Derecrea tieve stad: samen leving van de toekomst Sterren Open Kerk in discussie over veelvormigheid in de kerk Paus: Theologie moet voor problemen van mensen openstaan PRIMA FEESTKLEDING HELEMAAL BEDOELD VOOR JOU. EN ZO BEN JIJ DIT JAAR DE KERST-STER. KORTE METTEN Éénderde van afgestudeerden theologische hogescholen wordt priestef' ADVERTEREN DOET VERKOPEN! NIEUWE OPVA TTINGEN MOETEN VERKOMMERDESTAD OPNIEUWOPBOUWEN DEN HAAG Het ziet er met de samenleving in de „Verkommerde" steden niet zo best uit. Zwart-wit geschetst zijn de meeste binnenste den al jaren aan het uitwonen; deels zijn zij afgebroken, of zijn de nog af te breken grote hoeveelheid huizen dichtgetimmerd. Wat er nog aan redelijke binnenstad is overge bleven wordt bedreigd door het snelverkeer. Er is, naar velen zeg gen, niet meer gewoon te leven. Met de na-oorlogse (buiten)wijken is het inzoverre al niet beter ge steld, dat zij op een andere manier nauwelijks meer leefbaar zijn. Het zijn vaak ingeslapen wijken, waar praktisch niets te doen is. Ook daar bedreigt het snelverkeer het - zeker voor de jongeren al te - rus tig en zelfs ingeslapen leefklimaat. Om het beeld af te ronden: de hoogbouw - torenflats, honderden aaneengebouwde eta gewoningen - hebben hun tijd al lang ge had. De vraag is sinds enige weken zelfs heel urgent geworden, of zij niet moeten worden afgebroken, althans een groot aan tal ervan. Staatssecretaris Brokx van Volkshuisvesting heeft zelfs al zijn voor keur uitgesproken voor de afbraak van een aantal niet meer leefbare flatgebouwen. Hier en daar is men er zelfs al mee begon nen. Een zwart-wit tekening van de situatie in Nederland. Volgens het boek ,,De recreatie ve stad" toch niet zo'n zwart-wit beeld, als een buitenstaander zou denken. Want waarom zijn de binnensteden in de jaren zestig, en ook daarna nog leeggelopen. Waarom ontstond de trek naar het platte land? Omdat de stedeling (maar dan wel de stedeling, die het kon betalen) er in een goed en gezond leefklimaat wilde wonen. Ook de overheid heeft daaraan bijgedragen. Want in dezelfde periode propageerde zij de spreiding van de woningbouw, wees zij verschillende gebieden aan als opvang voor onder meer de Randstad Holland. De Rand stad dreigde immers, aldus de overheid en andere toenmalige deskundigen, overbe volkt te geraken. Daarom een verhuizing op betrekkelijk grote schaal, met daarbij ook de overplaatsing van werkgelegenheid. Industrieën, die wilden mee verhuizen, konden daarbij rekenen op subsidie van de rijksoverheid. Andere randstadbewoners bleven werken, waar zij oorspronkelijk werk hadden gevonden, gingen lekker bui ten wonen en namen een confotabele auto, om de afstand zo gemakkelijk mogelijk te overbruggen. De cirkel - de vicieuze cirkel - was gesloten. Overplaatsing van een deel van de Randstadbewoners naar elders, ver huizing van anderen, maar blijven werken in de vroegere omgeving, meer auto's, meer snelwegen, meer snelverkeer naar de ste den. verval van de binnensteden door ver huizing, verkrotting en verkeerslawaai.... In de jaren zestig werd daartegen al door mensen als wijlen de bekende architect Ba- kema, hoogleraar aan de TH-Delft, in het openbaar gewaarschuwd. Hij vreesde toen al het verval van de steden en projecteerde speelse nieuwbouwwoningen en -wijken, die heden ten dage langzamerhand ge meengoed worden. Speels en recreatief, al dus Bakema en de zijnen, dat is het beeld van de toekomst. De afdeling Bouwkunde van de TH-Delft heeft daartoe enorm bijge dragen. Het keerpunt in de voor Nederland bijna ongeremde grootschalige verhuizing kwam een aantal jaren geleden. De provincies Utrecht en Gelderland sloegen na enkele onderzoekingen alarm over de vreesachtige realiteit, dat er een tweede Randstad dreig de te ontstaan in gebieden, die van oor sprong juist bestemd waren voor de bin nenlandse recreatie. Intussen waren tal van binnensteden al hard op weg te ontvolken en vervolgens te verpauperen. Gelukkig kreeg een aantal jonge stedebouwkundigen en architecten geleidelijk kans om hun nieuwe ideeën uit te voeren. In het begin sporadisch, geleide- lijk-aan op wat grotere schaal, zoals overal in Nederland al is waar ter nemen. De weg- terug naar de (verbeterde) stad komt op gang, in tal van binnensteden wordt gewerkt aan een hersteld woon-, recrea- trie-, en winkelklimaat. De naoorlogse bui tenwijken worden aantrekkelijker gemaakt op soms verrassende manier. Maar vooral: de toekomstige bewoners krijgen steeds meer inbreng in de te bouwen huizen. Het proces is eindelijk in bredere kring op gang gekomen. De resultaten van dat groeiproces zijn van daag aan de orde gekomen op een congres in Artis, Amsterdam, dat onder auspiciën van het ministerie van Cultuur. Recreatie en Maatschappelijk Werk discussieerde over „De recreatieve stad". Dit aan de hand van een rapport, dat is uitgegroeid tot een fraai uitgevoerd boekwerk, uitgegeven door de Staatsuitgeverij in Den Haag. Aan trekkelijke tekeningen en foto's bewijzen hoe het niet (meer moet, hoe het al bij stukjes en beetjes gaat en hoe het in de toe komst moet worden in grote leefgemeen schappen, waarin werk, wonen, ontspanm- ning en educatie hand in hand kunnen gaan. De tekst komt niet steeds overeen met de werkelijkheid of met de bedoelingen van foto of tekening. Maar daarover kon het congres van deskundigen veel beter oorde len. De samenstellers van de studie - mede werkers van CRM, Adviesbureau Arnhem, Bureau voor Stedebouw ir. F. J. Zandvoort bv te Hendrik Ido Ambacht. Amsterdam en Amersfoort en Bureau Goudappel en Cof- feng - konden daarbij hun bijdragen zo uit gebreid mogelijk toelichten. En dit aan de hand van hun slotwoord in de studie-in- boekvorm: „in de laatste tijd worden reeds hier en daar aanzetten zichtbaar van een herontdekking van de stad: een aarzelende terugkeer naar de oude centra, stadsver nieuwing, het bouwen in hogere dichteen- heden, de instelling van voetgangversgebie- den en dergelijke Het gezag en de manier waarop binnen de kerk macht tot uitdrukking komt, zijn de voornaamste blokkades voor een veelvor mige kerk. Dit zei dr. A. Vermeulen, studiesecretaris van de roomskatholieke kerkprovincie in Neder land, op de nationale bij eenkomst van de landelijke beweging Open Kerk te Utrecht. De bijeenkomst (met als the ma „Intussen doorgaan met kerk-zijn") werd gehouden in het perspectief van de bijzon dere synode van de Neder landse bisschoppen, die 14 ja nuari in Rome onder voorzit terschap van de paus begint. Dr. Vermeulen vroeg zich af of het visioen van een pluri forme kerk, dat men op het Pastoraal Concilie van de Ne derlandse kerkprovincie (19681970) had. was gereali seerd. Hij noemde de veron derstelling daarvan onjuist, namelijk dat er écn vaststaan de geloofsinhoud zou zijn. waaraan men verschillende vormen kan geven. Wij moe ten het geloof zelf opnieuw ontdekken, aldus dr. Vermeu len. en dat is te zien in de wij ze waarop we daaraan in ons leven en in de samenleving gestalte geven. De veelvormigheid in de kerk gaat gepaard met onzeker heid, zei dr. W. Berger, lector pastoraalpsychologie aan de katholieke universiteit te Nij megen. Hij baseerde zich op de enquête „Opnieuw God in Nederland", van De Tijd en de KRO. Als gelovigen zijn we dubbel onzeker, aldus Ber ger. omdat we meer autoritair zijn dan ongelovigen. Wij hebben nog niet geleerd om met de problemen van onze kerheid om te gaan. omdat we niet nieuwsgierig zijn naar de werkelijkheid, maar snel een oplossing in de vorm van een getuigenis aanbieden. De gelovigen moeten leren twee talen te spreken, zei dr. Berger. Een beschrijvende, als antwoord op de langzaam ge wekte nieuwsgierigheid, en een aansporende, die tege moet komt aan onze verlan gens. We zijn nog te veel één- talig en dus autoritair. De re ligieuze taal staat geen verifi catie toe en is niet nieuwsgie rig. „We weten het immers". Dit leerproces zal leiden tot paradoxen. Dr. Berger noem de onder meer gelovige nieuwsgierigheid en nuchtere inspiratie. Dr. L. Laeyendecker. socio loog te Nijmegen, wees op het gevaar dat een onverdeelde keuze vóóraf voor de arbei ders ten koste gaat van de gastarbeiders. Aan de hand van het FNV-programma leg de hij de tegenstelling arbei ders-gastarbeiders uit. ..Als de gastarbeiders vertrekken, is er niemand meer voor het vuile werk. Dus de bedrijven gaan over de kop met als ge volg werkloosheid voor FNV- leden". Vanuit de basisbewe ging werd hiertegen protest aangetekend. Fred Keesen verwees naar stukken van het Pastoraal Concilie uit de jaren 19681970, waarin het har moniemodel lussen werk gevers en werknemers nog werd aangeprezen. Op basis van een maatschappij-analyse moeten we tot een politieke keuze komen, zei hij. Dr. Laeyendecker meende, dat in die visie te weinig oog was voor de bedre.ging die de veranderingen binnen de kerk voor vele gelovigen vor men. Wanneer men daar niet op let, komt men te snel tot een veroordeling van ande ren, meende hij. Ongeveer éénderde van de studenten die in de jaren 1967 tot 1978 afstudeerden aan de roomskatholieke theologische hogescholen in Amsterdam, Utrecht, Til burg en Heerlen, is priester geworden. Dat blijkt uit een onderzoek, dat de vier hogescholen onder hun af gestudeerden hebben gehou den. Van de 637 namen er 455 aan de enquête deel. De uitkomsten van het onder zoek werden bekendgemaakt in een uitzending van de regi onale omroep Zuid door de rector van de Heerlense hoge school, prof. R. van Rossum. Theologie is nooit een privé-aangele- genheid van een specialist in een ivo ren toren. Zij moet de mensen van onze tijd dienen en hun verlangen naar waarheid, recht en gerechtigheid vervullen, aldus paus Johannes Pau- lus II bij zijn bezoek dezer dagen aan de pauselijke Grckoriana-universiteit in Rome. Moderne theologie moet openstaan voor de problemen van de mensen. Theolo gisch denken en zielzorg weerspreken elkaar niet, aldus de paus tot tweedui zend studenten uit tachtig landen. De theologie moet naar de mening van de paus altijd in gesprek blijven met de wetenschappen en geestelijke stromin gen. Een kritische zin is zijns inziens daarbij onontbeerlijk, om bepaalde filo sofische of wetenschappelijke ideeën naar waarde te kunnen schatten. Hij wees in dit verband naar gesloten we tenschappelijke systemen, die een rede lijke interpretatie van het woord Gods onmogelijk maken. Het is nodig, aldus de paus, dat elke stu dent een scherp onderscheidingsvermo gen ontwikkelt. De paus pleitte daarom voor een solide theologische studie, zodat de theoloog zich kan baseren op de rijk dom die verborgen is in het woord Gods. Onder die voorwaarden kan het, naar het Johannes Paulus II voorkomt, tot een creatieve uitwisseling tussen theolo gie en de wetenschap komen. Kijk. UIl^bUAta 16 ucotMbhH iy/9 PAIjUN, Paus Johannes Paulus II heeft Zich bereid verklaard de republiek Haiti te bezoe ken. Bij de ontvangst van de nieuwe ambassadeur van het land bij de Heilige Stoel, Jean Claude André zei de paus, dat hij twee keer een uitnodiging heeft gekregen. Hij zei alles te doen om zijn plan uit te voeren. De bevolking van Haiti, ongeveer 3,5 miljoen mensen, is overwegend rooms-katholiek. De Japan se bisschoppen hebben de paus uitgenodigd volgend jaar aan hun conferentie deel te nemen. Naar ver luidt heeft de paus ook daartoe zijn bereidheid ken baar gemaakt. Vier katholieke vrouwenor ganisaties hebben de verkla ring onderstreept, die het da gelijks bestuur van de Stich ting Nederlandse Vrouwelijke Religieuzen (SNVR) heeft af gelegd in verband met het niet benoemen van een vrouw als deelnemer aan de bijzondere synode van de Ne derlandse bisschoppen. Het gaat om de Katholieke Platte landsvrouwen, het Katholiek Vrouwen Dispuut, het Katho liek Vrouwengilde en de Vrouwenbeweging NKV. Zij zijn het met de SNVR eens, dat door het aanwijzen van twee mannen als synodele den—religieuzen opnieuw een kans verloren is gegaan om de vrouwen meer recht streeks te betrekken bij de ontwikkelingen in de kerk. Door deze handelwijze wordt, aldus de vrouwenorganisaties, de overtuiging versterkt, dat deelname van zoveel mogelijk gelovigen aan de beleidsvor ming in kerkelijke aanga genheden niet tot het voorj men van de kerkelijke leidj behoort. De eerste nieuwe kathof ke bisschop in China sin: 1964 wordt vrijdag in de thedraal van Peking geef sacreerd, aldus het persj reau Nieuw China. De ding van de betreffende I schop Michael Fu TiesJ, zou worden verricht drie bisschoppen van I Chinese katholieke kef Mgr. Fu is in juli gekoi tot opvolger van wijlen lp schop Joseph Yao Guang C tijdens een bijeenkomst t de "Patriottische Katho ke Bond". Rome heeft ;si verkiezing van Fu afgefag zen, omdat een bisschops noeming een zaak is van er(j paus. China en de Heil or Stoel onderhouden sinds jaren vijftig geen betïj kingen meer. Zijn school scoort in het on derzoek het hoogst: 57 procent van de ondervraagden is priester. Voor Utrecht, Am sterdam en Tilburg liggen deze percentages op respectie velijk 37, 27 en 25 procent. Volgens prof. Van Rossum kan het onderzoek goede diensten bewijzen aan de Ne derlandse bisschoppen tijdens de komende bijzondere syno de in Rome, als de priestero pleiding ter sprake komt. Van Rossum zei erg gelukkig te zijn met het resultaat van het onderzoek op zijn school. Deze wordt niet erkend door bisschop Gijsen, die een apart seminarie heeft opgericht in Rolduo-Kerkrade. Uit het onderzoek, waaraan niet is meegedaan door de ka tholieke universiteit in Nijme gen, blijkt verder, dat 46 pro cent van de afgestudeerden gehuwd is. Voor Heerlen ligt dit percentage op 26. Het aan tal vrouwelijke afgestudeer den is hier met één procent het laagst. Utrecht notei elf procent vrouwelijke af studeerden, Amsterdam en Tilburg twee. Met uita dering van Tilburg is wall maatschappelijke afkomst I treft, het arbeidersmilieu J delijk ondervertegenwJ digd. Van de in Heerlen afges deerden was 78 procent tevP®^ den over de opleiding, in 1 e burg zeventig, in AmsterdJ 64 en in Utrecht zestig cent. De feestdagen instappen in zo'n Prima ruiten hemd met daarop deze streepjurkje met tricot broek. prachtige velours pullover. In o.a. cassis In rood/petrol, cyclaam/zwart en marine. Mt. 116 (29.-) en paars/zwart. t/m 176 (39.-). V.a. Mt. 152 t/m 170. Q^" Corduroy broek van Schuttersveld. Met of zonder bandplooi. In alle najaars kleuren. Mt. 116 (55.-) t/m 176 (66. V.a. OO."" PEEK CLOPPENBURG. GEWELDIGE MODE, GEZELLIGE SFEER Kerst komt! Vandaar dit feestelijke Leuke satijnen pofbroek met pakje. De blouse is wit De satijnen prachtig bijpassend jurkje van pofbroek is paars. Mt 92 (51.-) t/m katoen. In paars. Mt 104 (57.-) 134 (72.-).V.a.g J t/m 140 (75.-). V.a. PEEK CLOPPENBURG. GEWELDIGE MODE, GEZELLIGE SF

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 6