Woubrugge opent overleg gevaarlijke transporten over Woud wetering Leiderdorp wil niet meebetalen aan Leids nood- woonwagenkamp VVD TER AAR LOOFT GEMEENTEBELEID '80 Gemeentebestuur Alphen in geweer voo politieke gevangenen De Kwakel krijgt plaatsnaamborden weer in het blauw De 'Juf' trouwt Hoe kan men dat nu aan ons vragen Verkoper verkocht eerste klaji REGIO LEIDSE COURANT WOUBRUGGE Het college van B. en W. van Woubrugge opent binnen kort het overleg met de buurgemeen ten Alkemade en Alphen over het vervoer van gevaarlijke stoffen per schip dwars door het centrum van Woubrugge. Deze transporten vinden dagelijks plaats. Het VVD-raadslid Van Woerden wees het college gis teravond op de mogelijkheid om de nieuwe Schiphollijn in de besprekin gen te betrekken. De gemeenteraad kwam op het trans port van gevaarlijke stoffen bij de be spreking van de verkeersellende bij de brug over de Woudwetering. Al 22 we ken vormen de werkzaamheden aan de brug een schier onmogelijk te passeren obstakel; dagelijks staan er files auto mobilisten. De werkzaamheden lopen overigens maar een week achter op het schema. Juist deze week is de brug weer voor twee rijbanen opengesteld. Gevaarlijk is het er overigens wel, want de eerste aanrijding heeft al plaatsgevonden. Het regelmatig parke ren van vrachtwagencombinaties op de invoegstrook van de brug maakt de zaak er ook al niet veiliger op. De gemeenteraad kwam gisteravond niet toe aan het antwoord van het col lege op de algemene beschouwingen van de diverse raadsfracties. Dit op verzoek van de PvdA, VVD en CDA. Maar liefst drie z.g. gemeenschappelij ke regelingen vormden gisteravond on derwerp van discussie. Tot de gemeen schappelijke regeling Regionale Brand weer Rijnland trad Woubrugge weer toe, nadat onlangs gebleken was, dat de opheffing van de Alphense Alarmcen trale van de baan was. Het uittreding- sbesluit van een jaar geleden werd dus weer ingetrokken. De toetreding tot de regeling, die de kabeltelevisie voor Woubrugge gaat regelen was ook snel een feit. Wethouder Van der Laan (CDA) verwachtte rond de zeventig procent aansluitingen. Als alles goed loopt, komt het de Woubruggenaar in 1981 op 16,50 per maand. De derde gemeenschappelijke regeling had aanmerkelijk meer voeten in de aarde. Burgemeester Brouwer de Ko ning bepleitte hartgrondig accoord te gaan met de veranderde regeling voor Schoolartsen- en Logopedische dienst district Alphen aan de Rijn. Al snel ontstond onenigheid over de inhoud van het pré-advies. Na lange discussie werd het voorstel van Van Woerden met een stem tegen aangenomen om de zaak maar terug te nemen. Raadslid Vos was het hier niet mee eens. Hij meende, dat de kinderen, die logopedi sche hulp nodig hadden niet moesten wachten. Voor Woubrugge is in de re geling overigens slechts vijf uren weg gelegd. Voor de voetbalvereniging is er ook weer hoop. Nadat de provincie de ge plande grondaankoop van 6,7 ha had afgekeurd wegens de te hoge prijs, heeft de raad besloten tot een nieuwe poging. Nu zal worden getracht 1,7 hec tare aan te kopen. Hier is dan wel 155.000,- gulden mee gemoeid. Het is te hopen voor de voetbalvereniging, dat de provincie niet weer roet in het eten gooit. Aandacht was er ook voor het gaande en komende raadslid. Raadslid Taal (CDA) nam afscheid met een gedicht, waarin hij met goedbedoelde, alfabeti sche schimpscheuten afscheid nam van werk en collége. Benoemd werden Ka rin de Lange (Gemeentebelang) en Henk v.d. Nagel (CDA). Rampen plan in Ter Aar TER AAR In Ter Aar wor den nadere stappen onderno men om te komen tot een goed functionerend orgaan, dat in geval van rampen in aktie kan komen. Een landelijk wetsontwerp werd daarvoor enkele jaren geleden reeds bij de Tweede Kamer ingediend. Het ontwerp geeft regels voor het vaststellen van gemeente lijke rampenplannen. Naar verwachting zal dit wetsont werp in de eerste helft van het volgend jaar in de Kamer worden behandeld. Een gemeentelijk rampenplan, dat overigens geheim is, moet binnen twee jaar na het in werking treden van de wet, door de gemeenteraad worden vastgesteld. Vooraf dient het college overleg te plegen met de daarvoor in aanmerking komende situaties en organisa ties. In het ontwerp moet het college de onderwerpen noe men ten aanzien waarvan bur gemeester en wethouders tot nadere uitwerking bevoegd zijn. Het gehele plan van iede re gemeente in Nederland moet dan medegedeeld wor den aan G.S. De vaststelling van het rampenbestrijdings plan is opgedragen aan de bur gemeester en is, zoals reeds bo ven aangehaald, niet open baar. De Commissaris van de Koningin kan, zonodig, de burgemeesters van aan elkaar grenzende gemeenten ver plichten gezamenlijk een ram penbestrijdingsplan op te stel len. De Commissaris is be voegd ter zake aanwijzingen te geven. De gemeente Ter Aar beschikt over een bijgewerkt gemeente lijk rampenplan en in het ko mende jaar zal bezien worden in hoeverre dit plan nader uit gewerkt of aangevuld moet worden. Dit jaar werden in mei en oktober gemeentelij ke oefeningen gehouden. Het betroffen hier administratieve oefeningen waarvan buiten B. en W. en het ambtelijk ap paraat van de gemeente werd deelgenomen door de Rijkspolitie, de vrijwillige brandweer, de EHBO-afd. Ter Aar/Langeraar alsmede amb tenaren van het bureau Civie le Verdediging van de provin cie Zuid-Holland. TER AAR De Ter Aarse VVD-fractie is zeer tevreden over de begroting zoals die door het college van B. en W. onlangs is gepresenteerd. In haar algemene beschouwin gen, gisteravond, hadden de li beralen lovende kritieken voor het lijvige boekwerk, dat zij als zeer goed leesbaar be stempelden en wat mede in waarde bij hen won door de gedegen informatie die erin verschaft wordt, mede ook van de diverse raadscommis sies. Jammer vinden de liberalen het overigens dat het college er niet in geslaagd is om twee naar hun mening belangrij ke voorzieningen in de cij fers te verwerken, namelijk de parkeersituatie in Ter Aar en de vuilverwerking. De VVD stelt de parkeerperikelen op een hoge plaats van haar prio riteitenlijst. De begroting van Ter Aar is sluitend maar de li beralen hopen dat de jaarreke ning 1980 dat ook zal blijken te zijn. De VVD is mét het college de mening toegedaan dat een meeijarenplanning voor de ja ren 1981-1986 zeer dringend gewenst is. Zij hopen met de burgemeester en de wethou ders dat dan op een wat lange re termijn naar meer even wicht gestreefd kan worden in het gemeentelijk financieel be leid zodat ook een evenwichti ger beeld verwacht mag wor den in het opleggen en vast stellen van gemeentelijke be lastingen. Energiebeleid De VVD-fractie wil haar me dewerking verlenen om te ko men tot een zuinig energiebe leid in Ter Aar. Men zal daar bij toezien dat dit doeltreffend zal gebeuren, dat wil zeggen dat uitvoering van te nemen maatregelen op zijn minst kos tendekkend dienen te zijn. Het initiatief om de gemeentewo ningen en woningen van de woningstichting te isoleren vindt men een goede gedachte. Dat in dit plan particuliere woningen gelijktijdig meege nomen kunnen worden juicht men van harte toe. De VVD is ook blij met de plannen die het college heeft omtrent de rioleringswerk zaamheden voor het volgend jaar. In tegenstelling tot B. en W. acht men dergelijke werk zaamheden langs de Paradijs- weg-noord minder urgent dan langs de Paradijsweg-Zuid. „Zuid" bevindt zich al jaren lang in een erbarmelijke situa tie. Dit gedeelte is veel te smal, zodat de bermen compleet weggereden worden en het ge vaarlijk is om fietsers daar te laten passeren. De VVD stelt het college dan ook voor om in 1980 het aanleggen van een ri olering aldaar en gelijktijdig een wegreconstructie c.q. weg- verbreding in haar prioritei tenschema op te nemen. De VVD stelt aan deze recon structie een zeer hoge priori teit. De door de gemeente in gestelde werkgroep sport en sportieve recreatie werkt mo menteel aan een deelplan ter voorbereiding van het wel- zijnsplan dat Ter Aar moet gaan opstellen. Deze werk groep is nu bezig met een uit gebreide inventarisatie en zal zich begin volgend jaar gaan bezighouden met het totale wensenpakket. Ongetwijfeld zal een uitbreiding van de voetbalvelden in Langeraar hoog op de prioriteitenlijst staan. Dan zal de gemeente in Langeraar grond moeten gaan verwerven. De VVD verzoekt het college nu om zo spoedig mogelijk met de desbetreffen de agrariërs de reeds bestaan de onderhandelingen af te ronden, opdat Langeraar kan uitgroeien tot een welvarende dorpskern. DE KWAKEL De ver trouwde 'blauwe' plaats- naamborden van De Kwa kel komen terug. De her nieuwde plaatsing van de borden is het gevolg van een besluit van "het college van Gedeputeerde Staten van Noord Holland om de bebouwde kommen van de gemeente Uithoorn en De Kwakel weer te scheiden op de Boterdijk. De wens van de inwoners van De Kwakel om de eigen inden- titeit te bewaren is met dit besluit gehonoreerd. Het college van Gedeputeerde Staten van Noord Holland had enkele jaren geleden besloten tot de samensmelting van de 'bebouwde kommen' van De Kwakel en de gemeente Uit hoorn. De samensmelting hield ondermeer in dat de be kende 'blauwe borden' verwis seld moesten worden voor wit te borden met een zwart op schrift. De burgerij van De Kwakel nam dit niet en pro testeerde door de witte borden te verwijderen en eigenge maakte blauwe borden ervoor in de plaats te zetten. Een door de politie niet in dank afgeno men actie, want de namaak- borden geven de bebouwde kom niet volgens de wettelijke voorschriften aan. Dit maakte het voor de politie onmogelijk om op te treden tegen te hard rijdende automobilisten. Nu de bebouwde kommen weer ge scheiden zijn, kan De Kwakel weer aangegeven worden door de gebruikelijke blauwe kom- grensborden. Het verguisde "witte" komgrensbord dat binnenkort gaat verdwijnen. Gistermiddag was het groot feest in Woubrug- Comriekade. Daar vormden de 57 kleuters ge. Kleuterjuf Heléne Molenkamp trad in het hu- de Chr. Nat. Kleuterschool een „erestraatjl welijk met Jan Noordam, beide uit Woubrugge. Ter verhoging van de feestvreugde hadden I Op een kleuterschool is zoiets natuurlijk een kleuters uit Jufs klas zich verkleed als bruid hele gebeurtenis. De kerkelijke plechtigheid meisjes en bruidsjqnkers en mochten zij bl<| vond plaats in de oude Hervormde Kerk aan de men strooien. ALPHEN AAN DEN RIJN Het gemeentebestuur van Al phen aan den Rijn gaat een brief zenden aan de burge meester van de Russische stad Vilnius, de hoofdstad van Li touwen. In de brief worden de mensenrechten aan de orde ge steld en wordt er gepleit voor alle politieke gevangenen en met name voor Viktoras Pet- kus. De brief is geschreven op verzoek van Amnesty Interna tional. In de brief wordt onder meer gewezen op de akkoorden van Helsinki, die ook door de Sov jet-Unie in 1975 werd onder schreven. „Daarmee gaf de Sovjet-Unie te kennen, dat ook zij de mensenrechten er kent en de uitoefening daar van zal aanmoedigen en be vorderen. De vreugde daar over wordt helaas overstemd door bezorgdheid en droefheid over de gebeurtenissen nadien: tal van Sovjet-burgers zijn veroordeeld tot zware straffen, enkel en alleen omdat zij ge tuigden voor de feitelijke toe passing van die, door de Sovjet aanvaarde akkoorden. De ge dachten van de raad van de- gemeente Alphen aan den Rijn uit naar Viktoras Petkus, llll AARLANDERVEEN De inschrijving voor het Tafelten nis- en tafelvoetbaltoernooi. LEIDERDORP Een verzoek van het bestuur van het regi onale woonwagenkamp te Leiden om een bijdrage in de kosten voor de inrichting van een noodkamp op het be staande woonwagenkamp aan de Haarlemmertrekvaart, is bij het Leiderdorpse gemeentebestuur in het verkeerde keel gat geschoten. Achterliggende reden voor het ongenoegen is het feit dat Leiderdorp moet meebetalen aan noodvoorzie ningen op het overvolle Leidse kamp, terwijl het zelf als eerste van de regiogemeenten een paar jaar geleden een ei gen woonwagenkamp heeft gerealiseerd. Het Leiderdorpse kampje dat is gelegen aan de Persant Snoep- weg tegenover Alberts Corner biedt plaats aan acht woonwa gens. Het is een doorn in het oog van het Leiderdorpse gemeen tebestuur dht tot nu toe geen enkele regiogemeente het Leider dorpse voorbeeld heeft gevolgd. „Wij hebben op verzoek van het gemeenschappelijke orgaan onze medewerking verleend, maar nu moeten we ook eens eens meebetalen omdat andere gemeen ten nalatig zijn gebleven," zo stelt wethouder mevr. Irma Ge- hner-Ellenberger (VVD). Zij verwijt de aan de gemeentschappelijke regeling deelnemende regiogemeenten - met uitzondering van Zoeterwoude, die de plannen voor een eigen kampje bijna rond heeft - laksheid op dit punt. „Enerzijds heeft men te lang gewacht, terwijl men nu CRM de schuld van de vertraging geeft. Ik heb eigenlijk het ge voel dat men niet wil," veronderstelt mevr. Gehner. „Het lijkt mij verstandig wanneer de regiogemeenten eens echt aan de tot standkoming van eigen woonwagenkampjes gaan werken. Het is werkelijk godgeklaagd," aldus een verontwaardigde wethouder Gehner, die van plan is een brief over deze zaak aan het ge meenschappelijke orgaan en de deelnemende gemeenten te stu ren. Het Leiderdorpse woonwagenkampje 'kortweg "tatetavo-toernooi" geschiedt morgen in de voet balkantine van 10.00- tot 11.00 uur. Het toernooi is bedoeld voor de jeugd van zeven tot veertien jaar. De inschrijving- skosten, van het in totaal zes zaterdagen durende toernooi, bedragen 2,50 gulden. Boot vluch telingen bezoeken Alphen ALPHEN AAN DEN RIJN Vijf Vietnamese gezinnen heb ben vandaag een oriënterend bezoek gebracht aan Alphen aan den Rijn. De ongeveer 20 Vietnamezen (bootvluchtelin gen) zijn geïnformeerd over de mogelijkheden om zich in Alphen te vestigen. Een en an der is het gevolg van een be sluit van de Alphense gemeen teraad om vijf woningen be schikbaar te stellen voor Viet namese vluchtelingen. De beslissing over een eventu ele definitieve komst zal ver moedelijk in het eerste kwar taal van het volgend jaar wor den genomen. De Vietname zen hebben wensen ten aan zien van hun huisvesting ken baar kunnen maken. Ook is er een rondrit gemaakt door de gemeente. De Vietnamezen, die nu nog gevestigd zijn in het opvangcentrum in Steen- wijkerwold, werden begeleid door vertegenwoordigers van de Vereniging Vluchtelingen werk Nederland. Bij het be zoek waren ook betrokken ge meentelijke functionarissen, vertegenwoordigers van de woningbouwvereniging, de Stichting Midden Rijnland en de Opvanggroep Politieke Vluchtelingen in Alphen aan den Rijn. boren in 1929", aldus de bi Daarin wordt verder een dr gend beroep gedaan op de b gemeester van Vilnius om zijn mogelijkheden, inform en formele, aan te wenden verbetering te brengen in lot van Viktoras Petkus van alle andere politieke vangenen in de Sovjet-Unie De brief besluit met: „De van de gemeente Alphen den Rijn wenst u en de aan zorg toevertrouwde burg een gelukkig en voorspoe 1980, in het vertrouwen ook u het besef zult delen, geluk alleen gestoeld kan op recht en gerechtigheid". ALPHEN/DEN HAAG ie Het was tijdens de verkee ruzie waarbij een 40-jari verkoper uit Reeuwijk trokken was niet bij sche P] woorden alleen gebleven; partijen gingen op de vui Dat wil zeggen, de verkol veronderstelde dat zijn 'e genstander wilde uithal toen deze een verdachte 1 Y' weging maakte en omdat "u eerste klap een daaldln waard is, haalde de verk per eerst uit en sloeg de m :hv op diens oog waarbij grand en neusvleugels wi' den gehavend en beham ling in een ziekenhuis no< "L zakelijk werd. De prijs voge deze klap stelde de Haaj politierechter voor de vei per op 250 gulden. Dat was een aanzienlijke ductie van de vordering d< af de officier gedaan, name! ti( 750 gulden boete en voorwa i delijk twee weken gevanger- straf, met een proeftijd twee jaar. Bij wachten voor een r verkeerslicht in Alphen den Rijn ergerde verdacl zich over het rijden door i voorligger want hij had ha om in het ziekenhuis te ga Het werd dan eerst ruzie, bruik van lelijke woorden toen de klap. „Wanneer roetn' sen in een auto zitten, verA deren zij op slag en wore geagiteerd en gehaast en fc, kan levensgevaarlijk zijn", e dus de officier die daar: flink van leer wilde trekki n De rechter deed het kaïn aan. 3?

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 4