Recht up inschksvimg lAanblijven van Verboom tot mei is onvera Actiegroepen klagen nood bij gemeenteraad LEIDSE COURANT DINSDAG 18 DECEMBER 1979 PAGINA 3 LEIDEN Wat de heren der schepping de „vrouwen op straat wei eens naroepen als de dames bij hen in de smaak vallen, komt niet altijd even prettig over. Als deze heren dan ook nog enigszins ^aangeschoten zijn en ze komen een dame alleen in een aardedonkere nacht in de Leidse binnenstad tegen dan kunnen de zaken wel eens uit de hand lopen. Dat was een paar maanden geleden ook gebeurd in de Leidse Narmstraat. dat bleek ^gistermorgen op de zitting van het Leidse ,i kantongerecht. Joi Obscene taal veroorzaakte vechtpartij >5 Int Drie benevelde jongemannen, twee ■Leidenaars en iemand uit A j "Israel kwamen in de Pikduistere Narmstraat een ►Leidse tegen die daar schijnbaar alleen rondliep. 17.3 drietal zag wel wat in de ongeveer 35 jaar oude Vrouw getuige een aantal obscene opmerkingen dat aan haar adres werd gemaakt. Op uitdrukkelijk luterp verzoek van het fds, l kantongerecht herhaalde de getuigende Leidse een paar van deze uitlatingen. 0.50-tToen de drie aanranders handtastelijk begonnen te worden, greep de 10 ^echtgenoot van de vrouw in. Deze bevond zich op het dak van een bestelauto voor zijn huis in de Narmstraat. Het echtpaar was laat thuisgekomen -en ï0 T-kon het huis niet in omdat de zoon per ongeluk de voordeur op de knip had gedaan en de man probeerde vanaf het dak van de auto zijn slapende zoon te alarmeren. Toen hij ontdekte dat zijn mg vi vrouw werd lastiggevallen, sprong hij Firtkinmiddellijk van de auto Tóm haar te ontzetten, met F als gevolg dat hij stevig in elkaar werd geslagen. De ,3(g)iLeidenaar was er na het 1.02 (S| pak slaag toch nog in 02 (S) geslaagd om het op een gegeven moment vluchtende trio te achterhalen want zij konden dezelfde avond nog door de politie worden jearresteerd. ..Dat soort dingen is heel jewoon bij ons in de straat, dat gebeurt regelmatig", vertelde het n«n. (echtpaar gistermorgen op het kantongerecht. „Ik heb drie weken niet kunnen werken en dat is oJIzeer nadelig voor mij geweest want ik ben ;leine zelfstandige. Mijn .vrouw is nog steeds onder doktersbehandeling", aldus de Leidenaar die een schadeclaim van 600 ;ulden bij het antongerecht had ingediend „Gelijk toen ik r?tlna|Van auto sProng 'k 5.iff kwam niet zo goed terecht want ik ben James Bond niet werd ik sprongen en in elkaar [esiagen. Ik hoorde ze nog iggen „hou nou rrjaar op, inders slaan we hem nog dood". Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt", aldus 2(S)» meegeiiiddtti diuus ;#„iT^et woedende slachtoffer. Op de zitting stonden alleen de twee Leidenaars terecht, de Israëlische |SJ jongen is inmiddels over de grens gezet. Zij gaven een hele andere lezing van het gebeuren. „Wij liepen lang AV h a daar en we hebben toen inderdaad onderling een paar opmerkingen gemaakt over die vrouw, .verder hebben we haar niet aangeraakt. Toen .sprong die man ineens van die auto en wierp zich op ons. Wij zijn toen op de vlucht geslagen", aldus één van de verdachten. Officier Van Ham geloofde daar niet erg in. w -Dan heeft het slachtoffer ^zichzelf zeker zo toegetakeld, bloedend in ^die verscheurde kleren", uA spotte hij. Hij eiste 150 gulden boete voor de ene an de vordering van 600 Hl .gulden. De andere Leidse verdachte kon volgens de officier worden vrijgesproken omdat hem was gebleken dat deze alleen maar klappen van VUJ de Leidse had opgelopen, unkf De vrouw gaf inderdaad jale toe de bewuste verdachte een aantal malen flink met de handtas te hebben geraakt. Kantonrechter Höweler zal op woensdag •schriftelijk vonnis in deze speciale zaak wijzen. CDA-FRACTIEVOORZITTER DRIESSEN BIJ ALGEMENE BESCHOUWINGEN: LEIDEN De fractievoorzitter van het CDA in de Leidse ge meenteraad mr. H. Driessen heeft gisteravond bij de algeme ne beschouwingen op de begro ting 1980 de eis op tafel gelegd dat wethouder Verboom zijn functie per 1 januari 1980 neer legt, maar wel eventueel als raadslid aanblijft. Het CDA vindt het voor een probleem stad als Leiden onverantwoord als de wethouder van volks huisvesting nog tot mei 1980 op het rode pluche blijft zitten, omdat dit in feite zal betekenen dat gedurende deze hele periode het college onderbemand zal zijn. „De beslissing van de Leid se raad in 1970 om het college uit te breiden met een wethou der tot een college van zeven personen is moeilijk verenig baar met het slechts gedeelte lijk functioneren van een van die personen", aldus de heer Driessen in een scherp betoog. Nadat hij het college had vergeleken met het bestuur van een studentenver eniging uit het einde van de jaren veer tig. ging de CDA-fractievoorzitter in op de „verdiensten" van enkele individue le collegeleden. Hij stelde dat het wet houder P H. Schoute (VVD) nog steeds niet is gelukt de achterstand die is ont staan door zijn voorganger, de D'66-er B. Oosterman, weg te werken. ..Hij zou overigens in zijn contacten met ande niet altijd onbelangrijk te zijn. Er zijn geen aanwijzingen op dit moment dat de VVD zich aan de collegeafspraken zou willen onttrekken". Dit achtte Pe ters te kunnen destilleren uit de discus sies naar aanleiding van de aanleg van verschillende bruggetjes in de binnen stad. Toch liet de PvdA-fractievoorzit- ter zich nogal ongerust uit over de vraag of dit ook in de toekomst het ge val zal zijn In dit verband merkte Pe ters op dat de VVD met het CDA had meegestemd toen enkele weken gele den het PvdA-raadslid Bordewijk de raad een motie voorlegde om elk con tact met Digros-directeur Van der Broek te vermijden. Kneuterig F. Kuijers {VVD) ren zijn voordeel kunnen doen met de aanzienlijk prettiger toon van zijn voorganger", aldus de heer Driessen. Ook wethouder H. van Dam kon wei nig goed doen in de ogen van de CDA- leider. „Hij is niet in staat om te onder handelen. Hiervoor mist hij de voor zichtigheid en de benodigde dosis ach terdocht evenals de souplesse". Een en ander zou Van Dam gemeen hebben met een voorganger, de heer Harms. „Met dat verschil dat de laatstgenoem de zich nog weieens naar de onderhan delingstafel liet terug sturen", aldus de heer Driessen. Monddood Tenslotte hekelde de CDA-voorman de gekozen procedure bij de algemene be schouwingen. Zoals bekend moesten moties en amendementen tien dagen van tevoren worden ingediend. Deze procedure was door de PvdA-fractie- voorzitter J. Peeters aangegrepen om alvast uitgebreid in te gaan op enkele moties van het CDA, die eigenlijk pas zouden worden ingediend bij de behan deling van de verschillende portefeuil les. „Hiermee is maar weer eens mooi aangetoond hoe er misbruik kan wor den gemaakt van een parlementaire procedure", aldus e'en bittere reactie van de heer Driessen, die het besluit om de moties tien dagen tevoren in te dienen, ter vernietiging aan de Kroon heeft voorgedragen. Hij vindt dat hier mee de oppositie monddood wordt ge maakt. In een door Driessen als onzindelijk be stempeld betoog, stelde de PvdA-frac- tievoörzitter J. Peters, dat van mond dood maken van de oppositie geen sprake kan zijn, als men bedenkt dat 60 van de ingediende moties van de op positiepartijen afkomstig zijn. Zeer uit gebreid ging de heer Peters in op de motie van afkeuring op het bouwbe leid, dat het CDA-raadslid mevrouw M. Kokxhoorn zal indienen. Hij noemde de motie „een goedkoop gebaar omdat deze de oorzaken van het falend bouw beleid niet blootlegt". „De motie Kokx hoorn geeft niet aan. waar en in hoe verre nu het beleid heeft gefaald. Dat er dit jaar weinig gebouwd wordt, we ten we ook en is er reden tot bezorgd heid in plaats van tot goedkope politie ke manoeuvres", aldus Peters. Treurnis Burgemeester A. Vis kreeg van de PvdA-fractievoorzitter een motie van treurnis op zijn boterham, die onder steund zal worden door het PPR-raads- lid L. Beijen. De heer Peters vindt dat de burgemeester de raad te weinig in licht over politie-zaken en over het driehoeksoverleg dat er is met de offi cer van justitie en de commissaris van politie. Verder vindt de PvdA de wijze waarop de burgemeester schriftelijke vragen afdoet, te veroordelen. Over de verhouding met coalitiegenoot VVD was de heer Peters uitermate te preken. „De VVD blijkt tot nu toe een betrouwbare coalitiepartner. Afspraken worden nagekomen. Dit blijkt politiek Overigens had er geen andere coalitie- samenstelling kunnen komen, volgens de PvdA-voorman. De PSP verweet hij kneuterigheid. Met de PPR en D'66 zei de PvdA-fractievoorzitter principieel van mening te verschillen over bepaal de woningbouwzaken. Geen goed woord had de PvdA-er over voor de CDA-fractie in de gemeenteraad. Hij verweet CDA-fractievoorzitter Dries sen demagogie te bedrijven omdat deze zich heeft verzet tegen de procedure om de moties bij de begroting tien da gen tevoren in te leveren. Met de D'66-fractie en het PPR-raads- lid L. Beijen verklaarde Peters zich te gen de verlening van een subsidie aan de Stichting Leidse Binnenstad. Hij zag het in de begroting uitgetrokken be drag (J 15.000,--) liever besteed aan de honorering van de begeleidsters van de V(rouwen) 0(rienteren zich op de) S(a- menleving)-cursussen. D'66-fractie- voorzitter H. Glaubitz pleitte voor een het met dit bedrag opnemen van een nieuwe begrotingspost voor „Emanci patoire activiteiten". De heer L. Beijen had nog geen alternatieve bestemming voor het bedrag, maar overwoog een van de twee bovengenoemde voorstel len te steunen. Tevreden Met grote tevredenheid constateerde VVD-fractievoorzitter F. Kuijers in zijn algemene beschouwingen dat enkele punten in het collegeprogram zijn gere aliseerd „Van de zijde van de oppositie is er weinig weerwerk geleverd. Veel aandacht voor detailzaken maar geen afwijzing van het totale beleid", aldus Kuijers. „Het CDA heeft geen funda menteel ander alternatief ten opzichte van het collegebeleid ontwikkeld. Vee leer heeft het CDA gemakkelijk aan spreekbare items gezocht waarbij publi citaire waarde vaak hoger scoorde dan contructieve inbreng", aldus de heer Kuijers. Uitgebreid ging ook de VVD- er in op de door het CDA ingenomen standpunten met betrekking tot het ge- H. Driessen (CDA) voerde bouwbeleid, waarbij hij de uit spraak van de heer M. Ham „Het geeft niet waar wordt gebouwd, als er maar wordt gebouwd", op de korrel nam. De motie van treurnis op het beleid van de burgemeester van zijn coalitie partner wilde Kuijers niet steunen. „Deze motie heeft geen ander gevolg dan dat de raad weer eens zijn tanden heeft laten zien waarbij het helaas bleek dat er sprake was van een kuns tgebit van twijfelachtige kwaliteit". Een „twijfelachtige politieke mentali teit" verweet de heer Kuijers het PvdA-raadslid mevrouw H. van Don gen, die zich onlangs voorstandster heeft verklaard van een behartiging van de portefeuille emancipatiezaken door een PvdA-wethouder omdat het dan mogelijk zou zijn om middels de Rooie Vrouwen druk uit te oefenen. Politieke moed Door D'66-fractievoorzitter H. Glaubitz werd de VVD een gebrek aan politieke moed verweten. Ook het PPR-raadslid Beijen liet zich in dergelijke bewoor dingen uit. Als voorbeeld hiervan noemde Glaubitz de gedachte van de VVD om het bruggetje over de Oude Rijn uit het ontwerp-bestemmingsplan Maredorp te schrappen. „De pure drei ging dat dit voorstel het zonder de steun van de PvdA. tegen de dogma tiek van het structuurplan voor de bin nenstad in, toch zou kunnen halen, was voor de VVD voldoende het voorstel in te trekken en in te stemmen met de aanleg van een proefbrug ter plaatse" aldus Glaubitz. Hij ging tevens, evenals CDA-fractievoorzitter Driessen vooi hem had gedaan in op het grote ver loop binnen de PvdA-fractie. De heei Glaubitz vroeg zich in alle gemoede a) hoe de inmiddels vele tot de fractie toe getreden leden van de PvdA tegenovei het zittend college staan Uitermate ontevreden toonde het PPR- raadslid Beijen zich met de manier waarop het college over het algemeen schriftelijke vragen denkt te kunnen beantwoorden „Het lijkt me beter wanneer toegegeven wordt dat het col lege ook wel eens fouten maakt en dat raadsleden ook wel eens gelijk heb ben", aldus Beijen. Tevens getuigt de manier waarop het college met termij nen omspringt van weinig respect voor de raad, aldus Beijen. Hij verweet wet houder Waal dat deze zijn beloftes niet nakomt. „De wethouder wekt vaak ir ritatie omdat hij telkens probeert het slimste jongetje van de raad te zijn", al dus Beijen. Als grootste verdienste van wethouder mevrouw J. Fase (VVD) noemde Beijen haar „steeds aanwezige vriendelijkheid". Sterke twijfels had Beijen over de oprechtheid van een vo rige week door de VVD ingediende voorstel om een stuk grond in de Coe- bel in erfpacht aan de stichting Vrones- tein uit te geven. „Ik zie het standpunt van de VVD bij de besprekingen over erfpacht met belangstelling tegemoet". Conflictjaar De PSP-fractie koos voor de algemene beschouwingen voor een detailaanpak. Mevrouw A Ponsen ging in op de, vol gens haar, kinderachtige manier waar op de PvdA onlangs heeft gereageerd op de kritiek die studenten van het So ciologisch Instituut hebben gespuid op de wijze waarop de inspraak in Noord- vest in zijn werk is gegaan. De heer J van der Putten hekelde in zijn betoog het woonbotenbeleid van het college. Het CPN-raadslid D. Hoeven vond het onjuist dat de gemeentelijke tarieven voor het komend jaar apart van de be groting zijn vastgesteld. Het afgelopen jaar betitelde de CPN-er als een con flictjaar „Ontevredenheid bij de inwo ners met betrekking tot de inspraak bij bestemmingsplannen, ontevredenheid bij de middenstand ten aanzien van de bereikbaarheid van de stad, maar wel licht wel tevredenheid bij bouwonder nemingen die dure woningen bouwen aan de Morssingel en het Galgewater". i Kerstsamenkomst In totaal vier koren werken mee aan een grote kerstsa menkomst voor alle gezindten zondag 23 december in de Herensingelkerk. Het zijn het koor van diensten centrum „De Kooi", het r.k. bejaarden koor. het koor van dienstencentrum „Noorderlicht" en het koor „De Sleutels" met band. De kerstbijeenkomst begint om elf uur. Het motto van de dienst is „IVij komen tezamen". Bibliotheek eerder dicht De vestigingen van de openbare bibliotheek Leiden aan de Breestraat. Zweilandstraat en Corantijnstraat zijn op 24 en 31 december van tien tot vier uur open. Trappen Op Cabaret Don Quishocking brengt zijn nieuwste pro gramma „Trappen Op" zaterdag 22 december in de Leidse Schouwburg. In „Trappen Op" geeft Don Quis hocking zijn treurigmakende en haast hopeloze visie op de toekomst. Ondanks de sombere tendens valt er nog genoeg te lachen. Het optreden begint om kwart over acht. „Don Quishocking" in actie. Ad ven tsconcert De Leidse Can torij geeft zondag 23 december een ad vent- sconce rt in de Hooglandse Kerk. De cantor ij zingt met be geleiding van het historische kabinet-orgel koormuziek zoals die in de Engelse kathedralen regelmatig ten gehore wordt gebracht. De koorzang wordt afgewisseld met in strumentale intermezzi door de hoboïst Han Kapaan en de fluitiste Mijke de Ru. Zij spelen werken van Teleman, Platti en Mozart. Het concert begint om kwart over acht. Kerstdienst Het Leger des Heils houdt 24 december een kerstnach tdienst in de Vredeskerk aan de Vollenhovenkade 21 in Leiden. Medewerking wordt verleend door de Brass band van het Leids Politiegezelschap onder leiding van Cees Brugman. Ook de zangbrigade van het korps Leiden onder leiding van Jos Nieuwenhuis zal van zich laten horen. Voorganger in deze dienst is Kapitein D.C. Verpoorte. De collecte komt geheel ten goede aan het zendingswerk van het Leger des Heils. De toegang is vrij. De deuren gaan om half elf open. Twee actiegroepen grepen het begin van de begrotingsbehandelingen aan om de aandacht te vestigen op hun bestaan. Het comité „Iedereen Wil wonen" was gistera vond rond zeven uur, de aanvangstijd van de raadsvergadering, op het Stadhuis plein te vinden met borden, waarvan de tekst voor zich spreekt. De onlangs opge richte Leidse initiatiefgroep „tegen de hoge energie-aanslag" bood gisteravond rond kwart over zeven burgemeester A. Vis een petitie aan waarin zij haar eisen met betrekking tot de energie-aanslag had neergelegd. Deze eisen zijn: 1. Het Energiebedrijf voor Rijnland moet de voorschotbedragen, die het onlangs in re kening heeft gebracht, specificeren en herberekenen. 2. De energie-aanslag moet over een jaar worden berekend, waardoor de hoge lasten meer kunnen worden ge spreid en 3. De gemeenteraad moet dui delijker stelling nemen tegen de verho ging van de energie-tarieven. Burgemees ter Vis zegde de leden van de groep toe dat hij de eisen zou overbrengen aan de Algemene Raad voor het Energiebedrijf en aan de gemeenteraad. Insluipingen LEIDEN Bij de Leidse politie is aangifte gedaan van inbraken in de nacht van zondag op maandag in het Leidse Volkshuis aan de Apothekersdijk en in een woning aan de Haarlemmer weg. In het Volkshuis werden op de eerste etage deuren openge- trapt en sloten geforceerd. De administratie en het archief werden overhoop gehaald. Ook werd een kleine kluis opengebroken en daaruit werd een geldbedrag van 2000 gul den ontvreemd. Vermoedelijk hebben de daders zich in het Volkshuis laten insluiten. Een Leidse chauffeur trof bij thuiskomst op maandagmor gen één van de ramen van zijn woning aan de Haarlemmer weg opengebroken aan. Bin nen bleek dat zijn jas door de insluipers was ontdaan van 1400 gulden contant geld en girobetaalkaarten ter waarde van 700 gulden. Economisch wel en wee Aan het Pluimgras 44 is het technisch tekenbureau Tete- bru Technical Service West B.V. i.o. gevestigd. Aan de Valkenhorst 83 is B A D. Verhoop, grafisch en typografisch vormgevingsbu- reau, gevestigd. Van de Oude Singel 138 is de techn. groothandel in cen^r verwarmings-, loodgieters- en electr. techn. artikelen. Jansen Leiden B.V. naar Katwijk ver plaatst Aan de Korevaarstraat 30 wordt bij „Aniba Light", win kel in verlichtingsartikelen, de leegverkoop gehouden. Het techn. installatiebureau blijft bestaan. Aan de Corantijnstraat 96 is „Kontakt", reclamebureau, te vens reparatie van kunstleer en vinyl, gevestigd. Aan de Haarlemmerstraat 262 is het v.m. zwembad „De Overdekte" gesloopt. Aan de Sint Aagtenstraat 20 is het Leidse autopoetsbedrijf ge vestigd. Aan de Nieuwsteeg 35 is het antiquariaat IJ. A. Meurs ge vestigd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 3