Luns steunt Van Agt in brief aan NAVO-partners rijs landbouw- ronden moet Irastisch omlaag ficidoeSoorcwt Wegslepen woon wagens opgeschort weer jpl en tbr voor dodende dief Aan de vooravond Spreiding vakanties in onderwijs moet doorgaan Niets te doen tegen schenden wapenembargo Nederland levert terroristen niet zonder meer uit j(JNENLAND_ LEIDSE COURANT DINSDAG 18 DECEMBER 1979 PAGINA 9 WINDSLIEDEN DIENEN RAAMWET IN I HAAG De prijzen [{landbouwgronden zul- jéleidelijk van hun hui prijsniveau van soms I per ha terug moeten i gebracht naar tot 30.000 per ha. s daarom noodzakelijk nen tot een landbouw- ige toetsing van gron- •drachten. Dit kan door Ite stellen aan de koper lie grond (opleiding, er- en leeftijd), eisen te i aan zijn bedrijf en ei- 5 stellen aan de ver- van losse stukken land. Al deze eisen zullen op regionaal niveau moeten worden bepaald. Ze zullen door algemene maatregelen van bestuur moeten worden ingevuld, om zo flexibel op de situatie op de grond markt te kunnen inspelen. Dat is de strekking van het wetsontwerp vervreemding landbouwgronden zoals minis ter Van der Stee (Landbouw en Visserij) dit gisteren samen met vier collega-bewindslie den bij de Tweede Kamer heeft ingediend. De minister heeft juist om zo actueel moge lijk op de situatie op de grond markt te kunnen inspelen ge kozen voor een soort raamwet die later door algemene maat regelen van bestuur kan wor den ingevuld. Dit totdat de grondprijzen tot het door de bewindsman gewenste niveau zijn gedaald. In het wetsont werp zijn behalve de eisen aan de koper van gronden ook ei sen gesteld aan het bedrijf, dit afhankelijk van het feit of een heel bedrijf wordt verkocht zonder dit samen te voegen met een ander bedrijf (eisen aan minimale omvang van het bedrijf en de verkaveling van de gronden) of wanneer het te verkopen bedrijf wel wordt sa mengevoegd met een ander bedrijf. DA De Bredase rechtbank heeft gis- een negentienjarige jongeman uit Roo- al wegens doodslag veroordeeld tot aar cel en ter beschikkingstelling van gering. Twee medeplichtigen werden rdeeld tot resp. vier jaar en anderhalf mtm net aftrek. 'an dit jaar was het drietal in Roosen daal een huis binnengekomen, waar een van hen een kamer had gehuurd. In de slaapkamer van de hospes waren zij bezig een brandkast open te maken. De hospes, een 48-jarige man, werd wakker. Toen de 19-jarige dat merkte, stak hij de man met een mes door het hart. Het slachtoffer overleed ter plaatse. De drie gingen weg zonder iets mee te nemen. HONGAARSE BOOTAUTOS Als er een waterleding springt, kom je als automobilist voor onprettige verrassin gen te staan. In Boedapest begaf een leiding van ruim een meter breed het. De straat werd een rivier; de auto's leken bootjes. ïpagne )r rechten ^stelijk ïandicapten feCHT (ANP) Het maal Orgaan Zwakzin- jizorg (NOZ) gaat vol- f jaar een campagne voe- jim bekendheid te geven 'Be „Verklaring voor de ten van de geestelijk ge- Jicapten" zoals die in [is aangenomen door de ■nene vergadering van erenigde Naties. leid, die belast is met Inatie van het gehandf- ^Hjibeleid, een affiche aan- kft I |en met de tekst van de ^Hajaring. De campagne is ledoeld om na te gaan in ferre het doorvoeren van l,a9 Vechten in Nederland te- ef jomingen vertoont. In het internationale jaar Ie gehandicapten, zullen leze tekortkomingen con- Q j actiepunten worden ge- ïok-maker ^hoten (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Ook aan de voora vond van het afsluitende Kamerde bat over de modernisering van de NAVO-kernwapens, zijn er zowel van VVD- als van CDA-zijde verwoe de pogingen gedaan om de regerings fracties in de Tweede Kamer de rijen te doen sluiten. CDA-leider Ruud Lubbers en vice-premier Wie gel maakten daartoe gebruik van spreekbeurten, die toevallig beide in Friesland plaats hadden. Lubbers, die sprak in Bergum, verwacht dat zijn fractie een grote eensgezindheid zal vertonen, als de regering vast houdt aan de verklaring, die minis ter-president Van Agt vorige week aflegde in het parlement. Als waarschuwing in de richting van de tien „dissidenten" merkte de voor zitter van de CDA-fractie op dat het meestemmen met de oppositie morgen niet meer gemotiveerd zou kunnen worden uit een afkeer van kernwa pens. Een dergelijk gedrag zou nu bete kenen dat men het kabinet weg wil werken, aldus Lubbers. Minister Wiegel zei op een spreekbeurt in Leweuwarden dat er geen tegen spraak is tussen de regeringsverklaring en het NAVO-communiqué. De minis ters Scholten (Defensie) en Van der Klaauw (Buitenlandse Zaken) zullen dat ook aan de Kamer duidelijk kun nen maken, aldus de vice-premier. Als een verdere geruststelling voor zijn partijgenoten wees hij erop dat de mo- tie-Stemerdink (tegen productie en te gen stationering) niet was uitgevoerd. Tevens zou de weg, zoals uitgestippeld in de „vertrekpunten"van het CDA, onbegaanbaar gebleken zijn, waarna de regering een eigen standpunt had moe ten innemen. Ook secretaris-generaal Luns van de NAVO droeg zijn steentje ertoe bij om de regering zoveel mogelijk vaste grond onder de voeten te geven. In een brief heeft hij op verzoek van de Ne derlandse regering alle andere lidstaten op de hoogte gebracht van het Neder landse standpunt inzake de modernise ring. Hij deed dit om de onduidelijk heid op dit punt van het NAVO-com muniqué, waardoor in de Tweede Ka mer zoveel beroering ontstond, op te heffen. Premier Van Agt heeft in de Tweede Kamer het standpunt uiteenge zet, zoals in de vergadering te Brussel naar voren gebracht door door de mi nisters Van der Klaauw en Scholten, aldus Luns in zijn brief. Fractievoorzitter Jan Terlouw van D'66 noemde het regeringsstandpunt over de nieuwe kernwapens „onaanvaardbaar". Omdat het in strijd is met de aanvaarde motie-Stemerdink, zou het ook onaan vaardbaar voor de gehele CDA-fractie moeten zijn, aldus Terlouw in Hel mond. MORGEN staat de Tweede Kamer in het middelpunt van de belangstelling. Het kernwapenbebat komt er tot de beslis sende climax. Aan het slot zullen we weten, of de coalitie deze diep ingrijpende kwestie heeft weten te overleven. Er bestaan mogelijkheden om niet al te zwaar geschonden uit de parlementaire strijd te komen. Mogelijkheden, die tevens voldoende ruimte geven voor een juiste oplossing voor de zaak waar het echt om draait: de Nederlandse houding ten opzichte van de NAVO-beslissing over de modernisering van de kernwapens voor de middellange afstand. EERSTE voorwaarde daarvoor is, dat het kabinet volledig vasthoudt aan de verklaring van premier Van Agt. Die ver klaring heeft hij vorige week woensdag in de Tweede Kamer afgelegd, toen nog onkundig van het verwarring stichtende NAVO-communique, dat even later zou verschijnen. Met die verklaring kan aannemelijk blijven, dat Nederland op dit moment via de tijdelijke weigering voor stationering, ook geen verantwoordelijkheid draagt voor de produktie van de nieuwe kernwapens. TWEEDE voorwaarde is, dat de CDA-fractie zich houdt aan haar verklaring, die vorige week woensdag na de medede ling van Van Agt is afgelegd. Daarin wordt betreurd, dat de NAVO-partners het Nederlandse standpunt niet hebben wil len overnemen, hetgeen Nederland heeft verplicht thans geen verantwoordelijkheid te kunnen dragen voor statione ring en produktie. Een zin die overigens ook voorkomt in de resolutie, die het CDA-congres afgelopen zaterdag met over weldigende meerderheid aannam, en die tegelijk premier Van Agt vastpinde op zijn verklaring van vorige week woensdag. DERDE voorwaarde is, dat de VVD-fractie in de Tweede Kamer het standpunt volgt dat vice-premier Wiegel reeds heeft ingenomen en premier Van Agt in zijn stellingname steunt. Het politiek gewicht van Wiegel in zijn eigen kring zal, naar mag worden verwacht, daartoe voldoende zijn. In dien aan deze drie voorwaarden wordt voldaan, dan zal het resultaat zeer wel aanvaardbaar zijn, terwijl het land een ka binetscrisis bespaard zal blijven. DEN HAAG De vakantiesprei ding voor het on derwijs moet vol gens plan door gaan, ondanks de bezwaren die daartegen geop perd zijn. Aan de hand van de klachten kan een commissie wel licht wel kijken of er aan de rege ling nog iets ver anderd moet wor den. Dat bleek gisteren in een ge sprek over dit on derwerp in de centrale commis sie voor onder- wijs-overleg. De commissie vindt dat de rege ling na zorgvuldig overleg tot stand is gekomen en dat langer uitstel niet mogelijk is. De re geling voor vakan- tiespreiding houdt in dat de zomerva kanties zes weken zullen gaan bedra gen. Door een in deling in regio's zullen de vakanties in het kleuter- en lager onderwijs ge spreid worden over een periode van tien weken en in het voortgezet on derwijs in een ter mijn van acht we ken. Door het be perken van de zo mervakantie, kun nen elders in het jaar langere vakan ties worden inge voerd. fcDEN (ANP) Een 43- man in Leusden is len door de politie in »enen geschoten, nadat »rt daarvoor twee vrou- met een groot slagers- had aangevallen en ver- ijgangers hadden al ge- ird de man tot bedaren jen, maar ook hen be- e hij zwaaiend met het Agenten, die even later en de man te overreden,- n eveneens bedreigd. De losten waar- ingsschoten toen de maker aanstalte maakte es naar hen te gooien. ;rd daarop nog agressie- n toen hij wilde weg- -n schoten de agenten i beide onderbenen, de man en de twee n bestond geen enkele mtiepiek 10 rond Juli en gustus AAG Omdat rond mis en Nieuwjaar veel [landers het doel en het ip van hun zomerva- e vaststellen, wijst de ting Recreatie erop dat vakantiepiek volgend zal liggen tussen 12 juli lugustus. ie periode hebben het T- en lager onderwijs, de het voorgezet onder- heel ons land zomerva- Bovendien is het dan vakvakantie. Aan vakan- gers die gebonden zijn choolgaande kinderen of lieve bedrijfsvakanties daarom aangeraden om voor 5 juli op vakantie te Ongebonden vakantie- [rs kunnen volgens de ing Recreatie het best in or- of nazomer gaan, of- 'oor 28 juni of na 24 au- KOELKAST OP ZONNEWARMTE In de lente wordt in Amerika de eerste koelkast op de markt gebracht die werkt op zonne-energie. Het zonnepaneel (links) zit aan de achterkant van de koelkast. De kast werkt uiteraard het best in zonnige gebieden en zou geschikt zijn voor op de boot of geplaatst kunnen worden in de achtertuin. SOMEREN (ANP) Het college van B W van het Brabantse Someren heeft gisteren besloten het wegslepen van vijftien woonwagens uit de ge meente op te schorten. Aanvankelijk was het de bedoeling de wagens van daag over de gemeentegrens te zetten als de bewoners niet vrijwillig waren vertrokken. De wagens worden bewoond door zigeuners die tot voor kort gehuisvest waren in afbraakpan den in de Helmondse binnenstad. Ongeveer twee maanden Beleden verlieten ze die huizen om weer in wagens te gaan wonen. Ze wilden dat de gemeente Helmond voor hen een klein kampje aanlegde. Deze gemeente weigerde ech ter en nam de wagens in beslag. Ze kregen die pas terug nadat ze schriftelijk hadden ver klaard Helmond te zullen verlaten. Daarna is men naar Someren getrokken. Een wethouder had gezegd dat ze welkom waren, als ze pasten in het spreidingsbeleid van het gewest. Het ge meentebestuur kwam echter tot de conclusie dat de groep toch geen legale standplaats kon worden aangeboden. Tegen deze beslissing heb ben de zigeuners beroep aangetekend. In af wachting daarvan is het aangekondigde wegsle- pen opgeschort. Steun voor nieuwe opleiding basisonderwijs DEN HAAG (ANP) De Centrale Commissie voor Onderwijs-Overleg (CCOO) heeft gisteren ingestemd met het van start gaan op 1 augustus 1983 van zeker 63 en mogelijk 67 lerarenoplei dingen voor het nieuwe ba sis-onderwijs. Dit komt overeen met het ad vies van de daartoe ingestelde commissie. Deze had gepleit voor de nieuwe instituten in plaats van de nu bestaande 135 pedagogische academies en op leidingen voor kleuterleid sters. Bijna miljard voor ontwikkelings landen DEN HAAG Minister De Koning voor ontwikkelings samenwerking heeft de zo genaamde concentratie-lan den in totaal 927 miljoen gulden aan hulp voor het jaar 1980 toegezegd. Dit is 5,5 meer dan de in 1979 toegzegde hulp. Van het bedrag wordt wordt 542 mil joen gulden geschonken en 385 miljoen gulden als lening ver strekt. De leningen dragen een rente van 2,5 Net als vorig jaar gaat het grootste bedrag naar India dat 234 miljoen gul den ontvangt. Kardinaal Willebrands bij paus VATICAANSTAD Kardi naal Willebrands is gisteren door paus Johannes Paulus II in particuliere audiëntie ont vangen. Van bevoegde Vaticaanse zijde is meegedeeld dat het onder houd in hoofdzaak ging over de synode van de Nederlandse bisschoppen die in januari in Rome wordt gehouden. Beiden hebben ook nog gesproken over de kwestie-Schillebeeckx. REGERING OVER BANDEN PHILIPS MET ZUIÜ-AFRIKA r>r> (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De regering voelt zich niet verantwoorde lijk voor eventuele schendingen van het embargo op leve ringen van oorlogs- of strategische goederen aan Zuid-Afri- ka door buitenlandse dochterondernemingen van Neder landse firma's. Dit heeft de regering laten weten aan de voorzitter van de betreffende Commissie van de Veilig heidsraad. Deze had commentaar gevraagd op de beschuldi ging van de heer Sami Faltas, vertegenwoordiger van het Anti-Apartheidscomité, dat Philips via een Franse dochte ronderneming wel verboden goederen aan Zuid-Afrika le verde. Vier Nederlandse anti-apartheidsgroepen hebben een beroep op de regering en enkele lagere overheden gedaan om de invoer van kolen uit Zuid-Afrika tegen te gaan. Ze zijn tegen die im port omdat de kolen onder onmenselijke omstandigheden zou den worden gedolven, omdat deze kolenexport door Zuid-Afrika zou worden gebruikt als politiek wapen om de Westelijke lan den van hen afhankelijk te maken en omdat door de aankoop van kolen daar de apartheidseconomie wordt verstrekt, aldus de groeperingen. DEN HAAG Nederland zal personen die zich elders aan een politiek delict hebben schuldig gemaakt, niet zonder meer uitleveren. Het Europees verdrag ter bestrijding van terrorisme wil de uit levering vergemakkelijken van vliegtuigkapers, ontvoerders en plegers van aanslagen. De regering wil bij het verdrag een ver klaring afleggen die het mogelijk maakt een duidelijk politieke uitlevering te weigeren. Daar kan sprake van zijn als er binnen het land dat uitlevering verzoekt „algemene interne onlusten" aan de gang zijn, en als een staat heeft verklaard zich tijdelijk niet gebonden te achten aan bepaalde onderdelen van het Euro pees verdrag voor de mensenrechten. Een en ander blijkt uit een wetsontwerp dat minister De Ruiter van justitie naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Wisselvallig De Bilt - De stormdepressie, die van Schotland over de Noordzee naar Denemarken is getrokken, en ook bij ons de wind tijdelijk tot snelheden van negentig kilometer per uur deed toenemen, neemt daar nu langzaam in betekenis af en verplaatst zich nog maar langzaam verder in de richting van de Oostzee. Tussen de depressie en een omvangrijk hogedrukgebied tussen Ierland en de Azoren, stroomt koudere en onstabiele lucht naar onze omgeving. Deze lucht zal in het komende etmaal het weer bij ons bepa len. Naast opklaringen zullen er af en toe buien voorkomen. Sommige van deze buien kun nen vergezeld gaan van hagel. Vooruitzichten voor donder dag: Enkele buien. Kans op lichte vorst in de nacht. Weersvooruitzichten in cijfers voor donderdag: Aantal uren zon 1 tot 4 Min. temp. omstreeks 0 gr. Max. temp. omstreeks 5 gr. Kans op een droge periode van minstens 12 uur 70 pro cent Kans op een geheel droog et maal 40 procent Weersgesteldheid v Wni Mai Geneve Helsinki Innsbrück Klagenlurt Kopenhagen

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 9