De stad, het gat en het herstel De plannen het voor nieuwe jaar 17t|m21 dec. 79 begroting leiden 1980 DE GEMEENTE LEIDEN IN 1980 |SSMnnBBBagBBnBiBnmBaBnBaaaaBnBmiannaHiK De begroting van Leiden bevat kolossale bedragen. In 1980 zal naar verwachting 33914 miljoen gulden uitgegeven en 319 miljoen gulden ontvangen wor den. Het "gat van Leiden" is dus 2014 miljoen groot. Uit de Leidse financiële reserves wordt 214 miljoen geput om dit gat te stoppen. Dan ontbreekt dus nog 18 miljoen. Daarom moet de gemeente aan het Rijk om een aanvullende bijdrage ter hoogte van dat be drag vragen. Aan het aanvragen van zo'n aanvullende bijdrage zijn nadelen verbonden. Voor elke nieuwe uitgave moet toestemming van "Den Haag" gevraagd worden. Die goedkeuring van het Rijk komt er in het algemeen slechts langzaam. Dat betekent dat de uitvoering van veel plannen vertraagd dreigt te worden. Niet beknibbelen Burgemeester en Wethouders zijn zeer bezorgd over die dreigende vertragingen. Zij vinden dat de ge meenteraad er de laatste jaren in geslaagd is het stadsherstel in een fors tempo in gang te zetten. De aanpak van de binnenstad, de renovatie van de oude stadswijken, het voorzieningenpeil op cultureel en sportief gebied, op al deze terreinen werden belang rijke stappen gezet. Uitgangspunt van B&W blijft dat de vele jaren ver waarloosde stad Leiden op een aanvaardbaar wel- vaarts- en welzijnspeil gebracht modt worden. Daar om dient het stadsherstel te worden voortgezet. Daarop mag niet beknibbeld worden. Leiden heeft zeker niet de sterke schouders die de lasten van het landelijke bezuinigingsbeleid kunnen dragen. Na tuurlijk mag men wel van de gemeente verlangen dat de beschikbare mankracht zo efficiënt mogelijk wordt gebruikt en bestaande uitgaven steeds kritisch beke ken worden. Tappen uit andere vaatjes De gewone begroting biedt al enkele jaren zeer wei nig speelruimte. Daaruit zijn al die werkzaamheden in de stad heus niet te betalen. Het College is eraan ge wend geraakt uit andere vaatjes te moeten tappen. Die vaatjes heten dan onder andere Interim-saldo re geling, Fonds Bovenwijkse Voorzieningen, Regeling Bijzonder Regionaal Welzijnswerk enzovoort. Regel matig worden deze bijzondere bronnen aangeboord om projekten te kunnen financieren. Zo komt het dat er ondanks het begrotngsgat toch zoveel aan het stadsherstel kan gebeuren. In de Interim-saldo regeling betaalt hrt Rijk de stads vernieuwingstekorten voor bepaalde daartoe aange wezen stadswijken. In Leiden zijn dit: De Kooi, Noor derkwartier, Maredorp, Pancras-Oosten Havenwijk- Zuid. Voor De Camp, Transvaal, Grtenoord en de Maredijkbuurt is toepassing van deze egeling aange vraagd. De Rijksregeling Bijzonder Regionaal Welzijnswerk leverde Leiden 3 miljoen op, te bestiden aan wel- zijnsprojekten in maatschappelijke achterstandssitua ties. Wanneer de gemeente grond uitgeeft, romt een ge deelte van de opbrengst in het Fonds Bovenwijkse Voorzieningen. De bestemming wordt regelmatig door de raad vastgesteld. Deze bestenming bete kent, dat uitgewerkte voorstellen voor besteding worden of kunnen worden voorbereid. De raad zal la ter ook aan deze concrete voorstellen natuurlijk nog zijn goedkeuring moeten hechten. De bestemming is kenmerkend voor de richting van het te voeren be leid. Het college stelt nu de volgende bestemming voor: Aankoop en verbetering van panden net een culturele bestemming f 267.700,— Bijdrage t.b.v. sportvoorzieningen, stadsparken c.a. en volkstuinen 877.600,— Bijdrage algemene ontsluitingskosten Vlietpark M. 165.000,- Voorzieningen voor fietsers en openbair vervoer alsmede aanleg van tunnels f 558000,— Parkaanleg langs de stadssingels en verbetering van de groenvoorziening in oude wijken f 2.415.000,— Het treffen van voetgangersvoorzie ningen in de binnenstad in het kader van een belevingswaarde f 4.314.000,— Fonds ondersteuning bedrijfs-economische aktiviteiten f 1.6)9.000,— Opvang daklozen en crisisopvang 1 7)2.000,— "Qua vadis Leiden"? Hoe zal het Leiden in de jaren '80 vergaan? Regelma tig wordt deze vraag in vele toonaarden gesteld. Het is uit het bovenstaande duidelijk dat de realise ring van veel plannen afhangt van de fininciële me dewerking van het Rijk. Maar bij het maten van die plannen speelt de gemeenteraad een beUngrijke rol. Hoe de gemeenteraad over Leidens toekomst denkt is bij de begrotingsbehandeling in de korrende week aan de orde. De begroting wordt besproken Maandag 17 december a.s. om 20.00 uur begint de gemeenteraad met het bespreken van de begroting voor 1980. De behandeling wordt voortgezet op mid dagen en avonden van de daarop volgende dagen. De middagvergaderingen beginnen steeds om 14.00 uur, de avondvergaderingen om 19.00 uur. De behandeling van een gemeentebegroting is altijd een goede aanleiding voor de gemeenteraad om een oordeel uit te spreken over de toestand van de stad en de vooruitzichten voor het komende jaar. Dat oor deel baseren de raadsleden voornamelijk op de stuk ken die het college van Burgemeester Wethouders hun voorlegt. Dat zijn natuurlijk de financiële stuk ken: 3 stukken boekwerken met duizenden cijfers over de inkomsten en uitgaven van de gemeente. Ook is er de 'Nota van Aanbieding', waarin de finan ciële toestand van de stad in het kort wordt duidelijk gemaakt. Deze is verkrijgbaar samen met de "Infor matieve Nota" die aangeeft welke plannen er allemaal op stapel staan op de verschillende gebieden, waar mee de gemeente zich bezighoudt. Luisteren staat vrij Al die gegevens, cijfers en plannen komen in de week van 17 december ter diskussie. De raadsfrakties van de verschillende partijen kunnen er hun mening over geven. Zij kunnen ook aandringen op wijzigingen van of aan vullingen op door hen gewenste uitgaven of plannen. Maar altijd zal er een keus gemaakt moeten worden. Want net als bij u thuis kan het ook bij de gemeente nooit allemaal tegelijk. Die keus is belangrijk. Voor de raad voor het college maar vooral voor u, inwoners van Leiden. Daarom wil het gemeentebestuur u via deze adver tentie wat meer vertellen over de toestand van Lei den, de financiële vooruitzichten, en de plannen voor het komende begrotingsjaar. Wilt u zelf een kijkje ne men in de raadzaal tijdens de begrotingsbehandeling, dan kan dat. Via het bordes aan het Stadhuisplein kunt u dan naar de publieke tribune gaan, die altijd open is tijdens de uren waarop de begrotingsdebat ten worden gehouden. U bent van harte welkom. Waarover praten zij? Elke begrotingsbehandeling begint met algemene be schouwingen over het beleid van het college. Alle raadsfracties komen daarbij aan het woord. Dat ge beurt op maandag 17 december a.s. 's avonds vanaf 20.00 uur. In de volgende dagen komen dan de afzonderlijke hoofdstukken van de begroting aan de beurt, zoals bv. Financiën, Onderwijs, Ruimtelijke Ordening enz. Als de raadsleden hun vragen naar voren hebben ge bracht, krijgen ze antwoord van het college. Die eerste ronde van het vraag- en antwoordspel heet in vaktaal "de eerste instantie". Na het antwoord krij gen de raadsleden de mogelijkheid nog eens op be paalde punten terug te komen als zij daaraan behoef te hebben. Doen zij dat dan krijgen ze weer antwoord van het college. Dat heet dan de "tweede instantie". Als alle onderwerpen in twee rondes zijn uitgepraat volgt tenslotte de stemming over de begroting van de algemene dienst en de bedrijfsbegrotingen. Als alles volgens plan verloopt is de begrotingsbehandeling op de avond van vrijdag 21 december a.s. voltooid. Wilt u meer weten? De begrotingsboeken liggen de komende tijd voor iedereen ter inzage in het informatiecentrum van het Buro Voorlichting, links in de hal van het Stadhuis. De verschillende boeken zijn ook te koop: De Nota van Aanbieding en Informatieve Nota Een overzichtelijke samenvatting van de financiële voorstellen en beleidsvoornemens van het College van B&W voor 1980. Prijs f2, Begroting van Inkomsten en Uitgaven Me morie van Toelichting en Begrotingsbijlagen 2 delen. Prijs f 119, Begroting van Gemeentebedrijven en diensten Prijs: f 54.— Een volledige set van 4 delen kost dus f 176, da restauratie van de Leidse monumenten zal in 190 onverminderd worden voortgezet (foto: Reinout van Gulick). In de Informatieve Nota staan de plannen van Burge meester en Wethouders voor 1980 opgesomd. Hier onder volgt een greep hieruit, verdeeld in de sectoren Beheer, Wonen en Welzijn: Beheer: Wonen - binnenkort verschijnt het economisch beleidsplan voor Leiden. Daarin wordt het gemeentelijk beleid ontwikkeld in zake de arbeidsmarkt, het winkelbestand, de werk gelegenheid, de economische kant van de stadsver nieuwing en de regionale samenwerking op econo misch terrein. - een contactman voor de bedrijven zal worden aan gesteld, die aan bedrijven voorlichting, advies en begeleiding kan geven. veel aandacht is er voor de verbetering van de huis vesting voor een aantal gemeentelijke diensten. Met de bouw van een brandweerkazerne aan de Gooimeerlaan en een kantoor voor het Rekencen trum aan de Langegracht wordt in 1980 begonnen. De plannen voor een politieburo aan de Lange gracht worden verder uitgewerkt. Belangrijke beslissingen zullen moeten worden genomen over de huisvesting van de Sociale Werkvoorziening en de Reinigingsdienst. de aanleg van het kabeltelevisienet wordt in de loop van 1980 voltooid. het milieubeleid van het college zal in een milieuno ta worden neergelegd. - verschillende energiebesparende maatregelen zul len worden genomen op grond van de nota energie beleid. de voorlichting over zuinig energiegebruik wordt uitgebreid. •het energiegebruik in gemeentelijke gebouwen wordt zorgvuldig bijgehouden om doeltreffende stappen te kunnen nemen. er komen voorstellen over de isolatie van het ge meentelijk woningbezit. •een voorstel volgt over de mogelijke energie besparingen bij zwembaden. - er wordt een voorstel gedaan in 1980 om de in spraak beter te regelen. De gemeente zal zich grondig voorbereiden op de inwerkingtreding per 1 mei a.s. van de Wet Open baarheid van Bestuur. Daarmee hangt een goede regeling van de privacy samen. Welzijn - Binnenkort wordt de gemeenteraad een voorstel in zake de erfpachten aangeboden. - Het onlangs verschenen Tweede Plan van Aktie voor de Binnenstad (te koop bij de balie van het Bu ro Voorlichting voor f 5, geeft een wijksgewijs overzicht van alle voorgenomen maatregelen voor het herstel van de binnenstad. Zojuist aanvaardde de Raad het bijgestelde tijdsche ma voor het maken van bestemmingsplannen (ter inzage bij het Buro Voorlichting). Begin 1980 komt het ontwerp-bestemmingsplan voor de Pieterswijk in procedure. De restauratie van de grote monumenten, de woon huismonumenten, de monumentale hofjes, walmu- ren en bruggen wordt op tempo gehouden. Bij goedkeuring door de Minister van de verbete ringsplannen Transvaal, Groenoord en Maredijk zai ook hier de woning- en wijkverbetering stelselmatig ter hand genomen worden. - Woningbouwplannen worden voorbereid enerzijds voor de open plekken binnen de bestaande bebou wing, anderzijds voor de grote bouwlokaties Leeu wenhoek, Roomburg en Stevenshof. Voor de Leeu wenhoek moet daarbij rekening gehouden worden met de resultaten van het risico-analyse onderzoek. - Begin 1980 wordt deel III van het Verkeerscirculatie plan, de uitwerking en fasering, in de Raad behan deld. - De eerste helft van 1980 zal de wenselijkheid van in grijpende wijzigingen van het woonruimteverde lingsstelsel besproken worden. - De f 4,5 miljoen die Leiden in de wacht sleepte voor verbouwing van panden voor 1- en 2-persoons huis houdens moet worden "vertimmerd". - In 1980 moet de gemeente een plan opstellen in het kader van de Rijksbijdrage-regeling Sociaal Culture le Activiteiten. Aan instellingen en bevolking zal gevraagd wor den hiervoor inspraak te leveren. - de ondersteuning in de welzijnssector van het parti culier initiatief zal, voortbouwend op hetgeen door Welzijnsraad en UA is opgebouwd, haar vorm moeten krijgen. - een nieuwe subsidieregeling voor alle onderdelen van de Leidse amateuristische kunstbeoefening wordt aan de Raad aangeboden. - de openbare bibliotheek neemt zomer 1980 bezit van het Herenlogement bij de Burcht. Begonnen zal worden met de bouw van een biblio theekfiliaal in het Morskwartier. - het plan tot aanleg van volkstuinen in de Kleine Cro- nesteinse polder wordt verder ontwikkeld. het gebouw van de GG en GD zal door het aanbren gen van een lift beter toegankelijk voor gehandikap- ten worden gemaakt. de langdurige discussie over de oprichting van een daklozencentrum moet tot een afronding worden gebracht. - bij het Rijk wordt toestemming bepleit voor oplos sing van de twee grote knelpunten bij de huis vesting van het kleuter- en lager onderwijs: Merenwijk en de binnenstadsscholen. De bouw voor de Rembrandt-scholengemeenschap in de Coebel gaat in 1980 van start. - getracht wordt zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de grote vraag naar duo-banen in het kleuter-en lager onderwijs.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 8