Rabobank Q Wereldkampioene uitgeschakeld Jong Oranje in evenwicht met erkende boksnatie Denemarken De Holland International zomer- programma's liggen nü bij de Rabobank voor u klaar! Wielerprof De Rooy krijgt zijn kans TWEE NEDERLANDSEN IN EINDRONDE merikaanse )avis-Cupploeg ponder setverlies onnaar anders eerste geplaatst i indoorstrijd MERKWAARDIGSTE PARTIJ LEVERT GELIJKE STAND OP boek snel voor het beste eruit is N'ORT LEIDSE COURANT DINSDAG 18 DECEMBER 1979 PAGINA 15 rcella J sker uitge- Vi akeld NEY Voor weede achter- -j rolgende maal H e Nederlandse lorkampioene cella Mesker e eerste ronde een Austra i toernooi uit- hakeld. de kampioen- iw Zuid Wales m ydney verloor isteren met 6 -2 van de Aus- sche Sue Sali- (Van onze sportredactie) ERICA Theo de Rooy wacht volgend jaar een interessant wielerseizoen. De neo-prof uit Erica, die een contract heeft getekend bij de Belgische wielerploeg IJsboerke heeft in overleg met de direc teur-sportief, Walter Godefroot, zijn pro gramma samengesteld. ,,Ik rijd de Amstel Goldrace, Luik-Baste naken-Luik, en de Waalse Pijl. Voorts word ik ingeschreven voor het kam pioenschap van Zurich (de wedstrijd die Zoetemelk al herhaaldelijk heeft gewon nen), de Henninger Turm, de Brabantse Pijl en de omloop van Belgisch Limburg. Vanaf mei komen de etappekoersen aan de beurt. Ik word in de ploeg ingepast voor de Ronde van Romandië, de Midi Libre, de Tour de l'Aude, Indre et Loire en de Dauphiné Liberé". Als de beste coureurs van IJsboerke - een formatie van 20 man - in de Tour de France rij den, zal Theo de Rooy voornamelijk in criteriums uitkomen. Boycot circuit van Zandvoort Zandvoort Het circuit van Zand voort hangt een boycot boven het hoofd. Nu Gedeputeerde Staten van Noord- Holland geweigerd hebben een verkla ring van geen bezwaar af te geven voor het aanbrengen van een s-bocht in het circuit, is de kans niet uitgesloten dat de FISA, de overkoepelende autospor torganisatie, geen vergunning zal afge ven voor het houden van internationa le wedstrijden. De FISA had op het aanbrengen van een s-bocht aange drongen om het circuit „langzamer" te maken. Het lag in de bedoeling dit ver tragende gedeelte te realiseren tussen Scheivlak en Panoramabocht. FC VLAARDINGEN WIL HOGEROP Poging tot samenwerking met FC Den Haag V1AARDINGEN De eerste-divisie- club FC Vlaardingen streeft naar een hoger niveau. Dit komt tot uiting in een door Jan Vilhijn samengesteld rap port, dat aan de gemeente is aangebo den. FC Vlaardingen is op zoek naar vijftig geldschieters die gedurende de planjaren elk seizoen 5000 gulden wil len betalen. Er werden al enkele sponsors aangetrok ken die toegezegd hebben Vlaardingen fi nancieel te steunen. Een gemeentelijke bijdrage zou mogelijkheden moeten schep pen de huidige accommodatie, die zich in een slechte toestand bevindt, te verbete ren. Met daarbij het installeren van een lichtinstallatie, de bouw van een overdek te staantribune en een spelershome. Er wordt getracht een samenwerkingsver band met FC Den Haag te creëren zoals dat bestaat tussen Feyënoord en Excelsior en Sparta met FC Dordrecht. Ook zou worden onderzocht of de banden met amateurclubs uit de omgeving nauwer kunnen worden aangehaald om onder meer veelbelovende talenten uit te wisse len. De eertijds bestaande plannen om buiten Vlaardingen te gaan voetballen er was sprake van 's-Gravenzande en la ter Spijkenisse zijn van de baan ^NEEK Na de negende «ronde zijn vier speelsters w— twee Nederlandse en Russische ge- ^blaatst in de eindronde van \iet toernooi om het wereld- tampioenschap dammen, lie vandaag is begonnen. Het zijn de Nederlandse tampioene Lenie Geurts 21), Petra Polman (16), Loedmilla Sotsjenko en Elena Altspoel. Sotsjenko en Alt- Wereidkampioene Michailovs- kaja spoel eindigden gelijk met 12 Kunten, Lenie Geurts en de eersende wereldkampioene Elena Michailovskaja behaal den ieder 10 punten, maar door toepassing van het Son- neborgbergersysteem kwali ficeerde de Nederlandse kampioene zich. Deze vier speelsters spelen een halve competitie met als inzet de wereldtitel. De andere speel sters met uitzondering van de Russin Syslova spelen om de vijfde tot de achtste plaats. In de negende ronde had we reldkampioene Michailovs kaja veel moeite met de Frangaise Yvonne Bonnefoy, die echter in het eindspel een foutje maakte, dat haar de nederlaag bezorgde. Petra Polman moest tegen haar grootste rivale, Sotsjenko zeer secuur spelen om tot re mise te komen, wat haar ten slotte gelukte. Lenie Geurts had weinig moeite met Syslo va en hetzelfde gold voor de Russische Altsjoel die Huprez versloeg. De uitslagen van de negende en laatste ronde van het voortoernooi zijn: BonnefoyMichailovskaja 02, AltsjpelHuprez 20, SotsjenkoPolman 11, Sy slovaGeurts 02, Barbara Graas was vrij. De eindstand is: 1. Polman, Sotsjenko en Alt spoel 12 punten uit 8 wed strijden; 4. Geurts en Michai lovskaja 10; 6. Graas 8; 7. Bonnefoy 5; 8. Huprez 2; 9. Syslova 1. In de eindstrijd beginnen de speelsters met het reeds be haalde aantal matchpunten, zodat Lenie Geurts een ach terstand heeft in de beslis sende fase van dit toernooi. -N FRANSICSO De Verenigde Staten hebben de finale i het Davis-Cuptoernooi tegen Italië met 5-0 gewonnen, de ontmoeting met Italië, die in San Francisco werd ge leld, hadden de Amerikanen zaterdag al een beslissende irsprong van 3-0. .i was de eerste maal in de 79-jarige geschiedenis van de Davis jj), dat het winnende land in de finale geen enkele set behoef- iprijs te geven. „De Amerikanen waren te goed voor ons", al- T de teleurgestelde Italiaanse aanvoerder Vittorio Crottam. rig jaar zegevierden de Amerikanen in de eindstrijd met 4-1 sr Groot-Brittannië. ,danks het Amerikaanse overwicht verliep de ontmoeting niet der incidenten. John McEnroe kreeg het tijdens zijn laatste elspel, aan de stok met het publiek. De linkshandige Ameri- n hield in de eerste set het spel op waar hij kon. Dat veran- wde pas na een incident in het begin van de tweede set. McEn- protesteerde tegen een beslissing van eer\. lijnrechter en ntieteg daarbij gelijk van de scheidsrechter. vele Italianen in het publiek protesteerden en McEnroe rea- rde met „shut up". Het lawaai verstomde echter niet, ook t toen McEnroe op de baan ging liggen met de armen wijd [espreid. Toen hij opnieuw wilde gaan serveren, stormde een iaanse fan de baan op in de richting van McEnroe die de be- i nam en verdween achter de Amerikaanse bank in het pu- :k. Na een oponthoud van enkele minuten werd de partij vat, waarbij de laatste set een bagatel was. McEnroe door- k tweemaal de service van Zugarelli en leidde met 5-0 alvo- s de partij met 6-1 te beëindigen (6-4, 6-3, 6-1), Vitas Gerula- zegevierde met 6-1, 6-3, 6-3 over Adertno Panatta. izilië plaatste zich in Sao Paulo voor de finale (Zuidameri-. inse zone) van het Davis-Cuptoernooi. Brazilië nam een be- sende voorsprong van 3-1 in de wedstrijd tegen Chili. rle Bij de nationale oortennisstrijd voor he- die van donderdag t/m dag in Goirle plaats dt, zijn Louk Sanders en rc Albert als eerste en :ede geplaatst. Huub van tckel is derde en Rolf ung vierde. i de titelstrijd wordt deel- lomen door 32 spelers, on- wie Wouter Fok, die sinds [ustus van dit jèar gebles- rd is geweest. Bondscoach id Hemmes komt uit in het "endubbel met Martin ek. Op de deelnemerslijst breken Paul van Min (Aus tralië). Eric Wilborts (Ver. Sta ten) en Michiel Schapers, die voor drie maanden is ge schorst. Schapers is door de strafcom- missie van de KNLTB ge schorst wegens wangedrag tij dens het satelliettoernooi. dat van 16 t/m 21 oktober in Veld hoven werd gespeeld. 'Bij een woordenwisseling over een bal, die in of uit was, gooide hij een racket in de richting van een lijnrechter en ging vervolgens op de baan liggen. Ook zijn opmerkingen tegen de scheidsrechter getuigden van weinig wellevendheid. advertentie TIPS NOOTDORP (Van onze sportredactie) NOOTDORP Twaalf dra verijen staan er morgenmid dag op het programma van de draversbaan in Nootdorp. De eerste start is om 14.30 uur. Onze tips voor deze meeting luiden: GASTELPRIJS(eerste afdeling): Speedy Fortuna, Silvio uit Laren en Speedster Laren. GELDROPPRIJS(eerste afdelin- g):Rose Kitty, Romeo Hollandia en Refin Buitenzorg. GEERVLIETPRIJS: Reinier Dakota, Rabbani en Petite Gerda. GEMERTPRIJS: Miss Holland, Or son Anjo en Rakker T. GERSLOOTPRIJS(eerste afdeling): O Bento. Rosella W en Melchior. GELDROPPRIJS: Pamina Kandia. Pareltje en Royan Brach. GIETENPRIJS: Kamiel. Remarqua- ble W en Nerva. GASTELPRIJS: Star Lady Laren. Ravaela Hanover en Sirames. GERSLOOTPRIJS. Pallieter, Rod ney Fortuna en Maybe. GARDERENPRIJS(tweede afdeling): Sten Vitesse, Ster Generaal en Speedy Arrow. DEN HAAG Na de overwinnin gen op Zwitserland en IVlittelrhein en het „gelijkspel" dat de boks- ploeg van Jong Oranje gisteravond in „De Houtzagerij" te Den Haag behaalde, mag men geneigd zijn te concluderen dat er nogal wat talent schuilt onder de jonge pugilisten. Vooral een pountendeling met het erkende boksland mag er zijn. In dien de vaderlandse jeugd in de toekomst de aanwezige moed meer gelijke tred kan doen houden met de techniek is optimisme niet over dreven. Een exponent van het Nederlande jeugdboksen was gisteravond de Rot terdamse zwaarwelter René v.d. IJs- sel, pas achttien jaar en gezegend met een goede techniek, een ontwikkelde kijk op het boksen en een beheerste agressiviteit. Hij stopte knap van links, viel met zuivere stoten aan maar heeft de neiging zijn concentra tie te verliezen. Dat brak hem in de derde ronde op toen de Deen Diarke la Cour zijn sterkste stoot, de rechtse, keihard plaatste maar hij stootte ver der te onzuiver om daarvan definitief profijt te kunnen trekken. Ondanks die onachtzaamheid bokste v.d. IJssel de beste partij aan Nederlandse zijde. In de lichtere gewichten bleef de ba lans in evenwicht. De allerlichtsten lichtvlieggewicht Petaio uit Maas tricht en vlieggewicht Van Oostrom uit Amsterdam moesten de winst aan hun tegenstanders laten. De zes tienjarige Petaio stoot te krachteloos en moet nog te veel leren om zich in zulk een gezelschap staande te kun nen houden en Van Oostrom trof Steen Petersen de Deense juniorkam pioen die bovendien een veel grotere ringroutine had doordat hij al 61 par tijen had gebokst tegen de Amster dammer slechts acht. Een zaak om in het vervolg meer aandacht aan te be steden want de Denen weigerden een tegenstander aan te wijzen voor de Amsterdamse zwaarwelter Raams- donk met een imponerende lijst in zijn startboekje omdat hij te veel partijen achter de rug had. De meeste Nederlanders evenwel moesten optor nen tegen Denen die kampioen ware maar ook ettelijke duels meer hadden gebokst. Dat verhinderde bantamgewicht Kwyasse (Amsterdam) niet om de Deense titelhouder Jan Petersen (43 duels tegen 10) te verslaan. Ook deze Deen beschikte over meer lengte, wat in de meeste partijen het geval was, maar Kwyasse ging van de tweede ronde af furieus in de aanval, zij het ietwat te onbesuisd. De Deen bleek een verre van waterdichte verdedi ging te hebben, had last van stoten op het lichaam en werd royaal verliezer, al gaf het Deense jurylid hem de zege. Rustiger Dat gebeurde niet bij vedergewicht Rob van Rijsinge (Den Haag) die van de ditmaal twee Deense juryle den en een Nederlander de score 3-0 kreeg tegen Henning Hastrup, die tegen het fanatieke boksen van de Hagenaar niet op kon. Van Rijsin ge stootte enorm veel en dan zitten er natuurlijk altijd treffers bij, vol doende voor de zege. Maar als hij het iets rustiger deed, welbewust Rob van Rijsinge (archieffoto) die met zijn puntenzege zijn bijdrage leverde aan het onbeslist tegen Denemarken stootte, was Van Rijsinge op zijn best. Zo zal hij het in de toekomst moeten doen, meer kijken en min der stoten op goed geluk. Er waren ook enige voortijdig beëin digde duels in de niet overdadig be zette, zeer rumoerige sportzaal waar enige vechtpartijen ontstonden tussen het publiek zowel in de hal als in de kantine. De vraag rijst of De Houtza gerij wel de geschikte plaats is voor boksen. Als het publiek dicht opeen zit Amicitia, Odeon te Rotterdam kan een vechtpartij beter gelokali seerd worden dan in een wijdse hal waar gelegenheid te over is om uit de stoelen te komen en elkaar achterna te zitten. Lichtgewicht Peter-Paul Donders (Tilburg) was een van de boksers die het einde niet haalde. Jens Velling was veel te sterk en bovendien uitste kend bokser. Met zijn voortreffelijke stoottechniek bezorgde hij Donders acht tellen met een korte linkse hoek. De Tilburger was na de eerste ronde niet meer in staat om door te boksen maar zijn helper onderkende dat niet. Terecht greep de scheidsrechter in de tweede ronde in. Ook weiter Recep Akis (Emmen) moest zich in de derde ronde tegen de veel langere, gerouti- neerdere (tweemaal zo veel partijen) en sterkere John Mortensen gewon nen geven omdat hij zich totaal niet meer kon verdedigen. Dat gebeurde ook met middengewicht Kaastrup te gen de nieuweling bij Jong Oranje, Tijmen Vermaas (Amsterdam), die een regelmatig overwicht opbouwde, de Deen in de tweede ronde acht tel len gaf met een links-rechtse combi natie en even later de scheidsrechter zag ingrijpen om de Deen een afstraf fing te besparen. Met een gedegen zege van middenge wicht Charles Wageningen (Rotter dam) op Hansen en een nederlaag van Jan Lefeber (Rotterdam) tegen de veel betere Christiansen was de stand 10-12 geworden en moest de partij in het halfzwaargewicht tussen Ramon Voorn (Amsterdam) en Larsen beslis sen of Jong Oranje alsnog een gelijke stand kon behalen. Het werd de merkwaardigste partij van de avond. Voorn stootte weinig, tot hij in de der de ronde eensklaps een furieuze serie produceerde. Zijn zege leek zeker maar de Deen, die nog weinig had la ten zien, gaf een serie retour waarop Voorn acht tellen kreeg. Toen ging de gong, die hem, groggy als hij was, red de van de k.o. Maar hij had wel zo veel gescoord dat hij winnaar werd en Jong Oranje op gelijke voet was geko men met Jong Denemarken. HERMAN VAN BERGEM Opnieuw nederlaag voor Glasbergen KATWIJK/WADDINX- VEEN In de interregiona le hoofdklasse zaalvoetbal moest Glasbergen de Best ook gisteravond weer een nederlaag incasseren. Dit maal werd met 5-4 verloren van Sporthuis de Bron. De Leidse hoofdklasse-competi tie had maar een wedstrijd op het programma. In de Katwijkse Cleijn Duin hal behaalde Bemelman een 2-4 overwinning op EKL Boys. Glasbergen de Best had bij zonder veel pech in de wed strijd tegen een zeer verdedi gend spelend Sporthuis de Bron. De Rijnsburgers raakten drie keer het houtwerk. Piet Haasnoot, Cor Vreugdenhil en Lijs van Egmond waren de pechvogels. In het doel van Glasbergen vertolkte Henk Voorbergen een zwakke rol. Voorbergen greep drie keer le lijk mis bij evenzovele coun ters van de Waddinxveners. Het betekenden drie tegen doelpunten. Anne Ouwersloot zette de Rijnsburgse ploeg op een 0-1 voorsprong. De Bron kwam voor rust op gelijke hoogte. In de tweede helft was Glasbergen de toonaangeven de ploeg maar het was De Bron dat middels counters scoorde. Bij de stand 4-1 scoor de Vreugdenhil tegen. De Bron vergrootte de marge snel weer tot drie doelpunten. Via Lijs van Egmond en Cor Vreugdenhil kwam Glasber gen nog dichtbij De Bron. Bemelman-doelman Gert van der Luyt speelde een prima partij tegen EKL Boys. Met enkele knappe reddingen voorkwam Van der Luyt een aantal zeker lijkende EKL- treffers. Jos Witteman, Bemel- man-verdediger, schoot de bal in de vijfde minuut van de wedstrijd tegen de paal van zijn eigen doel. Ted Lumoin- dong zette Bemelman in de eerste helft op een 0-1 voor sprong. Via snel uitgevoerde counters liep Bemelman na rust uit naar 0-3, Robert En thoven en Ruud Bröring te; kenden voor die doelpunten. Kees Karstens en Witteman raakten voor Bemelman het houtwerk. EKL kwam echter sterk terug. Jan Pijnacker zorgde voor 1-3 en Pim van der Meer profiteerde van een foutje van Van der Luyt: 2-3. Van der Luyt maakte zijn blunder goed door met enkele fraaie safes EKL Boys van de gelijkmaker af te houden. Brö ring maakte aan alle onzeker-: heid een einde. Uitslagen: Leidse hoofdklas se: EKL Boys - Bemelman 2-4.« Interregionaal: Sporthuis de Bron - Glasbergen de Best 5-4; Rotterdamse Studenten i Voetbal International 2-2. World Series op losse schroeven DEN HAAG - De afgelopen vrijdag gelanceerde plannen voor de World Series voor top- motorcoureurs komen steeds meer op losse schroeven te staan. Laatste tegenslag voor het initiatief van Kenny Ro berts en zijn profcircus is de reactie van de grote Japanse motorfabrieken, die hebben verklaard dat zij blijven staan achter de officiële grand prix- races. Dit houdt bijvoorbeeld in dat Wil Hartog, die komend seizoen gaat rijden op een fa- brieks-Suzuki. moet kiezen voor de door de FIM(internati- onale motorsportfederatie) ge organiseerde wedstrijden. De kans is groot dat Boet van Duimen en Jack Middelburg Hartogs voorbeeld volgen. HOLAND INTERNATIONAL Trein geld en goede raad

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 15