LaVin ^eids college blijft zich inzetten foor woningbouw in Leeuwenhoek Politiehonden maken entree in het Leidse politiekorps Stormachtig spel van TIG Leidse raad van harte akkoord met herhuisvesting buitenlanders in Leiden-Noord Zeker weten! *JA EERSTE INDRUK GEVAREN-ANALYSE MUZIEK VAN EARTH EN FIRE NIETS VERANDERD IDEN Overleden: M. Pelt. gebr. aprtl 1901. gehuwd geweest met J. Üuse; E. J. van der Linden, geb. 14 Itember 1890. gehuwd geweest F. J. van Egmond; B W. Have- b, geb. 25 november 1908, man; .van Welzen. geb. 3 december 19. man; J. Kuperus. geb. 5 mei V. man; P. C. Bargon. geb. 7 de- nber 1978. man; H. E. G. Sloot- iH, geb. 2 augustus 1925. man; C. Hoogewoonink. geb. 4 januari vrouw; C. M. van der Meer, I. 30 november 1979, vrouw; T. de IS. geb. 12 augustus 1906, man; E. Bom. geb. 9 juni 1917, man; M. pwee. geb. 21 mei 1891, gehuwd leest met D. J. de Haas; H. Bou- geb. 9 juni 1906, man; J. W. kr, geb. 8 september 1925, man; Een van de Leidse politiehonden met begeleider. LEIDEN De Leidse politie wordt met ingang van 1 januari uitgebreid. Drie nieuwe zielen gaan het korps versterken en wellicht kunnen zij dienst doen ter ver vanging van één of meerdere conventionele uitvoer ders van de gerechtelijke macht. De nieuwe aanwinst is niet te herkennen aan politiepet of 'onopvallende' regenjas met gleuf hoed, maar aan een vacht en een staart. De nieuwkomers zijn namelijk drie Mechelse herders. De dieren zijn alle in bezit van een certificaat van de Koninklijke Nederlandse Politiehonden Vere niging en een diploma voor surveillancehond. De nieuwkomers zijn dus niet de eerste de beste. Ze kun nen welhaast omschreven worden als volwaardige politiea genten bij wie slechts de pet niet past. De dieren worden ingezet ter ondersteuning of bescherming bij surveillances te voet of per fiets. Voor het drietal is inmiddels een nieu we auto aangeschaft (bestelmodel). Adjudant C. Frederiks, die de leiding over de hondenbrigade heeft, verwacht dat de 'hondenwagen' zo'n begrip zal worden dat eventuele boosdoeners al op de vlucht slaan als het voertuig naderbij komt. Want de doorsnee boosdoener heeft meer angst voor een politiehond dan voor een agent. Ter gelegenheid van de recente uitbreiding van het korps heeft een deel van het politiebureau een kleine verande ring ondergaan. Drie vooroorlogse cellen zijn omgebouwd tot tijdelijke verblijfplaats voor de viervoeters. Natuurlijk niet zo'n aardig onderkomen voor de met certificaat en di ploma voorziene versterking van de Hermandad. Gelukkig zullen de dieren van deze stulp slechts een spaarzaam ge bruik maken. Zodra ze geen dienst hebben gaan ze mee met de collega/baas naar huis Drie agenten hebben daartoe in hun tuin een kennel gebouwd. Voor de functie van „baas" heeft onlangs een sollicitatieprocedure plaats gehad binnen het Leidse politiekorps. De drie hiervoor aangeno men agenten zijn al geruime tijd bezig om een echte 'baas' voor het dier te worden en er voor te zorgen dat hij slechts naar zijn bevelen luistert. Het is dus noodzakelijk dat de 'baas' steeds meegaat als de hond ergens wordt ingezet. De honden blijven echter eigendom van de gemeentepolitie. Bij calamiteiten beslist hoofdinspecteur La Rivièra of de inspecteur van dienst, of er van de politionele dienst van de viervoeters gebruik gemaakt wordt. De hondenbrigade is nieuw voor Leiden, maar niet voor Nederland. Den Haag bijvoorbeeld hoopt binnenkort het 75-jarig bestaan van deze brigade te vieren. Voorlopig wordt in Leiden volstaan met de drie Mechelse herders. Het is echter wel de bedoeling dat alle zeven eenheden van het korps een 'eigenhond krijgen. Alleen zal dat voorlopig nog toekomstmuziek blijven. LEIDSE COURANT 1ste ie v IIDEN Het Lefdse college van b en w zich blijven inzetten voor woningbouw het omstreden stadsdeel de Leeuwen- :k, een terrein waar het Academisch Zie- ihuis Leiden (AZL) en de Rijksunivcrsi- ve[ t Leiden (RUL) een groot aantal niet ge- 'ei« >1 gevaarloze laboratoria hebben gecon- 1 itreerd. Die indruk heeft wethouder H. n- Dam (financiën) na het lezen van het 'mtI warenonderzoek rond de risico-aspecten ;er or de gezondheid van toekomstige Leeu- 10AU' nhoekbewoners. A« ji Dam. die met vertegenwoordigers van de L en het AZL in een speciaal ingestelde ruc'omissie het onderzoek vanaf mei begeleid ebb ft, zegt dat het een politieke keuze wordt Het bepaalt of er wel of niet in de Leeuwen- de o,k gebouwd zal worden. Van Dam; „Als be- 1 ürder worstel je met de vraag in welke mate L' isico's in een woonomgeving kunt accepte- In de Leeuwenhoek zullen de bewoners luijl jig aan bepaalde risico's blootstaan. Als r 's n komen risicoloos wil leven, dan kun men e W| irtaan overal maar beter van woningbouw ;koz jen £)e problematiek rond de Leeuwenhoek d n] g daarom niet te geïsoleerd worden beke- Verdeeldheid Van Dam ontkent echter niet, zo bleek gister ochtend tijdens een persconferentie op het Gor- laeuslaboratorium (centraal in de Leeuwen hoek), dat er door de gemeente, universiteit en ziekenhuis uitvoerig over de consequenties van de gevaren-analyse gesproken zal moeten wor den. Zoals bekend heerst binnen dit trio onder linge verdeeldheid over de uiteindelijke be stemming van de 40 ha grond op het Leeuwen hoek-terrein. Tot nog toe is de grond van het Rijk en geen van de touwtrekkende partijen kan men met zekerheid stellen wie er ooit de bezitter van zal worden. Zeker is in ieder geval, dat mocht de Leeuwenhoek in de verre toe komst tot woonoord (met 2500 nieuwe wonin gen) worden ingericht, er van diverse kanten maatregelen getroffen moeten worden om de risico's voor de bevolking en laboratoriumper- soneel zo klein mogelijk te maken. Een enorm scala van veiligheidsvoorschriften zal dan uit gevoerd dienen te worden en ook aan de hoogte en de omvang van de bebouwing zullen strenge eisen worden gesteld. De laboratoria van de RUL en het AZL zijn thans voor iedereen mak kelijk toegankelijk. In principe zou men ook nu al het hele laboratorium-complex hermetisch moeten afsluiten om te voorkomen dat er door toedoen van kinderen of vandalen ongelukken gebeuren. Bij eventuele woningbouw wordt die noodzaak nog groter. Omdat het hermetisch af grendelen van het laboratoriumcomplex prak tisch niet uitvoerbaar zal zijn, zal er een be trouwbaar bewakingssysteem moeten worden ontworpen. Een maatregel die op zich nu niet bepaald bij de eventuele Leeuwenhoekers en laboratoriumwerkers uitnodigend zal overko- Ontevreden Van gemeentezijde zou men naar verluidt niet helemaal tevreden zijn met de uitslag van het gevarenonderzoek, dat door het Enschedese ad viesbureau AVIV binnen een periode van acht maanden werd uitgevoerd. Wethouder C. Waal (ruimtelijke ordening) had van de AVIV meer concrete cijfers op tafel willen zien over de be bouwingsafstanden tussen laboratoria en wo ningen. De kennis over grenzen en zoneringen is bij het ontwerpen van bepaalde bouwplannen van eminent belang. AVIV-directeur ir. R. Geerts merkte hier gisteren over op, dat de aard van de risico's in de Leeuwenhoek niet te bestrijden zou zijn met het aangeven van be grenzingen. Geerts zei verder dat een en ander overigens niet expliciet aan zijn bureau was op gedragen. De AVIV-ingenieur vond dat het on derzoek erin is geslaagd zoveel mogelijk inzicht te verschaffen in de totale Leeuwenhoek-mate rie. Ondanks het feit. dat zijn bureau geen har de uitspraken doet en niets van dwingende aafd aan de opdrachtgevers (gemeente, RUL en AZL) oplegt, is uit het onderzoek zonder meer te begrijpen dat de gezondheidsrisico's hun ge volgen voor de woningbouw zullen hebben. Met de hulp van de gevarenanalyse moet men in staat zijn de geschetste problematiek open te breken, is de mening van het AVIV-team. Geerts: „Door de controleerbaarheid van de ge gevens in het onderzoek kan er door niemand misbruik van worden gemaakt. Het zou mij dan ook bijvoorbeeld verbazen als er op grond van het onderzoek geen maatregelen getroffen zou den worden. We zullen vanuit Enschede zeker met belangstelling volgen wat men in Leiden met ons onderzoek gaat doen." DINSDAG 18 DECEMBER 1979 PAGINA 5 LEIDEN Terwijl windkracht tien achter de coulissen de Parijse woning van mevrouw Darvet-Stuart, hoofdfi guur uit „De kinderen van Eduard", naar veel noordelijker streken deed afdrijven, lieten de spelers en speelsters van toneelgroep Tot Ie ders Genoegen het op het toneel van de Leid se Schouwburg stor men door hun bruisen de toneelspel. Natuurlijk was er gistera vond hier en daar wel een vlekje, een moment dat ie mand even zijn tekst niet meer wist, een deur die te veel klemde of een iets te vroeg ingezette claus, maar wie die kleine oneffenheden even kon wegdenken, moet gisteren een heerlijke avond gehad hebben. Denise Darvet-Stuart, een intelligente vrouw, heeft haar drie kinderen altijd wijs gemaakt dat hun vader, Eduard, overle*.y* is. Als twee van de drie willen trouwen, moet Denise be kennen dat zij alledrie van een andere vader zijn en zij zelf ongetrouwd. Denise trommelt de drie mannen op om er één tot echtgenoot te kiezen, maar besluit uitein delijk de Eduard-mythe op nieuw in het leven te roe pen. Al moeite om niet. De a.s. schoonmoeder van Deni ses kinderen blijkt in het ge heel niet degeen die zij is. Het portret van Eduard valt en nu definitief met een doffe klap op de vloer. U begrijpt, veel verwikke lingen die alle aanleiding ga ven tot plezier en jolijt. Tig had er duidelijk zin in en gaf hiertoe ook alle kans, zo dat er, met name vlak voor de pauze, naar hartelust ge lachen kon worden. Verheugend was het te zien, dat de spelprestaties op alle niveaus van de tableau de la troupe goed waren. Dus niet alleen de ouderen stonden hun mannetje en vrouwtje, ook de jeugd-afdeling deed het voortreffelijk en... onge dwongen. Het was duidelijk dat juist die ongedwongen heid de oudere garde op zijn beurt kon inspireren. Zoiets geeft hoop voor de toekomst, met name van het ouderwet se, tekst-amateurtoneel. PAUL VAN DER PLANK Gebotteld in Frankrijk voor Bottelo B.V.-Schiedam. swerkzaamheden van de Ne- hem dient over te nemen. Dr. A. J. Verhage, voorzitter van de structuurcommissie bloembollensector van de Ne- hem, heeft dit gisteren meege deeld in de jaarvergadering van de Koninklijke Algemene Vereniging voor Bloembollen cultuur KAVB in Hillegom. Hij is erelid van deze vereni ging en oud-president van de Rabobank. Dr. Verhage zag voor de bloembollenbranche een goede toekomst, op voorwaarde dat deze op een viertal gebieden besluiten neemt en deze in de jaren tachtig uitvoert. De mar keting zal fundamenteel ver sterkt moeten worden volgens het patroon, dat bij wijze van experiment al op de Ameri kaanse markt wordt toegepast en dat volgens dr. Verhage al vruchten begint af te werpen. Mede ter ondersteuning van een goede marketing zal een kwaliteitssysteem ingevoerd moeten worden. Het interven tiesysteem zal moeten worden verbeterd om stabiliteit in het vak te brengen. Het organisa tiewezen in de sector dient doelmatiger te worden. Dr. Verhage drong ook aan op een intensere vorm van sa menwerking tussen de onder nemingen, op het gebied van de teelt zowel als van de ex- port. LEIDEN Spannend was het wel, het optreden van Earth and Fire, gisteravond in de Stadsgehoorzaal. Niet echter de muziek. Die kan zo langzamerhand wel als gesneden koek worden beschouwd. Nee, echt spannend was dit keer de le deren outfit van zangeres Jerney Kaagman. Een strak om het lijf gespannen groen leren jumpsuit met laag decolleté en met daarop een soms even openvallend jack, hield er ge ruime tijd de spanning in bij de vele met fototoestellen ge tooide mannelijke liefhebbers. En toen uiteindelijk tegen het eind van de avond ook het jack uitging was het natuurlijk helemaal feest. Echter met dit ver maak moesten sommigen het verder doen, want de muziek van de groep werd eigenlijk al snel vervelend. Behalve wat nieuwe nummers werden ook een aantal oude successen van stal ge haald en uiteraard werd hun nummer één succes van onze hit parade „Weekend" niet overgeslagen. Toch bleek de groep voor de vele fotograferende fans een groot succes, want Earth and Fire werd na afloop met veel gefluit en geklap nog een keer te ruggeroepen. S.v.L. LEIDEN Met voorbijgaan aan de bezwaren die hiertegen leven binnen de wijk, is de gemeente raad gisteravond zonder hoofde lijke stemming akkoord gegaan met het voorstel om enkele pan den in Leiden-Noord op te knap pen ten behoeve van huisvesting van buitenlandse werknemers. Hoewel hij stelde geen bezwaar te hebben tegen het voorstel op zich, drong het CPN-raadslid D. Hoe ven er bij het college op aan de zaak nog eens door te spreken met het wijkcomité in Leiden- Noord, om toch vooral te voorko men dat er onoverbrugbare weer standen tegen de huisvesting van de buitenlanders in Leiden-Noord zullen ontstaan, hetgeen racisme in de wijk in de hand zou werken. Wethouder C. Waal stelde hiervoor wei nig te voelen. Hij vreesde dat de gemeente in dat geval twijfel zou zaaien over de door haar gekozen beleidslijn inzake her huisvesting van de buitenlanders die na dat hun pensions waren gesloten, hun toe vlucht hebben gezocht in de moskee in de Morspoortkazerne uit protest tegen even tuele huisvesting in het woonoord aan de Leiderdorpse Beukenschans. Ook het PPR-raadslid L. Beijen vond het echter beter om nog eens overleg te plegen dan te riskeren dat er in Leiden-Noord racisti sche tendensen de kop op zouden steken. „Ik vind dat iedere Leidenaar recht heeft op goede huisvesting, dus ook iedere in Leiden wonende buitenlander. Maar toch kan ik me de ongerustheid van het wijk comité met betrekking tot een concentra tie van buitenlanders in Noord wel voor stellen", aldus de heer Beijen. Het PvdA-raadslid mevrouw M. Koning wilde helemaal niet over de zaak praten. Zij was van mening dat het wijkcomité een alleszin laakbare houding ten opzichte van de herhuisvesting van de buitenlan ders heeft aangenomen. „De hele zaak neigt naar fascisme", aldus het PvdA- raadslid. Haar fractievoorzitter J. Peters ging evenwel bij de algemene beschou wingen die rond acht uur gisteravond be gonnen uitgebreid in op de actie van het wijkcomité in Leiden-Noord. Volgens Pe ters kan er van overconcentratie in onze stad niet gesproken worden. Het soort ac ties als in Leiden-Noord zijn ontstaan kunnen alleen maar leiden tot onlustge voelens en angst „waar mensen als Glim merveen c.s. dan op inspelen", aldus de PvdA-fractievoorzitter. Hij erkende wel dat huisvesting van buitenlanders in wij ken met een achterstandssituatie proble matisch kan zijn, maar ook een actief spreidingsbeleid staat niet altijd borg voor het uitblijven van discriminatie-acties. fOBjd® Kooter, geb. 14 april 1909, 'Jllgenote van A. Oudshoorn; A. L. veIT1912renbrecher' geb- 26 seP,em- i£f|iuwd: C. A. van Tienhoven en M. ijvan der Burgh; H. Wolters en J. P der Meij; P. Groenendijk en I. orKlJisie; l. j. m. Haanraadts en r. j. iensfgers; A. J. Heemskerk en H. Noor- tsteir1'®': A. C. Bartels en J. N. ,k d?'n; N. P. Tjon-Plan-Gi en C fLoon. •was, zouden de Fransen nu straatarm zijn. De Fransen hebben een aangeboren gevoel voor wijn. Dus hebben ze makkelijk praten. Feilloos kiezen ze 'n goede wijn voor 'n betaalbare prijs. Omdat ze élke dag wijn drinken. Wij Nederlanders hebben die feeling nu eenmaal niet. Ofschoon we zo langzamerhand leren een goede wijn te waarderen. Daarbij zoeken we zekerheid: 'Apellation Controleézeggen we geleerd. Maar ook daarin kunnen we makkelijk verdwalen La Vin?aise lost dat op door uit het beste wijnaanbod 'n keuze te maken,de apellation te laten kontroleren.en de prijs frans te houden. La Vin<?aise is dus van de kwaliteit' die de Fransen graag drinken ngc Eerste 'woningwetpaal' Haver- en Gortbuurt 111 thouder C. Waal (ruimtelijke ening) heeft gisteren als °8e i volleerd heier, met een ligheidshelm op het hoofd gehuld in oliejas, de eerste Qn >1 van de woningwetwonin- i aan de Tweede Gortes lat geslagen. In totaal wor- daar twaalf van dergelijke ningen gebouwd, deze handeling overhandig- w de wethouder aan de ande- kant van de straat de sleutel i de laatste gerenoveerde kjeswoningen' (vroeger wa de huisjes aan de voorkant een hekje voorzien) aan de ^PJwoner, de heer J. Beekman, gemeente heeft zevenen- ntig 'hekjeswoningen' op iaie wijze gerenoveerd. De irprijs van de grote wonin- Jh (vier kamers) bedraagt 257 'Iden per maand en de huur- r®js voor de'tweekamerwonin- n is ongeveer 225 gulden. 'Nehem blijft actief in bloem - i bollen vak •LEGOM De Nederland- Herstructureringsmaat- "ppij Nehem zal haar be- kkenheid bij het bloembol- 1 vak niet abrupt verminde- gezien de mogelijkheden deze branche naar haar deel biedt. Waar nodig zal samen met de betrokken anisaties uit de bloembol- sector, nog verder werken de structurele verbetering deze branche. Uitgangs- it blijft echter, dat het be- jfsleven zelf in toenemende herstructurering-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 5