)eze week harde actie leel Belgische artsen Olieprijs verdeelt Opec-top Regering Italië verklaart terroristen de oorlog POOLSE POLITIE PAKT DISSIDENTEN Khomeiny stelt zich achter studenten: geen gijzelaars vrij IITENLAND LEIDSE COURANT DINSDAG 18 DECEMBER 1979 PAGINA 13 (Van onze correspondent Marc de Koninck) ISSEL - Tenzij de Belgische re- ïg haar snoeiplannen voor de inhonoraria alsnog intrekt, gaan leeste dokters in België met in- van donderdagavond voor on- aide tijd in staking. De patiën- cullen alleen in spoedgevallen len geholpen door speciale itdiensten, die telefonisch be taar zijn. rtsenstaking wordt het hoogtepunt een hard conflict tussen het kabi- an premier Martens en de grootste sche artsenorganisatie onder lei van de aristocratische Franstalige dokter Andrë Wynen, directeur van een bijna uitzinnige protestbijeenkomst Een en ander was gisteren voor de een privëkliniek. Wynen heeft een Onder luide toejuichingen van de me- Brusselse regeringsgezinde krant De „eenheidsfront van dokters, tandartsen dici, maakte hun voorman de betref- Standaard aanleiding om van „fascisti- apothekers" gevormd tegen de rege ringsplannen om volgend jaar de ar- stentarieven te bevriezen, c.q. te verla gen en het aantal behandelingen be langrijk terug te dringen. Dat alles om een rampzalig tekort in de medische verzekeringssfeer van 3,5 miljard gul den in 1980, te verkleinen. Met hetzelf de doel wil de regering ook een ver hoogd eigen risico voor ziekenfondspa tiënten invoeren. Dokter Wynen wist afgelopen week einde in Brussel 6000 artsen (voorna melijk specialisten) te verzamelen in fende ministers en andere tegenstan- sche dreigingen van het Wynen-syndi- ders van een artsenstaking uit voor achtereenvolgens moordenaars, wind builen, verwaande beunhazen en kwakzalvers. Donderende ovaties vie len dokter Wynen ook ten deel toen hij als symbolische waardering van de re geringsplannen enkele velletjes papier versnipperde en de zaal in wierp. In het stakingsreglement dat werd vastgelegd heet het dat het korps hard zal terugslaan indien ook maar één arts, tandarts, apotheker of iemand van de wachtdienst bedreigd zou worden, waarborgen. caat" te spreken. Alle politieke partijen hadden eerder al een artsenstaking „onaanvaardbaar en onzedelijk" ge noemd. De kleinere artsenfederatie van dokter De Brabanter, die de meeste leden in Vlaanderen heeft, verwerpt eveneens de staking, zodat het nog een open vraag is hoe breed de actie in de prak tijk zal zijn. Ook hebben zich kleine an ti-groepen gevormd van artsen die de volledige hulp aan de patiënten willen bruik van jfgassen iet terug SSEL Vóór het einde 1981 moet het gebruik van ■assen in spuitbussen in Europese Gemeenschap verminderen. De Euro ministers voor milieuza- hebben gisteren in Brussel ten dat over twee jaar het lik van drijfgassen orfluor-kool waterstoffen) ergelijking met 1976 ge- moet zijn met dertig pro- mden ijgt geen rde chthaven onze correspondent Ro ger Simons) DEN, maandag De hoofdstad krijgt geen Inieuwe derde luchtha- want die zal één miljard kosten. lier Thatcher en haar mi 's hebben besloten dit probleem te omzeilen te opteren voor een aan- lelijke uitbreiding van de haven van Stansted, in 'raafschap Essex, nwoordig vertrekken en in in Stansted jaarlijks 00 passagiers. Dit vlieg- heeft een van de langste landingsbanen van iland. Momenteel is het genoeg voor 4 miljoen igiers per jaar. Uitbreiding de luchthavengebouwen mstreeks 1990 de jaarlijk- ipaciteit van Stansted op liljoen passagiers brengen, s evenveel als Gatwick in jraafschap Surrey, belangrijkste Londense thaven, Heathrow in het fschap Middlesex, krijgt 1 1985 een vierde „termi- Momenteel bedraagt de citeit van Heathrow 28 oen passagiers per jaar. zij het vierde luchtha- jebouw zal Heathrow uit- elijk 38 mjljoen passagiers |aar aankunnen. ennedy heeft miljoen voor jn campagne 'SHINGTON Senator Yard Kennedy heeft in één ■k tijd 2,5 miljoen dollar ca 5 min) ingezameld r zijn verkiezingscampag- Volgens berichten in de erikaanse pers beschikt de ator nu over 6 min. inzamelingsactie eindigde dagavond met een cocktail tij ten huize van Ethel *nedy, de weduwe van zijn er Robert, in Washington, genodigden betaalden elk 0 dollar. Dit is een traditione le krachtmeting van een bergstam op de Filippijnen: een soort touwtrekken, maar dan zonder touw. Het was een onderdeel van de nationale Spelen, die gesponsord worden door een brouwerij in Manilla. Het evenement had plaats in de de be rgplaats Banaue, ruim 200 km ten noorden van Manil- WARSCHAU In Warschau en in andere Poolse steden is politie-optreden aan de gang tegen critici van het regime. De actie hangt vermoedelijk samen met voorgeno men herdenkingen voor de slachtoffers van de betogingen die in december 1970 in Gdansk (Danzig) plaats hebben gehad. Naar uit dissidentenkringen in Warschau is vernomen, zijn in de laatste paar dagen onge veer 100 critici van de regering gearresteerd. Gisteren bevonden ongeveer 65 zich nog in handen van de politie. Tegen tenminste tien dissidenten heeft het openbaar ministerie voor arrest van tussei\de een en drie maanden ge vorderd. Gisteravond zou in de Poolse hoofdstad een mis van requiem worden gehouden ter nagedachte nis van de slachtoffers van de betogingen in Gdansk. Van de requiemmis is niets terechtgekomen. De kerkelijke autoriteiten stonden in een klein kerkgebouw van de paters-capucijnen het voor lezen van een in memoriam door een student toe, maar zij weigerden op het allerlaatste ogen blik het opdragen van een dodenmis. Amnesty International Nederland is gisteren een spoedactie begonnen voor de vrijlating van vijf Tsjechoslowaakse politieke gevangenen die donderdag terecht moeten staan voor een Praagse rechtbank. De vijf zijn in oktober ver oordeeld tot gevangenisstraffen van twee tot vijf jaar, maar zijn daartegen in beroep gegaan. De Kamerleden Ter Beek (PvdA) en Gualthe- rie van Weezei (CDA) hebben minister Van der Klaauw (buitenlandse zaken) gevraagd een waarnemer te sturen naar de rechtszitting. Centrum - rechts wint meeste Portugese burgemeesters posten LISSABON De Democra tische Alliantie is de duide lijke winnaar geworden van de zondag in Portugal ge houden gemeenteraadsver kiezingen. De combinatie van sociaal-democraten, con servatieve centrum-democra ten en monarchisten mag de burgemeesters leveren in 196 van de 305 Portugese gemen- ten, waaronder de drie grootste steden: Lissabon, Porto en Coimbra. De winst ging ten koste van de socialisten, die hun burge meestersaantal zagen teruglo pen van 114 in 1976 naar 59 nu. De APU, een combinatie van communisten en twee kleinere linkse partijen, ver wierf vijftig plaatsen, een winst van 13 vergeleken met 1976. De uitslag van de verkiezin gen trekt de lijn door van de nationale verkiezingen die twee weken eerder werden gehouden en die het centrum rechtse blok van Sa Carneiro een krappe parlementaire meerderheid opleverde. In Lissabon is men ervan over tuigd dat president Eanes deze week Sa Carneiro zal vragen een regering te vormen. Slaagt deze erin dan wordt hij leider van het twaalfde kabinet sinds de Anjer-revolutie, die in 1974 een einde maakte aan vijftig jaar Portugese dictatuur. Het 'parlement blijft een jaar zitten. Eind volgend jaar gaan de Portugezen opnieuw naar de stembus. Doodstraf geëist tegen moordenaars van Park SEOEL (AP) De openbare aanklager in het proces tegen het voormalige hoofd van de Zuidkoreaanse CIA Kim Jae- Kyu, die heeft bekend dat hij president Park Chung-Hee heeft vermoord, en zes andere beklaagden, die werden be schuldigd van moord met de bedoeling een opstand te ont ketenen, heeft vandaag tegen zowel Kim Jae-Kyu als diens handlangers de doodstraf geëist. Nieuwe munt in België BRUSSEL (ANP) Met in gang van 8 januari van het nieuwe jaar krijgt België een nieuwe munt met een waarde van 20 frank. Die munt gaat de biljetten van 20 frank ver vangen die overigens nog tot 31 december 1981 in omloop zullen blijven. De vrijwilligers voor de oorlog in Libanqn voordat zij in Teheran aan boord gaan van een toestel dat hen naar Damascus zal brengen. TEHERAN Ayatollah Khomeiny heeft stelde zich wel volledig achter hen. opnieuw zijn volledige steun betuigd aan De bezetters demonstreerden gisteren op- het standpunt van de bezetters van de nieuw hun macht nadat minister Ghotbzadeh Amerikaanse ambassade in Teheran. Hij had verklaard dat enkele gijzelaars wellicht verklaarde dat de studenten handelen na- voor Kerstmis in vrijheid zouden worden ge- mens de hele Iraanse natie, als zij verkla- steld. Een woordvoerder van de bezetters ren dat de gegijzelden worden berecht als verklaarde dat geen van de gegijzelden zou de sjah niet wordt uitgeleverd. Khomeiny worden vrijgelaten. lanceerde tevens een felle aanval op de Khomeiny verklaarde opnieuw dat hij de Amerikaanse regering. Hij zei evenwel Amerikaanse ambassade niet beschouwt als dat als president Carter „uit zijn ivoren een ambassade maar als een „hok voor spio- toren afdaalt om met ons op de grond te nage". De voornaamste rechter in Teheran, zitten en probeert wederzijds begrip te Mohammad Gillani, zei dat het bevel voor creëren, wij daarop zullen reageren, mits het proces tegen de gijzelaars eventueel van hij ons compenseert voor de wreedheden Khomeiny moet komen. Volgens Gillani zul- die tot dusverre jegens ons zijn begaan". len de gijzelaars geen advocaten krijgen, om- Een naaste medewerker van Khomeiny, dat dit islamitische advocaten zouden moeten dr. Mohammad Mofatch, is vanmorgen bij zijn en „het moeilijk is voor te stellen dat een aanslag dodelijk gewond. Hij werd islamitische advocaten een stelletje spionnen door drie mannen op motorfietsen op zouden bijstaan". straat neergeschoten. In Damascus, de hoofdstad van Syrië, zijn 42 Iraanse vrijwilligers aangekomen, een voor- De ayatollah ging in op de tegenstellingen in hoede van een groep van in totaal 700 man, de uitspraken van de bezetters en zijn minis- die onderweg zijn naar het front in Libanon, ter van buitenlandse zaken Ghotbzadeh. Hij De groep gaat eerst naar een Palestijns kamp noemde de suggestie dat de bezetters het bui- in Syrië. Libanon heeft al gezegd dat de vrij- tenlands beleid bepalen een leugen, maar hij willigers niet zullen worden toegelaten. CARACAS - De olieminis ters van de dertien landen van de Organisatie van Olie Exporterende Landen (Opec) zijn gisteren in de Venezolaanse hoofdstad Ca racas begonnen aan een con ferentie, waarop de prijsver hoging van de olie voor vol gend jaar moet worden vast gelegd. Of dat gebeurt is nog maar de vraag, want uit op merkingen van de ministers, vlak voor de bijeenkomst, bleek, dat de meningen van de verschillende landen over de prijsverhoging sterk uit een lopen. De Opec lijkt momenteel in twee blokken uiteen te vallen. De gematigde landen, onder leiding van Saoedi-Arabië, willen een beheerst prijsbeleid en het voorlopig handhaven van de huidige olieproductie. Minister Jamani van Saoedi- Arabië zei, dat hij tegen een officiële prijsverhoging is vóór het einde van het eerste kwar taal van 1980. De radicalere landen, onder aanvoering van Libië en Iran, hebben daaren tegen al laten weten, dat zij de produktie willen gaan beper ken én dat de prijs, wat hen betreft, niet genoeg kan stij gen. Zij vinden dat de prijs die het Westen voor zijn olie be taalt, overeen moet komen De Iraanse olieminister Ali Akbar Monifar, tij dens de persconferentie na afloop van de ope ningszitting van Opec- conferentie in Caracas. met de kosten van de alterna tieve energiebronnen. Naast deze twee blokken is er nog een aantal landen, dat zich nog niet over een mogelijke prijs verhoging wil uitspreken. Ook het al dan niet vervangen van de dollar als betaalmiddel voor de olie komt op de confe rentie ter sprake. Iran zal on getwijfeld met zo'n voorstel op de proppen komen en als op lossing een „valutamandje" noemen. Deze combinatie van verschillende munteenheden moet volgens Iran ook worden gebruikt bij de vaststelling van de olieprijs. Algemeen wordt verwacht, dat hierover nu geen beslissing zal worden ge nomen, maar dat deze proble matiek op een binnenkort te houden vervolg-conferentie zal worden besproken. Intussen heeft de Amerikaan se Senaat, met 74 tegen 24 stemmen, een wetsontwerp aangenomen waarbij de extra winsten van de Amerikaanse oliemaatschappijen speciaal zullen worden belast. De ko mende jaren zal deze wet een bedrag van 178 miljard dollar opleveren, die grotendeels zul len worden besteed aan het energie-programma van presi dent Carter en steun aan Amerikanen met lage inko mens, voor wie de brandstof-1 kosten te hoog worden. Londen moet half jaar wachten op EG-geld BRUSSEL Voor het pro- (in Britse ogen) vrij mager uit- bleem dat de Britten hebben zien, want er zal niet veel met hun bijdrage aan de Euro- meer uitkomen dan een ver- pese begroting zal niet voor zachting van een Europees „fi; medio volgend jaar een oplos- nancieel mechanisme" dat de sing gevonden worden. Die Britten hooguit 1,4 miljard gul oplossing zal er dan bovendien den zal opbrengen. kendgemaakt. Binnen de recordtijd van acht uur keurde de regering de maatrege- ROME - De Italiaanse regering heeft len goed. Nog geen 24 uur later had presi- gisteren, na de moord op een 24-jarige man in Rome en schietpartijen bij Fiat-fabrieken elders in het land, de af gelopen zondag aangekondigde bijzon dere maatregelen van kracht laten worden, waarmee men het hoofd hoopt te bieden aan de toenemende terroristi- ste tijd toe. Het centrum van de terreur is het industriegebied van Turijn en de ste den Milaan en Genua. In Turijn is het ka- denë Pertini^ie laatste vereiste handteke- der van de Fiat-fabrieken, de grootste on- ning gezet. derneming van Italië, het mikpunt. Onder Generaal Dalla Chiesa, tot voor kort com- .directie-leden, afdelingschefs en bedrijf- missaris van de Romeinse politie, wordt sleiders heerst een ware paniek, nadat ve- prefect in Turijn. Hij heeft zich na de ont- len van hen de laatste jaren het slachtof- voering en de moord op Aldo Moro zeer fer zijn geworden van knie- en beenschie- verdienstelijk gemaakt in de strijd tegen sche activiteiten, met name in Noord- de Rode Brigades en een groot aantal ver- Italië. In verschillende steden zijn pre fecten benoemd. Verder worden op ter reurdaden zwaardere straffen gesteld dan voorheen en krijgt de politie grote re bevoegdheden. Moordenaars kunnen in Italië voortaan tot levenslange gevangenisstraf worden veroordeeld. De maximumstraffen dachten achter de tralies gebracht, waar onder, in juli van dit jaar, Valerio Morucci en zijn vriendin Ariana Faranda. In hun' woning werd een mitrailleur gevonden, waarmee oud-premier Aldo Moro, zo bleek uit laboratoriumproeven, is ver moord! Sinds Dalla Chiesa onder de van Rode Brigades-activiteiten verdachte per- andere terreurdaden zijn verdubbeld. De sonen heeft huisgehouden, kan worden politie mag een verdachte de eerste 48 uur verhoren buiten de aanwezigheid van een advocaat. Verder wordt de termijn van het maximaal toegestane voorarrest ver dubbeld. Premier Cossiga heeft de maat regelen persoonlijk via de televisie be- gezegd dat het, behoudens de traditionele ters. In Turijn vielen dit jaar al vier doden en 27 ernstig gewonden. Het meest actief is de ultra-linkse terreurorganisatie Prima Lina. Zij ontstond, tien iaar geleden, na een neo-fascistische aanslag op de Piazza Fontana in Milaan, waarbij 29 doden en tegen de tachtig gewonden vielen. De klap op de vuurpijl vormde echter de overval, verleden week, op een academie voor toekomstige kaderleden voor de in dustrie. Vijf leraren en vijf leerlingen werden in de benen geschoten en sommi- bomaanslagen waarbij zelden slachtoffers gen van hen zullen hun hele leven invali- vallen, in Rome aanzienlijk rustiger is ge- de blijven. En het is uitendelijk deze daad worden. geweest, die de Italiaanse regering heeft In Noord-Italië daarentegen nemen de ac- doen besluiten tot het nemen van de bij- tiviteiten van terreurorganisaties de laat- zondere maatregelen

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 13