Lompenhandelaar Ferry Hoefnagel bedelt tv-toestellen bij elkaar AFSCHEID VAN TANTE LIEN TERUGBLIK TELEVISIE ZATERDAG;* RADIO VANAVOND RADIO ZATERDAG NEDERLAND 1 NOS 18.00 Nieuws voor doven en gehoorgestoorden 18.30 Sesamstraat 18.45 Paspoort voor Spanjaarden 18.55 Journaal VARA 18.59 Barbapapa 19.05 Popeye 19.1 0 Laurel en Hardy 19.30 Ombudsman 20.00 Twee voor twaalf 20.40 Late late Lien Show NOS 21.37 Journaal VARA 21.55 Tele-Arena HUM.VERBOND 23.00 Niet niks NOS 23.35 Journaal. NEDERLAND2 18.00 Nieuws voor doven en slechthorenden TELEAC 18.25 Lastechniek NOS 18.55 Journaal NCRV 18.59 Pommetje Horlepiep 19.25 Lassie, jeugdserie NOS 20.00 Journaal NCRV 20.27 Geheim Commando 21.20 Minivoetbalshow 22.10 Hier en nu 23.00 Het laatste woord NOS 23.10 Journaal. DUITSLAND 1 (Regionaal progr. NDR 18.00 18.30 Actualiteiten. 18.45 K pi; progr. 18.55 St Paull Landunj jij' ken. 19.25 Regionaal magazine. Programmaoverz. WDR: 18.00 che und Levkojen. 18.30 Infom serie. 18.40 Jauche und L« 19.15 Actualiteitenmagazine.) Journaal 20.15 Nie wieder New speeltilm. 21.50 Economisch n ne. 22.30 Actualiteiten en pariKi'.v tair overz. 23.00 Sport. 23.25 |i dezernat K1. tv-serie. 0.25 Jouf*/ DUITSLANO 2 18.20 Slapsticks. 19 00 Jo 19.30 Reportages. 20.15 Maigr litieserie. 21.51 Informatief 22.00 Actualiteiten. 22.20 Cu magazine. 23.05 Der Tag der 0.50 Journaal. DUITSLAND 3 WDR 18.00 Kleuterprogr. 18.30 TVh Sociale wetenschappen. 19.00 tijdsmagazine. 19.45 Journal 3. >f te Journaal. 20.15 Informatief 21.00 Momente. 21.15 Filmo 22.00 Anna. tv-serie. 22.30 F progr. 23.00 Journaal. BELGIE NED 1 18.00 Jeugdfilmserie. 18.15 KI P1 progr. 18.30 Informatieve serie. re| Regionaal magazine. 19.35 Mi ntn lingen en Morgen. 19.45 Joi n d 20.10 Weerbericht. 20.15 Le ,,u hsnria cnoolfilm 99 1S Rfi 1,1,1 ElD uit i. rke 0 -ids. bende, speelfilm. 22.15 Re progr. 22.45 Journaal. BELGIE NED 2 18.00 Jeugdfilmserie. 18.15 KI progr. 18.30 Informatieve serie. Regionaal magazine. 19.35 M< t lingen en Morgen. 19.45 Jou 20.10 Weerbericht. 20.15 Gh Geur van bloemen. 20.40 Ci progr. 21.10 Doe. serie. 22.00 rele actualiteiten. BELGIE FRANS 18.15 Spelprogr. 18.30 Mi voor ouderen. 19.00 Cultureel zine. 19.15 Regionaal mag 19.29 Weerbericht. 19.30 Joi 19.55 Informatie-rubriek. 21.27 de jour, speelfilm. 23.10 Journ. NEDERLAND 1 TELEAC 11.30-12.00 Micro processors II, lecyclys, herh. les 7, OS-NOS 12.00-12.20 Fries voor niet Friestaligen, afl. 11 (herh.) NOS 13.00 Nieuws voor doven en slechthorenden 15.30 Journaal AVRO 15.32 Lawaaipapegaai 15.45 Sprookjes uit verre landen 16.00 Wat je zeg, ben je zelf 16.25-17.25 Stuif es in NOS 17.25 Schaatsen: schaatsinterland Nederland-Noorwegen in Groningen NEDERLAND2 NOS 13.00 Nieuws voor doven en slechthorenden DUITSLAND 2 12.00 Progr.-overz. 12.30 Infot IJD en amusement voor buitenlai jde 14.45 Journ. 14.47 Ein Man Mama, tv-film. 15.15 Mande 16.35 Poppenshow. 17.04 Beke^S 'king weekwinnaars. 17.05 17.10 Inform, progr. Concertpodium. (20.40 Accooi 22.40 NOS-Cultuur Special. 23.30 Uir 12 03 (S) Los vast 1 stap. 15.03 (S) D 16.03 (S) NCRV-Zaterdag-Spori NOS: 7 00 Nws. AVRO 7 Op een klein statlonnetie gens in de vroegte 8.00 (S tftttSlll P'ogr-overz. 9 05 N** 9.30 (S) Concerto W roep Orkest met zangsohst 12 00 12.02 Progr -overz. 12.05 (S) Famllk« samengesteld uit verzoeken var Gahler uit Asten (N B 12.45 haar aan de lopende band. 13 1: met Leonard del Ferro. 14 00 Nws Progr -overz. 14.05 (S) AVRO's Plali Ad' blieks Prijs. 14.03 (S) Klassieke muz (S) Klassieke liederen. 16.15-17.00 (S Bij de AVRO werd in „Wat niet mag is niet leuk..." een groep „kansarme" jongeren aan het woord gelaten. De be doeling van de makers van het programma was kennelijk iets te weten te komen van de ach tergronden die leiden tot jeugdvandalisme en aanver wante onaangename zaken. Daar kwam niet zo heel veel van terecht, want het bleef al lemaal steken in wat vaag heen en weer gepraat door jongere personen die kennelijk waren aangezien voor „de jeugd van tegenwoordig" en die zich dat nog lieten aanleu nen ook. Maar goed, kwaad kon het natuurlijk ook niet. Allicht besteedde Den Haag Vandaag alle aandacht aan de NAVO-conferentie over de modernisering van de kernwa pens en uiteraard vooral over de daarmee ten nauwste ver band houdende binnenlandse politieke ontwikkelingen. De heren Stemerdink, Frinking en Ploeg werden stevig en deskundig ondervraagd door Henk van Hoorn en Fred van Bakel. Het werd dus een levendig gesprek, dat et inderdaad, zoals Ton Pl« nadien samenvattend ze tuigde van „een heilloze warring en tegenspraak". NOS-Tribune sloot er treffelijk op aan, want d werd gedebatteerd over zelfde hachelijke mater» hier werd het een debat o| om gewoon hoog niveau. ach kwam uiteraard op de e &or plaats door de deelname eui H.J. Neuman, directeur het instituut voor vr »aj vraagstukken, en door die iet de polemoloog prof. Rfl in] en generaal Von Meyen mic Maar ook de bijdrage li kringen van het, ui te raai. richte, publiek mochtet |j over het algemeen best i Een uitstekend voorbee meer van een hoogst in sant „praatprogramma", echter natuurlijk wer, vo een overeenkomstig en kankerd inlands gebruik, laas te vroeg moest worde dus gebroken. We fclO nik HERMAN HOFHU1 i RADIO/TELEVISIE LEIDSE COUPkNT VRIJDAG 14 DECEMBER 1979 PAG||X^ Samen werking radio Nederland en België (Van onze radio- en tv- redactie) HILVERSUM De NOS zal met ingang van 1 januari 1980 op de zondagavond op Hilversum 2 een nieuw Nederlands- Belgisch radiopro gramma gaan bren gen, dat voorlopig de werktitel „Noord- Zuid" heeft gekregen. In dit programma, dat men ziet als een over vloeier tussen „Spiegel van België" en „Weer bij kennis komen", wordt ruimte gemaakt voor een Belgisch-Ne derlandse discussie over wetenschappelijke onderwerpen. Het gaat daarbij niet alleen om strikt technologische en natuurwetenschap pelijke thema's, maar ook om sociale, politie ke en medische onder werpen.' Per onder werp zal vooral wor den ingegaan op even tuele maatschappelijke effecten. In de toe-, komst wil men ook de cultuur gaan behande len. Nibeiungen" van Wagner op radio HILVERSUM De NOS-radio gaat 18, 19, 20 en 21 december een voor ons land uniek stuk programmering verzorgen door dan Wagners „Der Ring des Nibeiungen" in haar geheel uit te zen den. Het betreft de delen „Rheingold", „Die Walkure", „Sigfrid" en „Götterdömmerung" in de opvpering tijdens de Bayreuther Festspiele van dit jaar onder regie van Patrice Chereau en muzikale leiding van Pierre Boulez. De uitzendingen beginnen alle vier dagen om 20.00 uur en zijn te be luisteren via Hilver sum 2. Dinsdag 18 de cember zal de NOS-ra dio ook een herhaling uitzenden van een in 1976 gemaakte docu mentaire over de ge schiedenis van de Bay reuther Festspiele van 1876 tot 1951. De 48-jarige opkoper van lorren, oud papier en meta len Ferry Hoefnagel uit Vlaardingen wil de wereld verbeteren en met zichzelf beginnen. Zijn forse li chaamsbouw ten spijt kon hij royaal in de schaduw staan van Thijs Glorieus uit de televisieserie „Een mens van goeden wil", die in Vlaanderen en Nederland zoveel mensen tot tranen toe heeft geroerd. Ferry Hoefnagel overpeinsde op zijn bakfiets het droevige lot van zoveel arme, bedlegeri ge, hoogbejaarde en eenzame medemensen, terwijl zijn roep „Wie heeft er nog vodden", door de straten schalde. Er staat nu een kanariegeel autootje met aanhangwagen en een groot formaat imperiaal op het dak voor de woning Goud se Singel 28 te Vlaardingen. Soms wijzen voorbijgangers el kaar dat huis aan, terwijl zij nauwelijks de waterlanders kunnen bedwingen. Dank zij een overweldigende publiciteit in de stads- en streekbladen weet iedereen dat Ferry het beste met de mensen voor heeft. Rijker bevracht met bloemen dan menige rouwstoet, rijdt Ferry's autootje 's zaterdagsa vonds naar ziekenhuizen, be jaardenoorden en aan huis ge bonden particulieren, waar de zondag dan op een fleurige wijze wordt ingeluid. Hoewel soms wel zeshonderd tuiltjes belangeloos worden uitgereikt, beschouwt Ferry Hoefnagel die bloemengroet slechts als een aardige omlijsting van zijn taak, die behelst het uitdelen van tv-toestellen aan mensen die minder gemakkelijk in staat zijn er een te kopen. Ook zijn pad gaat niet uitslui tend over rozen. Hij dankt zijn bekendheid als „de mannelijke Mies Bouwman", „Stiefbeen" en „Ferry met de gouden han den" aan het beeldscherm. Zonder zich op de buis te ver tonen is deze opkoper een tele- visieheld geworden. Op de overloop van het knusse woonhuis, waar hij samen met zijn moeder woont, blokkeren altijd wel enkele stapeldozen met tv-apparaten de toegang tot de drie slaapkamertjes. Vanuit dit magazijn heeft hij Zachtmoedige ogen en een oersterke borstkas, zo kennen ze Ferry Hoefnagels als tv-weldoener. nu al meer dan honderd ont vangers op transport gesteld. Zijn onnavolgbare bekwaam heid in het rondgaan met de pet garandeert telkens op nieuw de gratis uitreiking van een kleurentelevisie. Hij levert ze vaak af in gezelschap van zijn 80-jarige moeder, wier frê le gestalte reliëf geeft aan de zoon. Diens gewicht heeft de honderd kilogram overschre den. Hij is breedgeschouderd, heeft de stem van een mid delzware luidklok, handen als kolenschoppen en maakt zijn wensen kenbaar in het accent van 's werelds grootste haven stad, dat meestal vragender wijs de toonladders beklimt. Zo'n man kan deuren openen die voor anderen gesloten blij ven, door er even de schouders onder te zetten. Maar Ferdi nand Hoefnagel is een zach tmoedig mens, zij het dat de donkerbruine ogen een zekere toornigheid in reserve houden, ter bestraffing van welk on recht dan ook. Een man van goeden wil door breekt op robuuste wijze da barrières, waar zoveel profes sionele hulpverleners hun kruit op verschieten. In één van de drie slaapkamers heeft hij zijn hoofdkwartier geves tigd. Hier telde hij reeds in 1963 de zegels („punten") van een spaaraktie, waar het mee begonnen is. Hij bleef net zo lang verzamelen en plakken, tot het geld voor zijn eerste te levisietoestel bij elkaar was. Televisie is voor hem nog al tijd het medium, dat commu nicatiestoornissen kan ophef fen en eenzamen uit hun isole ment haalt. Zijn grootste afne mer is tot op heden de Daniël den Hoedkliniek te Rotter dam, waar er acht zijn ge plaatst. De uitreiking van tv-toestellen verenigde specialisten in de kankerbestrijding en langhari ge jongelui in spijkerbroeken op dezelfde dansvloer van dis cotheek „Het Packhuis", waar Vlaardingens burgemeester een bewogen toespraak hield. Ferry Hoefnagel doorbreekt taboes. Er bestaat voor hem geen onderscheid tussen ran gen en standen of oud en jong. Zijn doel heeft de middelen dermate geheiligd, dat ze een eigen leven zijn gaan leiden. Vlaardingen herinnert zich nog hoe Ferdinand Hoefnagel de op het Liesveld rondhan gende straat- en discojeugd toesprak en uitdaagde om de eenzame weduwe Kaatje Ro bijn aan een televisietoestel te helpen. Zij behoren nu tot zijn trouw ste volgelingen en vormen op hun bromfietsen meermalen een gemotoriseerde en vrolijke brigade rondom de gele auto. Sindsdien is het overbruggen van kloven Ferry's specialiteit geworden. Hij bracht deze jeugd respect en mededogen bij voor mummelende oudjes en gaf gesettelde burgers een andere kijk op het „langharig tuig". „Kan het jou wat schelen, dat ze meer haar op hun kop heb ben dan jij en ik? Vijftigdui zend gulden heb ik met hulp van deze jongens en meisjes bij elkaar gebracht", zegt Ferry inwendig juichend. „Zie jij daar die spaarbank boekjes? Bijna allemaal van discotheken, waar ik zaterdag savonds mijn collecte mag houden. Joh, je weet niet hoe aardig ze daar allemaal zijn. Al die discjockeys of hoe die snui ters heten mogen roepen om, dat ik er weer ben. En dan ga ik rond met deze collectebus, wat denk je daar van?" Ferry Hoefnagel stampt als een olifant door de porcelein- kast van onze verzorgings staat. Directies van grote in stellingen en organisaties ku chen soms enigszins gereser veerd, als zij een onbekende aan de telefoon krijgen, die in plat Rotterdams zijn TV's aan biedt als'gold het een pondje suiker en niet het minste ont zag toont voor de eerbiedwaar digheid van hun functie. Zij weten niet goed raad met deze warme bakker van het liefda digheidswezen. „Ze vragen me dan wel eens om het geld maar over. te maken", aldus de strijdbare mensenvriend, „maar ik geef geen cent uit mijn klauwen. Ze kunnen een televisie krijgen of helemaal niks. Man, je hebt die boekjes gezien, hoeveel denk jij nou dat daar nou nog op staat? Een smak meiers en geeltjes! Zal ik het maar zeggen? Achttiendui zend gulden, en daar blijven ze allemaal af. Ik hou het ge woon op televisies. En dat vin den de mensen leuk. Ze stop pen soms bankjes van 25 onder mijn ruitenwisser en in de brievenbus. En lees jij nou deze brief eens. Zie je dat? Duizend gulden krijg ik aan geboden. Hier, deze komt uit Canada, van een vrouw die hard heeft zitten janken, toen ze over mij ergens had gele zen!" LEO J. LEEUWIS Tante Lien van Drommelen neemt (voorlopig?) afscheid van haar kij kers. Het geld en de tijd ontbreken op dit moment om de uitzendingen van uit het huis van Lien (Wieteke van Dort) en zus Toetie (Elly Ruimscho- tel) voort te zetten. De laatste koem- poelan dus. die wordt opgeluisterd door drie oude bekenden: Anneke Grönloh, Trudy Labij en Willem Nij- holt. Andere gasten in het „Haagse stukje Indië" zijn o.m. de schrijfster Yvonne Keuls (woonde na haar ge boorte zes jaar in Batavia), de groep The Family en Opa Filon. Ned. I, 20.40 uur. Laurel en Hardy Een houtzagerij is een gevaarlijke plaats. Vooral wanneer Stan en Ollie in de buurt zijn. Ned. I, 19.10 uur. Ombudsman Frits Bom neemt het op voor mensen die maatschappelijk in de knel zitten. Vana vond: de Stichting Commissie Klachten concludeert dat klachten, ingediend bij de Geschillen Commissie Reizen, meestal niet tot genoegdoening leiden. Verder: de problemen en de willekeur waarmee caravanbezitters nogal eens te maken krijgen. Ned. I, 19.30 uur. Twee voor twaalf Kwis voor twee zeer slimme koppels o.l.v. Joop Koopman. Ned. I, 20.00 uur. Tele-arena Zoals we al meldden heeft de Vara van de Zwitserse en Duitse tv een idee over genomen met het doel de kijker nauwer te betrekken bij een bepaald onderwerp. Het heet Tele-arena en het werkt in een studio met publiek. De aanwezigen mo gen hun commentaar geven na vooraf gespeelde scènes over trouw en ontrouw in het huwelijk. Ned. I, 21.55 uur. Niet niks Een film van het Humanistisch Verbond waarin vooral jonge mensen een kriti sche kijk geven op het Verbond. Ned. I, 23.00 uur. Lassie Lassie redt een gewonde uil. Vol ver wachting wordt gewacht op het moment dat hij weer zal kunnn vliegen. Ned. II, 19.25 uur. Geheim commando Een Duitse infiltrant is in de verzets groep „Lifeline" binnengedrongen. Hij moet worden ontmaskerd. Ned. II, 20.27 uur. Minivoetbal Show Pommetje Een portefeuille bezorgt huisknecht Pommetje moeilijkheden, maar een foto lost ze weer op. Ned. II, 18.59 uur. Een spannende wedstrijd in poule B tus sen de teams van Limburg (o.l.v. Frans Körver, met o.a. Harry Heynen en Ge rard Hoenen) en Noord-Holland (o.l.v. Theo van Duyvenbode, met o.a. Sjaak Swart en Barry Hulshof). Ned. II, 21.20 uur. Willem Nijholt is te gast bij Wieteke van Dort in de laatste „Late Late Lien Show. Toetie (Elly Ruim- schotel), de zuster van tante Lien van Drommelen (Wieteke van Dort). Stan en Ollie, weer eens bezig met hun vreemde capriolen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 2