VVD koerst aan op kabinet met PvdA en D'66 Volledig akkoord over Rhodesië 0 Lestella bv Sederland moet neebetalen aan nodernisering "tan kernwapens m Meubelfabriek Oisterwijjk toonaangevend in eiken FIDEL KOMT... Ziekenfondsraad tegen hogere premie vrijwillig verzekerden RA legonnen iet winter- ffensief B r DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND ADVERTENTIE Geen krant ont vangen? Bel tus sen 18.00 en 19.00 uur num mer 071-122248 en per speciale koerier wordt de krant alsnog ge bracht. ...aan het woord vanavond opned. 2 22.30 kro. Hij is één van die Latijns- Amerikanen die het er niet bij laat zitten. Zij verdienen onze steun. SI)I.II)AI!II)AI)$ giro 1804444 Den Haag. Voor bouw en interieur: W. Barentszstraat 19, Leiden, tel. 071-134541. Keukens - open haarden -'tegels - sanitair - alle verbouwingen UTRECHT De Ziekenfondsraad gaat voorlopig niet ak koord met de premieverhogingen die de ziekenfondsen voor het komend jaar hebben voorgesteld voor vrijwillig verze kerden. De raad is na overleg met het ministerie van econo mische zaken tot de slotsom gekomen dat de verhogingen in strijd zijn met het prijsbeleid. Gemiddeld gaat het bij deze verhoging om een premiestijging van 14, 2 Per maand komt dat neer op zeventien gulden ex tra. De Ziekenfondsraad zit met deze voorstellen in haar maag omdat een groot aantal vrijwillig verzekerden (weduwen, ge scheiden vrouwen, kleine zelfstandigen) al een fors deel van hun inkomen aan premie moeten betalen. In tegensteling tot bij de verplicht verzekerden, kent de vrijwillige verzekering geen premie naar draagkracht. Daardoor kan het gevaar ontstaan dat de premiedruk voor de betrokkenen te groot wordt. Energiebussen meten verbruik energieverbruik gaan meten. De bussen zijn voor zien van meetappa ratuur en een com puter. Met behulp vandie apparaten kan berekend wor den waar en hoe veel er op het ver bruik kan worden bespaard. De ener giebussen zijn in Canada ontworpen. BRUSSEL In „energiebussen Nederland gaan rijden die bij on- eind januari twee dernemingen het (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De VVD raakt politiek steeds meer overtuigd van de wenselijkheid om een regeercombinatie te vormen van PvdA, VVD en D'66. Dit blijkt uit het ont- werp-Liberaal Manifest 1980 dat vandaag is verschenen en dat in mei volgend jaar moet worden goedgekeurd. Het manifest ver meldt echter nadrukkelijk, dat de liberalen niets voelen voor het bij voorbaat buiten spel zetten van welke partij dan ook. Zij menen, dat dit laatste alleen maar leidt tot verstarring van de politieke verhoudingen. De VVD toont zich wel bereid vóór de ver kiezingen een voorkeur voor samenwerking met andere partijen uit te spreken. De noodzaak van coalitievorming maakt, al dus het Liberaal Manifest, ook het sluiten van compromissen noodzakelijk. Maar het maakt een voorbehoud voor een aantal prin cipiële zaken. Het vraagstuk van vrede en veiligheid wordt daarbij duidelijk genoemd, want een compromis over de modernisering van de kernwapens wijst het manifest af. Te gelijk roept het alle liberalen op zich te vere nigen en zo te komen tot een vernieuwd li beraal blok, waarin D'66 kennelijk zou moe ten opgaan. Dat liberaal blok zou in het poli tiek drie-stromen-land tussen de PvdA en het door liberalen verlaten CDA in moeten staan. De VVD wil hierbij als katalysator fungeren. Intussen heeft de liberale minister Wiegel wel de aanval geopend op D'66. In Leeuwarden verweet hij gisteravond deze partij „met de handen omhoog" te kiezen voor de PvdA. Het Liberaal Manifest pleit voor een andere levensstijl: toeschietelijkheid, verantwoorde lijkheid, zorg, vermenselijking van organisa tie, kleinschaligheid, openheid en inspraak, decentralisatie, deskundigheid, spreiding van macht, verbreiding van kennis en bezit. En hieruit moet, aldus het manifest, blijken dat het beeld van de VVD, dat haar is opgedron gen, niet strookt met de werkelijkheid. t De VVD blijft uitgaan van een verantwoor de economische groei. Een eventueel ener gietekort mag geen excuus vormen voor een beleid dat de bestaande economische orde fundamenteel wijzigt. Gepleit wordt verder voor een ruimere toepassing van het profijt beginsel („de gebruiker betaalt"), vooral waar het gaat om de welzijnsvoorzieningen. In de gezondheidszorg is de toepassing van dit beginsel minder gewenst. In deze para graaf benadrukt de VVD de vrijheid van de patiënt om geen medische behandeling te dulden, wat expliciet de weg opent naar vrij willige euthanasie. Abortus noemt het mani fest een zaak van vrouw en arts, zonder dat de laatste overigens verplicht kan worden een dergelijke ingreep te verrichten. Dinsdag 18 december 1979, 70e Jaargang no. 21533 Kamerdebat Morgenochtend om 10.15 uur op Ned. II Kamerdebat over kernwapens. Vanavond om 22.15 uur Carry van Bruggen in beeld spraak". Om 18.59 uur op Ned. II „Duel in de diepte" en om 20.27 uur „Dagboek van een herders hond". Om 22.10 uur „Hotel op stelten". Buiig Wisselend bewolkt met buien, waarvan sommige met hagel en onweer. Middagtempera- tuur ongeveer zes graden. Harde wind uit west tot noord west Morgen zon: 8.44 - 16.29 Schev. hoogw.: 3.00 en 15.12 Laagw.: 10.51 en 23.13. Geluids barrière op de grond doorbroken j De Amerikaanse stuntman Stan Bar- j rett is er als eerste in geslaagd de ge- luidsbarrière op land te doorbreken. In een raketvoertuig i bereikte hij gisteren op de luchtmach- i tbasis Edwards in l Californië een snel- heid van 1190,123 kilometer per uur, ruim tien kilometer meer dan die van het geluid. ijd n de vangrail op de rijksweg Arnhem-Utrecht bleef inig over. WAPENSTILSTAND OVER EEN WEEK MANIFEST ROEPT OP TOT BUNDELING VAN LIBERALEN >mi ELF AST LONDEN De orlopige vleugel van het rboden Ierse leger is, zoals ^,ee !t zich laat aanzien, begon- ae#n aan het zo gevreesde ,ar winteroffensief". elkaar zeven mensen zijn dag en gisteren om het le- jn gekomen bij aanslagen in ithe teld0 er-'an^- Verder is nog n aantal mensen gewond ge- akt, niet alleen in Noord- .g rland, maar ook in Zuidoost ir ïgeland. In Dover ontplofte P, poststuk, ten gevolge larvan twee postbeambten Wond raakten. In Belfast ard gisteren een ambtenaar in het gevangeniswezen ©dgeschoten vanuit een rij- ,jjn lnde auto. Het ernstigste ge- al heeft zich in Dungannon 'UT frgedaan. Daar kwamen er Britse militairen, zoals steren gemeld, bij een aan- om het leven. (Van onze correspondent Roger Simons) LONDEN Nu de Frontleiders Nkomo en Mugabe op hun beurt het rapport over de Rhodesië-conferentie geparafeerd hebben, is er eensklaps veel meer kans op vrede in het Zim babwe van de toekomst. Dat was het doel van de moeizame onderhandelingen in Londen, die op de 98ste dag eindelijk met succes bekroond zijn geworden. De oorlog die zeven jaar geduurd heeft, heeft aan ruim 20.000 mensen het leven gekost. De plechtige slotzitting van de conferentie vindt morgen plaats. Bisschop Muzurewa, leider van de delegatie van Salisbury, keert per vliegtuig terug naar Londen om onder de overeenkomsten, die de onafhankelijkheid van Zimbabwe mogelijk zullen maken, zijn handtekening te plaatsen naast deze van de Britse minister van buitenlandse zaken. Lord Carrington, en die van Joshua Nkomo en Robert Mugabe, van het Patriottisch Front. Ongeveer een week later zal in Zuid-Rhodesië de wapenstilstand kunnen beginnen, waarna Zimbabwe begin maart 1980 een nieuwe onaf-- hankelijke staat kan zijn. Nkomo en Mugabe verklaarden zich gisteravond bereid de over eenkomsten van de Rhodesië-conferentie te paraferen, nadat zij de laatste Britse concessies goedgekeurd hadden. Tijdens het weekeinde werd door Groot-Brittannië voorgesteld de guerrilla strijders van het Patriottisch Front te verzamelen in meer kam pen dan aanvankelijk was voorgesteld. Gouverneur Soames krijgt van Londen opdracht nog meer verzamelpunten uit te kiezen als het aantal Frontstrijders groter blijkt dan verwacht wordt. Soames heeft gisteren ook het verbod op doorvoer van mais naar Zambia opgeheven, waardoor het met hongersnood bedreigde Zambia weer kan worden bevoorraad. ithekersdijk 34, 2312 DD Leiden, postbus 11. 2300 AA, tel. 071-122244 Giro if-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) 0,49 per mm. Telefoontjes rtaal ƒ43,05: jaar ƒ160,70; losse nummers: 55 cent. rachtwagens iet paarden en hisky omgeslagen ftlEBERGEN Op de rijksweg Arn- j>j||m-Utrecht is gisteren een vrachtwa- j if n door on-bekende oorzaak over de ngrail geslagen en op de andere rij- an terecht gekomen. De aanhanger it paarden kantelde. Gevolg: uren- ige files en enkele kop-staart-botsin- n waarbij zes mensen licht gewond ikten. De paarden bleven ongedeerd. ssen Arnhem en Apeldoorn "ntelde vanochtend ook een vracht- igen, dit keer gevuld met whisky. >t verkeer kon worden omgeleid, ar ondanks dat ontstonden ook hier ige files. Oorzaak van deze kante- ig was waarschijnlijk de harde wind. Tankwagen met zeer brandbaar methanol lekgeslagen EINDHOVEN (ANP) Door een lekkende Belgische tank wagen, geladen met 24.000 li ter van de zeer brandbare en giftige vloeistof methanol, moest vannacht en vanoch tend de rijksweg Eindhoven- Venlo gedeeltelijk worden af gesloten. De lekkage ontstond door een breuk in het onderstel van de oplegger, waardoor de tank op het wegdek sloeg. De politie kon niet zeggen hoeveel me thanol er is ontsnapt. Het res tant dat nog in de tank zat, moest worden overgeladen in een andere tankwagen. (Van onze parlementaire redactie) EN HAAG Ook als ze nooit op ons grondgebied ge- natst worden, zal Nederland toch moeten meebetalen n de kosten van stationering van de nieuwe NAVO- oomraketten in West-Europa. Hetzelfde geldt voor lan- n als Denemarken en Noorwegen, die niet in aanmer- ng komen als basis voor de raketten. Dit blijkt uit de itwoorden van de regering op de bijna honderd vragen, e de Tweede Kamer heeft gesteld over de kwestie van modernisering van de kernwapens. it medeverantwoordelijk zijn voor bepaalde kosten vloeit ort uit het bestaan van de zogeheten gemeenschappelijk in- istructuurfondsen van de NAVO. Alle lidstaten, die deelne- :n aan de geïntegreerde verdediging (dus niet Frankrijk) zijn rplicht daaraan volgens een vaste verdeelsleutel een jaarlijkse Ilrage te leveren, waaruit ook de aanleg van de nieuwe wa- iBystemen zal worden betaald. In de.periode eind 1982begin 3 zal de NAVO bekijken of voor deze „beperkte kosten" een vullende voorziening van de fondsen nodig is. de regering eind 1981 besluit toch deel te nemen aan de sta rring, zouden de kosten voor Nederland aanzienlijk hoger inen worden. Dit is afhankelijk van het antwoord op de ag of ons land de wapensystemen in' eigendom krijgt of lou- als gastheer zal optreden. „Deze vraag is in het NAVO-over- nog niet besproken," aldus de regering. „Uiteraard" zullen i extra uitgaven voor Nederland ter goedkeuring aan het par ient worden voorgelegd. De eerste jaren zullen die er echter t zijn. sr de totale kosten van de modernisering kunnen nog geen cte cijfers worden gegeven. Globale schattingen gaan in de iting van acht a tien miljard gulden in de eerste tien jaar, als t programma geheef wordt uitgevoerd. De uiteindelijke om- 1 ng wordt echter pas bepaald in het licht van het resultaat van onderhandelingen over wapenbeheersing met de Sovjet-Unie. (Zie ook pagina 13) WEINIG SCHADE DOOR STORM DE BILT De zware westerstorm die gisteren en ook vannacht nog over ons land raasde er werden windstoten tot 130 kilo meter per uur gemeten heeft betrekkelijk weinig schade ver oorzaakt. In tal van plaatsen werd door Rijkswaterstaat beperkte dijkbewaking ingesteld, zoals bijvoorbeeld in Vlissingen (sector Schelde), waar het water tot 3.15 meter boven N.A.P. steeg. Ook de sector Holland kreeg dijkbewaking. Voor Prawle Point aan de Engelse kust joeg de storm de kust vaarder Heye-P op de klippen (foto). Drie opvarenden werden door een helikopter gered. Het schip moet als verloren worden beschouwd. Criminele autoliefhebbers DEN HAAG De Haag- se politie heeft samen met het korps van Leid- schendam gisteravond een bende autodieven kunnen oprollen. De ze ven mannen, zes afkom stig uit Den Haag en een autospuiter uit Leiden, hadden het voornamelijk voorzien op dure BMW's. In het afgelopen kwar taal alleen al ontvreem den zij 30 van deze Duit se automobielen. In een loods in Leidschendam werden de voertuigen overgespoten en van een nieuw kenteken voor zien. Half jaar wachten op LPG-keuring AMSTERDAM Wie in de regio Amsterdam zijn auto wil laten ombouwen voor het gebruik van LPG zal geduld moeten hebben. De Rijksdienst voor het Wegverkeer, die de auto na de ombouw moet keuren, heeft het zo druk dat er een wachttijd is van een halfjaar. Oor zaak is de sterk toegeno men vraag naar LPG-in- stallaties. In de rest van het land is de situatie minder nijpend. Daar duurt het gemiddeld drie weken. 103003 Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas ƒ4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen:

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1