seessw, Alkemade stemt voor kabeltelevisie Ter Aar verhoog belastingen Emmy Ver hey in Woudsc 9 „In Zuid-Holland geen noodzaak voor herindeling MARKTEN KORTWEG moeten er meer provincies over het aantal is men het nog lang niet eens met een klei ner gebied komen, omdat de huidige provincie als bestuur sapparaat te ver van de burger af staat. De huidige gemeentes wil men toetsen aan een aantal kriteria. Voldoet een gemeente hieraan niet, dan ligt een ver band met een aantal andere gemeenten, dorpen of kernen voor de hand. De „levensvat baarheid" van huidige ge meenten is natuurlijk de kern vraag. Eigen identiteit, rede lijk voorzieningenniveau, een behoorlijk gemeentelijk appa raat en voldoende inwoners zijn slechts een aantal aspecten van de zaak. Vaak is voor een zelfstandige gemeente het in wonertal van 10.000 als rede lijk genoemd. Het getalskrite- rium mag aldus Hessel Rienks niet het belangrijkste zijn, want dat zou andere kriteria waardeloos maken. In Zuid- Holland was aldus het Kamer lid geen echte noodzaak voor gemeentelijke herindeling. Hij constateerde dat hier kleine gemeenten zeer goed funktio- neerden. Bij echte groeikernen was die noodzaak er wel, om dat problemen dan vaak in groter verband dienen te wor den opgelost. De algemene tendens is, dat men gemeente lijke herindeling niet op prijs stelt. Burgers kunnen zich er echter duidelijk mee be moeien. Zij kunnen hun wen sen kenbaar maken aan de provincie. Worden die wensen naar hun mening niet goed vertaald, dan kunnen die bur gers zich wenden tot de Twee de Kamer, waar elke gemeen telijke herindeling als wet be handeld wordt. TER AAR De reinigings rechten en de onroerendgoed- belasting zullen met ingang van 1 januari in Ter Aar ver hoogd worden. Reinigings rechten zullen met vijf gulden omhoog gaan en derhalve ko men op 60.-. De onroerend- goedbelastingwordtverhoogd met vijf procent. Ook andere heffingen zullen met ingang van 1980 stijgen. De hondenbe lasting gaat van ƒ40,naar f 41,50 en het rioolafvoerrecht wordt 75,(was f 72,60). Een en ander werd besloten tijdens een voortgezette verga dering van de Ter Aarse ge meenteraad. In die vergade ring heeft het college ook ge antwoord op de algemene be schouwingen van de raads fracties, het CDA, de VVD en het PAK. Burgemeester P. J. Verhoef bracht dank aan de secretaris, die pas enkele maanden in Ter Aar werk zaam is. De burgemeester speet het dat de openbaarheid van de commissievergaderin gen hem was tegengevallen de belangstelling hiervoor is het afgelopen jaar zeer mini maal gebleken. Toch wil men in Ter Aar de voor één jaar genomen proef voortzetten. Om het spreekrecht van de burgerij bij raads- en commis sievergaderingen vlot te doen verlopen wil men daarvoor samen met de raad regels gaan opstellen. Het rampen plan zoals dat nu gereed ligt zal nader worden uitgewerkt. In verband met het vervoer van gevaarlijke stoffen door het Aarkanaal en de gevaren- bestrijding van bijvoorbeeld in geval van brand verdienen de grootst mogelijke aandacht. Het Ter Aarse politiekorps is op één man na op volle sterk te. Van dit korps zal opper wachtmeester Van der Tang in de loop van het volgend jaar de dienst gaan verlaten, in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leef tijd. REGIO LEIDSE COURANT DINSDAG 18 DECEMBER 1979 ?A Tl PERSOONLIJKE All 1 - - 111-1 fïi In zijn antwoord op de be schouwingen was Verhoef van mening dat de raadsleden de secretarie soms wat al te nega tief afschilderen, met name het gebouw. De representatie ve functie van dit openbare gebouw moet niet altijd op de voorgrond staan. Het gebouw wordt intensief gebruikt en daarbij hebben ook de diens tdoende ambtenaren een be langrijke stem in te brengen. In verband met uit te voeren herstelwerkzaamheden aan de Ter Aarse secretarie heeft men nu de architect ingeschakeld. „We zijn van plan om met een goede herstelling te komen, af doende en beslist geen lap werk", aldus de Ter Aarse eer ste burger. De kosten van het geplande herstel zullen even wel aanzienlijk zijn. De funktieverdeling binnen het college moet nog nader worden uitgebouwd en groeien. „De burgemeester stelt zich onpartijdig op, maar men dient daarbij te bedenken dat politiek ook staatkunde is", zo zei hij. Daarbij wees hij de destijds op hem geuite kritiek resoluut van de hand. De bur gemeester stelde voorts met klem dat hij bepaalde lijnen van beleid wil trekken in het belang van de gemeente maar dat daarbij geen sprake is of zal zijn van ook maar de geringe bevoordeling van wel ke partij dan ook. Wethouder G. van Harten zeg de de raadsleden toe dat een volledige kostenberekening van de Langeraarseweg de raad in januari zal worden ter hand gesteld. Het jaar daarop wil men dan beginnen met de verkrijging van een hoger dekkingspercentage van de ge meentelijke servicediensten, zoals het ophalen van huisvuil en de afvoer via de riolerin gen. De gemeente denkt er over om de financiële aspek- ten via een bankinstelling te laten lopen. De kosten daar voor acht men gering. Het hanteren van de saldireserves voor het sluitend maken van de jaarlijkse begroting wil het college voortzetten. Deze saldi- reserve bedraagt nu f 2.870.000,en dat vindt men niet nodig; één miljoen acht men voldoende. De wens van één der frakties een mortuarium zal voor Aardam worden meegenomen in de welzijnsplanning. Wet houder Uyttewaal is een voor stander van de realisering van „speelgroen" in de diverse woonwijken. De graskarpers in de wateren van het Argon- nepark in Ter Aar West vol doen goed. Wat betreft oud papier: Ter Aar zal géén ga rantieprijs hiervoor stellen. De verlangens van de jeugdzorg zullen eveneens in de welzijns planning worden opgenomen. Uit de diverse beschouwingen was het het college wel duide lijk geworden dat geen van de drie fracties vóór gemeentelij ke herindeling is. Men gaf de partijen het advies om hun af keer hiervan duidelijk te ma ken bij hun hogere partijorga nen die hier mede over zullen gaan beslissen. Het Streekpl Zuid-Holland oost moet zien worden zowel voor betreft de woningbouw voor de glastuinbouw. In stichting Stiveen graag de samenwerking alle partners zoveel mogelt' handnaven. Een optimale r velstructuur is daarbij geb als het gaat om het slagen nieuwe vestigingen. Ter Aar is ook van plan i met kracht energiebesparj door te voeren. Daarbij zalt, verlichting van de Ringd!^ worden teruggebracht tot lLe hoognodige. Langs de Wa en de Oostkanaalweg zal j bestaande verlichting blijij] gehandhaafd mede in verb; met de verkeersveiligheid I plaatse. Ook de kruispun|| zullen op dezelfde manier licht blijven zoals dat tot opL moment het geval is. In het kader van de enec£ besparing heeft men ook i plan klaar liggen voor isoli van de woningwetwoningf Een nader uitgevoerd plant ook voor de gemeentelijke f bouwen zal de raad binni kort worden voorgelegd. Bijr woningbouw in Ter Aar he men gebruik gemaakt i tra subsidieregelingen maar j deze regelingen in de toekon gehandhaafd kunnen blijv staat nog te bezien. Voor het probleem vrachtwagens die her der in de bebouwde kom j parkeerd staan heeft technische dienst van de meente in samenwerking nQ de politie een plan opgeste Dat plan zal binnen afzienb tijd worden voorgelegd aan raadscommissie. Van hen j regelmatig parkeren zal hi-*- voor een bijdrage worden heven. •p men deelnemen aan de maal tijd, die omstreeks 18.00 uur begint. ZOETERWOUDE In de periode 19 januari t/m 27 janu ari worden de plaatselijke ta feltenniskampioenschappen gehouden. Er wordt gespeeld in de klassen junioren, dames, heren A en B en seniorendub- bel. De titelstrijd, waaraan ie dereen kan deelnemen, wordt gehouden in de Eendenkooi, Ons Huis en 't Centrum. In schrijving kan geschieden bij J. v.d. Helm, Schenkelweg 107 en bij F. Vermond, Burg. Doy- erstraat 3. ZOETERWOUDE Voetbal vereniging organiseert vrijdag 21 december om kwart over 8 een klaverjaswedstrijd in het klubhuis. Er zal gestreden worden om allerlei kerstprij- zen, waarbij vooral aan de in wendige mens gedacht wordt. ZOETERWOUDE De akti- viteitenkommissie van de Een denkooi organiseert vlak voor de jaarwisseling nog enkele gezellige bijeenkomsten. Woensdag 19 december is er 's middags om 2 uur een jeugdfilm, entreeprijs 1,50 gul den. 's Avonds om 8 uur kun nen de ouderen om verschil lende kerstprijzen strijden bij het klaverjassen. Zaterdag 22 december is er weer een film middag. Om 2 uur kunnen zo wel jongeren (f 1,50) als oude ren (f 3,50) gezamenlijk van een aardige film genieten. Inbraak in school ALPHEN AAN DEN RlfL Onbekenden hebben het gelopen weekend ingebrok in de J. P. Sweelinckschool Alphen aan den Rijn. Mee y nomen werden een schrijfi i chine, een cassetterecorcïa. schrijfmateriaal en een t« foontoestel met een gezami v; lijke waarde van ongev v' f 550,-. Bij de inbraak w e een raam opengebroken, Volkskerstzang in Zevenhoven ZEVENHOVEN De gef menlijke kerken van de meente Zevenhoven orgi seren na een stop van jaar weer een Volkskei zang op donderdag 20 dec< ber. De samenzang voorl gehele dorpsgemeensc» van Zevenhoven vi4 plaats in het Dorpshuis J de S. van Drielstraat en j gint om 20.00 uur. Het is de bedoeling dat op d£ f zangavond met name de ft kende kerstliederen wor<f gezongen. Medewerking deze avond verlenen het mÉ jeskoor 'The Singing Birds'!7 Ter Aar en een zondaj schoolklas uit Zevenhovrj: Burgemeester J. Wagenr verzorgt de Schriftlezing. NEDERLANDSE HERVOBj DE KERK Aangenomen naar Zeverif'i ven, toezegging: C.B.A. der te Zuidwolde (Dr.) GEREFORMEERDE Kif KEN Aangenomen naar Work) (voor de missionaire dien:' Uruguay): J. Dijksta, laatstéfjj predikant te Bennebroek, nende te Oegstgeest. ALKEMADE De gemeente Alkemade neemt deel aan het regionale kabeltele visienet. Het positieve resultaat kan ge zien worden als een persoonlijke triomf voor de heer G.J. van der Kroft, in zijn dagelijkse doen burgemeester van de ge meenten Leimuiden, Rijnsaterwoude en Nieuwveen, maar gisteravond in de raad aanwezig als voorzitter van de onder zoekscommissie die een rapport heeft sa mengesteld naar de mogelijkheden van regionale kabelteevee. Het uiteindelijke resultaat werd niet zonder strijd be haald. De raadsleden waren niet gerust over punten als de niet-aansluiting van het buurtschap Zevenhuizen, het behalen van een aansluitingspercentage van 80 procent en de aanval van het project op de beurs van de 'kleine man'. De heer J.G. van Duivenvoorden (CDA) deed een beroep op de "burgervader" om de mensen met een kleine beurs eveneens de kans te geven om wonend in een onrendabel gebied van de kabeltee vee te kunnen genieten: „Het belastingstelsel kent geen onrendabele gebieden". De inwoners van de gemeente Alkemade gaan per maand 16,25 betalen. Een kwartje goedkoper dan eerst was berekend, nu Hazerswoude heeft besloten om mee te doen aan de kabelteevee. De heer J.G.M. van der Bosch (CDA) vroeg zich ondermeer af hoe lang het tarief van 16,25 gulden gehandhaafd kon blijven „indien de tachtig procent niet gehaald zouden worden". De heer Van der Kroft wees er met nadruk op dat het bejubelde "buurvrouw-effect" zeker zijn werk zou doen en dat er geen redenen aanwezig zijn om te vermoeden dat dit in Alkemade anders zou uit pakken. De reeds in gemeente Alkemade aanwezi ge centrale systemen kunnen zonder al te veel moeite worden ingepast in het komende systeem. Voor de bijzondere gebouwen (zoals bejaardenhui zen) ligt het in de bedoeling, dat de exploitant zelf verder de installatie van de kabel in het gebouw ter hand neemt. Raadslid J.W. Kret (VGA) achtte de komst van de kabelteevee "een achterhaalde zaak". De komst van satelieten zou een totaal nieuw beeld geven aan signaaloverbrenging. Het kabelnet zou een verouderde zaak zijn. De heer Van der Kroft wees op een recent artikel van de Belgische ruimtevaartdeskundige bij uitstek, Chriet Titulaer. In dit artikel stelde de Belg dat het kabelnet het antwoord is op de komst van de sate lieten. Dit positieve geluid over het centrale ann- tenne systeem werd bevestigd door de heer Peters, directeur Openbare Werken; een deskundige op plaatselijk niveau. De kabelteevee is er niet van vandaag op morgen. Verwacht wordt dat de kabel maart 1981 over de Alkemadese grens trekt. Aan het karwei in de re gio wordt april 1980 begonnen indien zich geen on overkomelijke hindernissen opdoemen. Voor de Kaag wordt de mogelijkheid bekeken voor aanslui ting bij Haarlemmermeer Het buurschap Zevenhuizen wordt niet vergeten. De gemeente zal bekijken ip hoeverre alsnog aan- Het terrasje in het Roelofarendsveense zwembad 'De Tweesprong' kwam gisteravond ook ter sprake. On danks het tegenspartelen van het raadslid F.C. Hoogenboom (PA) werd besloten het terras te sluiten om dat de instructeurs te veel last van het er zittende publiek zouden hebben. sluiting mogelijk is voor deze bewoners. Zevenhi zen behoort echter wel tot de 'super-onrendabi gebieden waar de kosten tussen de 2500- en 4( gulden per aansluiting bedragen. Schoolbegeleiding De schoolbegeleidingsdienst (SBD) werd gistei vond onderwerp van discussie door de motie v| het PA gesteund door het VGA. De motie beoog* alsnog een aansluiting bij de SBD Midden-Hollajr en Rijnstreek. De heer H. van Tol (PA) wees erL zijn betoog voor een dergelijke voorziening op de SBD "hoge prioriteit" had tijdens het overj tussen de CDA en de VVD ten tijde van de verkj zingen. „Nu het op een uitspraak aankomt, men niet de keuze voor de voorziening maken. I is een morele kwestie. Vele collegae in de omtil kunnen wel van de SBD profiteren". De heer V Nugteren (CDA) wees, terecht volgens wethouA H.M.L. van Duijkeren en mevrouw P. van Aki (VVD), op de onmogelijkheid van een dergelijjf uitgave. „Een structurele uitgave moet een struct rele dekking hebben. En die is er niet. Wij hebbL te maken met teveel ongewisse factoren. Hetf zeer goed mogelijk dat als wij nu ja zeggen, de c roerend belasting met nog eens zes procent moeten stijgen in de komende iaren" aldus de h Nugteren. Voor de 'open brief van de Alkemad£ onderwijswereld had had wethouder Van Duijli ren geen goed woord over. „Het onderwijs is i zeven jaar aan het lijntje gehouden" aldus de v houder „In '75 hebben wij gezamenlijk gekozl voor de logopedische hulp". De motie werd twaalf tegen drie verworpen. Kamerlid Rienks bij PvdA- Woubrugge: WOUBRUGGE De PvdA afdeling Woubrugge was er in geslaagd een deskundige over gemeentelijke herindeling aan te trekken. In duidelijke taal trachtte Hessel Rienks,^ voor zitter van de Tweede Kamer commissie voor Binnenlandse Zaken, enig licht in het duiste re woud van de binnenlandse bestuursorganisatie te bren gen. De bestuurlijke reorganisatie speelt zich af op twee niveaus. Het provinciale en het ge meentelijke. Volgens velen Auto waait in greppel Door een enorme windstoot belandde een auto met aanhan ger gistermiddag in de greppel. Het ongeval deed zich voor op de Lisserweg, even ten zuiden van de ge meente Lisserbroek. De 28-jarige bestuur der was net uit Lisser broek vertrokken toen een windstoot zijn auto greep. De chauf feur kon zijn wagen niet meer in de hand houden en belandde met auto en aanhan ger naast het wegdek. De uit Badhoevedorp afkomstige bestuurder kwam met de schrik vrij, zijn auto was ern stig beschadigd. Zoons Beppie Nooy: eigen theatergroep AMSTERDAM De drie zoons van de deze zomer overleden toneelvrouw Be ppie Nooy hebben een eigen theatergezelschap opgericht. Ze hebben zich hiermee los gemaakt van de Stichting Amsterdams Volkstoneel, die jarenlang door hun moe-, der werd geleid. De broers zijn het niet eens met de re pertoirekeuze van de nieuwe leider van het Amsterdams Volkstoneel, Jules Croiset, opvolger van Beppie Nooy. Het nieuwe gezelschap heet „Nooy's Volkstheater". Het is de bedoeling, dat de groep ko mend theaterseizoen van start gaat met het stuk „Ronde Ka" van Herman Bouber. Actrice Carry Tefsen, afkomstig van Croisets gezelschap, komt in dienst van „Nooy's Volksthea ter". RIJNSATERWOUDE Het gemeentebestuur van de ge meente Rijnsaterwoude is erin geslaagd om de beroem de violiste Emmy Verhey en de niet minder bekende pia nist Carlos Moerdijk binnen de muren van de 'Woudse Dom' te halen. Het concert van de twee musici vindt op 11 januari 1980 plaats. De kerk wordt, naar traditie tij dens de concerten, sfeervol verlicht met behulp van kaarsen. De termijn van de voorkeursverkoop voor de gemeenten Leimuiden en Rijnsaterwoude loopt van 19 tot en met 31 december. De kaarten zijn op het gemeen tehuis verkrijgbaar tegen betaling van tien gulden. De gemeenten Leimuiden, Nieuwveen en Rijnsaterwoude zijn voor 1980 een samenwer kingsverband aangegaan. De voor dit doel opgerichtte com missie onder voorzitterschap van burgemeester G.J. van der Kroft heeft het voornemen om gedurende de wintermaanden drie concerten te organiseren. Eén in iedere gemeente. Voor de gemeente Leimuiden ligt het in de bedoeling om op 28 maart 1980 een concert te or ganiseren met medewerking van een koper-quintet (leden van het Rotterdams Phihar- monisch Orkest) in de Neder lands Hervormde Kerk. Het ligt eveneens in de bedoeling van de commissie om andere culturele evenementen te be vorderen. Een voorbeeld hier van is de expositie in het ge- HAZERSWOUDE De wo ningbouwvereniging Volksbe lang uit Hazerswoude wil zes tien na-oorlogse woningen aan de Molenlaan en in Groenes- tein gaan renoveren. Alle be woners stemmen hiermee in, evenals met de huurverhoging die tengevolge van de renova tie moet worden toegepast: 125,35 per maand. De kosten van de verbetering van de huizen worden geschat op 942.611,69. Het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is bereid om een rijkslening tot een to taalbedrag van 893.528,89 te verstrekken. HAZERSWOUDE Op de middag van woensdag 26 de cember, Tweede Kerstdag, tus sen 14.00 en 19.30 uur, wordt in het gebouw van jeugdsocië- teit Ons Stekkie te Hazers- woude-dorp een kerst-inn ge houden. Een ieder is welkom op deze open middag, waar een amusementsfilm wordt vertoond en er muziek (live) ten gehore wordt gebracht. Tegen betaling van 7,50 kan Emmy Verhey. meentehuis "van Tom Hen driks, maker van schilderijen en pentekeningen, die op 22 december door burgemeester Van der kroft geopend zal worden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 4