Plan voor kabinets crisis rond sociale uitkeringen lag al gereed Landelijke open dag tot slot van Nederlandse Kerkenconferentie Leiders vastenactie onder indruk J Korte metten van Zuid- Limburg Moeder Teresa krijgt gebouw van paus van Woonvisie zorgen voor warmte in het kille naJaa LEIDSE COURANT VRIJDAG 14 DECEMBEI De afsluiting van de tweede Nederlandse Kerkenconferentie (1978-1980), die tot doel heeft de bevordering van de oecumene in en tussen de plaatselijke geloofsgemeenschap pen, wordt door de Raad van Kerken groots opgezet, volgens een plan, dat door de raad is goedgekeurd. Het bestaat uit vijf fasen, waarvan de laatste is een landelijke open dag op zaterdag 29 november 1980 in het Jaarbeurs-congrescentrum te Utrecht Hier zullen de resultaten van de eerder te houden landelijke beleidsconferentie wor den gepresenteerd. plaatselijke kerkedagen. De tweede fase moet zijn afgelopen vóór half september 1980. In die tijd worden regionale overzichten samenge-' steld van hetgeen aan inzichten en oecumeni sche agenda's vanuit het plaatselijk vlak naar boven is gekomen. Twee secties van de Raad van Kerken die voor geloofsvragen en die voor sociale vragen zullen dan notities schrijven over de twee kernpunten van de kerkenconferentie: oecumenisch belijden en nieuwe levensstijl. De derde fase bestaat uit een tweedaags beraad op vrijdag 17 en zaterdag 18 oktober 1980. De eerste fase loopt van januari tot juni 1980. Hierin worden de uitkomsten van de vorige Zij ligt op het plaatselijke vlak en mondt uit in ronde op een rij gezet. Aan de hand hiervan Deze beleidsconferentie vormt de vierde fase. Zij wordt gehouden op twee nog nader te bepa len dagen. Zij is het gesprek van de leden van de Raad van Kerken, vertegenwoordigers van secties, werkgroepen, plaatselijke en regionale verbanden en de landelijke stuurgroep. Doel ervan is een lijn aan te geven voor het plaatse lijk en landelijk oecumenisch werk in de ko: mende jaren. Zoals gezegd wordt de vijfde en laatste fase van de kerkenconferentie gevormd door de landelijke open dag op 29 november, waarvan men vindt, dat hij een feestelijk karakter mag hebben, ook al zullen de verkeerslichten voor de oecumene wel niet allemaal van rood op groen springen. De open dag is, behalve voor het presenteren van de resultaten van de beleidsconferentie, ook bedoeld om degenen die de kerkenconfe rentie in hun parochie of kerkelijke gemeente willen uitvoeren, een hart onder de riem te steken en toekijkers tot meedoen te bewegen. Verder is het de bedoeling dat de kerkdiensten op zondag 30 november (de dag na de open dag) komen te staan in het teken van „ge meenschap en hoop". De deelnemers aan de open dag in Utrecht kunnen daarbij een rol 'spelen door getuigenis van hun ervaringen af te leggen. Het afgelopen jaar hebben paus Johannes Paulus II en de leider van het Pale stijnse Bevrijdingsfront (PLO), Yasser Arafat, el kaar geregeld brieven ge schreven. Dit zei in Rome, pater Ayad, lid van de Pa lestijnse nationale raad en adviseur van Arafat voor kerkelijke betrekkingen. Volgens hem staat er nog geen bezoek van Arafat aan de paus op stapel. De PLO verwacht van de paus méér dan dat hij alleen wijst op de „wettige rech ten" van het Palestijnse volk, aldus Ayad. Tijdens zijn toespraak voor de Ver enigde Naties in New York vestigde de paus de aan dacht op die rechten. Van 20 december tot en met 20 januari wordt in het Bij bels Museum in Amsterdam een expositie gehouden van kerststallen en kerstfiguren uit de particuliere verzame ling van de portretschilder Clemens Merkelbach van Enkhuizen. De tentoonstel ling geeft een overzicht van twee eeuwen kerstuitbeel ding in West-Europa. De col lectie is nooit eerder voor pu bliek geëxposeerd. Ook op 20 december wordt in het mu seum de tentoonstelling „The life of Jesus" geopend, even eens door de acteur Henk van Ulsen. Het gaat hier om werk van de in Engeland wonende kunstenares Tineke Stroo. Het Bijbels Museum, Herengracht 366 in Amster dam is geopend van dinsdag tot en met zaterdag van tien tot vijf uur, maar niet op eer ste Kerstdag en Nieuwjaars dag. De abt van het Romeinse benedictijnerklooster Sint- Paulus-buiten-de-Muren, Giuseppe Turbessi, is 67 jaar oud overleden. In au gustus 1974 werd hij door paus Paulus VI aangesteld als apostolisch administra tor van de abdij, nadat de vroegere abt, Giovanni Franzoni, in de lekestand was teruggezet. De nu over leden abt had op 20 oktober zijn ambt al om gezond heidsredenen neergelegd. De bisschoppenconferentie heeft zich in haar vergade ring deze week ook bezigge houden met een rapport met aanbevelingen van het KAS- KI over de reorganisatie van de zielzorg onder de toeris ten. Vorig jaar hadden de bis schoppen een studiecommis sie ingesteld, die het KASKI vroeg een rapport op te stel len. De bisschoppen stelden in hun bespreking vast, dat het hier gaat om een pasto raal vraagstuk van nauwe lijks voorstelbare omvang: al leen al in de zomer van 1977 gingen ongeveer 3,9 miljoen Nederlanders in eigen land op vakantie en dit aantal groeit nog steeds. Besloten werd de afzonderlijke bis dommen te verzoeken op korte termijn hun reacties in te dienen. Hoewel het ledental de af gelopen tien jaar is ge daald, blijft de rooms-ka- tholieke kerk de grootste religieuze organisatie in de Bondsrepubliek Duitsland, zo heeft de Westduitse bis schoppenconferentie mede gedeeld. In de jaren zeven tig daalde het aantal prak- tizerende katholieken in West-Duitsland met onge veer 400.000 tot 26,88 mil joen. In dezelfde periode daalde bij de protestantse kerken het aantal leden met 1,9 miljoen tot 26,5 mil joen. Het aantal priesters liep met 8,9 procent terug. Hoewel het aantal jonge dopelingen met 34 procent afnam, is het aantal dope lingen van zeven jaar en ouder met 147 procent ge stegen. De daling van het aantal jonge dopelingen is een afspiegeling van het dalende geboortecijfer in West-Duitsland. Een groep leiders van de internationale vastenactie uit Malawi, Jamaica, Rho- desië, België en Frankrijk, heeft deze week een drie daags bezoek aan Zuid- Limburg gebracht. Dit ge beurde aan de vooravond van het jaarlijkse congres in Rome, dat vandaag is begonnen. Het was voor het eerst dat zij de Wester se wereld bezochten.1 Voor heen maakten zij steeds ex cursies naar landen van de Derde Wereld. Na afloop van de driedaagse oriëntatie in Zuid-Limburg, Moeder Teresa, die dit jaar de Nobelprijs voor de vre-. de heeft ontvangen in ver band met haar werk onder de allerarmsten in het In diase Calcutta, heeft giste ren gezegd, dat de paus haar een gebouw in Rome heeft beloofd, waar zij on gewenste kinderen kan verzorgen. Zij was eerder op de dag door de paus in audiëntie ontvangen. Al bijna een jaar dringt moe der Teresa er bij het Vati- caan op aan. haar te helpen aan een onderdak voor Euro pese verschoppelingetjes. De kerkelijke staat bezit veel leegstaande gebouwen in Rome. Functionarissen van het Vaticaan hadden haar uitsluitend ontwijkende ant woorden gegeven, waarna zij besloot de zaak rechtstreeks onder de aandacht van de paus te brengen. saarvan het programmj zorgd werd door het n nair centrum in He verklaarde de leider vi delegatie, bisschop Chi uit Malawi, dat de zeer onder de indruk zij komen van de problem in de vroegere mijnstrq C „Wij dachten aanvani O dat er in het Westen ge« men zouden zijn, maai iweten wij wel beter." schuwelijk noemde hij dat veel goed opgeleide sen, speciaal jongeren, loos zijn. Ook het lot vj oud-mijnwerkers bleek groep duidelijk te hebb imponeerd, zo verkla, rat de leden van de delegatike grond van gesprekken oud-mijnwerkers. Zij namen ook kennis vi de sociale woningbouw brachten een bezoek aan he woonoord voor Zuidmi hij kers in Maastricht. Tijè|eL gesprekken met leden vj zjC basisgemeente in Maast! de zogenaamde Citykeri met docenten en studi van de Hogeschool voor" ologie en Pastoraat in len, kwamen ook de r men binnen het t Roermond en de venj |j® heid van de Nederlands schoppen ter sprake, schop Chimole merkte deze verdeeldheid op: ons in Malawi bestaat spreekwoord dat zegt, sti twee olifanten vechten het gras kapot". Hij ALS „KERN PROBLEEM" ONOPLOSBAAR WAS HAZERSWOUDE Voor alle zestigplussers uit Hazers- woude- Rijndijk wordt op dinsdag 18 december een kerstfeest georganiseerd in het centrum 'Het Anker'. De stich ting 'Open Bejaardenwerk' te kent voor het kerstgebeuren dat tussen 10.00- en 14.00 uur plaatsvindt. Op het program ma staan ondermeer een lunch en optredens van het 'Anker- koor' onder leiding van Jan Koot en het instrumentale muziekensemble 'Hazerswou- de'. Niet leden van de bejaar den sociëteit moeten van te voren in contact treden met mevrouw Pieterse. Valerius- straat 1 (telefoon 01714-3018), ten einde de organisatoren in de gelegenheid te stellen de voorbereidingen optimaal te doen plaatsvinden. Minder koeien het land uit UTRECHT (ANP) De ex port van runderen die staan ingeschreven in het Neder- Brief van, Nobelprijswinnaars aan Brezjnjev STOCKHOLM De winnaars derdag in de Zweedse hoofd- van de Nobelprijzen van 1979 stad bekendgemaakt, hebben een gezamelijke op roep aan de Sowjet-Unie, om Tijdens een samen met Ed- de vrouw en dochter van de in ward Lozansky belegde pers ballingschap levende Russi sche professor Edward Lo zansky naar het Westen te la ten vertrekken. De winnaar van de scheikundeprijs, Her- bert C. Brown, heeft dit don- conferentie zei Brown, dat alle prijswinnaars van dit jaar, op één na, maar onder wie wel Vredesprijswinnares Moeder Teresa, het verzoek aan het Kremlin hadden ondertekend. is landse Rundvee Sta zal dit jaar minder helft bedragen van tal dat vorig jaar voerd. Volgens cijfers die va J. Leenheer van het NE daag tijdens de algemei gadering in Utrecht ve A te. zal de export dit j 5500 dieren niet te bovei Vorig jaar gingen er runderen het land uit name wordt in verba I bracht met een algemei I nomische malaise die o tir dere runder-exporterem den treft. DEN HAAG Voor het geval de problemen over de kernbewapening onoplosbaar zouden blijken, heeft de CDA-top (ministers.plus een aantal, geselecteerde Kamerleden) deze week een plan klaar gehad om het kabinet op een ander punt te laten vallen, namelijk op de zogeheten kortingswetten. Dit plan ging ervan uit, dat een crisis rond de nieuwe atoomraketten rampzalig zou zijn voor de nog zo prille samenwerking in het Christen Democratisch Appèl. Men vreesde dat de volledige samen smelting van KVP, ARP en CHU, die voorzien is in oktober volgend jaar, verhinderd zou worden, door dat het CDA uiteen zou vallen in voor- en tegenstanders van kernbe wapening. Het scenario werd opgesteld, nadat het afgelopen weekeinde was gebleken dat het meer behoudende deel van het CDA en ook de VVD de opstelling van de tien christendemocratische dissiden ten tegenover de modernisering van de NAVO-kernwapens absoluut verwer pelijk vonden. Defensiespecialist Ad Ploeg van de liberalen verklaarde op de televisie, dat zijn fractie het kabinet ten val zou brengen, als de koers van de dissidenten werd overgenomen. CHU-leider Van Leijenhorst brak de staf over de tien (negen ARP'ers en één KVP'er) door op te merken dat zij de eenheid van het CDA in gevaar brach ten. Een woedende brief van het KVP- bestuur werd op het allerlaatste mo ment niet verstuurd, maar was wel al in handen van de pers gespeeld. De drie ex-premiers Zijlstra, De Jong en Biesheuvel richtten zich niet recht streeks tegen de dissidenten, maar be reikten wel dat effect. In dezelfde zin uitten zich mensen in de ARP zelf: senator Diepenhorst, het Tweede-Kamerlid Schakel en tien voorzitters van Kamercentrales (partij- gewesten). Sommige dissidenten stel den zich net zo hard op door bij herha ling te verklaren dat zij geen stap terug zouden doen. Jan van Houwelingen voegde daar nog aan toe dat het CDA „voor hem niet meer hoefde als de ver deeldheid blijvend zou zijn". De oppositie speelde daar gretig op in. Jan Terlouw, fractieleider van D'66, suggereerde in de Rooie Haan dat een nieuw kabinet uit PvdA, D'66 en ARP zou moeten bestaan. Dat zou politiek gezien ook niet onlogisch zijn: wanneer de ARP-vleugel voor de val van het kabinet zorgt, moet zij ook de verant woording voor een nieuw kabinet ne men dat zich wel tegen de kernwapens zou verzet. Dat zou het einde beteke nen van het CDA, wat in de ogen van de partij-top hoe dan ook voorkomen moest worden. Op welke manier? De oplossing lag voor de hand. Door het kabinet, als het dan toch moest vallen, over een andere zaak te laten struike len, die de eenheid van het CDA niet Minister van der Klaauw met zijn koffertje, waarin ook de geheime bij lagen van besprekingen over de kernwapens zich bevinden. De inhoud van een van de geheime bijlagen heeft premier Van Agt gisteren be kend mogen maken. in gevaar zou brengen en bovendien bij nieuwe verkiezingen stemmen zou trekken. Het kwam goed uit dat dr,ie CDA-bewindslieden minister Albe- da en staatssecretaris De Graaf (Sociale Zaken) met hun CRM-collega Kraaije- veld-Wouters dinsdag de kortingswet sontwerpen in de Tweede Kamer zou den verdedigen. Albeda had in de schriftelijke voorbereiding van de kor tingswetten het aanbrengen van wijzi gingen ontraden, ook alle door het CDA-voorgestelde verzachtingen. Zo onvermurwbaar de bewindsman zich tijdens de voorbereiding had getoond, zo soepel stelde hij zich echter tot veler verrassing in het Kamerdebat op. Uit eraard kwamen de CDA-woordvoeders opnieuw met hun verzoeken om ver- zachtigingen. Nu hoefden zij maar een amendement in het vooruitzicht te stel len of ze werden door Albeda en De Graaf op hun wenken bediend. Zo gaapte binnen de kortste keren een gat in de Bestekombuigingen van vele tientallen miljoenen en de VVD ont brandde in woede. Woordvoerder De Korte gooide zijn schrijfgerei door de vergaderzaal. Wat de bewindslieden stonden te vertellen was volstrekt te gen de afspraken waarmee de liberalen in tussentijds overleg akkoord waren gegaan. Het doel was bereikt: de basis voor een crisis was gelegd. Na overleg met De Korte toog VVD- leider Rietkerk midden in de nacht naar de minister-president om ophelde ring te eisen. Die kreeg hij: de VVD zou donderdag door de bewindslieden meer dan tevreden worden gesteld. De door het CDA gevraagde verzachtingen moesten binnen de sfeer van de sociale uitkeringen betaald worden. Bovendien zou één van de aanscherpingen van de kortingen die door de VVD was bepleit door het kabinet worden overgenomen. Van een gat in Bestek was geen sprake meer. Integendeel, de opbrengst van het wetsontwerp wordt in de toekomst nog groter. Van Agt kon dit beloven, omdat het „cynische scenario" niet meer nodig was. Nederland mocht binnen de NAVO een aparte positie innemen wat betreft de modernisering van de kern wapens, zonder dat de bondgenoten de banvloek uit zouden spreken. Daarmee had de premier de zekerheid verkregen dat zowel het CDA, althans voldoende leden van die fractie, als de VVD het kabinet in het zadel zou houden. Het is niet bekend of vice-premier Wiegel van het noodplan op de hoogte was ge steld. Ingewijden bij de christen-demo craten menen van wel, omdat het ook in het voordeel van de liberalen ge weest zou zijn, als het CDA tenminste ongeschonden en wellicht zelfs sterker door een crisis heen had kunnen ko men. Immers, een samenwerking met de confessionelen in een CDA is voor de partij van Wiegel tot nu toe de enige mogelijkheid ook na de verkiezingen weer ministers te leveren. RIK IN T HOUT ARJEN BROEKHUIZEN lie Noordeinde 35 ROELOFARENDSVEEN 01713-2436 ruime parkeergelegenheid aanwezig. ^wcer

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 6