Übeda wil nieuw gesprek rt)ver loonakkoord £ekióc6outti/nt in Pandbrief van nominaal fIjOOO,- ïvert u jaarlijks f 100,-aan rente op. Algerijnse minister: geen LNG per schip naar Nederland Bouw werkgevers tegen opname toeslagen in basis- lonen Gerechtvaardigder verhoudingen Eerste Kamer waarschuwt tegen teruglopen aargasbaten Vrijlating Russische joden geëist Krantentarief mag niet omhoog Westland/Utrecht Hypotheekbank Tien jaar geëist voor wurgmoord BINNENLAND LEIDSE COURANT WOENSDAG 19 DECEMBER 1979 PAGINA 13 OOPKRACHT WELLICHT OP DE TOCHT (Van onze parlementaire redaktie) HAAG Minister Albeda (Sociale Zaken) is somber temd over de sociaal-economische ontwikkelingen in In de Eerste Kamer stelde de bewindsman dat de eco- lische groei volgend jaar lager zal uitvallen dan was ge- md. „De sociale problemen waarmee we geconfronteerd len worden zijn groot. Werkgelegenheid en collectieve tor zullen onder druk komen te staan", aldus Albeda, die »r liet schemeren dat door de nieuwe olieprijsstijgingen koopkracht die juist was door allerlei ingrepen was vei- ;esteld, weer danig op de tocht zal komen te staan. Mor- zal Albeda opnieuw met de sociale partners om de tafel zitten om de veranderde situatie te bespreken. Op de (tergrond speelt hierbij de mogelijke ingreep in de lonen de regering over praat. ister Albeda uitte zijn sombere voorspellingen in de Eerste ler die zich deze week buigt over het dekkingsplan voor de ■ting en een groot aantal wetsontwerpen op sociaal-econo- ch terrein, waar de Tweede Kamer de laatste weken haar dkeuring aan heeft gehecht. ir senatoren van de beide regeringsfracties werd in deze de-' en nogal wat kritiek geuit op het kabinetsbeleid. CDA-sena- Terwindt'hield een opmerkelijk pleidooi voor lastenverlich- voor het bedrijfsleven („van rendemetsherstel komt niets tcht"), waarvoor de extra aardgasbaten zouden moeten wor- aangewend. Door VVD-leider Rietkerk werd een maand ge- n in de Tweede Kamer exact hetzelfde gevraagd. Terwindt elde ook het financieel beleid van het kabinet dat zijnsin- ïs uitmondt in een onaanvaardbaar hoog financieringstekort, kan niet zo blijven doorgaan", waarschuwde hij. VVD-collega Van Tets onderschreef het pleidooi voor las- verlichting van het bedrijfsleven ten volle. Hij verweet het inei van de oorspronkelijk ingeslagen en in zijn ogen juiste te zijn afgedwaald: „het had best anders gekund, maar men [t het niet anders gewild", meende de VVD-senator. Van toonde zich (met het CDA) overigens een warm voorstan- van het invoeren van de inflatieneutrale belastingheffing arvoor in de Tweede Kamer vooral door het CDA wordt ge- met dien verstande dat de hypotheekrenteaftrek onaange- zou moeten blijven. i cf* l IC 'Eet ze! Hmmm...'n handje gepelde noten en hap...'t is feest. Hazelnoten,, jA/xjC cashews,amandelen,walnoten,paranoten. Hmmm...noten... <yK daarmee wordt 'n feest 'n feest. Eet ze. Vraag gratis nieuw receptenboekje Gedroogde Zuidvruchten aan: Antwoordnummer 3212, 1000 SM Amsterdam. DEN HAAG (ANP) Het Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB) vindt dat er voor 1980 geen plaats is voor onge- nunceerde inbouw van toeslagen in de basisio nen. In de werkgeversnota arbeids voorwaarden bouwbedrijf 1980 stelt het verbond dat de alge mene economische situatie in ons land aanleiding geeft tot uiterste terughoudendheid op het gebied van de lonen. De spanning op de arbeidsmarkt speelt bij de tot standkoming van de werkelijk gevraagde en betraalde lonen weliswaar nog steeds een rol, maar het gaat niet aan dat effect in gegaran deerde inkomens te vertalen, aldus het AVBB. De bouw werkgevers wijzen erop dat een dergelijke inbouw niet al leen binnen de bedrijfstak doorwerkt, maar ook daarbui ten. Volgens het AVBB zou door verdere opname van toe slagen geen bijdrage worden geleverd tot verbetering van de functie- en loonstructuur binnen het bouwbedrijf. DOOR het gekrakeel rond de kernwapens is het weinigen opgevallen zelfs premier Van Agt niet, zo bleek op het CDA-congres dat de Tweede Kamer eind vorige week een uiterst belangrijk en ingrijpend stuk wetgeving op het gebied van de sociale zekerheid heeft aanvaard. Dat zijn de wet aanpassingsmechanismen en enkele ermee verbonden wet ten, die de scheefgroei in de uitkeringen recht moeten trek ken. HeT is een goede zaak dat uiteindelijk een kamermeerder heid zich achter de wetgeving op dit terrein heeft geschaard. Daarmee is de uiterst onbevredigende wetgeving van de „half-procent-stapjes" tot het verleden gaan behoren. Er is nu echte zekerheid voor de uitkeringstrekkers; ze weten waar ze aan toe zijn. Dat was zeker het laatste jaar niet het geval. Er zitten echter enkele punten in de nieuwe wetgeving, die beslist geen schoonheidsprijs verdienen. Zoals het feit, dat er vanaf 1 januari twee verschillende uitkeringsniveaus zullen zijn: die van oude en nieuwe uitkeringtrekkers. Maar dat is gezien de doelstelling van de wetgeving onvermijdelijk. Die doelstelling is de scheefgroei in de verhoudingen tussen uit keringen en lonen recht te trekken. En het zou onverteer baar zijn geweest als dat zou zijn gebeurd ten koste van de huidige uitkeringstrekkers, die zich dan in hun verworven rechten zouden hebben zien aangetast. Via amendering heeft de CD A-fractie zorg gedragen voor de noodzakelijke aanvul ling op dat punt van de regeringsvoorstellen. DOOR deze wijziging, en de andere bijstelling betreffende de vakantiebijslag naast het minimumloon, is duidelijk geble ken dat ombuiging niet het primaire doel van de wetgeving is geweest. De opstelling van de VVD heeft wel eens aanlei ding gegeven tot de gedachte dat dit wel het geval was. Pri mair doel is echter geweest om tot gerechtvaardigde verhou dingen te komen. Dat daarmee ook de uitgaven in de collec tieve sector omgebogen worden is alleen maar meegenomen. Zo hoort het ook. ïtilliaan blijft ver thuis DEN De afgelopen ja- zijn opvallend weinig llianen naar Nederland ïigreerd. Ook in de toe- st is geen massale uit- t van de Antillen naar (erland te verwachten. I is de conclusie uit het )fschrift van W. Koot, Igisteren in Leiden pro- leerde tot doctor in de so- e wetenschappen. geringe emigratie naar i ands is volgens de promo- 4us een verrassend ver- nsel, juist omdat de Antil- voldoende redenen om naar het „moeder- af te reizen, zoals bij- >eeld de sociale voorzie- en hier en de werkloos die op de Antillen erg is. Tamelijk veel Antillia- wijzen emigratie af omdat loor de sociale relaties en verbroken. Zuid- Iland boos Smit-Kroes HAAG G.S. van Holland hebben in een aan staatssecretaris •Kroes van verkeer en rstaat geschreven dat ze ig verontrust zijn over cit dat zij de RAL ver ing heeft gegeven te vliegen vanaf Zestien- ns GS is het onaanvaard- dat Rotterdam Airlines rgunning heeft gekregen, r dat de milieu-situatie het vliegveld nauwkeu- ,'keken is. Ook moet vol- GS bij zonering van het 'eld worden uitgegaan le situatie zoals die was óe RAL de vergunning UITVOEREN VAN CONTRACTEN TE DUUR,. Van onze parlementaire redaktie) DEN HAAG Algerije wil afzien van .de levering van vijf miljard kubieke me ter vloeibaar aardgas (LNG) waartoe de Algerijnse maatschappij Sonatrach een contract heeft afgesloten met de Gas unie. De LNG zou vanaf 1984 per schip op een terminal in de Eemshaven aan land moeten komen. De Algerijnse mi nister voor Energiezaken, Belkacem Nabi, heeft echter in Caracas, de hoofd stad van Venezuela waar de OPEC-lan- den vergaderen over de olieprijzen, ge zegd dat de contracten een ramp voor Al gerije betekenen. Dit omdat de investe ringen die het land moet doen in instal laties om het gas vloeibaar te maken voor verscheping in de plaats Arzew, de draagkracht van het land te boven gaan. Algerije zou het LNG nu via een pijpleiding willen leveren tussen Algerije en Italië. Tus sen Italië en Nederland liggen reeds pijplei dingen. Een woordvoerder van het ministe rie van Economische Zaken noemde de uit latingen van Nabi nieuw. „Van officiële zij de is het nog nooit zo tegen ons gezegd", zo zei hij. „Tot nu toe is ons altijd~verzekerd dat de contracten zouden worden uitge voerd. Alleen voor nieuwe contracten zou den de leveringen worden herzien". Alhoe wel het ministerie op zich geen directe con tacten met Algerije heeft, zei de woordvoer der ook nog nooit iets van de Gasunie te hebben gehoord in de richting van de uitla tingen van Nabi. De Gasunie houdt dan ook onverkort vast aan de levering van LNG door de Algerijnen zoals in de contracten bepaald is. Mevrouw Ineke Lambers-Hacqu- ebard, Tweede Kamerlid voor D'66, heeft minister Van Aardenne (Economische Za ken) inmiddels enkele vragen over de zaak gesteld die hij morgen (mits hij genezen is van zijn griep) mondeling in het parlement moet komen beantwoorden. DEN HAAG (ANP) Zowel de regerings- als op positiepartijen in de Eerste Kamer hebben de rege ring gisteren voorgehouden dat het financiële be leid op middellange termijn spaak dreigt te lopen, omdat te weinig rekening wordt gehouden met de teruglopende aardgasinkomsten. In de Eerste Kamer werd het dekkingsplan, het „huishoudboek je" van de overheid, over 1980 behandeld. De regering leunt veel te sterk op de twaalf tot veertien miljard gulden aan in komsten uit aardgas, meende de CDA-woordvoerder Terwindt. Hij sprak van een korte-termijnbeleid, gericht op consumeren in plaats van investeren op de lange of middellange termijn. Het fi nancieringstekort is nauwelijks verkleind. Op de kapitaalmarkt moet een uitzonderlijk groot beroep worden gedaan met uiterst bedenkelijke gevolgen voor de werkgelegenheid in het bedrijfs leven en de sociale woningbouw, aldus Terwindt. Volgens de PvdA zullen de onevenwichtigheden op de arbeidsmarkt nog veel groter worden als de aardgasgelden verminderen. Forse in grepen zullen nodig zijn om dat te verhinderen. De socialisten denken daarbij onder meer aan verhoging van de maxima in premiebetaling, volksverzekering en afschaffing van de aftrek baarheid, aan gedeeltijke afschaffing van de fiscale aftrek van renteschulden en verhoging van het staatsaandeel in de aardgas baten. Met brandende fakkels demonstreerde men gisteren voor het Haagse Congresgebouw. DEN HAAG (ANP) Ongeveer driehonderd mensen heb ben gisteravond in het Haagse Congresgebouw een demon stratieven bijeenkomst gehouden tegen wat zij noemen de onderdrukking van de joden in de Sovjet Unie. Na de bij eenkomst werd geprobeerd een petitie te overhandigen bij de Russische ambassade. De hekken bleven echter gesloten. De petitie, waarin onder meer de vrijlating van een aantal in de Sovjet Unie gevangen zittende joden wordt geëist, zal nu via de Nederlandse ambassade in Rusland aan de Sovjet-autoriteiten worden overhandigd. In het bijzonder wordt de vrijlating ge vraagd van Joeri Fjodorov, Josef Mendelevitsj, Alexej Moerzjen- ko, Anatoli Sjaranski, Josef Begun, Ida Noedel en Vladimir Sle- pak. Geologische dienst heeft mensen tekort DEN HAAG De Rijks Geologische Dienst (RGD) heeft niet genoeg man kracht om gegevens die zij krijgt uit seismologisch onderzoek over olie en gas- voorkomens, door te wer ken en daaruit reserve- voorraden te berekenen. Het is daarom noodzake lijk dat de mankracht bij de RGD wordt uitgebreid zodat die reserves wel kun nen worden berekend. Doet de overheid dit niet dan laat zij een goede gelegenheid voorbijgaan om inzicht in de materie te verwerven. De ge gevens zullen dan uitsluitend ter beschikking blijven van de ondernemingen die seismolo gisch onderzoek doen. Dat is de strekking van schrif telijke vragen van de Tweede- Kamerleden Jansen (PPR), Lambers-Hacquebard (D'66) en Epema-Brugman (PvdA) naar aanleiding van seismolo gisch onderzoekvan de Neder landse Aardolie Maatschappij (NAM) in Zuid-Limburg. De NAM is eigendom van Shell en Esso, die ieder de helft van de aandelen bezitten. CDA-EERSTE KAMERLID CHRISTIAANSE: DEN HAAG Het CDA-Eerste Kamerlid professor Chris- tiaanse wil dat de regering de door de Tweede Kamer met steun van zijn partij reeds aanvaarde verhoging van het BTW-tarief voor kranten van 0 naar 4 procent opnieuw in overweging neemt. Tijdens het debat over de belastingvoorstellen gisteren in de Eerste Kamer betoogde professor Christiaanse dat de dagelijkse genuanceerde nieuwsvoorziening via de krant een uitzonderlijk en zeer waardevol fenomeen is, dat willicht nog uitzonderlijker is dan het dagelijks brood. Daarom zou de regering er zijnsin- ziens verstandig aan doen te wachten met de verhoging tot in EG-verband tot een definitieve regeling voor de levering- en in voer van dag- en nieuwsbladen is getroffen. Beneluxtunnel wordt tolvrij DEN HAAG (ANP) De Beneluxtunnel (onder de Nieuwe Maas ter hoogte van Schiedam/Vlaardingen) is met ingang van 31 december 12.00 uur tolvrij. Minister Tuijnman (verkeer en waterstaat) heeft vandaag in Vlaardingen namens het rijk de overeenkomst getekend voor de overname van de tunnel van de Beneluxtunnel BV. De tunnel en de aansluitende weggedeelten zullen daarna deel uitmaken van het rijkswegennet.. Dat betekent niet alleen dat Rijkswater staat de tunnel in beheer en onderhoud gaat nemen, maar ook dat de weggebruikers geen tol meer hoeven te betalen voor het gebruik van de tunnel. Zij zullen alleen maandag 31 december rekening moeten houden met werkzaamheden die nodig zijn om het verkeer voortaan vrije doorgang te geven. Beleggen in Pandbrieven (nominale waarde f1.000,-) van de Westland/Utrecht Hypotheekbank geeft u jaarlijks een hoog, vast rendement. r Pandbrieven die u nu koopt hebben een looptijd van 15-07-1979 tot uiterlijk [ft15-07-1987. Loting bepaalt of u uw belegde geld na minimaal 2 jaar of na uiterlijk 8 jaar krijgt terugbetaald. Is dat voor u niet na 2 maar bijvoorbeeld na 8 jaar, dan profiteert u dus 6 jaar langer van het hoge, vaste rendement De huidige afgiftekoers is 99in coupures van f 1.000,-; d.w.z. dat u nu f 990,- betaalt (plus de opgelopen rente vanaf 15-07-1979);effecüefrendementl0,26%.WiltueerderoveruwbelegdeeeIdbeschikken? Pandbrieven hebben een notering op de effektenbeurs. U kunt ze praktisch probleem- erhandelen via uw bank of commissionair in effekten. Omdat een Pandbrief aan toonder is en iedereen kan zien welk g zo'n Pandbrief jaarlijks aan rente uitkeert: f 100,-. Die f 100,- staat van aankoop tot aflossing vast Het bedrag waarvoor u uw Pandbrieven kunt verhandelen is afhankelijk van de dan geldende koers. Het bedrag us iets minder of meer zijn dan het nominale bedrag plus opgelopen rente. Meer informatie kunt u inwinnen bij onze kantoren of bij uw bank of commissionair in effekten. Leiden, Botermarkt 28/hoek 't Gangetje, 071-13 26 45 Vooruitzichten voor donder dag: Eerst nog kans op een bui. Lichte vorst in de nacht en ochtend. I Weersvooruitzichten in cijfers voor vrijdag: Aantal uren zon: 2 tot 6 Min.temp.: omstreeks 1 graad Max.temp.: omstreeks 4 graden Kans op een droge periode van minstens 12 uur: 90 procent Kans op een geheel droog et maal: 60 procent Weersgesteldheid van gisteren Amsterdam Oe Bilt Eelde Eindhoven Den Helder Luchth. R'dam Vlissingen Z -Limburg Aberdeen Barcelona Lissabon ARNHEM De officier van justitie bij de rechtbank in Arnhem heeft gisteren na een zes uur durende zitting een gevangenisstraf van tien jaar met aftrek geëist tegen een twintigjarige jongeman uit Arnhem. De officier achtte bewezen dat de jonge man op 1 september een even oude scholiere eerst had verkracht en vervolgens gewurgd. De verdachte, die aanvanke lijk een bekentenis had afge legd en meewerkte aan de re constructie van het misdrijf, ontkende later ook maar iets met de moord te hebben uit staan. De politie zou hem on der dwang een bekentenis hebben ontfutseld, zei hij. De officier geloofde daar geen woord van. Volgens hem had de verdachte zó gedetailleerd met de reconstructie meege werkt dat niemand anders dan hij de dader kon zijn. Uitspraak 27 december. zee-v i swijzer VANGBAFfE VISSOORTEN ■1 BHBH SS B b aa, WAARSCHUWING NA EEN STORM DUURT HET OOORGAANS NOG TWEE DAGEN VOOR GROTE BOOTVISSERIJ WEER MO GELIJK IS' LANGS HET NOORD ZEESTRAND IS ZEER VEEL VIS AANWEZIG MAAR VERSCHILLENDE GOEDE STEKKEN ZIJN ALS GEVOLG VAN OE WIND NOG ENKELE OAGEN MOEILIJK TOT y? NIET BEVISBAAR OOSTER EN Jr WESTERSCHELPE GOEOE GUL VANGSTEN SCMOUWEN^^™"^ 'VROUWENPOLOER BRE anp

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 13