Controle op miljardensteun aan bedrijfsleven stelt weinig voor %CONOMIE TWEEDE KAMERCOMMISSIE WIL STRENGERE REGELS NMB: redelijke perspectieven voor midden- en kleinbedrijf Staatsloterij 2e trekking J 7 Beurs van Amsterdam LEIDSE COURANT DINSDAG 18 DECEMBER 1979 PAGINA 17 Goudprijs boven 470 dollar LONDEN - De Londense goudprijs is voor het eerst in de geschiedenis boven de 470 dollar per ounce (31,1 gram) gekomen. Gistermiddag werd een hoogtepunt van 473,50 dol lar bereikt maar de handel eindig de iets onder de 470 dollar. Er heerste op de Londense goud- H markt, en ook op goudmarkten elders, s, weer een danig nerveuze toestand. ;Dat heeft in de eerste plaats te maken >li met de vergadering van de ministers van olie van de Organisatie van Olie Exporterende Landen (OPEC) in Ca racas. Daar Wordt deze week beslist over de prijzen van ruwe olie uit de OPEC in het komende jaar. De mees te OPEC-leden hebben hun prijzen de afgelopen dagen overigens al flink .verhoogd. - Tweede kerncentrale in Beieren LANDSHUT - De regering van de Westduitse deelstaat Beieren heeft de plannen voor de bouw van een tweede kern centrale aan de rivier de Isar goedgekeurd. De „Isar II", die net als „Isar I" bij Ohu in de buurt van Landshut komt te staan, wordt voorzien van een drukwater- reactor (PWR) met een vermo gen van 1300 megawatt. De eerste Isar-centrale is sinds vember 1977 in werking en heeft een vermogen van 900 MW. De nieuwe centrale zal vermoedelijk halverwege de jaren tachtig in gebruik geno men kunnen worden. De in vesteringskosten worden op 3,5 miljard mark geraamd. Shell te duur voor buitenlandse luchtvaartmaatschappijen op JFK NEW YORK - Vier internationale lucht vaartmaatschappijen beschuldigen Shell Oil Company, de Amerikaanse tak van de Ko ninklijke Shell Groep, van discriminatie bij de verkoop van vliegtuigbrandstof op Ken nedy Airport in New York. Ze hebben de Amerikaanse regering gevraagd om de prij zen en de levering van vliegtuigbrandstoffen in de VU onder toezicht te stellan. Lufthansa, Alitalia, Air India en El Al heb ben het Amerikaanse ministerie van energie lalen weten dat ze uit concurrentieoogpunt op JFK sterk in het nadeel zijn doordat Shell, hun voornaamste leverancier van vliegtuig brandstof, de goedkopere in de Verenigde Staten geproduceerde brandstof reserveert voor de Amerikaanse binnenlandse maat schappijen. Boete van bijna tien miljoen dollar voor Pioneer-dochters in EEG BRUSSEL - De Europese Commissie heeft de dochteron dernemingen van het Japanse elektronische concern Pioneer in de Europese Gemeenschap boeten van 9,9 miljoen dollar opgelegd wegens overtreding van de concurrentiebepalingen in de Gemeenschap. Volgens de commissie hebben ze af spraken gemaakt om de Fran se importeur van Pioneer-ap- paratuur te beschermen tegen concurrentie van apparatuur uit Engeland en West-Duits- land. Honecker: DDR moet meer exporteren BERLIJN - Oost-Duitsland moet meer exporteren, vooral naar niet-so- cialistische landen. Alleen op die manier kunnen we de stijging van de prijzen van grond- en brandstof fen het hoofd bieden, zo heeft het Oostduitse staatshoofd, Erich Honec ker, laten weten. Omdat Oost-Duits land in grote mate afhankelijk is van de invoer van grondstoffen, ko men de prijsverhogingen extra hard aan, aldus Honecker. Op het ogenblik produceert de Oost duitse machine-industrie bijvoorbeeld driemaal zoveel als in 1970 voor de ex port om daarmee de importolie te kun nen betalen. Honecker meent dat er in de jaren tachtig nieuwe maatstaven moeten worden aangehouden om de kwaliteit van exportprodukten te ver beteren; ook moeten de verkoopmetho den onder de loupe worden genomen. Scheepvaartfondsen gevraagd Amsterdam, 17 dec. De Amsterdamse effectenbeurs ende bepaald geen enerve- ■end beging van de week. De stemming was verdeeld bij een dunne markt. De obliga ties waren weer hoger. Per saldo was de markt twee tot drie dubbeltjes beter, al wa ren er uitschieters met een voordelig koersverschil van vijf dubbeltjes. De jongste Ö.25 pet staatslening noteer- de één dubbeltje boven de uitgiftekoers van 100. Belangstelling was er voor de scheepvaarthoek, met name n voor Van Ommeren. Dit fonds 1 kon 8 stijgen op 241. KNSM 6'was 1.80 hoger op ƒ101,80, m terwijl Nedlloyd 0,40 verloor op ƒ73.10. Bij de internationals moest Koninklijke Olie ƒ0,40 terug >p 149,80. Het was doodstil, toals een handelaar opmerkte en dat voor het vaderlandse il (ruit. KLM, met een lager bela- Öingscijfer voor november daalde 1,- op ƒ57. Ook Phi lips moest terug en wel ƒ0,40 op ƒ20,20. Akzo verloor ƒ0,20 op f 24,20, terwijl Unilever r0,30 won op ƒ112,80 en Hoogovens een dubbeltje ho- jer noteerde op ƒ21,60. )e ABN leed een gevoelig verlies van ƒ3,50 en met een koers van ƒ301 zweeft de "iank nog net boven de ƒ300 'ns: Nationale Nederlanden 1,60 hoger op 117,20 op iblicaties in beleggingsbla- 3en. goed te doen. Naast de scheep- y< vaartmaatschappijen op de ac tieve markt stegen op de loka- ofte markt ADM 5 winst op ƒ213), RSV 2 winst op 35,50), Van der Giessen-de Noord (ƒ3 hoger op ƒ119) en 1HC (j 1,50 hoger op ƒ27). De overige winnaars lagen verspreid. Zo boekte Gelatine Delft 10 winst op ƒ400 en AC F 3 op 73. NMB steeg 3 op 242 en Örenstein 4 op 190. Geldersche Tram was de (speculatieve) kopers 50 meer waard op 1250. Bos Kalis moest het maandag met een verlies doen van !,30 op ƒ96,50. Nutricia zakte f 1 op ƒ29 en Wereldhave eveneens 1 op ƒ110,50. Me- neba was kopers niet meer Waard dan ƒ41, een achteruit gang van 1,50. 'Tijdens handel moesten de in ternationals, met uitzondering van KLM, terug. Hoogovens kwam zodoende op verlies te staan, terwijl KLM de koers van vrijdag bijna overschreed. ;De scheepvaart steeg verder, terwijl ook de financiële sector vooruitgang boekte. ABN her stelde zich tot het niveau van Vrijdag. De Europese optiebeurs De Europese optiebeurs is de week zeer rustig van start ge gaan. De call opties noteerden, évenals de aandelen, beneden het slot van vorige week. De meeste belangstelling ging uit naar de april en juli series Phi lips. MARKTEN 'aardenmark utrecht wacht 17 dec. - Op de paardenmarkt In jn maandag 419 dieren aanqe- 2ï?-O* P'tizan waren voor: luxe paarden «00-3650, werkpaarden 1400-2450. oude «Mrden 1150-2*00. 3-jarlge paarden JWO-2225, 2-jarige paarden 1200-2125. hit- "o 650-1125. veulens 450-1050. 130CN2 65u-iiüs. veulens 450-1050. ponnies ^0-600. oude slachtpaarden per kg gesl. m'Ag a 4.90-5.90. De har.uoi voor Metupovden vlot en voor ponnies redelijk. GROENTEVEILING LEIDEN (17 de cember) Andijvie 136-161; boerenkool 24-56; flele kool 15-20; prei 9/-116; spruiten A 68-74, spruiten B 76-83, spruiten C 71. D 96-120; uien 31-40; witlof 200- 240; knolselderij 47-57; sla zwaar 18- 25; selderie 51-53. POELDIJK - „Westland Noord", maandag 17-12-79. vleestomaten: b 1600. bb 2680-2780. bbb 2990. Sla 15-38. Pepers groen: '060-1170. rood 1050-1170. Andijvie 149-166. Prei 81-84. Selderij 18-28. Krulpeterselie 43-58. Radijs (kl.) 16-' 29. Radijs (gr.) 52-66. Paprika groen: 85 555-565. 75 600. 65 510-515. 55 380. rood 510-540. 515-530. 480-500. 345. puntig 40/60 750. 30/50 675. Druiven alicanten 700. Druiven Gol den Champion 1200. Druiven Mus- wat 1110. Rettich 25 76-87. 30 39- 40. Boerenkool 31-37. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Steunverlening aan individuele bedrijven moet aan veel strengere regels worden gebonden. Er moet een einde komen aan het ad- hoc-beleid, waarbij miljarden in be drijven worden gepompt, zonder dat er van voldoende controle en evalua tie sprake is. Overheid, Tweede Ka mer en Algemene Rekenkamer zou den veel meer controle moeten krij gen op de steunoperaties en bedrij ven zouden alleen dan geholpen mo gen worden als de ondernemings raad over de steunaanvrage is inge licht en daarover heeft geadviseerd. Ook zouden bedrijven verplicht moe ten worden met de meest betrokken vakverenigingen te overleggen in al die gevallen waarin de werkgelegen heid en de rechtspositie van de werknemers in het geding is. Tot deze conclusie komt een commissie uit de Tweede Kamer, die zich een jaar lang heeft gebogen over het steunbeleid aan noodlijdende bedrij ven. De commissie, die bestond uit de Twee de Kamerleden Van Dijk (CDA), Kom brink en Van der Hek (beiden PvdA), Bolkestein (VVD), Engwirda (D'66) en Van Dis (SGP) constateert dat het steunverleningsbeleid tot nog toe een zaak is geweest waar met uitzondering van de top van het ministerie van Eco nomische Zaken, nauwelijks iemand greep op had. Toch is er tussen 1973 en 1978 voor 5,2 miljard gulden in noodlij dende bedrijven gepompt, zonder dat nu eigenlijk concreet kan worden aan gegeven of dit een gunstig effect heeft gehad. Voor meer dan een derde ging die steun naar bedrijven in Zuid-Hol land. Noord-Brabant kreeg er 19 pro cent van, Groningen staat op 13,8 en Noord-Holland op 12,9 procent. Het aandeel van de overige provincies ligt beduidend onder de 10 procent. Uit de cijfers van het ministerie van Economi sche Zaken blijkt dat in slechts 16 pro cent van de steunoperaties een duide lijk herstel kan worden geconstateerd. Een derde van de bedrijven die gehol pen werden ging toch failliet of staat er nog even uitzichtloos voor. De Kamercommissie komt na een jaar studeren tot de conclusie dat het vrij wel onmogelijk is om onder de huidige regels en vooraarden die voor steuno peraties gelden inzicht te verwerven in de resultaten daarvan. Dat komt onder meer doordat het wemelt van de steun regelingen zonder dat er enige samen hang in te onderkennen valt. Door deze situatie komt van de controle op de ef fectiviteit van de miljarden die in het bedrijfsleven worden gepompt vrijwel niets terecht. De Kamercommissie wil hier met spoed drastisch verandering in brengen: Alle steunmaatregelen zouden in for mele beschikkingen moeten worden ondergebracht, waaraan de Kamer het beleid zou kunnen toetsen. Derden zouden meer mogelijkheden moeten hebben om in beroep te gaan als ze aantoonbaar nadeel zouden on dervinden van de steunverlening (con currentievervalsing). De controlerende bevoegdheden van overheid, parlement en Algemene Re kenkamer moeten aanzienlijk worden uitgebreid. Voor zover er thans contro le plaatsvindt vaart de controlerende instantie daarbij volledig blind op mededelingen van anderen, zoals de bedrijven zelf. De Kamercommissie pleit ervoor waar daar aanleiding voor is de Staat een meerderheidsaandeel in de gesteunde bedrijven te geven, waar-» door de Algemene Rekenkamer meer controlerende bevoegdheden krijgt. De rol van de regionale ontwikkeling smaatschappijen (zoals die werken in het Noorden, Gelderland, Overijssel en Limburg) moet worden beperkt. De steeds verder gaande regionalisering door deze maatschappijen zou het steunverleningsbeleid alleen nog maar meer verbrokkelen en het nationaal economisch beleid doorkruisen. „Wat in de ene regio wordt opgebouwd kan door andere steunoperaties in andere regio's weerd worden afgebroken", stelt het rapport van de commissie. De commissie noemt het verder onaan vaardbaar dat informatie over de aan wending en de resultaten van steun verlening aan bedrijven voor parle ment en publiek verborgen blijven. Zij dringt daarom aan op publicatie- en verantwoordingsplicht van de steu- nontvangende bedrijven. Alle steuno peraties moeten openbaar zijn, tenzij zich daar zwaarwegende belangen te gen verzetten. In elk geval zal er een regelmatige evaluatie van het steunbe leid naar de Tweede Kamer mogelijk moeten worden, luidt het oordeel van de Kamercommissie. DORDRECHT - In het alge meen zijn er redelijke per spectieven voor het midden- en kleinbedrijf in 1980, hoe wel de vooruitzichten niet over de hele linie gunstig zijn. Volgend jaar zal naar verwachting een stagnatie optreden bij de detailhandel somzetten. Wordt de detail handelsomzet goed bestu deerd, dan blijkt dat met name de handel in duurza me consumptiegoederen nog steeds een redelijke omzet groei weet te verwezenlijken en dat wordt ook voor 1980 verwacht. Aldus drs. H.H. Faber, lid van de raad van bestuur van de Nederland- sche Middenstandsbank tij dens de heropening van het NMB-kantoor in Dordrecht. Ook de branches ambachten en kleine nijverheid laten een behoorlijke verbetering zien, die zich volgend jaar zal voort zetten. De EIM voorspelt voor 1979 een nominale groei van de omzet in deze twee sectoren van 7 pet in 1979 en van 9 pet voor 1980. 'De inkomens voor zelfstandigen in deze branches zullen in 1979 met 8 pet en in 1980 met 11,5 pet toenemen, een behoorlijke reele inko mensverbetering. Ook de ont wikkeling in het horeca- en het vervoerswezen steekt dui delijk gunstig af ten opzichte van de detailhande, maar blijft toch achter bij die van de am bachten en de kleine industri ële bedrijven. „Dit alles recht vaardigt de conclusie dat er in het algemeen redelijke per spectieven voor het midden- en kleinbedrijf zijn", aldus de heer Faber. Bührmann-Tetterode Bührmann-Tetterode wil de uitgeverij Unieboek BV te Bussum (onderdeel van Druk kerij en Uitgeverij voorheen C. De Boer jr. NV te Hlilver- sum) overnemen. Bij Unieboek werken circa 130 mensen en over 1979 wordt een omzet verwacht van 36 min. De Boer had vorig jaar een omzet van ruim 130 min. Voor De Boer past de overneming, in dien zij doorgaat, in het beleid zich te concentreren op druk kerij-activiteiten, terwijl voor Bührmann-Tetterode deze overneming past in de strate gie, om de grote uitgeverij ver der uit te breiden. De Unie boek-uitgeverij sluit goed aan op de activiteiten van de Stan daard Uitgeverij en Boekhan del. Unieboek bestaat uit vijf uitgeverijen van algemene boeken, zeven uitgeverijen van wetenschappelijke boeken en daarnaast een fonds van school- en studieboeken. Voorts worden uitgegeven de tijdschriften Spiegel der Zeil vaart en Spiegel Historiaal. Vroom en Drees- mann Vroom en Dreesmann heeft overeenstemming bereikt met Cole National Corp. in Cleve land (Ohio) over deelneming van het Nederlands concern in het Amerikaanse bedrijf voor 14,5 procent. De deelneming gaat in fasen plaatsvinden: de eerste fase valt begin 1980Ien omvat de verwerving van 5,5 procent van het aandelenkapi taal, de volgende stappen vic- den binnen twee jaren daarca plaats, aldus V en D. Cole is een detailhandelsbe drijf met vijf divsies en heeft ruim 1500 vestigingen, over de gehele V.S. verspreid. Ruim 400 winkels in optiek zijn ge vestigd in de grgtere waren huizen van Sears Roebuck en Montgomery Ward. Ongeveer 300 andere winkels werken onder de naam Things Reme- berd alu geschenkenwinkels. Verder heeft men meer dan 700 winkels, die zijn gespecia liseerd in het maken van sleu tels en aacverwante artikelen. Voorts heeft men ruim 40 win kels in handenarbeidartikelen onder de naav „The Craft Showcase". Tenslotte zijn er dan nog vele tientallen win kels onder de naam Original Cooky Company, die koek en gebak uit de warme bakkerij verkopen. Cole boekte in het boekjaar 1978-1979 een omzet van 145,6 miljoen dollar (onge veer 281 miljoen). De net to-omzetten stegen de laatste zes jaren gemiddeld met bijna 30 procent en de nettowinsten met gemiddeld ruim 30 pro cent. 686e Staatsloterij, 2e trekking 17 december 1979. Een extra prijs van f 100.000 is gevallen in de serie B op het nummer: 047180 Troostprijzen van 12.000 op nummer 047180 van elk van de andere series. Een extra prijs van 1100.000 is gevallen in de eerie G op het nummer: 037086 Troostprijzen van 12.000 op nummer 037086 van elk van de andere series. Prijzen van 150.000 zijn gevallen op alle nummers: 035992 t 5.000 zijn gevallen op alle nummers: 049618 t 2.000 zijn gevallen op alle nummers: 064461 t 2.000 zijn gevallen op alle nummers: 095141 f 2.000 zijn gevallen op alle nummers: 034553 f 2.000 zijn gevallen op alle nummers: 051199 t 2.000 zijn gevallen op alle nummers: 000891 f 1.000 op alle nummers eindigende op: 2542 t 400 op alle nummers eindigende op: 787 t 200 op alle nummers eindigende op: 243 t 100 op alle nummers eindigende op: 106 1 100 op alle nummers eindigende op: 373 1 50 op alle nummers eindigende op: 54 t 50 op alle nummers eindigende op: 30 f 15 op alle nummers eindigende op: 7 Kalorik (Hagemeyer) Hagemeyer NV en de Belgi sche overheid hebben over eenstemming bereikt over het oprichten van een nieuwe on derneming, waarin beide gelij kelijk zullen deelnemen. In dit nieuwe bedrijf zullen ongeveer 70 van de in totaal ca. 220 per soneelsleden van Kalorik SA in het Belgische Gembloux een plaats kunnen vinden. Ka lorik, een volledige dochter van Hagemeyer, is in liquida tie en het voltallige personeel is ontslagen. Om de werkgele genheid in Gembloux zoveel mogelijk te handhaven is de nieuwe onderneming opgezet, die zich, evenals Kalorik, zal toeleggen op de produktie van elektrische huishoudelijke ap paraten, aldus Hagemeyer. Het eigen vermogen van de nieu we onderneming zal 81 min Belgische franken bedragen, waarin de Belgische overheid en Hagemeyer ieder voor 40 min Belgische franken deelne men. Bovendien zal de werk geversorganisatie Fabrimetal voor 1 min Belgische franken deelnemen. Naast deze deelne ming heeft Hagemeyer geen andere verplichtingen aange gaan. De kosten van de her structurering van de Kalorik groep, waarvan de handelsac tiviteiten gewoon zullen wor den voortgezet, zullen worden bestreden uit de vorig jaar ge troffen herstructureringsreser ve van f 20 min. In mei schatte Hagemeyer het verlies van Kalorik voor 1979 op tenmin ste f 2,5 min en misschien zelds wel weer ca. f 10 min. In 1977 en 1978 werd in totaal f 18 min verlies geleden. Algemeen Fondsbezit De basiswaarde per participa tie Algemeen Fondsbezit is in het op 30 juni geeindigde boekjaar 1978 - 1979 gestegen van f 99,79 tot f 101,02. Reke ning houdend met een over 1977 - 1978 gedane uitkering van f 4,96 betekent dit een stij ging van 6,2 pet. In het eerste kwartaal van het lopende boekjaar is de waarde verder gestegen met 4,7 pet. Hierbij is rekening gehouden met een uitkering van f 5,56 in septem ber 1978, zo blijkt uit het jaar verslag. Het beleggingsbeleid is in het lopende boekjaar verder ge richt op vergroting van de li quiditeiten en verhoging van het rendement door geleidelij ke verschuiving naar enige convertibles, gewone obligaties en naar deposito's. Verder is een nog scherpere selectie en concentratie naar landen en sectoren doorgevoerd. Geogra fisch zijn de aandelenbelangen 'in Nederland, Belgie en Noord-Amerika verminderd, en werd het resterende belang in Zwitserland verkocht. En kele Australische belangen werden in de portefeuille op genomen. Naar bedrijfstakken bekeken zijn verhoudingsge wijs geen belangrijke ver schuivingen aangebracht. WEERVERLIES OLYMPISCH STADION Gedeeltelijke andere exploitatie wordt onderzocht AMSTERDAM NV Het Nederlands Sportpark „Olympisch Stadion" heeft ook het op 30 juni afgesloten boekjaar 1978-'79 met verlies afgesloten. Ditmaal kwam het verlies uit op ƒ96.961 te gen 122.375 in het voorgaan de jaar. In het verslagjaar werden slechts weinig voetbalwedstrij den in het stadion gespeeld. Dit was dan ook een belangrij ke oorzaak van het sterk ge daalde bezoekersaantal. Hoofdzakelijk door de lage be zoekersaantallen en als gevolg hiervan lagere pachtinkom sten en overige opbrengsten daalden de netto-exploitatieba ten met ƒ118.000 tot bijna f 1,05 min., zo blijkt uit het jaarverslag. Voorts werd het resultaat nadelig beïnvloed door de onroerend goedbelas- ting, die opnieuw werd ver hoogd, tot 75.000. Deze tegenvallers, de kosten van conservering van de ma rathontribune en de verplichte toevoeging aan het onder- houdsfonds leidden ertoe dat het stadion ook 1978 -'79 met verlies moest afsluiten. In nauw overleg met de ge meente Amsterdam is aan een combinatie van ondernemin gen (Volker-Stevin, Wilma en Van Zanden), werkzaam op het gebied van bouwen en verbouwen, gelegenheid gege ven een plan te ontwerpen voor herstructurering var Olympisch Stadion. Uitgangspunt is dat het stadion een voetbalstadion met de hui- I dige capaciteit moet blijven, maar dat de mogelijkheden van een gedeeltelijke andere exploitatie onderzocht moeten worden. De accommodatie van het stadion, inclusief het ringende terrein, zou verbe terd moeten worden en meer aan de eisen des tijds aange past. Een en ander zou er volgens het verslag toe moeten leiden dat in het belang van het voet- balgebeuren op langere ter mijn een lonende exploitatie van gebouwen en terreinen verzekerd wordt actieve aandelen AKZO 20 ABN 100 Amro 20 Dell-Mi| 750 Dor dl sc he 20 Dordtsche Pr Helneken 25 Helneken H. 25 Hoogov. 20 HVA-Mijen eert KNSM een 100 KLM 100 Kon. Olie 20 Philips 10 Robeco 50 Rollnco/ 50 24.40 304.50 65.20 66.60 167.20 185.80 71.00 65.50 21,50e 233,OOf 20.601 163.50 139.50 106.30e 112.50 24.20 301.00 65.10 66.20 186.50 185.60 71.30 66.60 21.60 45.20 101.80 74.00 149.60 117.00 73,10 237.00 20.30 165.00 141.00 106.50 113.00 24.10 305.50 65.601 71.40 67.00 21.20 45.50 102.50 73.30 237.00 20.20e 165.00 141.00 106.50e 113.00 binnenlandse obligaties 9.25 ld 79-09 8.75 ld 75 8.75 ld 75-2 8.75 ld 76-96 8.75 ld 79-94 8.75 id 79-89 8.50 ld 75 8.50 ld 75-2 8.50 ld 78-93 8.50 ld 78-89 8 50 id 79-89 8.25 ld 76-96 8 25 ld 77-92 8.25 ld 77-93 8.25 ld 79-89 8 00 ld 69 8.00 ld 70-95 8.00 ld 71-96 8.00 ld 70 III 8.00 id 76-91 8.00 Id 77-97 8.00 id 77-87 7 75 id 71-96 7.75 Id 73-98 7.75 id 77-97 7.75 id 77-92 7.50 id 69-94 7.50 Id 71-96 7.50 id 72-97 7 50 Id 78-93 7.50 id 78-88 7.50 id 71-81 7.20 id 72-97 7.00 Id 66 1-91 7.00 id 66 II 7.00 id 69-94 6 50 id 68 1-93 f .50 id 68 II 6 50 id 68 III 6.50 id 68 IV 6.25 id 66-91 6 25 id 67-92 6.00 id 67-92 5.75 id 65 1-90 5.75 id 65 II 5.25 id 64 1-89 5.25 id 64 II 5 00 id 64-94 103.20 102.20 100.40 96,30 96.50 95.80 95,80 94,40 97.20 97.20 94.10 96.30 93.80 92.50 95.50 90.30 89.40 90.80 92.00 90.30 89.40 88.40 90.80 91.30 87.00 85.30 85.20 86.40 85.80 85.50 84.80 97,20 96.90 98.60 96.80 96.10 96.10 94.60 97.40 97.40 94.30 94.80 94.90 97.00 96,20 66,50 94,20 92.70 91.00 92.20 90.50 89.90 86.90 91.00 91.50 98.00 87.10 89.60 90.10 88.70 87.50 66.60 86.40 86.10 87.20 85.50 85.40 86.60 86,00 65.70 65.00 80.70 4.50 Id 60 1-85 4.50 id 60 II 4.50 Id 63-93 4.56 Id 59-84 4.A4 Id 60-90 4.25 Id 61-91 4.25 Id 63 I 4.25 Id 63 II 4.00 id 61-66 4.00 Id 62-92 3.75 Id 53-93 3.50 Id St. 47 3.50 Id 53-63 3.50 Id 56-86 3.25 Id 48-98 3 25 id 50-90 3.25 Id 54-94 3.25 Id 55-95 3.25 Id 55-85 3.00 Id Grb 3 00 Id 37-81 3.00 Id Grb 46 11.00 BNG 74-61 11.00 id 74-84 10 SO k1 1974 9.50 id 74-82 9.50 id 74-99 9 SO id 75-85 9.50 id 76-01 9.00 id 75-00 8.75 id 70-90 8.75 id 70-95 8 75 id 75-00 8.75 id 77-02 8.50 id 70-85 8 50 id 70-95 8 50 id 73-98 8 25 id 70-85 8 25 id 70-96 6 25 id 76-01 6 00 id 69-94 6 00 id 71-96 8 00 id 72-97 8 00 Id 73-79 8.00 id 75-00 7.75 id 72-81 7.60 Id 73-98 7.50 id 72-97 7.25 id 73-98 7.00 id 661-91 7.00 id 66-II 92.60 86.70 91,00 84.00 79.00 89,90 82.20 83.30 80,70 79.60 88.90 81.70 79.80 77.10 88.30 44.00 100.70 99.30 100.90 93.80 95.30 93.50 91.10 92.60 91.70 98.20 88.50 88.00 86.50 89.40 89.30 89,50 81.90 79.80 76.50 101.00 99.60 101.20 97.00 96.40 96.20 96.20 «2.10 96.80 90.80 98.20 binnenlandse aandelen ADM-Beheer Asd Rubber Asselberg Ass St. R'dam Begemann Buhrm Tett. Calvé O cert 89.00e 133,50 860.00 91.00 63.00 310.00 51.60 73.00 215.00e 75.10e 130.00 91,50 134.50 1850.00 90,20 51.80 92.50 500.00a 122.00e 63.10 168.50 Maxwell Petr. Meneba Metaverpa 183.50 42.50 2110.00 43.60 23.00b 223.00 Ned. Crediel NMB Ned. Scheep 1. Springs!. 153.00e 221.00 220.50 211.00 212.50 56.50 155.50 167.00 167.00 14.20 20.70 300.00 1050.001 51.80 30.001 170.50 190.00 21,10 238.00 188.00 133.70 74.10 153.50 221.00 228.50 211.00 212.50 56.70 14.10 21.50 298.50 1030.00a 52.00 28.001 170,00 183.00 21.10 236.00 182.00 Gel Delft c Gelder cert Geld Tram Goudsmit Hero Cons. Hoek's Mach Holdoh HALL Trust. Holl Kloos HoH. Beton Hunter D. ICU IHC Holdings Ind. Maatsch. IBB Kondor 85.00 80.80 36.00 46.00 370.00 71.50 21.00e 91.70 25.50e 267.00 93.50 21.80 560.00a 89.00 50,00 24,00 14.60 406.00 28.20 1250.00 53.30 119.00 31.30 82.50 60.50 35,50 45.20 371.00 70.30 75.00 163,50 84.90 21,00e 91.80 26,60 269.00 92.70 63.00 83.00 340,00 101.70 Rohte* disk Rommenholl. Rijn-Schelde Sanders Sarakreek Schlumberger Schok beton Schuilema Schuppen Telegraaf Textiel Tw. Tllb! Watert. Tw. Kabelf. Ubbink Unikap v.d. Vllet-W Ver. Glasf. Vmf-Stork VRG Gem. Bej. Wessanen Westl.-U. h. Wolsp. Ede •74 Wyers 239,00 228,00 4500.00 45.00 85.50 43.50 155.00 266.00 102.00 380.00 288.00 285.00 50.50 182.50 41,20 2110.00 40.50 295.50 3815.00 705.00 15.60 82.00 44,00 243.00 227.50 4550.00 870.00 64.00 29.30 S0.30e 128.20 18.20a 192.00 82.00 380.00 17.80 180.00 96.00a 290.00 287.00 50.50 275.00 35.00 111.00 910.00 620.00 116.50 19200a 95.50 725.00 234.00 124.00 36.50 90.10 11.00a 43.50 66.20 34.20 332.00 35,20 134,00 95.50 229.00 43,50 169.00a 725.00 240.00 67.30 65.50 36.20 91.00a 11.30 333.00 34,801 134.80 Alg. Fondsenb. 95.00 Blnn. Balt. VG Goldmines Holland F IKA Belegg. Kon. Ned. Pap 27.30 Krasnapolsky 78,00 Kwatta 10,70 Landrè Gl 153.00 Lelds. Wol 160.00 Macintosh 74.20 122.00 135.50 73.50 m.sod 106.00 51.80 88.50 121.50 135.50 78.00a 110.50 beurs van New York Am. Brando ATT Bethi Staal Boeing Can. Pac. Chrysler Citicorp Cons Edison Do Pont Gen. Electric Goodyea/** 35 3/4 46 5/8 66 5/8 34 1/2 39 1/8 48 1/8 56 1/2 32 3/4 49 1/8 51 7/8 35 7/8 47 3/8 66 7/8 34 3/4 48 7/8 31 1/2 6 1/2 22 3/4 49 5/8 52 1/8 13 1/4 24 7/8 65 3/8 38 1/2 Royal Outch S. Fa Sears R. Shell OH South. Pec. Stud. Worth 21 1/2 26 1/4 29 1/8 40 1/2 34 7/8 53 1/2 42 7/8 17 3/8 19 3/8 25 1/2 24 1/8 77 3/4 53 3/4 27 1/2 29 7/8 4 1/4 buitenlands geld (Prl|e In guldens) Amerikaanse dollar 1.87 Engelee pond 4.12 Belgische fr (100) 6.48 Duitse mark(lOO) 108.75 Itaillrat 10.000) 22.25 Portugeae esc (100) 3.40 Zwitserse »r.(i00) n7.7S Zweedse kroon(i00) 44.00 Noorse kroonf 100) 3^75 Deense kroon(100) 34,00 Oostenr.tch (100) 1524 Spaanse pea.(IOO) 2.71 Griekse drachme< 100) 4.00 Finse mark( 100) 49 75 JoegosL d inar( 100) 8.10 Iers pond 3,91

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 17