Handchoke komt weer terug Autogeschiedenis uit woelige jaren dertig herleeft in nieuwe club Nieuwe „generatie" Subaru van dun, maar sterk staal Autonieuws AUTOGRAMMEN Renault en Citroën met nieuwe diesels LEIDSE COURANT WOENSDAG 19 DECEMBER 1979 PAGINA 15 Er is een tijd geweest dat de auto alleen de handchoke ken de. Bij het starten van de auto kon men hem gebruiken om liet gasmengsel wat rijker te maken zodat de motor gemak kelijker aansloeg. Die handchoke is er nog altijd maar in veel auto's is er al sinds jaren een automatische choke, die, zoals de naam zegt, „automatisch" werkt als de motor hem nodig heeft. Hij reageert o.a. op de buitentemperatuur maar aangezien hij zelf niet kan denken zijn er omstandigheden waarin hij in werking blijft terwijl het eigenlijk niet nodig is. Er is dan ook, na het aanvankelijke enthousiasme, lang zaam maar zeker bij veel autofabrikanten een terugkeer te zien naar de handchoke. Hoe werk een choke eigenlijk? De brandstof van alle benzinemotoren is een mengsel van benzine en lucht. De menging gebeurt in de carburateur. De gemakkelijke ontbranding ontstaat bij één deel brandstof met vijftien (gewichts)delen lucht. Bij meer brandstof heeft men een rijker mengsel, bij minder een arm. Zowel te rijke als te arme mengsels zijn nadelig voor het verbrandingsproces en het rendement. Bij het starten van een koude motor slaat een deel van het brandstofmengsel voortijdig in de vorm van condens neer op de koude wanden van het inlaatspruitstuk en de cilinders. Er is dus een te arm mengsel om de motor te doen aanslaan. De choke brengt uitkomst. Deze bedient een klep in de luchtin laatopening van de carburateur. Men kan er de luchttoevoer mee verminderen. Tó choke betekent in het Engels letterlijk „knijpen" of „vernauwen". Er ontstaat een rijk mengsel da4 enig verlies door condens wel kan velen, zodat de motor toclè aanslaat.. i De choke wordt met de hand bediend, wat als voordeel fieeffc dat men na het wegrijden het mengsel kan aanpassen aajn de temperatuur van de motor door de choke tijdig buiten wer-« king te stellen. Het nadeel is dat men dit kan vergeteji eni daardoor urenlang met een te rijk mengsel blijft rijden.. G,e-« volg: hoger verbruik, slechte prestaties en te veel koólmo- noxyde in de uitlaatgassen. Automatisch De automatisëhé choke lijkt een uitkomst. Hierbij wordt de klep gesloten door bij een koude motor het gaspedaal geheel in te trappen. Het sluiten gebeurt echter afhankelijk vap de buitentemperatuur; daarvoor zorgt een thermostaat. Hoe lager de buitentemperatuur hoe verder de choke-klep sluit;Hij opent zich doordat het bimetaal van de thermostaat wordt verwarmd door een gloeidraad of het warmer wordende koelwater (of door een combinatie van beide). Dat kan lang duren - zes tot tien minuten - waardoor-er in feite te Tang. met een te rijk mengsel wordt gereden. Langer in ieder gevail dan bij een correct bediende handchoke. Een soort combinatie van handchoke en automatische choke is de „thermochoke", o.a. te vinden in de kleinere Volkswa gens Polo, Derby en Golf. De bestuurder kan de chokeknop uittrekken maar de temperatuur rond de thermostaat bepaalt hoever de klep zich sluit en wanneer hij zich (bij stijgende motortemperatuur) weer opent. De bestuurder hanteert dus de choke maar de dosering geschiedt automatisch. In zekere zin doet dat ook de automatische choke maar bij de thermo choke komt er een voordeel bij, namelijk de mogelijkheid het stationair toerental zelf in te stellen. Stationair Iedere autorijder weet dat er, om een koude motor te laten draaien een hoger stationair toerental nodig is dan voor een warme motor (omdat er bij lage temperatuur grotere weer standen zijn te overwinnen). De thermochoke regelt nu tege lijkertijd de stand van de gasklep. Bij het uittrekken van de choke-knop ontstaat er dus niet alleen een rijker mengsel maar er wordt ook meer gas gegeven. Ook bij de thermochoke moet men de knop na verloop van tijd natuurlijk weer indrukken maar als men het een tijdje vergeet maakt het niet zoveel uit. Er blijft alleen een te hoog toerental en de ervaren autorijder hoort dit onmiddellijk zo dra hij de auto bijvoorbeeld voor een verkeerslicht stopt JAN LOUWEN troëns in ons land hebben onlangs in Garderen een nieuwe club opgericht. Uit sluitend hakkepuffers, die gebouwd zijn in de jaren voor 1934 zijn daar wel kom. Toen namelijk scha kelde Citroën over van ach ter- op voorwielaandrij ving. Over de voor- en na delen daarvan is al heel wat afgepraat. Ook in de tientallen jaren toen het silhouet van de gitz warte Citroënmodellen een vertrouwd gezicht op de we gen van Europa was. Van daag telt de vereniging Trac tion Avant Nederland (TAN) altijd een dikke 1400 trotse eigenaren van wat eens „de auto voor iedereen" werd genoemd. Allemaal old timer-liefhebbers die dwepen met voorwielaandrijving. In hotel 't Speulderbos is daar dan kortgeleden plotsklaps een vereniging van nog an- tiekere Citroen-Oudjes bijge komen: De Patan en dat be tekent: propulsion arrière Traction Avant Nederland, een mondjevol Frans en dat wil zeggen dat de eigenaren van op de achterwiel-aange dreven Citroëns van voor 1934 zich opnieuw hebben verenigd, hoewel met de oude TAN goede banden blij ven bestaan. Gelet op het tijdsbeeld wil de ironie dat de Patan eigenlijk de vader van de TAN zou moeten zijn on danks het feit dat nu het om gekeerde het geval is. Over het waarom van de Pa tan vertelt secretaresse Mie- ke Harmsen uit Streefkerk: Ons land telt zo'n 200 eige naars van rijdbare Citroëns van voor 1934. Een leuke en levendige ploeg die zich in de grote Traction Avant Neder land wat verloren voelt. Daarom werd die aparte af deling opgericht. „Allemaal mensen die een tic hebben" vult vice-voorzitter en penningmeester P. Bos uit" Dordrecht aan. In de restau ratie van zo'n ruw geveerde auto met z'n vaak nog hard houten treeplanken gaat 500 tot 2000 uur zitten. Er zijn le den die zeggen: ,,Ik schiet al aardig op want ik ben drie jaar bezig". Toch wordt de animo voor het opknappen van antiekelingen door de toenemende vrije tijd met het jaar groter. Wat vijf jaar gele den nog naar de schroothoop werd verwezen wordt nu op gelapt en daardoor winnen de representanten van het begin van de automobielhis torie steeds meer terrein, al dus de Dordtenaar, zelf eige naar van een B-14 Citroën greep in 1925 de stier bij de horens en produceerde een koetswerk uit een stuk. In de fabriek in Parijs rolden toen de eerste B-14's van de lopende band: en het tijdperk van de massaproduktie brak aan. De nieuwe historische auto mobielclub wil enige malen per jaar een specifiek voor 1934 gebeuren organiseren, hoewel dit geografisch niet eenvoudig zal zijn omdat het rijden van grote afstanden net iets is wat van deze oude glorie niet veelvuldig ver wacht mag worden. Sleutelen is meestal iets wat onze mannelijke leden doen. Er zijn al heel wat huwelij ken op deze hobby stuk gelo pen, zegt secretaresse Mieke Harmsen. „De dames staan nogal buiten deze hobby en het komt vaak voor dat zij deze liefhebberij van de man helemaal niet leuk vinden. Daarin willen wij verbete ring brengen bijvoorbeeld door de dames in te schake len bij evenementen en orga nisatie. Ook het stofferen van tractions avant is echt vrouwenwerk. Het bevorde ren en het uitwisselen van technische kennis is een van de hoofddoelstellingen van de kersverse vereniging". Daarnaast wil men een kaartsysteem aanleggen vair reserve-onderdelen die bij dlje leden aanwezig zijn, -zodijt deze in noodgevallen uitge wisseld kunnen worde/». Voorzitter A.G. HaPnisei(i; „Dat sleutelen aan oude.au to's is weggelegd voor iedéij- een. Ook voor mensen die ar aanvankelijk geen snars vef- stand van hebben. Of jeriu timmerman, dokter of 'fa brieksdirecteur bent, als, ye eenmaal de tic te pakken hebt is er geen houden meier aan". De nieuwe verenig;i»ng telt al twee leden di£ eige naar zijn van een A-type, de allereerste auto's die door Ci troën rond 1918 werdén ge bouwd. Wie meer over ;de Patan .wil weten kan terecht bij het secretariaat. Zwanen- vliet 36, Streefkerk. Tel. 01848-2693. TALBOT Een aantal modellen van het Talbot-programma is duurder geworden. De modellen 1100, 1307-1308, Matra en Sunbeam Lotus blijven gelijk in prijs. De goedkoopste Sunbe am kost nu 11.890 (was f 11.550), de Horizon. 14.590 14.350). de Avenger 15.300 14.900). de 1510 16.990 16.490). De afleveringskosten zijn ook iets hoger geworden en bedragen nu f 275. VERWARMING RUITENSPROEIER Er is een verwar mer voor het water van de ruitesproeier op de markt geko men. Het water wordt dan met een temperatuur van 75 gra den op de voorruit gespoten. Te monteren op een radiateur- aansluiting. (Imp. SEV Marchal Ned.bv, postbus 50, 1190 AB Ouderkerk aan de Amstel). VERLICHTING Een dim-intervalschakelaar waarmee het auto-interieur nog even verlicht blijft al is het portier al ge sloten. Na vijftien seconden dooft de verlichting automatisch. Eenvoudige montage onder het dashboard of achter de deur schakelaar. Adviesprijs 29,50 (Cibié Carlight, Uraniumweg 56. Amersfoort). DEURSLOT-ONTDOOIER Een portierslot-ontdooier die geen alcohol bevat en dus het smeermiddel niet oplost. Dit uit twee componenten bestaande produkt smeert en beschermt langdurig. In knijpflacon, inhoud 50 cc. (Rema Tip Top Ned., Patrimoniumlaan 44. postbus 387, 3900 AJ Veenendaal). OLDTIMERS Bezitters van old-timers hebben nog wel eens problemen met het kopen van passende ruitwissers van goede kwaliteit. Gespecialiseerd op dit gebied, zowel voor bol le als vlakke ruiten, is nu het technisch handelsbureau'C. van Dijk, Cardanuslaan 23, 6865 HJ Doorwerth). Ook nieuwe wisserbladen voor grote voorruiten. Daarbij is een brede beugel nodig die aërodynamisch meestal ongunstig is. Deze wissers hebben openingen waardoor de rijwind kan afvloeien. Merk S.W.F. Imp. o.a. Taxameter, V.d.Madeweg 9, Amsterdam en Havam, Van Leeuwenhoekstraat 9, Vënlo. GIDS AUTORIJ-INSTRUCTIE Er heerst bij de ruim 300.000 mensen die jaarlijks een autorijschool zoeken in het algemeen onduidelijkheid over de kwaliteit van het rij-ónder- richt en de manier waarop dit wordt gegeven. Ook vertonen de autorijscholen onderling vaak grote verschillen. Uit die verscheidenheid van rij-opleidingen in Nederland is het dan ook heel moeilijk een goede keuze te doen. Teneinde aanko mende cursisten bij die keuze te helpen, heeft de ANWB een Gids voor Autorij-instructie uitgegeven. Deze geeft informa tie over alles wat zich afspeelt vanaf het moment dat men een autorijschool zoekt tot aan de dag dat men in het bezit komt van het rijbewijs. Zo bevat het niet alleen de adressen van de door de ANWB erkende rijscholen, maar ook geeft'hpt'advie zen om op het spoor te komen van eën goede rijschool die (nog) niet door de Bond is erkend. Voorts krijgt men een in druk van de omvang en de inhoud van de rijcursus, hoe de onderwijsprocedure' verloopt, hoe het met de lesvofdering is gesteld, hoe het examen plaatsvindt, welke formaliteiten daaraan zijn verbonden, alsook met welke kosten men reke ning moet houden. Daarnaast vindt men in deze gids gege vens over de verschillende soorten rijbewijzen, de rijopleiding voor motorfiets en vrachtwagen, de aanvraag van het rijbe wijs, de anti-slipscholen en de ANWB dienstverleningen ten behoeve van de rijvaardigheid. Prijs voor ANWB-leden 4,50. AUTOVAKANTIEGIDS Een nieuwe toeristische uitgave: „Autovakanties 1980". Op het titelblad wordt echter niet ver meld dat het slechts om een tiental streken gaat in Europa. Het is dus bepaald geen allesomvattend werk. Over die tien gebieden wordt overigens aardig wat informtie gegeven: be schrijving van de streek, prijzen voor campings, hotels ,e.d„ temperatuur, veel nuttige adressen, een stel eethuisjes èrtwat attracties. Mocht u naar zo'n streek gaan dan is het een i tuttig boekje, anders hebt u er niets aan. Wat het titelblad mis ('zul len we hier dan maar vermelden: de besproken strekel^ zijn La Charente Maritime, Costa Brava, Frankenwald, F'imen, Herefordshire, Neuchatel, La Roussillon, Stiermarken Tera- mo en Weser-DiemeLFulda. Auteur is Koen Aartsma, de uit gever is Fonorama bv. te Amersfoort (Autovisie). Prijs /'15. STADSPLATTEGRONDEN Enkele jaren geleden gaf. Esso een boekje uit waarin op eenvoudige manier een aantal stadsplattegronden was opgenomen. Een buitengewoon jhan-; dig werkje voor wie nog wel eens een vreemde plaats ({moét binnenrijden en die voldoende heeft aan alleen de voori taam- ste hoofdstraten. Zulke boekjes verouderen nogal vlug «want elke stad bouwt snel bij, maar Esso heeft nu voor een aanpas sing gezorgd waarbij de oliemaatschappij ditmaal samenwer king heeft gezocht met de ANWB. Het formaat van het lboek- je is iets groter geworden en de plattegrondjes zijn duidelijker. Het is bepaald geen atlas van steden, maar wel een verdraaid handig boekje om altijd in het dashboard te hebben. Het is verkrijgbaar bij de Esso-benzinestations en de ANWB, «prijs 4,50. 1 RENAULT 20 DIESEL In maart volgend jaar komt er van de Renault 20 een dieselversie op de markt. Er zit een twee liter-motor in van licht metaal. De topsnelheid wordt 146 km per uur. De motor wordt gefabriceerd in Douvrin waar er binnenkort 1500, inclusief de benzinemo toren, van de band zullen komen per dag. Renault komt hiermee tegemoet aan het groeiend verlangen naar diesel motoren. In de EEG-landen rijdt bijna vijf procent van de personenauto's nu op dieselolie; er werden er vorig jaar meer dan 400.000 verkocht. In Frankrijk ligt de penetratie hoger; 6,5 procent, een verdubbeling vergeleken met vijf jaar geleden. In ons land is het dieselaandeel 4 procent (in 1978) hetgeen neerkomt op 23.020 wagens. Het aantal stijgt zéér snel. Men schat het percentage nu op 6,5 procent. De Renault 20 diesels komen in twee uitvoeringen onder de letters TD en GTD. De prijzen zijn nog niet vastgesteld. CITROEN CX 2500 DIESÜL Ook het CX gamma van Citroën wordt met een nieuw diesel uitgebreid, de 2500 diesel limousine, die 25 centimeter langer is dan de stan daard berliners. De „Limousine" combineert namelijk de carrosserie van de Prestige met de motor-versnellingsbak van de diesel 5-versnellingen. Er is in de Limousine meer ruimte en grotere hoogte. De ruimte komt vooral de ach terpassagiers ten goede. De uitvoering komt verder Over een met de CX 2500 diesel Super (elektrisch bediende zij ruiten o.a.). Momenteel is bijna de helft van de CX-pro- duktie diesel. De prijs is rijklaar 37.845. Extra's zijn o.a. air-conditioning en elektrische portiervergrendeling. De lengte van de wagen is 4 meter 92 cm, de breedte 1 meter 74. Het rijklare gewicht is 1400 kilo. als verbruik wordt op gegeven 1 op 16,4 bij 90 km per uur en 1 op 11,9 bij 120 km per uur. De Renault 20 Diesel. De nieuwe diesel van Citroën' De Subaru 1600 DU is ook in stationcarversie te krijgen. De Japanse Subaru heeft voor 1980 enkele detailwij zigingen ondergaan. Voor vitale carrosserie-onderde len is een nieuw materiaal gebruikt dat men dual-pha- se-staal noemt en dat na het persen verhardt tot tweemaal de sterkte van normaal staal. Daardoor kon men materiaal gebrui ken dat tien tot twintig procent dunner is dan ge woonlijk, wat een gewich tsbesparing van bijna der tig kilo opleverde. Nog eens negen kilo wérd ge wonnen door het opinieuw ontwerpen van voorkajnt en interieur. Verscheidend de- tailverbeteiingen (verzinken deursloten, andere regengo ten e.d.) maken de Tlucht- weerstand geringer en ver minderen het windgeruis. In de motor (1595 cc) w.srd de compressie verhoogd tot 9. Het vermogen is, in die nor male versie, gestegen tot 71 DINpk. Als verbruik uoor de 1600 GLF wordt opgegeven 1 op 15,4 bij 90 km per uur. Ook aan de besturing en de achterwielophanging is het een en ander gewijzigd waar door er een betere handel baarheid ontstaat met ver minderd onderstuur, aldus de importeur. De portieren heb ben een grotere opening shoek 'gekregen, het glasop pervlak is vergroot, de voor- stoelen zijn nieuw ontwor pen. Ook de kachel is verbe terd. Het dashboard heeft een face-lift gekregen. De Subaru is nu met de volgende typen op de Nederlandse markt; 1600 DL en 1600 GLF, beide vierdeurs (f 16.170 en 16.970), een hardtop 14.635,59), de vier wiel aangedreven 1600 DL 16.288) die ook in station carversie te krijgen is f 16.627), de gewone station car (f 14.762) en een 1800 au tomaat 15.398). De afleve ringskosten bedragen 570 inclusief benzine en ML-be- handeling.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 15