijd op 4 juni 1955. Ach tereenvolgens was hij kape laan in Honselersdijk en van de parochie van de Heilige Fa milie in Den Haag (1955-1958). Vervolgens was hij leraar aan .de klein-seminaries Stouten- burg bij Amersfoort en Leeu wenhorst te Noorwijkerhout. Sinds 25-januari is hij lid van het kathedraal kapittel van het bisdom Rotterdam. De benoeming is geschied op advies van de priesters van het dekenaat Den Haag en van de Haagse Dekenale Raad. sen tegengif beet vioolspin IANNESBURG Het zal nog zeker wel tien jaar duren dat men een tegengif zal hebbeh ontwikkeld tegen de beet de „vioolspinnen", die in groten getale de Zuidafrikaanse Johannesburg zijn binnengetrokken. De spin waarvan de dodelijk kan zijn, is verwant aan een soort dat in droge ge en van de Verenigde Staten voorkomt. Deskundigen achten pinnen in Johannesburg echter gevaarlijker dan hun Ameri- ise neven. ADVERTENTIE THE BUDDY ODOR STOP ex-Gruppo Sportivo voorprogramma THE ROUSERS donderdag 27 dec. Toegangsprijs 10.- - Aanvang 20.00 uur. STADSGEHOORZAAL LEIDEN j±L. Er werden in Londen heel wat desperate pogin gen gedaan om Britse kampioen schap klapkauw gum te winnen. Op de fotoreeks boven zijn twee slecht afgelopen pogingen van respectievelijk Michael Watson (links) en Eliza beth Detroux (rechts). Maar een latere poging van de 14-jarige Elizabeth slaag de: met deze in drukwekkende ballon veroverde zij het kampioen schap en een va kantietrip naar de VS. (Van onze correspondent Roger Simons) LONDEN Alle Britten hebben van hun minis ter van binnenlandse zaken William Whitelaw de raad gekregen, bijzonder oplettend te zijn bij het openen van hun Kerstpost. Zij moeten speciaal letten op buitenlandse brieven en pakketten. De Britse overheid vreest namelijk, dat het voorlopi ge IRA een campagne begonnen is met bombrie ven en -pakketten. In de Kersttijd ontvangen de meeste Britten enorm veel poststukken. Het risi co, dat er bommen tussen zitten, is weer groter ge worden. Nadat maandag al twee bompakketten ontploft wa ren, het ene in het internationale postkantoor van. Dover en het andere in het postkantoor van Gerards Cross bij Londen, werd gistermorgen een explosief poststuk bezorgd bij Sir William Mather (63), een pro minente industrieel, bankier en gewezen vleugeladju dant van de Britse Koningin. Hij stond op het punt het pak open te maken, maar merkte plotseling een verdachte metalen draad op. Sir William wierp het pakket in zijn uitgestrekte tuin, en belde de politie op. Later werd de bom onschadelijk gemaakt door speci alisten, die vaststelden dat de explosieve inhoud van het pakket krachtig genoeg was om armen of benen af te rukken. Bovendien bleek, dat dit bompakket net zoals de vorige twee uit België kwam. Het was afge stempeld in Brussel. Daar is vrijdag in het hoofdpost kantoor een bombrief ontploft, waarbij twee sorteer ders zwaar gewond werden. De Britse politie vermoedt, dat deze nieuwe terreur- campagne gericht is tegen prominente figuren, van wie de namen en adressen gemakkelijk te vinden zijn. EIS TWEEDE KAMER: Franse regering moet zoutlozingen Rijn verminderen DEN HAAG De Franse rege ring moet onver wijld maatrege len nemen om daadwerkelijke de zoutlozingen te verminderen tot het niveau zoals dat in het Rijnzoutverdrag is bepaald. Deze eis zal de regering morgen in de vorm van een motie meekrijgen tijdens het kamerde bat over het feit dat de Franse regering onlangs het Rijnzoutverdrag, dat ter goedkeuring bij het Franse parlement was ingediend, heeft teruggetrokken. De Franse regering deed dit omdat het verdrag - dat al in 1976 tot stand kwam - door het parlement zou worden verworpen. ADVERTENTIE VOOR ONZE In verband met de feestdagen is het sluitingstijdstip voor het aannemen van advertentie-opdrachten als onderstaand gewijzigd. Voor onze van 27 december geldt als uiterste inleveringstermijn maandag 24 december 11.00 uur v.m. Voor de van 2 januari kunnen advertenties worden aangeboden tot maandag 31 december 11.00 uur v.m.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1