[GenootschapKatwijk aast op Meerburgpand BOERDERIJ IN WOUBRUGGE UITGEBRAND OEKOMST HUIZEN DOESLAAN VOORALSNOG ONZEKER Noordwijkse politie installeert nieuwe korpschef Van den Bout -EGIOLEIDSE COURANT Oegstgeestse ambtenaren druk met de verhuizing Kruisverenigingen Leidschendam en Stompwijk samen jibrekers roven Perzische tapijten Wassenaar gaat verkeersproblemen bespreken met buurgemeenten te)1 KORTWEG DINSDAG 18 DECEMBER 1979 Katwijk Binnenkort zal de oude, tussen 1915 en 1920 door H. J. Jesses gebouwde, rederswoning aan de Voorstraat in Katwijk haar huidige bewoners kwijt raken. Met de start van de bouw voor een nieuw politiebureau, lijkt de laatste fase van de huisvesting van het politiecorps in het oude Meerburg- pand te zijn ingegaan. Lang zal de woning echter niet leeg blijven. Het Genootschap Oud Katwijk aast al op het moment dat een lang stil gehouden „droom" werkelijkheid kan wor den: het inrichten van het Meerburgpand als museum Oud Katwijk. Momenteel heeft het genootschap als werk- en expositieruimte, tevens ook depot voor de steeds sterker groeiende collectie, de „Oude Pastorie", Voorstraat 81 in gebruik. Maar de Oude Pas torie, die eigendom van de gemeente Katwijk is, hoort helaas bij het groepje, voor het oude Katwijk karakteristieke, gebou wen, dat voor de tweede stormvloedkering moet wijken. Bin nen het genootschap heeft nog enige tijd de gedachte rondgang gehad, om voor het behoud van de Oude Pastorie te pleiten. Maar volgens zowel de voorzitter van het genootschap de heer J. P. van Brakel, als voor de bewoner van het pand C. Varke- visser zal dat een vruchteloze poging worden, omdat zowel de gemeente Katwijk als Gedeputeerde Staten tot afbraak beslo ten hebben. Alle pogingen tot behoud van het gebouw zijn ge doemd te stranden en te verzanden, op de noodzakelijke aanleg van de dijk, die op grond van de Delta-wet, daar al gedeeltelijk verwezenlijkt is. Noordwijkerhout bouwt verder in plan Zeeburg Het tweede plandeel van de Noordwijkerhoutse woonwijk Zeeburg is gistermiddag officieel gestart. Met de eerste paal, die door burgemeester Bosma in de grond werd geslagen is uiteindelijk deze wat vertraagde fase aangevangen. De vertraging had te maken met de afgelopen slechte winter en de moeilijkheden met de bouwonderneming over de 100 premie-koopwoningen, die in deze fase gebouwd zullen worden. Het tweede plandeel omvat ongeveer 100 woningwetwoningen, 100 premie-koopwoningen en 26 vrije sectorwoningen. Met name de onderhandelingen rond de premiekoopwoningen heeft veel moeilijkheden ondervonden. De uiteindelijke prijzen van deze woningen variëren van 145.000,- tot 163.000,-. Kort geleden is de inschrijving voor deze woningen geopend. Vandaar dat het Genootschap al enige tijd toewerkt naar een gebouw, waar een permanente tentoonstelling opgezet kan worden. Van de kant van de gemeente zijn er toezeggingen ge daan. dat daar het oude politiebureau, nu nog als zodanig in funktie, voor ingericht kan gaan worden. Wanneer het Ge nootschap Oud Katwijk haar spullen daar kan gaan uitstallen is nog niet met zekerheid te zeggen. De bouw van het nieuwe politiebureau is daar voor een groot deel bepalend voor. Ver der zijn er nog wat probleempjes tussen het genootschap en de gemeente op te lossen onder andere over de beheersvorm, en het. vooral financieel, participeren van de gemeente. Toch heeft de voorzitter Van Brakel hoop dat binnen twee-en-een- half jaar de zaak nagenoeg rond is. In verband met de verbouwing van het Oegstgeestse raadhuis verhuizen de ambtenaren naar tijdelijke onderkomens elders in het dorp. De verhuizing van de afdelingen Algemene Zaken, Be volking en de Burgelijke Stand vond gisteren plaats. Zij worden ondergebracht in een noodgebouw aan de Endegeesterstraat- weg. De afdelingen Onderwijs en Voorlichting en de burgemeester en secretaris verhuisden reeds eerder naar het pand aan de Rijn- geesterweg 2. De afdeling Interne Zaken is gehuisvest aan het Wilhelminapark 25. Gedurende de hele verbouwperiode, die naar men verwacht ongeveer twee jaar in beslag zal nemen, blijven de ambtenaren op deze adressen gehuisvest. LEIDSCHENDAM In een gisteravond gehouden leden vergadering heeft het bestuur van de Leidschendamse Kruisvereniging meegedeeld dat besprekingen met het Wit- Gele Kruis Stompwijk zijn begonnen over de mogelijkhe den van een samengaan. Als eerste stap zal al vanaf 1 janu ari 1980 de dienstverlening in de weekeinden afwisselend door de Leidschendamse Kruisvereniging en door het Wit-Gele Kruis Stompwijk verzorgd worden voor de gehe le gemeente Leidschendam. De kwestie is urgent geworden omdat ten gevolge van de AWBZ-regeling de weekeind- diensten tussen Stompwijk en Zoeterwoude moesten worden beëindigd, verder is per 1 ok tober voor alle medewerkers van de kruisvereniging de CAO-kruiswerk en tuberculo sebestrijding van kracht ge worden. het bestuur heeft ver der een toelichting gegeven rond de problematiek van een kruisgebouw in Leidschen- dam-Zuid aan de hand van het overzicht waaruit vorige week uitvoerig door ons is gepubli ceerd. Met verbazing werd geconsta teerd dat ook de commissie voor sociale zaken en volksge zondheid heeft gemeend het zonder contact met de kruisve reniging te kunnen stellen. De ledenvergadering werd mee gedeeld dat althans burge meester en wethouders al heel lang wisten, dat de kruisvere niging twijfel had aan de doel matigheid van verhuizing van de Delflandstraat naar de Tol. Het huidige gebouw ligt mis schien wat excentrisch ten op zichte van zuid, aldus het be stuur. maar de Tol ligt ook ex centrisch wat mede bewezen is door het afwijzen van de Stichting Bejaardenwerk en de Stichting Kindercentra van de aangeboden ruimte, eveneens vanwege de slechte bereik baarheid. Over de onderhan delingspositie, die het bestuur, volgens b. en w. van Leid schendam. zou hebben nages treefd, zei de kruisvereniging dat de gemeente inhoudelijk niets geboden heeft zodat er ook niets te onderhandelen WOUBRUGGE De stallen en een hooiberg van een boerderij aan de Boddens Hosangweg in Wou- brugge zijn vannacht volledig uitgebrand. In het vuur kwamen vijf koeien om. De brand werd vanochtend om 4.30 uur ontdekt door de eige naar van de boerderij, de heer Bijl. Hij kon tegen het door de wind aangewakkerde vuur weining uitrichten. De snel ter plaat se zijnde vrijwillige brandweer van Woubrugge, gesteund door het Alphense brandweercorps, kon voorkomen dat het woon huis en een naast de stallen staande schuur uitbrandden. De oor zaak van de brand is nog onbekend. ,k genootschap Oud Katwijk is nu nog gehuisvest in de „Oude Pastorie" aan de Voorstraat, t pand is te klein en moet wijken voor de stormvloedkering. ZERSWOUDE Inbre- hebben vannacht de raad Perzische tapijten een meubelhandel in erswoude-dorp gestolen. De inbrekers hebben de voor deur ingetrapt om binnen te komen. Nog niet bekend is het aantal Perzische tapijten dat is gestolen en de waarde ervan. De inbraak werd vanochtend gemeld door een toevallige voorbijganger die de voordeur van de winkel open zag staan. WASSENAAR Het Wassenaarse gemeentebestuur wil binnenkort gesprekken voeren met de gemeenten Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg over een vermindering van de verkeersdruk in de eigen gemeente. Ook Rijkswaterstaat zal worden ingeschakeld om de verkeerslast te doen ver minderen. Dit zegde burgemeester mr. K. Staab gisteren toe tijdens de behandeling van de begrotig voor 1980. De verkeersproblematiek vormde gisteren een belangrijk onder deel van de begrotingsbehandeling. Wellicht onder druk van re cente acties van bewoners, pleitte me A. van Vuure (VVD) voor een snelle aanleg van s.w.4. Dit is de weg van Katwijk via Val kenburg naar de Haagsche Schouw. Ook zou men vast moeten houden aan de aanleg van de noordelijke randweg, die de pro vincie van het wegenplan wil schrappen. Het voornemen van een deel van de raad om een telegram over de aanleg van de s.w. 4 aan commissaris van de Koningin mr Vrolijk te sturen, werd niet uitgevoerd na de toezegging van de burgemeester om het overleg met buurgemeenten te starten. Andere suggesties om de verkeerslast te verminderen werden onder meer gedaan door het CDA. Zo pleitte drs H. Schelhaas voor de aanleg van een geluidswal langs de Rijksstraatweg, de aanleg van wonerven en een verbreding van rijksweg 4 De onderwijsproblemen van Wassenaar spitsen zich toe op de Europa-school. Deze school loopt met een onhutsende snelheid leeg. In 1978 waren er nog 112 leerlingen terwijl in september van dit jaar het aantal scholieren was gedaald tot 67. HAAG De Ne- landmacht zit om 128.000 uniformjassen, uit een offerte ministerie van aan de betrok- Nederlandse indu- heeft gevraagd. Een van die omvang in ijltempo, uiter- voor 1 oktober van volgend jaar, zijn PvdA-kamerleden heb- de bewindslieden ge- of de continuïteit in de door niet in gevaar omdat vervolgorders in wellicht ontbre- Van Eeke- heeft inmiddels geant- dat uitstel niet mogelijk idat de uniformjassen snel zijn, maar dat er de ko- de jaren zeker nog vervol- ers zullen komen. iang< voor leic D] ERDORP De jarenlange bestaande on- rheid voor de bewoners van de Doeslaan de toekomst van hun woningen - reeds in stelde de gemeenteraad voor de 15 in ge- ntelijke handen zijnde woningen een sane- sbesluit vast - zal nog wel even voortduren, werd duidelijk tijdens de gisteravond in de E zaal van het gemeentehuis gehouden ver- nde Tins van commissie Ruimtelijke Orde- Ties en Openbare Werken. De commissie die V rapport „Doeslaan, renoveren of saneren?" ,rak kon niet tot een eensluidend advies ko men. Wel beloofde wethouder J. Bezemer (PvdA), die zijn zieke collega A. H. Meerburg (CDA) verving, de vaart er in te zullen houden, maar erg 'overtuigend klonken zijn woorden niet. Er waren zowel voorstanders van renovatie (de raadsleden J. Gordijn (PPR) en F. Leijnse (PvdA) als van vervangende nieuwbouw (de raadsleden Th. Stuivenberg (VVD) en J. Tieken (CDA). Een onzekere factor bleek ook te zijn de vraag of het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening wel bereid zou zijn een renovatiesubsidie te verlenen. Pessimistisch in dit opzicht was het raadslid J. Tieken (CDA). „Wekken we geen valse hoop bij de bewoners?", zo vroeg hij zich a/. Een ander punt waarover geen duidelijkheid be staat was de vraag of de hele Doeslaan niet aan een opknapbeurt toe was. Met name het aan de overkant van de betrokken woningen gelegen in dustrieterrein zou volgens het raadslid Th. Stui venberg (VVD) in het onderzoek moeten worden betrokken. De bewoners zelf, in groten getale op gekomen, bleken grote bezwaren tegen de hoge huren van vervangende nieuwbouw, geschat op f 480.- per maand, te hebben. „Wij willen er wél blijven wonen", zo stelde de heer Van Oosten na mens de bewoners. De aanwezige eigenaren/bewo ners - vijf woningen zijn in particuliere handen - staan niet te springen om mee te werken aan reno vatie of nieuwbouwplannen, zo bleek uit de reac ties. Zij zullen evenals de huurders van de ge meentelijke woningen bij de verdere uitwerking van de plannen worden betrokken. Wethouder Be zemer herhaalde de reeds door het college gedane toezegging. De champignonkwekerij op het erf van de boerde rij van de familie Roest aan de Achthovenerweg 49 is van de baan. De commissie stelde met genoegen vast dat de aanvraag bleek te zijn ingetrokken. De commissie stond daarentegen sympathiek tegen over het verzoek van de heer B. A. Blok uit Lei den voor de vestiging van een dierenpension an nex trimsalon. De heer Blok nam ter plaatse de verplichting op zich de boerderij te restaureren. Voor lawaaioverlast wordt niet gevreesd omdat de hondenkennels aan de achterkant van de boerderij komen te liggen. erstzang in Wassenaar atho eeft afgefel hops iSENAAR In de Dorpskerk in Wassenaar vindt don- 'ag 20 december de traditionele kerstzangavond plaats, deze samenzang, die voor het eerst in 1959 werd georga- d, wordt meegewerkt door de muziekvereniging Ex it sr or en het koor 'Wassenaar Vocaliter'. de eerste kerètzangavond werd door vijf koren meege- ct. In de loop der jaren verminderde het aantal koren en hun plaats ingenomen door de plaatselijke kerkkoren, itiegetrouw wordt ook déze avond door de burgemeester end. Pastoor Oomens van de Sint Willibrordparochie zal kort woord van bezinning spreken en Dominee van de ip van de Gereformeerde kerk in Wassenaar-Zuid verzorgt ihriftlezingen. De zangavond begint om 20.00 uur. bara R.. d.v. Alferink, R„ en: de Haas, M. G. M.; Marieke J. H.. d.v. van der Burg, A. J. P., en: van der Zwel, J. H. Gehuwd: Verbeek. G. A. N.. en: Ou- werkerk, N. J.; Nederpelt, P. P. J.. en: Huigen, J. E.; Kruit. D., en: van den Berg, A. P. C. T.. Vliem, S.. en: de Haan. H.; Kragt, F. J.. en: van Straa- len, H. C., Thelen, A. A.. en: Filippo, WASSENAAR De Wasse naars e Lionsclub biedt de plaatselijke katholieke bejaar denvereniging op woensdag 19 december een kerstviering aan. De avond wordt gehou den in het Sint Jeroenhuis. Aan de bijeenkomst wordt meegewerkt door het koor van het Adelbertcollege. De mu ziek wordt verzorgd door de familie Wielinga en de heer van der Meulen zal een Was senaars kerstverhaal voordra gen. De kerstviering begint om 19.30 uur. NOORDWIJKERHOUT De IJsclub Noordwijkerhout organiseert als voorproefje op zaterdag 22 december een bus tocht voor de jeugd naar de Leidse Ijsbaan. Om 09.00 uur vertrekt een toeringcar vanaf de Witte Kerk in Noordwij kerhout. Deelnamekosten zijn 5 gulden en 7,50 gulden voor niet-leden. Schaatsliefhebbers kunnen zich opgeven bij de LISSE In de Mariakerk aan de Lissese Nassaustraat wordt zondag 23 december een kerstsamenzang gehouden. De dames-, heren- en jongerenko ren zullen muzikale medewer king verlenen aan de viering die om 17.00 uur begint. LISSE De stichting Dienst verlening Bejaarden houdt de kerstdagen in samenwerking met bejaardenbonden en Lis sese jongerensociëteiten Kerst- Inn's in het Dienstencentrum aan de Berkhoutlaan. Op ker stavond is er vanaf 19.00 uur een bijeenkomst met muzikale medewerking met het duo Ab en Cees Molenaar. Eerste en tweede kerstdag is het Dien stencentrum vanaf 11.00 uur geopend. Op 25 december is er om 20.30 uur een optreden van de zanger/gitarist Jan van Rhenen. NOORDWIJK Met de komst van hoofdinspecteur H. A. van den Bout heeft het politiekorps van de badplaats weer een kapitein op de brug. In tegen woordigheid van talrijke autoriteiten vond gistermiddag in de raadzaal de installatie van de nieuwe korpschef plaats. Burgemeester mr. J. M. Bonnike gaf in zijn installatierede z'n visie op de tegen woordige maatschappij met haar tegen stellingen en het functioneren daarin van het politieapparaat. In deze samenleving telt het gezag niet zwaar, maar het kan toch niet gemist worden, stelde de burge meester. De politie vervult daarbij de be langrijke rol van scheidsrechter. „Een goede scheidsrechter", aldus de Noord wijkse burgemeester, „fluit het spel niet dood, maar laat het ook niet uit de hand lopen". „Daarbij betracht hij de gulden middenweg met takt en wijsheid". In zijn toespraak releveerde burgemeester mr. Bonnike de carrière van hoofdinspec teur Van den Bout. „Uw ervaring is we reldwijd vijf jaar bij de Koninklijke Mari ne en langdurig: meer dan dertig jaar bij de politie. De burgemeester schetste zijn nieuwe korpschef als een self-made man, die zijn politieloopbaan van onder af was begonnen en zichzelf tot zijn huidige functie had opgewerkt. „U krijgt thans een gemeente met 23000 inwoners, 13 kilometer kust en 3700 hectare oppervlak te", een badplaats waar zomers anderhalf miljoen overnachtingen geboekt worden en die de belangstelling heeft van een niet te tellen aantal dagjesmensen en nacht clubbezoekers. Als korpschef hebt u 55 man onder u. plus een korps van circa dertig reservisten, en ook nog twee hon den". De installatie-ceremonie bestond uit het bevestigen van de „gouden gesp" op de uniform van de korpschef. Mr. Bonnike verrichte het karwei op ambachtelijke wijze, met naald en draad. Hoofdinspecteur De Jong uit Katwijk voerde het woord namens de vergadering van politiechefs uit Zuid-Holland en Zee landen tevens als „de buurman". De Kat- wijKse korpschef maakte gewag van een gezonde rivaliteit tussen beide gemeenten. „Katwijk kan slechts groeien ten koste van Noordwijk, maar als Katwijker zeg je dat Noordwijk die grond toch niet nodig heeft". De Jong hield zijn collega voor, dat deze te maken zou krijgen met andere problemen. Geen files deze keer, maar met mensen, die de bloemetjes buiten ko men zetten. „Ik ben toch wel blij dat kat wijk die belangstelling niet heeft".

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 7