Parkeren bij golfslagbad levert Rijnsburg problemen op -Warmond trekt vijf mille uit voor energiebesparing Geen lastenverzwaring in Noordwijkerhout tu "9 Steun voor restauratie 'Laurentius' KORTWEG Fietspad van Lisse naar Hiliegom in gebruik Eerste sleutels Van Leeuwenpark OEGSTGEEST WORSTELT MET WOONRUIMTE VERORDENING VIRGELUKING PRIJSPEIL LEVENSMIDDELEN- BEDRIJVEN LE1DSE COURANT VRIJDAG 14 DECEMBER 1979 PAGINA 7 ïaast, l 23" rkte 'Staat De Rijnsburgse gemeente- raad is akkoord gegaan met ?bbt»een subsidie voor de restau- klaaratie van de N.H. Laurentius- legat kerk van 229.656. Raadslid pudshoorn (RPF) vond dit iet feestelijkste gedeelte van lis vqde raad. Hij ging er graag mee akkoord. In feite kost het de gemeente niets, zo zei idmJhij. Wel was hij enigszins te- L TlJ leurgesteld omdat B en W va ZjCh zo gereserveerd opstel- jen. G. J. den Heijer (CDA) wond het een mooi bedrag en afwilde het werk van de restau ratiecommissie in deze graag Onderstrepen. Op het totale bedrag komen ze nu nog on- ,eJ3 Mveer 100.000 tekort en and» dan moet de bouw meezitten. Hij vroeg wanneer er tegen vallers waren het college de restauratiecommissie dan de kou wilde laten RIJNSBURG Het Rijnsburgse gemeentebe stuur is niet zo gelukkig met de parkeeraccom modatie bij het nieuwe golfslagbad, gelegen naast het overdekte bad. De heer Oudshoorn (R.P.F.) vond niet dat hij zijn ongenoegen ver der kenbaar hoefde te maken en kon en wilde zijn medewerking niet geven. De hr. J. de Mooij (PvdA) ging schoorvoe tend akkoord. Hij vroeg het college op zoek te gaan naar meer grond en zag de oplossing van het parkeerprobleem, wat nu grotendeels in de berm van de Valkenbur- gerweg gaat gebeuren, als een tijdelijke. W. van Egmond (GPV) vond de tijdelijke oplossing maar een lapmiddel. Ruimte voor ruim 60 auto's langs een weg met eenrichtingverkeer, ver oorzaakt een grote puinhoop. Wethouder Noort constateerde dat ook het college het er maar moeilijk mee had. „We hebben gezocht naar alterna tieven, maar zijn er niet uitge komen. Toen we ons bogen over het plan, hebben we ge sproken om aan de minimale norm te voldoen. We wilden niet het groen aan de water partij opofferen. Ruimtelijk vonden we dat onjuist, maar wel hebben we gekozen voor de rechterzijde van de Valken- burgerweg. We hopen op een straks meer permanente oplos sing. Van alle kwaden hebben we de minst kwade gekozen, het is een noodoplossing en we willen de bewoners zo weinig mogelijk overlast bezorgen". Dat ook de bewoners van de wijk Frederiksoord niet zo ge lukkig zijn, bewees het feit, dat de hr. De Leur van het spreekrecht gebruik maakte en de raad vroeg 6e beslissing omtrent de parkeergelegen heid uit te stellen en de bewo ners op deze manier in de ge legenheid te stellen, inspraak te hebben. De raad ging akkoord met een krediet van 130.000,- voor 100 parkeerplaatsen voor au to's, waarvan er ongeveer 65 langs de berm en 35 bij meer gecreëerde parkeerplaatsen naast het Waterbos plus een fietsenstalling voor 635 fietsen. Antiekbeurs in Noordwijk NOORDWIJK In het Noordwijkse Zinger hotel wordt zondag 16 december een kerst-antiekbeurs gehouden, waar 20 antiquairs aan deelnemen. De antiquairs exposeren onder meer klokken, schilderijen, ju welen, art déco en jugendstil, zilver, kristal en boerenantiek. Voor de aanvang van de beurs wordt er een controle gehouden om 'nieuw antiek' en 'neo-stijlen' te weren. Kopers ontvangen naar een idee van organisator Alpha Antiek een garantiekaart De antiekbeurs is geopend van 10.00 tot 17.00 uur. WARMOND Ter opluiste ring van de kerstsfeer worden in Warmond enkele avonden georganiseerd waar kerstver sierselen gemaakt kunnen worden. Op 18 december kun nen van brooddeeg allerlei fi guren gemaakt worden in 't Meerpunt. De aanvang van dit gebeuren is 20.50 uur. Op 19 december kunnen in het zelf de gebouw vanaf 20.00 uur kaarsen vervaardigd worden. Op 22 december vindt er van af 10.00 uur een kerstmarkt plaats op het pleintje bij de Pomp. Tenslotte wordt in gale rie de Pomp een kerstexpositie gehouden. De galerie is dage lijks geopend van 13.00-17.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur, en op woensdag vasn 10.00 tot 12.00 uur. SASSENHEIM - De samen werkende Sassenheimse ker ken houden woensdag 18 de cember een kerstsamenzang in de Sint Pancratiuskerk. Liturg is de hervormd predikant M.C. van der Meer. Muzikale mede werking wordt verleend door de harmoniekapel 'Crescendo'. De oecomenische dienst begint om 19.30 uur. SASSENHEIM In de Her vormde kerk van Sassenheim wordt donderdag 20 december een kerstconcert gegeven on der auspiciën van de stichting Goldfusz-concerten. Het is een uitvoering van het 'Zaans Cantatekoor' onder leiding van dirigent Jan Pasveer. Or ganist is Cor Brandenburg. Het concert begint om 20.15 uit ■erbai WARMOND De voortzet- die ting van de behandeling m debegroting-1980droeggistei avond voornamelijk een toe dichtend karakter. Er bleken weinig meningsverschillen te itaan en de raadsleden ont- ingen doorgaans be vredigen- antwoorden en toezeggin- n. In het komende jaar zal ito bedrag van 5000,- wor- denbesteed aan energiebespa rende maatregelen. Of ditgeld "kt wordt voor-direkte itregelen aan gemeentege- wen, ervoor subsidies aan particulieren worden ver strekt of dat er andere maat regelen mee worden genomen, komt in een latere vergade ring aan de orde. Vervolgens bedrag van 10.000,- extra worden uitgegeven aan voorlichting. Over het al dan niet verhar- an de Laan van Ooster- werd gisteren een kon- irete uitspraak gedaan. Het ollege komt met een uitge breid pre-advies bij de raad te rug waarin alle voor- en nade- van de verschillende soor- van verharding op een rij worden gezet en waarin te vens alternatieve ontsluitingen voor de School met de Bijbel de Triangel worden onder zocht De door de VVD zo zeer begeerde tunnel onder de Schipholspoorlijn (verbinding tussen Lommerlust en Ende poel) zal er waarschijnijk nooit PW e* kr> ■■22 co m komen. De raad ging i derheid niet akkoord voorstel een krediet te om de mogelijkheden vc bouw van zo'n tunneltje derzoeken. De CDA er waren van mening dat het fi nancieel een onhaalbare zaak is. Ook een ander voorstel van de VVD haalde het niet. De VVD bepleite fel de onroe- rend-goedbelasting geheel of slechts gedeeltelijk voor de huurders te bevriezen. De ove-, rige raadsfracties waren van menig dat bevriezing niet mo gelijk is als men het voorzie- ningenpeil wil handhaven. De belastingen zullen dus met 3,5% worden verhoogd. In de toekomst zal wel gekeken worden naar een andere ver deling ten gunste van de gé- bruikers bij het hanteren van de taneven voor de OGB. De keus van de brug naar Koudenhoorn werd door de meerderheid van de raad be paald op een betonnen brug met een houten dek en houten leuningen. De VVD-fractie onthield zich van stemming omdat zij in feite liever hele maal geen brug naar Kouden hoorn zou willen hebben en nu moeilijk konden kiezen tussen een grotere doorvaart- breedte en een langere oprit. Een pont vinden zij nog steeds een betere oplossing. Volgens de VVD zou het eiland Kou denhoorn echter wel snel toe gankelijk moeten worden voor de Warmonders. Desnoods al vast enkele malen met vrijwil ligers in roeiboten en met een geleende pont. Gistermorgen is_door drs. J. Borgman, lid van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland het nieuwe provinciale fietspad tussen Lisse en Hiliegom geopend. Dit nieuwe pad, dat ongeveer 1.2 miljoen gulden heeft gekost en waarvan de construktie een jaar in beslag heeft genomen, loopt langs de Leidsevaart en verbindt de Lissese Delfweg met de Hillegomse Beeklaan. Na een officiële bijeenkomst in „De Nachtegaal" te Lisse begaf het gezelschap zich naar het openingsceremonieel, waartoe men eerst plaatsnam in een door paarden voortgetrokken trekschuit. Zo ging het vroeger en deze rustige manier van vervoeren werd even herhaald aleer men er zelf wat aan ging doen. Het gezel schap ging vervolgens op de pedalen en het 1700 meter lange pad werd aldus officieel ingereden. Ongetwijfeld zal de gedepu teerde veel plezier aan dit ritje beleefd hebben, want dan mag hij de verkeerszaken wel overgedragen hebben aan collega Diepen horst, de provinciale fietspaden bleven in zijn portefeuille. Het Fietspadenplan heeft dan ook zijn bijzondere aandacht. Langs de Leidsevaar'. zijn tevens een aantal visplaatsen voor gehandicap ten gesitueerd en verder een aantal parkeerplaatsen en pick-nick plaatsen. Om het te verwachten sluipverkeer te weren zijn er pa len geplaatst. Begrotingen voor '80 vastgesteld NOORDWIJKERHOUT De begrotingen 1980 van de gemeente Noordwijkerhout zijn gisteravond zonder veel noemenswaardige moeilijk heden door de raad vastge steld. Behalve in enkele le- geskosten is er geen sprake van een financiële lasten verzwaring voor de inwo ners. De onroerend goedbe- lasting wordt namelijk niet verhoogd. In de financiële sector drongen met name het CDA en de PvdA aan op een meerjarenplanning. Het college onderstreepte dit verlangen door toe te zeggen dat men aan zo'n meerjaren planning behoefte had. Het verlangen van het CDA deze planning voor februari 1980 aan te bieden, werd door het college al te optimistisch ge vonden. Men zegde toe zo snel mogelijk met de meer jarenplanning bij de raad aan te komen. In de algemene beschouwin gen had het CDA gepleit voor het instellen van een medezeg- genschapskommissie voor het gemeente-personeel. Het colle ge stelde in haar antwoord dat zo'n kommissie bij het perso neel niet als een noodzaak wordt beschouwd. De PvdA stelde zich echter van ganser harte op achter het ingenomen standpunt van het CDA. De PvdA zette enige vraagtekens bij het fonds gemeenschaps voorzieningen. Zij vroeg zich periodieke meeval lers zo belangrijk waren voor het fonds, terwijl regelmatig door het college werd be weerd, dat er geld genoeg was voor de evenementenhal, maar ook voor de uitbreiding van het gemeentehuis en de bouw van een bibliotheek. Wethouder Heemskerk merk te op dat de geschatte hoogte van het fonds (14 a 15 miljoen gulden) mede afhankelijk was van de periodieke meevallers. In hetzelfde kader deelde de PvdA mee niet mee te kunnen gaan met de instelling van een fonds om de kosten te kunnen betalen van de aansluiting van de zogenaamde onrendabele gebieden op de kabeltelevisie. Met name de VVD pleitte voor zo'n fonds. De PvdA verklaar de het niet te zien als een pri maire levensbehoefte, zoals gas, licht en water. D'66 vond dat de aansluiting wel door de gemeente opgebracht moest worden, daar het hierbij ging om een bétere informatie naar de burgerij. De PvdA vroeg zich af of buitenlandse zenders de Noordwijkerhoutse bevol king daaraan zouden kunnen helpen. De raad ging tenslotte toch akkoord met het instellen van het fonds. Onder het hoofdstuk 'Huisves ting' ging de PvdA nader in op het inschrijvingsbeleid. Zij vindt dat er een eind gemaakt moet worden aan het discrimi nerende feit, dat vrouwen zich niet kunnen inschrijven als woningzoekende. Het college gaf in haar antwoord toe dat dit onderscheid moet verval len. Zij wil daartoe echter al leen overgaan als in S.O.B.- verband daartoe wordt beslo ten. De langlopende kwestie van het wel of niet splitsen van de openbare lagere school 'De Re genboog' kreeg een nieuw ver volg. In haar antwoord op de algemene beschouwingen liet het college weten, dat de op richting van een tweede open bare school onder de huidige omstandigheden niet reëel is. In het plan Zeeburg ziet men de school voorlopig niet zitten, daar de lokatie niet voor eind 1981 wordt opgeleverd. Gas- en electriciteitsleidingen wor den pas in het najaar van 1981 aangelegd. De raad kon zich in deze argumenten wel vinden. Voorlopig dus geen tweede o- penbare school in Zeeburg. Om onderwijs-technische re denen drong de PvdA er ech ter op aan toch al vast aan een splitsing te werken, daar 'De Regenboog' zijn op het Jena- plan geënte onderwijs door de grootte van de school niet opti maal kan waarmaken. Ook de EZP zag mogelijkheden in een snelle splitsing van de school, die dan in de toekomst van be lang kon zijn voor een onder wijsvoorziening in Zeeburg. De heer Van Duin (CDA) kreeg de raad zo ver de zaak terug te verwijzen naar de Onderwijs. Leiderdorpse Doeslaan: renoveren of saneren L ec [A - ho W\ plc LEIDERDORP Een groot gedeelte van het Leiderdorpse |0ude woningbestand staat aan de Doeslaan. In 1971 stelde ie gemeenteraad voor een gedeelte van de Doeslaan een sa neringsplan vast, een besluit dat nog altijd van kracht is. De gedachten over het sparen van oude dorpskernen zijn echter de laatste jaren veranderd wat er toe heeft geleid dat de gemeente de saneringsplannen heeft opgeschort. Zij heeft nu een rapport uitgebracht over de mogelijkheden van sanering van een twintigtal woningen aan de Doeslaan. In het rapport worden zeven suggesties gedaan om tot reno vatie of nieuwbouw te komen. „Een schoolvoorbeeld van een goed rapport", constateerde gisteravond het PvdA- raadsldi F. Leijnse. Het rapport handelt over het blok van 15 aaneengesloten wonin gen met de oneven nummers 21 tot en met 53. Deze woningen z'jn in het bezit van de gemeente. Van de 15 woningen worden er 12 verhuurd en zijn er 3 onbewoonbaar. De woningen zijn ge bouwd in 1916. Het rapport komt ondermeer tot de conclusie dat de scheuren in de voor- en achtergevels zijn ontstaan zijn door verzakkingen als gevolg van de slechte ondergrond. Een vlieg tuigongeluk van 20 jaar geleden heeft er ook het zijne toe bij ge dragen. De algemene conclusie van het rapport is dat het karkas de afwerking van de woningen slecht is, de inrichting en de Installaties matig en ook de woontechnische kant matig te noe- fHen is. Het rapport adviseert de woningen te renoveren zodat no8 25 jaar mee kunnen. Dit zou per woning bijna 97.000 gul- er? gaan kosten. Als deze renovatie door gaat wordt de huur- rijs verhoogd van 50 tot 260 gulden per maand, let rapport draagt overigens nog meer alternatieven aan: moge lijkheid 2: de woningen nog 10 jaar in stand houden kost 5.000 ïulden per woning en betekent een verhoging van de huurprijs •ot 104 gulden. Mogelijkheid 3: nieuwbouw van woningwetwo ningen; kosten 135.000 gulden per huis en een huurprijs van 480 gulden per maand. Mogelijkheid 4 en 5: nieuwbouw van premie A of premie B woningen. Mogelijkheid 6: verkoop van de onge wijzigde woningen aan huurders of belangstellenden. Mogelijk heid 7: een combinatie van woningwetwoningen en goedkope Temiewoningen. Het rapport staat op de agenda van de raads commissie Ruimtelijke Ordening voor de vergadering van 17 de- "ember. De huurders en eigenaren zijn van het rapport op de loogte gesteld. Na de vergadering zal met hen verder overleg Pleats vinden over wat er staat te gebeuren. Mevr. A. van Heteren-de Kroes, bestuurslid van de Al gemene Woningbouwvereni ging Leiderdorp, overhandigde gistermiddag de sleutels van de eerste negen woningen die zijn opgeleverd van het ver nieuwbouwproject Van Leeu wenpark. Een door het ge meentebestuur van Leiderdorp aangeboden gedenksteen werd onthuld door de oudste bewoners van het voormalige Van Leeuwenpark, de heer en mevrouw F. Nagtegaal (zie foto). Vervolgens toog het ge zelschap naar het Dorpshuis waar de nodige toespraken werden gehouden, onder an dere door oud-wethouder Eng- bert Drenth thans burgemees ter van Bellingwedde (Gr.). Oegstgeest Vooropgesteld dat de woningruimteverorde- ning die volgend jaar in Oegstgeest van kracht wordt een goed stuk werk is, ontkwam het geheel gisteravond in de Oegstgeesterraad niet aan een ellenlange gedachtenwisse- ling. De fractievoorzitters wijdden er algemene beschou wingen aan. Een van de kernpunten is dat de zogenaamde woonruimtecom missie niet geheel naar het zin van de woningbouwvereniging Buitenlust zal worden samengesteld. Hier overheerste echter de mening dat de commissie, waarvoor nog een verordening moet worden vastgesteld, aan de hand van een puntentelling de ur gentie van de ingeschreven woningzoekende bepaalt. Het be stuur van Buitenlust, dat volledig in de raadzaal aanwezig was, had middels b en w en de raadsleden verzocht de paragraaf met betrekking tot samenstelling van de commissie aan te houden. De CDA-iractievoorzitter Van Veen stelde dat de verordening pas in werking mag treden als de commissie rond is, alsmede de aanvullende bepalingen voor Haaswijk. Wethouder mevrouw Blom zegde dit eerste toe. Haaswijk blijft er voorlopig even bui ten. De progressieven in de Oegstgeesterraad toonden zich tegen een voorgestelde termijn van drie weken om verkoop van een woning als deze 270.000 gulden' of minder moet opbrengen aan Oegstgeestenaar kenbaar te maken. In dit geval is er sprake voorkeur voor de ingezetenen bij de koop. Zij verklaarden zich voor de in het concept opgenomen tijdsduur van 5 weken. Het voorstel van beperking van 5 naar 3 weken (CDA/VVD) haalde de eindstreep. Ook deelde de wethouder mevrouw Blom mee dat men zeer binnenkort met de bestuursleden van Buiten lust wil praten over het- ontwerp „commissie". Het gedeelte in de woonruimteverordening dat handelt over de max. prijs waarboven een woning vrij te koop is kreeg veel te gengas. Toen burgemeester Scheenstra dan ook de woonruimte verordening in stemming bracht tekende hij hier bij aan: „Zon der het gedeelte over de verkoopbedragen". Ook daar komt men nog op terug, verder gaf men zijn fiat. 29 van de goedkoopst aanwezige merken (100 goedkoopste bedrijf) Dirk van den Broek/ Bas van der Heijden/ Dirkson/ Digros Edah 100 Fred v.d. Werff Simon V D/Vendet Albert Heijn Vivo Centra/Co-op Végé/Spar 4.6 A O 106 Tot liefst 22%verschil! KAAI HET BU DIGROS

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 7