£aid&& (Bowuvntmu Geen apart handjeklajjover nieuwe kernraketten Nederland overweegt olie-boycot tegen Iran VOLGENDE WEEK BESLISSING OVER EEN LOONMAATREGEL VITESSE s BEVERLY HILLS EARTH FIRE BEVERLY HILLS B. Z. N. «pothekeredijk 34. 2312 DO Leiden, postbus 11. 2300AA. tel. 071-122244 - Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V.. Leiden. Direcleur-hooldredacteur: J. J. Hallewas - Chef-redacleur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0.49 per mm. Telefoontjes 4.46 Klachten bezorging: tel. 071 -122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen, kwartaal 43,05; jaar 160,70; losse nummers: 55 cent. Zaterdag 15 december 1979, 70e jaargang no. 21531 Kindercircus Voorstelling van het kinder circus Elleboog morgenmiddag op Ned. II om 17.40 uur. Om 19.25 uur op Ned. I „Messiah" van Handel. Vanavond op Ned. I om 19.25 uur „Showbizzquiz" en om 22.10 uur „Avondje Parijs". Op Ned. II om 20.52 uur Kers tconcert van Thijs van Leer. Onbestendig Veel bewolking en perioden met regen. Middagtemperatuur ongeveer 9 graden. Harde wind tot storm uit zuid west tot west. ^TT-staking dichterbij (Van onze parlementaire redactie) )EN HAAG De kans dat een taking van het PTT-personeel yerkelijkheid wordt, is dichterbij ekomen nu de kaderleden van de IBVA-KABO die bij PTT werk- aam zijn tot harde acties hebben esloten in het geval er getornd rordt aan de toeslag onregelmati- e diensten (TOD), ijdens een protestvergadering is isteren afgesproken dat als de verheid inderdaad gaat beknotten de TOD, een 24-uursstaking iet kan worden uitgesloten. Daar- »u dan ook het personeel van ndere semi-overheidsdiensten, als lectriciteitsbedrijven en openbaar er, moeten meedoen. Het leutelen aan de TOD zal het be rokken PTT-personeel tussen de 1300 gulden bruto per jaar chelen. Dit weekeinde geen amateur voetbal DEN HAAG Voor dit weekeinde is het gehele pro gramma amateur voetbal van de KNVB afgelast. Dat geldt ook voor de wedstrijden in de diverse afdelingen. Ook de duels in de jeugdcompetitie van het betaalde voetbal gaan vandaag niet door. De beslissing over het al dan niet doorgaan van de ont moetingen in het be taalde voetbal wordt overgelaten aan con suls en scheidsrech- Voedsel Cambodja komt niet aan GENEVE De Interna tionale commissie van het Rode Kruis heeft gis teren meegedeeld dat er van het aan Cambodja verschafte voedsel maar weinig bij de hongerige bevolking tercht komt. Het hoofd van de hulpver lening Jean-Pierre Hocke wijt de trage distributie van de 23.000 ton voedsel die is gelost aan zowel on macht als (politiek) onwil van de overheid in Pnom Penh. Er zijn echter teke nen die erop wijzen dat met de komst van Russi sche vrachtauto's, de situa tie zal verbeteren. Oorlogsschurk Mengele in Chili WENEN Josef Men- gele, die verantwoor delijk wordt gehou den voor de dood van bijna een half miljoen voornamelijk Joodse gevangenen, bevindt zich momenteel in Chili. Dit heeft Simon Wie- senthal, het hoofd van het Joodse documenta tiecentrum gisteren in Wenen verklaard. Wie- senthal heeft Mengele eerder in Paraguya op gespoord. De kansen dat Chili de oorlogsmis dadiger zal uitleveren, slaat Wiesenthal niet hoog aan. Amerikanen vermoord in Istanboel Istanboel Onbekende gewapende mannen heb ben gisteren nabij Istan boel vier Amerikanen op straat doodgeschoten. Een zegsman van de Turkse politie heeft de moord in verband ge bracht met een „Iraanse extremistische samenzwe ring". De daders zijn ont komen. De afgelopen twee jaar zijn in Turkije meer dan 2000 mensen omgeko men als gevolg van poli tiek geweld. Eén van de vermoorde Amerikanen was een militair, de overi gen waren burgers die vermoedelijk werkten voor een Boeing-bedrijf. Uitstel besluit jeugdjournaal HILVERSUM Het NOS-bestuur heeft de beslissing inzake een televi sie-jeugdjournaal, dat volgens de plannen op 1 okto ber van het volgend jaar van start zou moeten gaan, uitge steld tot de verga dering van 18 janu ari. Tijdens het gisteren hierover gevoerde overleg is gebleken dat de TROS tegen een jeugdjournaal is terwijl de AVRO, EO, VARA, NCRV en de KRO bepaald niet staan te juichen over de plannen. VN: zionisme is vorm van agressie NEW YORK De Algemene Vergade ring van de Vere nigde Naties heeft gisteren het zionis- Een resolutie van deze strekking werd aangenomen met 11 stemmen voor, 4 te gen en 26 onthoudin gen. De veroordeling betrof de politiek van hegemonie in al haar uitingsvormen. Het zionisme wordt in de resolutie aange merkt als één van de Staatsgreep Bolivia ontkend LA PAZ Het hoofd van de Boliviaanse strijdkrachten heeft gisteren stellige ge ruchten tegengespro ken dat een staats greep wordt voorbe reid tegen de burger regering van me vrouw Lidia Gueiler, de eerste vrouwelijke president van het land. Generaal Armando Reyes Villa zei na een onderhoud met me vrouw Huellier: „Ik weet niet wie dit soort geruchten rondstrooit en waarom. Maar ze moeten ophouden". In de Boliviaanse hoofd stad wordt fel betoogd tegen de strenge econo mische politiek van de regering. Amerikaanse commando's voor M. Oosten WASHINGTON De Ante- rikaanse minister van de fensie Harold Brown heeft gisteren verklaard dat hij spoedig zal overgaan tot in stelling van een speciale eenheid voor snelle acties in het Midden-Oosten en ande re gebieden in de wereld. Van de nieuwe commando eenheid wordt verwacht dat ze vooral een belangrijke rol zal spelen bij crises in rond de olievelden in de jaren tachtig. Er zullen nieuwe transport vliegtuigen worden ontwik keld voor lange afstanden en er worden 16 depot-schepen gereed gemaakt voor vervoer van ondermeer tanks, artille rie en voedsel. KANS OP RESULTAAT VOOR 1982 ERG KLEIN (Van onze correspondent Mare de Koninck) BRUSSEL Er ko men geen aparte on derhandelingen met het Oostblok over we derzijdse beperkingen van de nieuwe nucle aire Euro-raketten. Deze wapensystemen worden opgenomen in een totaal onderhan delingspakket inzake kernwapens, dat tot een SALT III-akkoord moet leiden. Volgens de Amerikaanse mi nister van Buitenland se Zaken Vance wordt een SALT III-overeen- komst nog ingewik kelder dan het SALT Il-akkoord, waarvoor vanaf 1972 tussen Was hington en Moskou is onderhandeld en dat nog steeds op bekrach tiging door de Ameri kaanse Senaat wacht. Deze gang van zaken maakt de kans erg klein, dat in december 1981, als Nederland moet beslissen of het 48 kruisraketten op ei gen bodem plaatst, er al sprake kan zijn van een „mate van succes" bij het bereiken van daadwerkelijke en evenwichtige beper kingen van middellan ge afstandraketten aan beide zijden", zoals de Nederlandse regering als maatstaf heeft vastgelegd. N A V O-secretaris-generaal Luns sloot gisteren niet ge heel uit, dat oost en west af zonderlijk over de zoge noemde TNF-raketten gaan praten, maar Vance liet er geen enkele twijfel over be staan dat zulks alleen in een SALT III-kader kan. Ook de Sowjet-Unie zelf heeft gisteren haar aanbod om te onderhandelen over de op bouw van kernraketten voor de midellange afstand ingetrokken. Zij zegt dat de basis voor de besprekingen is vernietigd door het be sluit van de NAVO tot mo dernisering en plaatsing van de nieuwe wapensyste men..Minister Vance noem de de onderhandelingen over een Salt III extra inge wikkeld, omdat er dan over diverse categorieën kern wapens (intercontinentale strategische, tactische en mogelijk ook de kleinere nucleaire gevechtswapens) onderhandeld gaat worden. Bovendien is een complice rende factor, dat veel meer partijen - aan westerse kant in elk geval alle Navo-lan- den - bij de gesprekken be trokken zullen zijn. De NAVO-landen zullen zich daartoe in een speciale raad verenigen, om doorlo pend met de Verenigde Sta ten de onderhandelingstak- tiek ten aanzien van de Eu ro-raketten in het SALT II- I-overleg te bespreken. Inmiddels blijft de bekrach tiging van het Salt^ II- akoord een onzekere factor. Het ziet daar weliswaar naar uit, maar in NAVO- -kring is men altijd bezorgd dat de kwestie-Iran een spaak in het wiel kan ste ken. Indien Washington de veiligheidsraad van de Verenigde Naties een inter nationale economische boy cot van Iran te laten uit spreken en de Sovjet-Unie zou daartegen een veto uit spreken, dan kon de bereid heid van de Senaatsmeer derheid om SALT II te be krachtigen wel eens in een weigering omslaan. Wat betreft SALT II ont stond gisteren in Brussel onduidelijkheid over de vraag of Nederland nu wel of niet de totstandkoming van dat Amerikaans-Russi sche wapenbeheersingsver- drag tot ontbindende voor waarde heeft gemaakt voor deelname in de modernise ring van de Europese kern bewapening. „Als SALT II niet bekrach tigd wordt, betekent dat dat de Nederlandse voorwaarde voor plaatsing niet gereali seerd is. Maar of we dan ook uit de speciale wapen- beheersingsraad inzake de TNF-raketten stappen, daarover wil ik nu geen uit spraak doen", aldus minis ter Van der Klaauw. Deze kwestie %L<m hviar^rijk wty- den omdat de zitting van Nederland in de speciaal opgerichte TNF-ontwape- ningsraad door de NAVO wordt gezien als de bevesti ging van de instemming van een plan met het mo derniseringsprogramma van de Europese kernraketten. Komende week zullen de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Vance en de NAVO-delegatie op de MBFR-conferentie in Wenen de voorlopige wes terse uitgangspunten voor nieuwe wederzijdse wapen- beperkingsgesprekken aan de Warschau Pakt-autori- teiten overhandigen. - een bereidheid tot onder handelen over werkelijke verminderingen in de aantallen Euro-raketten alsmede de intercontinen tale strategische atoom wapens (die Rusland en Amerika op elkaar ge richt hebben) binnen het raam van SALT III; - eenzijdige terugtrekking van duizend VS-kernkop- pen uit Europa; BOOM VERPLETTERT AUTO De automobilist, die zijn wagen gisteren op het eeuwen-oude boom, die onder de niet-aflatende parkeerterrein naast het hoofdkantoor van de hevige storm bezweek. Het gevaarte beschadigde Staatloterij op de hoek van de Van der Spiegel- een andere auto zwaar en ging met de top door de straat en de Van Speijkstraat neergezet, zal deze ruit van een kantoorruimte van de Staatsloterij. De bij zijn terugkomst niet meer hebben herkend. Het boom werd door de brandweer in stukken gezaagd voertuig werd gistermiddag verpletterd door een en afgevoerd. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Het kabinet Van Agt denkt er hard over in te grijpen in de loonontwikkeling. Begin volgende week zal de ministerraad een funda mentele discussie voeren over de econo mische vooruitzichten voor 1980. Daar bij ligt volgens ingewijden de wens van minister Andriessen (Financien) op tafel om een loonmaatregel af te kondigen. Het plan voor de looningreep heeft het kabinet al meer dan een half jaar in de kast liggen, maar tot nu toe wilde men dit zware middel niet hanteren in afwachting van de resultaten van het gesprek tussen werkgevers en werknemers over een cen traal accoord. Nu dit gesprek op niets is uitgelopen en de bonden vasthouden aan een eerder aange kondigde looneisen van een (CNV) resp twee (FNV) procent is de vraag of een in greep nodig is opnieuw ter tafel gekomen.. Het kabinet vindt een loonstijging van meer dan 0,5 procent niet verantwoord. CDA-fractievoorzitter Ruud Lubbers sug gereerde vandaag op het CDA-congres in Dronten eveneens dat een looningreep noodzakelijk kan zijn. In de huidige situi- atie, zo zei hij, kan de regering niet neu traal blijven Ze moet hetzij tot stringente afspraken komen met de sociale partners, hetzij een adempauze afdwingen om tot een noodzakelijk en rechtvaardig samen stel van maatregelenb te komen. In krotten, sloppen, hutten weggestopt en op elkaar gepropt leven in Latijns Amerika miljoenen zonder eigen stukje stad als geen mens zou wi|len. Een eigen woonplaats willen zij en water, licht en zoveel meer. Solidaridad steunt hun strijd hun organisatie. Den Haag giro 180.4444 (Van onze verslaggevers) DEN HAAG Neder land sluit een olieboycot van Iran uit solidariteit met de V.S. niet uit. Dit heeft premier Van Agt gisteravond laten blij ken na afloop van de ministerraad. Binnen de EG heeft Nederland ge pleit voor een optimale solidariteit met de V.S. bij de oplossing van de gijzeling van Ameri kaanse burgers in Tehe ran. Op de vraag of deze optimale solidariteit met Amerika ook een afkondiging van een olie boycot tegen Iran (gelijk de V.S. dat deed) zou inhouden, wilde Van Agt zich in het be lang van de delicate materie niet uitlaten. Hij sprak de vraag echter niet tegen. In verband met de delicate mate rie wees Van Agt een eenzijdig optreden van Nederland van Een beeld van de situatie zoals die dag dag uit te zien is nabij de Amerikaanse ambassade in Irans hoofdstad Teheran. Terwijl journalisten geduldig voor het hek van de bezette ambassade wachten, controleert een van de bezetters de sloten van het hek. de hand. Dat zal samen met de buurland Iran EG moeten gebeuren, zo zei is dat door de regering hij. heran de wereld is ingeholpen Iraakse diplomaten in Koeweit om de aandacht af te leiden hebben gisteren laten weten van de werkelijke problemen dat de „inval" van Irak in het waarmee Iran kampt. Radio verzinsel" Teheran maakte gewag van „zware artillerie-beschietin gen" op westelijk Iraans grensgebied, uitgevoerd door Irakezen maar geinspireerd door de regering Carter. advertenties ZONDAG 16 DECEMBER Nieuwkoop Aanvang: 20.30 uur. ZONDAG 30 DECEMBER Nieuwkoop. Aanvang: 20.30 uur. Voorverkoop vanaf 20 december bij: Foto Speet, Nieuwveen. Foto Speet, Leimuiden. Zaterdag 15 december in Pleyn '68, HAZERSWOUDE. AANVANG 21.00 UUR. Geen krant ont vangen? Bel tus sen 18.00 en 19.00 uur num mer 071-122248 en per speciale koerier wordt de krant alsnog ge bracht.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1