PRETTIGE KERSTDAGEN! Nationaal inkomen in 1979 gelijk gebleven ELECTRO COMBINATIE NEDERLAND Teleurstelling over het Franse zout Ook brede discussi - over chips nodig in vee!plezier ven el het moois dot GARANTIE GOED SERVICE SNEL PRIJSNIVEAU:LAAG LEIDSE COURANT DINSDAG 18 DECEMBER 1979 PAGINA BRUTO UURLONEN 7%, PRIJZEN 4% OMHOOG DEN HAAG (ANP) Het nationaal inkomen per hoofd van de bevolking, dat het vorige jaar nog een stijging van een kleine twee procent vertoonde, is dit jaar onveranderd gebleven. Dit blijkt uit de voorlopige statistische ge gevens. die het CBS over het jaar 1979 heeft gepubliceerd. De consumptie van goederen en diensten paste zich hierbij aan door met nauwelijks één procent te stijgen (in 1978 ruim drie procent). De bruto uurlonen inclusief soci ale premies gingen ruim zeven procent omhoog tot 23,65 gulden. De prijzen ste gen met iets meer dan vier procent. De sociale uitkeringen met inbegrip van AOW en AWW liepen op tot 89,4 miljard gulden, een stijging van acht miljard gul den of bijna tien procent ten opzichte van 1978. Het aantal WAO-ers daalde verder van 329.000 naar 295.000. Maar daar staat tegenover dat het aantal AAW-ers steeg van 240.000 naar 325.000. Het aantal AOW-trekkers steeg van 1.280.000 tot 1.308.000. De uitkeringen krachtens socia le verzekeringen (inclusief AOW en AWW) en sociale voorzieningen namen dit jaar 32,7 van het nationaal inkomen in beslag tegen 31,7 in 1978. Het gemid delde aantal werklozen bedroeg dit jaar 210.000 tegen 206.000 vorig jaar. 99 99 BRUSSEL Zowel de Nederlandse minister Gin jaar (Volksgezondheid en Milieuhygiëne) als de Duitse delegatie hebben gisteren in de Europese mi lieuraad in Brussel hun teleurstelling uitgesproken over de houding van Frankrijk inzake het zoutver- drag. Ginjaar is overtuigd van de noodzaak dat direct wordt begonnen met beperking van de Elzasser zoutlozingen tot twintig kilo per seconde. De zoutlozing in de Rijn is het grootste vervuilingspro bleem in Europa en daar is nog niets aan gedaan, aldus de Ne derlandse minister. Van Duitse zijde werd in de raad gezegd dat snelle Franse maat regelen het goedkoopste en doeltreffendste middel vormen voor het verminderen van het zoutgehalte van het Rijnwater. Minis ter Ginjaar legde er nogmaals de nadruk op dat de Nederlandse regering goede nota heeft genomen van de toezegging van de Franse regering dat de door haar aangegane verplichtingen zo goed mogelijk zullen worden nagekomen. APELDOORN Er is een brede, maatschappelijke disi sie nodig over de grote gevolgen die de zeer kleine „harl^ van computers, chips, voor de samenleving zullen hebB Aldus minister Van Trier (Wetenschapsbeleid) gistereV Apeldoorn. Hij opende daar in een volle schouwburg pheus een forum over micro-elektronica en de samenlev De bijeenkomst was georganiseerd door de Dienst We schapsvoorlichting bij de Koninklijke Nederlandse Ac mie van Wetenschappen. Van Trier zei een brede discussie over de micro-processor of chip noodzakelijk te achten, omdat de toepassing van dit ii wikkelde rekentuig niet alleen de werkgelegenheid kan bed gen, maar ook de kwaliteit van het gehele bestaan zal beïnv den. De regering hoopt intussen omstreeks maart volgend in een nota een aantal oplossingen aan te geven voor de pro men die de micro-elektronica in ons land zal scheppen. Actie tegen slaapmiddelen WASHINGTON De Ameri kaanse regering is gisteren een uitgebreide voorlichtingsactie begonnen oni het misbruik van slaapmiddelen tegen te gaan. Zij wil artsen en het gro te publiek bewerken. Direc teur Julius Richmond van de nationale gezondheidsdi verklaarde op een persco rentie dat 60 miljoen Amei nen problemen hebben slapen en dat bijna 9 mil inwoners van de Verei U. Wiegel ziet economie somber in LEEUWARDEN Vol gens Wiegel staan in Ne derland de recente eco nomische seinen „op rood" en is een voort gaande verslechtering van de economie „evi dent". Hij constateerde dit gisteravond op een spreekbeurt in Leeuwar- den. Volgens de minister zijn er I „tekenen" die erop wijzen dat de komende tijd nog somber der zal zijn dan het zich op Prinsjesdag al liet aanzien. Zo zal de voorspelde groei van de wereldhandel fors gaan tegen vallen en de nieuwste stijging van de olieprijzen „zal er fors inhakken". Begin overleeft stemming over abortuswet JERUZALEM De broze regeringscoalitie van de Is raëlische premier Mena- chem Begin heeft gisteren een belangrijke stemming overleefd over een amende-, ment op de abortuswet. De oppositiepartijen hadden het amendement aangegrepen om de door vele crises ge plaagde 30 maanden oude re gering ten val te brengen. Maar het parlement stemde met 58 stemmen voor, 53 tegen en 2 onthoudingen vóór aan neming van het amendement, waardoor een liberale clausule uit de abortuswet wordt ge schrapt. Op grond van het besluit van het parlement zal het voortaan in Israël nog slechts mogelijk zijn abortus te laten plegen op medische indicatie. Tot nu toe stond de Israëlische abortus wetgeving ook vruchtafdrij ving toe op sociale gronden. Twee ministers van het kabi net Begin, vice-premier Yigael Yadin en minister van justitie Samuel Tamir, volgden hun geweten in de abortusproble matiek en stemden tegen de regering. Bouw werkgevers tegen opname toeslagen in basis- lonen DEN HAAG (ANP) Het Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB) vindt dat er voor 1980 geen plaats is voor onge- nunceerde inbouw van toeslagen in de basisio nen. In de werkgeversnota arbeids voorwaarden bouwbedrijf 1980 stelt het verbond dat de alge mene economische situatie in ons land aanleiding geeft tot uiterste terughoudendheid op het gebied van de lonen. De spanning op de arbeidsmarkt speelt bij de tot standkoming van de werkelijk gevraagde en betraalde lonen weliswaar nog steeds een rol, maar het gaat niet aan dat effect in gegaran deerde inkomens te vertalen, aldus het AVBB. De bouw werkgevers wijzen erop dat een dergelijke inbouw niet al leen binnen de bedrijfstak doorwerkt, maar ook daarbui ten. Volgens het AVBB zou door verdere opname van toe slagen geen bijdrage worden geleverd tot verbetering van de functie- en loonstructuur binnen het bouwbedrijf. Y-W Meer dan 40 filialen in Nederland. In uw regio: Leiden: Nieuwe Rijn 32 Tel. 071-132900 Ook: Krebbers (t Jaarsma, Alphen a/d Rijn, Van Boetselaerstraat 8, Tel. 01720-92900. Betrouwbaar, coulant en punktueel met de kracht van een enorme organisatie. ECN laat geen dag verloren Door de grote aantallen koopt ECN gaan bij het opheffen van in voor de laagste prijzen. onverhoopte storingen. 't Voordeel is voor

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 8