'V erkeerscirculatieplan besteedt te veel aandacht aan fietser en voetganger LEIDSE SCHOLEN WILLEN MEER GROEPSGERICHT ONDERWIJS Bedrijfs Geneeskundige Dienst zoekt ruimere huisvesting Werkende ongeren maken dans op pnverkoopbare woningen aan angestraat t IJ «Keukens I ?an klasse. «31 rAD LEIDSE COURANT VRIJDAG 14 DECEMBER 1979 PAGINA 3 lichting leidse "j^NNENSTAD teleur- _r''- Pari gesteld Jo, la.gr lief I Cu de' EÏDEN De Stichting Leidse Binnenstad uitermate teleurgesteld in hetgeen het ■jy, rkeerscirculatieplan deel 3 beoogt met de 9 oo idse binnenstad. Zij vindt dat er een rela- iai 3. f te grote aandacht aan de fietser en voet- Li®' nger wordt gegeven, terwijl in het plan de 0™ ilisering van parkeergarages alleen als ittig voor de autostalling van de binnen- »dsbewoners wordt gezien. Hiermee doet plan volgens de stichting geen recht aan regionale functie van het Leidse stads- itrum. Voor de knelpunten ten aanzien de economische ontwikkeling zoals de R® echte bereikbaarheid voor het autoverkeer de slechte parkeersituatie draagt het an, volgens de stichting, nauwelijks tot ;n oplossingen aan. gebreid gaat de stichting in haar reactie op verkeerscirculatieplan in op de functie van Ja city-ring. De SLB stelt dat het circulatie-sy- 5 ki t steem zodanig dient te worden opgezet dat de city-ring of de enige doorgaande of verreweg de eenvoudigste doorgaande verbinding vormt. De SLB is met de gemeente van mening dat het doorgaande verkeer zoveel mogelijk uit het centrum moet worden geweerd. Wel vindt zij dat er dan goede alternatieven moeten worden geboden voor het doorgaand verkeer. Ten aanzien van de reconstructiewerkzaamhe den in de binnenstad merkt de stichting op dat deze een behoorlijk negatief effect hebben op het economisch functioneren van de stad als mede op de werkgelegenheidssituatie. Derhalve doet de stichting Leidse binnenstad een ernstig beroep op het college de herstelwerkzaamhe den aan de Nieuwe Rijn toch vooral gefaseerd uit te voeren, waardoor de markt ook gefaseerd kan worden verplaatst van de Nieuwe Rijn naar de Boter- en Vismarkt. Verontrust is de SLB over de mededeling dat tijdens de riole ringswerkzaamheden in de Breestraat de door gaande route via Breestraat en Marktenroute tedurende zes maanden zal zijn afgesloten. De LB verzoekt het college dringend een oplos sing te zoeken in de sfeer waarbij Vismarkt en Aalmarkt toch in een richting door autoverkeer kunnen worden gebruikt. De in het verkeerscirculatieplan aangedragen oplossingen voor de parkeerproblemen baren de SLB zonodig nog meer zorgen dan de be perkte zorg voor de bereikbaarheid voor het autoverkeer. Volgens de SLB komen drie loka- ties in aanmerking voor de stichting van par keergarages: de Kaasmarkt, de Garenmarkt (complex Sanders) en een lokatie aan de west zijde van het hoofdwinkelapparaat. Door de stichting is een plan ingediend voor een par keergarage onder het Galgewater. Dit plan is door de gemeente als onhaalbaar aangemerkt. Tevens wijst de stichting op de mogelijkheid aan de Boommarkt een parkeerdek te realise ren. De stichting betwijfelt of het het gemeen tebestuur spoedig zal lukken de parkeergarages te realiseren. Stevige kritiek heeft de stichting op het feit dat er uit de binnenstad steeds meer parkeerplaat sen verdwijnen, terwijl er geen nieuwe worden gecreëerd. De stelling in het verkeerscirculatie plan dat 1400 kortparkeerplaatsen in de omge ving van het centrum voldoende zijn om het winkelend publiek op te vangen, wordt door de stichting aangevochten. Dat zou betekenen dat er slechts rekening wordt gehouden met twee ëneenhalf parkeerplaats per 100 m2 verkoop vloeroppervlak voor het winkelend publiek. Dit is volgens de stichting volstrekt te weinig als men bedenkt dat ongeveer vijf parkeer plaatsen per 100 m2 verkoopvloeroppervlak een reële norm is voor een hoofdwinkelappa raat als dat van Leiden. Pro ïJ O infoi ÏIDEN De gemeente '®"lai iden heeft de overheid om anite 'ra subsidieverlening ge- e, »agd voor de overname n 18 moeilijk verkoopbare tgezinswoningen aan de ngestraat (eigenaar Hol- idwoning B.V.) ten gun- van de Stichting Huis- P* iting Werkende Jongeren HWJ). Van de 32 wonin- i uit het Herengracht- ijlsingelgebied zijn tot nu met veel pijn en moeite woningen verkocht aan Ise woningzoekenden. In jee P^nd met het groot te- jiteni t aan kleine woningen, name voor de een- en epersoonshuishoudens, t het de gemeente een de zaak dat de bouwer de woningen verkoopt aan SHWJ. Om een en ander Jfgelijk te maken is toe- 73o*<! mming van de Provincia- Directie van de Volks- isvesting nodig, nvankelijk bleek het voor hVij llandwoning B.V. uit Capel- >de. aan de IJssèl onmogelijk te Bla< i de 18 woningen, zelfs met verlaging van de verkoop- i met 15.000 gulden, aan de in te brengen. De gemeente de SHWJ zijn van mening dat de woningen behouden moeten blijven voor de Leidse woningzoekenden. Er wordt gedacht aan een huurprijs rond de 400 gulden netto per maand. Daartoe zal het nodig zijn om een lager percentage van de vraaghuur te hanteren. Hollandwoning B.V. is ak koord gegaan met een verla ging van 2.000 gulden per wo ning, evenwel onder uitdruk kelijke voorwaarde van de bouwer, dat de overdracht aan de SHWJ nog dit jaar haar be slag krijgt. Om uit de impasse te geraken en om te voorko men dat deze woningen, die nagenoeg gereed vzijn, zullen worden gekraakt, verzoekt de gemeente óe Provinciale Di rectie van de Volkshuisvesting in het kader van de Beschik king Geldelijke Steun Huur woningen een maandhuur van 405 gulden mogelijk te maken (4,5% van 108.000 gulden). De 18 woningen zullen worden verhuurd aan Leidse alleen staanden, tweepersoonshuis houdens en in het bijzonder aan werkende jongeren. De verwachting is dat de provin ciale directie met het voorstel van de gemeente Leiden ak koord zal gaan. De woningen van Hollandwoning aan de Langestraat. ZIJL/LGB: Zwembad „De Zijl" Aanvang 19.15 uur üi Advertentie aangeboden door MERCASOL al °l omfort, kwaliteit en door- au- icht design. Kenmerkend 3e e Qor een Poggenpohl ame euken. Met veel praktische ;eur nufjes. Met vele verborgen v? Waliteiten. Kom eens langs, r die iet u zelf hoeveel extra's R® in Poggenpohl u biedt, yen ander dat u meer betaalt. ruik. Gebr. RolffsHandelmij. orde Idustrieweg 14 De Grote Polder oeterwoude-Rijndijk el. 071-899206 HIII finkelcentrum Babyion Haag Tel. 070-85 13 08 Jeugdbende roofde vuurwerk LEIDEN De Leidse politie heeft vijf jongens in de leef tijd variërend van 14 tot 16 jaar gearresteerd, die voor 350 gulden aan vuurwerk hadden gestolen. De politie kreeg een tip dat de jongens met vuurwerk speel den, waarna zij de jongens op school aanhield. In een kelder box werd de rest van de voor raad vuurwerk gevonden. De jongens bekenden later ook in diverse kantines van sportver enigingen en kelderboxen te hebben ingebroken. De dief stal enige tijd geleden uit de Consumarkt op het Levendaal, waar voor een bedrag van 12.000 gulden werd ont vreemd, werd tevens door het vijftal gepleegd. In totaal zijn 20 zaken door de aanhouding opgelost. HOOGMADE De traditio nele 'bout'-verloting van M.M.O. vindt dit jaar op woensdag 19 december plaats in huize Van der Ploeg'. De prijzen die via het rad van avontuur naar toekomstige ei genaar gaan, bestaan uit vlees waren waaaronder vele kal koenen, konijnen en kippen. Het vleeswarenfestijn begint om 20.00 uur. LEIDERDORP De leerlin gen en docenten van de streekmuziekschool 'Rijnak- koord' verzorgen vanavond een concert in^de Dorpskerk in Leiderdorp. Op het pro gramma staan ondermeer wer ken van Telemann, Handel, Schubert en Chopin. Het con cert wordt beëindigd met een optreden van alle medewer kenden die onder leiding van Joop van de Louw het 'String of Pearls' zullen spelen. Het concert begint om 20.00 uur. Reacties op discussienota 'Integratie kleuter- en basisonderwijs LEIDEN De discussienota „Integratie kleuter- en lager Onderwijs over Leiden" van de gemeente is bij de lagere en-kleuterscholen in Leiden goed ontvangen. De school leidingen vinden de nota in tegenstelling tot veel andere nota's goed leesbaar en dui delijk. Vooral de voorstellen over het kindgericht onder wijs, waarbij ieder kind in zijn of haar ontwikkeling wordt begeleid, worden door de betrokkenen van groot belang geacht. Sommige scholen vinden echter de na druk op het individueel on derwijs soms wat te groot en verwijzen naar onderzoekin gen op het gebied van klassi kaal onderwijs in Engeland en Amerika. Grote voorstan ders blijken de scholen in Leiden te zijn van het zoge naamde groepsgericht on derwijs. Het gaat hierbij niet meer om het indelen in een kleuter- en lagere school, maar het indelen in leeftijd, of ontwikkelingsfa se waarbij, groepen worden gevormd. Dit valt op te maken uit de re-1 acties van het personeel van kleuter- en lagere scholen, de Algemene Bond Onderwijzend Personeel afdeling Leiden, de Commissie Basis- en Voortge zet Onderwijs, de Gemeentelij ke schoolraad voor Openbaar Onderwijs, het Nederlands Genootschap van Leraren, de vakgroep Onderwijskunde Rijksuniversiteit Leiden - en het Leids Interdiciplinair Cen trum voor Onderwijs Research en de werkgroep discussienota van het Stedelijk Gymnasium, op de discussienota „Integratie kleuter- en lager onderwijs over Leiden" die gisteren ge bundeld zijn verschenen. De bundeling van de reacties op de discussienota moet een bij drage leveren aan het inzicht op de probelemen bij het tot stand komen van de nieuwe basisschool. Voor het volgend jaar zijn reeds werkvergade ringen voor alle Leidse open bare lagere- en kleuterscholen gepland om tot deze geïnte greerde beleidsvoorbereiding te komen. Bovendien wordt op 20 februari een onderwijsdag gehouden, waarbij het onder werp integratie kleuter- en la ger onderwijs centraal zal staan. Veel schoolleidingen pleiten in hun reactie op de nota voor kleinere klassen, waardoor meer individueel werk moge lijk kan worden. Zij geven wel aan dat een uitbreiding van het aantal leerkrachten hier door onvermijdelijk zal wor den. Ook vinden zij dat een andere wijze van rapporteren noodzakelijk is, waarbij meer over het kind in zijn alge meenheid bekend wordt. Ook moeten de bewegingsmogelijk heden worden geactiveerd en doorgevoerd in de klassen van de lagere school. Een individu ele begeleiding van de eigen leerkrachten, ook bij de zoge naamde probleemkinderen, wordt door de meeste scholen beter geacht dan een directe doorverwijzing naar het bui tengewoon onderwijs. Studio Laren Studio Laren treedt morgenavond op in de Lokhorst- kerk. De groep die bestaat uit Donald de Mareas, Coos- je Wijzenbeek, Dieuwke Berkelaar, Hans Wesseling, Marijke Ferguson, Marianne Blok en Philip Schud- denboom, brengt voornamelijk oude muziek. De groep streeft niet naar een reconstructie van de muziek van weleer maar naar een reconstructie van de oorspronke lijke gevoelswaarde van deze muziek. De instrumen ten waarop wordt gespeeld, onder meer de vedel, de re bec, de kromhoorn, de pommer, de viola da gamba en de banduria, zijn copieën van oude instrumenten. Het concert begint om half negen. Kaarten zijn verkrijg baar bij het bureau van K&O, Oude Vest 45, tel 141141. Meesterserie Het beroemde piano-duo Anthony en Joseph Paratore ver leent vanavond zijn medewerking aan het concert in de meesterserie, dat door het Rotterdams Philharmonisch Or kest wordt gegeven onder auspiciën van volksuniversiteit K&O. Op het programma staan de ouverture „La gazza la- bra" van Rossini, het concert voor twee piano's en orkest in Es grote terts van Mozart en de muziek uit „Een Midzo- mernachtsdroom" van Mendelssohn Bartholdy. Het con cert. dat om kwart over acht begint, wordt gegeven in de Stadsgehoorzaal. Kaarten zijn te krijgen bij K&O, Oude Vest 45, tel 141141. Muziektheater De Antwerpse muziekth ea ter groep Bock Workshop geeft morgen een uitvoering in het gebouw van jonge renvereniging „Augustinus" aan het Rapenburg 24. De groep speelt cabaretachtige stukken begeleid door elec- trische muziek. Dat wil zeggen met gitaar, bas en drums. Sinds kort is de groep uitgebreid met een toe tsenbord-bespeler. Gepresenteerd wordt een kijkstuk, een mengeling van gebeurtenissen op het podium, dia logen en sketsches met een sterk emotioneel karakter. Het optreden begint om half negen. Vernieuwing walmuren B.v. Aannemings maatschappij J. Seignette uit Assendelft krijgt waarschijnlijk opdracht om de walmuren langs de Nieuwe Rijn te vernieuwen. Het bedrijf schreef als laagste in op de openbare aanbesteding van het werk met 1.262.400,--. In totaal schreven elf bedrijven op het werk in. Hiervan kwamen er twee uit de Leidse regio en wel B.v. Aannemingsberijf Cultuurweg uit Alphen aan den Rijn, die het werk voor1.492.000denkt te klaren en Lareco b.v. uit Alphen aan den Rijn die voor een bedrag van 1.408.000,-- inschreef. Hakkersdagen De Leidse afdeling van de natuurbeschermingsvereni ging houdt de komende winter weer een aantal zoge naamde „hakkersdagen" in het bos „De Horsten" in Voorschoten. Tijdens deze dagen worden oude essen en en elzen omgekapt, de takken afgehakt en de resteren de palen op een zodinge lengte afgezaagd dat zij ge schikt zijn om te gebruiken als palen voor de oeverbe schoeiing, voor bonestaken of als grondstof voor de pa pierindustrie. Tijdens een bijeenkomst die de vereni ging maandagavond 17 december vanaf acht uur in het Zoölogisch Laboratorium aan de Kaiserstraat 63 houdt in samenwerking met de vakgroep milieubiologie van de Leidse universiteit, zullen nadere mededelingen over de hakkersdagen voor deze winter worden ge daan. Tevens vertellen Wim ter Keurs en Hein Krantz van de vakgroep milieubiologie aan de hand van dia 's over de ontstaansgeschiedenis van het landschap, over het planten- en dierenleven en over het beheer van hakhout. Het Gevecht Ewa Czekalska en Marek Oleksy in „Het Gevecht". Het Poolse pantomimetheater Tomaszewski brengt woens dag 19 december het mime-spel „Het Gevecht" van Mari- vaux in de Leidse Schouwburg. De Poolse regisseur To maszewski, die door sommigen als de grootste regisseur ter wereld wordt beschouwd, heeft een aantal belangwekken de vragen verwerkt in zijn woordeloze, maar niet nietszeg gende spel. Wie brengt de ontrouw in de wereld, de man of de vrouw, in hoeverre zijn mensen te manipuleren en wel ke eigenschappen komen het sterkst in een mens naar vo ren na twintig jaar isolering, vraagt hij zien af. De voor stelling begint om kwart over acht. LEIDEN De Bedrijfs Geneeskundige Dienst voor Leiden en Omstreken (BGD), die gisteren het 25-jarig bestaan vierde, heeft dringend een ruimer onderkomen no dig. De dienst is de laatste jaren aanzienlijk uitgebreid en de huidige huisvesting is te klein geworden. Zij is daarom naarstig op zoek naar een nieuw pand, het liefst in de omgeving van het station in verband met de bereikbaarheid per openbaar vervoer. Be sprekingen hierover met de gemeente zijn reeds in gang gezet. Het is meer dan 25 jaar geleden dat een studie commissie de eerste stappen ondernam tot de oprichting van een BGD. De BGD werd echter pas op 7 december 1954 een feit en de eerste be drijfsarts werd aangesteld in juli 1955, toen er 14 bedrijven lid waren. Het eerste onderkomen van de dienst was het pand Breestraat 38 in Leiden, dat later door financiële omstandighe den weer moest worden verkocht en men het huidige pand aan de Hoge Rijndijk betrok. Het aantal bedrijven, dat een beroep op de BGD doet, is in de afgelopen jaren sterk gegroeid en het aantal medewerkers in die bedrijven toege nomen. Totaal gaat het om de zorg van ruim 14.000 werknemers. In de loop van de 25 jaren werden verschillende onderzoeken in de bedrij ven verricht in samenwerking met het Neder lands Instituut voor Preventieve Geneeskunde (NIPG) en TNO. Prof. Dr. R.L. Zielhuis, die ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum een lezing hield, wees erop dat in de bedrijfsgezondheidszorg altijd met een veelheid van factoren rekening moet worden gehouden, om de arbeidsomstandighe den zo optimaal mogelijk te maken. Zo noemde hij het wegnemen van de spierarbeid in vele bedrijven door de instelling van lopende ban den enz. een kwalijke zaak. Het vergroot de kans op een hart- en vaatziekten. Het lang in eenzelfde houding moeten zitten en staan ver oorzaakt vooral rugklachten. Ook de verontrei niging in de bedrijven is vaak aanleiding tot ziekte. Zo blijken in chemische industrie veel werknemers last te hebben van huidaandoenin gen. Maar ook in de bouw, waar veel met oplos- of reinigingsmiddelen wordt gewerkt komt men deze klachten tegen. Lawaai blijkt vaak de oorzaak van een hoge bloeddruk te zijn, vooral als ook in de privésfeer de werknemer regel matig in een lawaaierige omgeving vertoeft. Prof Zielhuis gaf verder aan dat de psychosoci ale omstandigheden binnen het bedrijf ook van groot belang zijn voor de gezondheidstoestand van de werknemer. Zo kunnen intermenselijke relaties, het tempo waarin men gedwongen wordt te werken, de organisatie en het over het algemeen als niet zinvol ervaren van de taak aanleiding geven tot spanningen, waardoor ziekteverschijnselen optreden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 3