mededelingen gemeentebestuur II leiden T7tm21dec. '79 APART HEIDvJ leiden Aanmelding gegadigden voor nieuwbouw woningen in het Herengracht- Zijlsingelgebied van de Stichting nieuw groenhoven Openingstijden en sluitingstijden van gemeentelijke diensten en instellingen in verband met de feestdagen LEIDSE COURANT VRIJDAG 14 DECEMBER 19? Gemeenteraad De gemeenteraad vergadert op maandag 17 de cember a.s. om 19.00 uur in de raadzaal van het stadhuis: De vergadering zal worden voortgezet op de middagen en avonden in de week na de 17e de cember vallende werkdagen (uitgezonderd de zaterdag); De middagvergaderingen beginnen om 14.00 uur en de avondvergaderingen om 19.30 uur. Agenda van 19.00 tot 20.00 uur: Besluitvorming inzake het voornemen van Burge meester en Wethouders om tot erkenning van een aantal peuterspeelzalen over te gaan en tot het vaststellen van een verordening regelende de subsi diëring van peuterspeelzalen in Leiden. Aanwijzing kandidaat voor het bestuur van de Stichting Pieterskerk Leiden. Beschikbaar stellen van gelden voor de voorberei ding van plannen voor de aanpassing en verbete ring van de overkluizing van het Kort Rapenburg en voor de uitvoering van de bedoelde werken. Beschikbaar stellen van gelden voor vernieuwing en aanleg of verbetering van walmuren, bruggen, rio leringen, bestrating en openbare verlichting enz. in het gebied Havenwijk-Zuid. Gelden voor het maken van een plan tot restauratie van de boerderij in de Leidse Hout aan de Maredijk 94. Voorstel verbouw van de percelen Molenstraat 3-3a, Prins Frederikstraat 3-3a, en 11-11a en Prins Hendrikstraat 14-14a en 16-16a voor huisvesting van 1- en 2-persoons huishoudens, in het bijzonder voor de herhuisvesting van buitenlandse werkne mers. Aanleg groenvoorziening op het voormalig terrein van het Nederlands Drukkerijbedrijf aan de Ooster kerkstraat/Zijlsingel. Geldleningen ter voorziening in de behoefte aan langlopende financieringsmiddelen in 1980. Beschikbaar stellen van gelden voor de aanleg van een riolering aan de zuidzijde van de Lammermarkt. Voorstel om de Staatssecretaris van Volkshuis vesting en Ruimtelijke Ordening te wijzen op de te kortkomingen van de nieuwe regeling bevordering van het eigen woningbezit. Hem te verzoeken maat regelen tot verbetering te nemen. De agenda na 20.00 uur: Beschouwingen begroting van de gemeente daarbij inbegrepen de eerste wijziging van die begroting, en de begrotingen van de onderscheidene takken van dienst voor het dienstjaar 1980. Bestemmingen van de in het fonds bovenwijkse voorzieningen beschikbare gelden. Vaststelling van het besluit bestemmingen van het fonds bovenwijkse voorzieningen. Wijziging van de gemeentebegroting voor het dienstjaar 1980. Voorstel om aan de Ministers van Binnenlandse Za ken en van Financiën te verzoeken aan de gemeente voor 1980 een aanvullende bijdrage uit het gemeen tefonds te verlenen. Diversen Bestemmingsplan Haagse Schouw Op 13 november 1979 besloten Gedeputeerde Staten het bestemmingsplan Haagse Schouw goed te keu ren. Dit plan werd op 19 februari 1979 door de ge meenteraad vastgesteld. Het bestemmingsplan heeft betrekking op (globaal) het gebied dat is gelegen tussen de Plesmanlaan, de gemeentegrens met Oegstgeest, de Rijn, de achter zijde van de flat aan de Agaatlaan en de zuidoostelijke grens van het park Kweeklust. Met ingang van 17 december 1979 liggen het ge noemde besluit en het bestemmingsplan gedurende een maand voor een ieder ter inzage in kamer 213 van het Stadsbouwkantoor. Niemand heeft zich tijdig met bezwaren zowel tot de Raad als tot Gedeputeerde Staten gewend, noch heeft iemand tijdig bezwaar gemaakt tegen de wijzi gingen, die bij de vaststelling van het plan in het ont werp zijn aangebracht. Daarom is niemand bevoegd beroep in te stellen bij de Kroon. Bestemmingsplan Noordvest dezelfde Met ingang van 17 december 1979 ligt gedurende een maand in kamer 213 van het Stadsbouwkantoor, Lan- gegracht 72 voor een ieder ter inzage het bestem mingsplan Noordvest. Dit plan werd door de Raad op 3 december 1979 vastgesteld; het heeft betrekking op het gebied dat wordt begrensd door de Rijnsburger- singel, Maresingel, de Oude Herengracht, de Oude Vest, de Nieuwe Beestenmarkt en -het plantsoen bij de Molenwerf. In vergelijking tot het ontwerp van dit plan zijn in de voorschriften, de toelichting en de plankaart wijzigin gen aangebracht. Gedurende de hierboven genoemde termijn kan een ieder die zich tijdig met bezwaren tot de Gemeente raad heeft gewend, of die bezwaren heeft tegen de wijzigingen, welke bij de vaststelling van het plan in het ontwerp zijn aangebracht, schriftelijk bezwaren tegen het vastgestelde plan indienen bij het College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Bestemmingsplan Rijnzicht Met ingang van 19 december 1979 ligt gedurende een maand in kamer 213 van het Stadsbouwkantoor, Langegracht 72, voor een ieder ter inzage het bestem mingsplan Rijnzicht. Dit plan werd door de Raad op 10 december 1979 vastgesteld; het heeft betrekking op het gebied dat wordt begrensd door de Morsweg, de spoorlaan Leiden-Utrecht, het Galgewater en de studentenflat "Pelcomplex". In vergelijking tot het ontwerp van dit plan zijn in de voorschriften, de toe lichting en de plankaart enige wijzigingen aange bracht. Gedurende de hierboven genoemde termijn kan een ieder die zich tijdig met bezwaren tot de Gemeente raad heeft gewend, of die bezwaren heeft tegen de wijzigingen, welke bij de vaststelling van het plan in het ontwerp zijn aangebracht, schriftelijk bezwaren tegen het vastgestelde plan indienen bij het College- van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Aanpassing van de voorschriften van een aantal bestemmingsplannen Met ingang van 17 december 1979 ligt gedurende een maand ter gemeentesecretarie (kamer 213 van het Stadsbouwkantoor) voor een ieder ter inzage de aan passing van de voorschriften van een aantal bestem mingsplannen aan dê Wet op de Ruimtelijke Orde ning. De aanpassing werd op 3 december 1979 door de ge meenteraad vastgesteld. Zij bestaat onder meer uit het toevoegen van zoge naamde gebruiksbepalingen aan de voorschriften van uitbreidingsplannen en wederopbouwplannen, welke dateren van voor de inwerkingtreding van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Tevens worden zo nodig bepalingen aan de voorschriften van deze plannen toegevoegd om ongewenste detailhandelsvestigin gen (b.v. grote winkelbedrijven op bedrijfsterreinen) tegen te gaan. De aanpassing heeft betrekking op de volgende be stemmingsplannen en de eventuele gedeeltelijke her zieningen daarvan: uitbreidingsplan 1933, uitbreidingsplannen in hoofd zaak van de gemeente Oegstgeest (1934 en 1960), Lopsenstraat, Morskwartier-west, Philosophenpad, Zuidwest II, Houtkwartier-noord, Leiden-noord, Houtkwartier-zuid, Zuidwest herziening 1959, Meer burgerpolder, Stationsplein en omgeving, Groen- oord, Pesthuispolder, Houtkwartier-zuid II, Hoge Rijndijk van de gemeente Zoeterwoude, Vrouwen- weg-Vlietweg van de gemeente Zoeterwoude, uit breidingsplan in hoofdzaak van de gemeente Zoeter woude, partiëel uitbreidingsplan in hoofdzaak van de gemeente Zoeterwoude, Cronesteinsepolder, Sta tionsplein en omgeving II, Leiden-noord Vlb, Noord- Hofland van de gemeente Voorschoten, Leiden- Morskwartier, Oegstgeest-Morskwartier en Roden burgerpolder. Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder die zich tijdig met bezwaren tot de Gemeente raad heeft gewend, schriftelijk bezwaren indienen te gen het vastgestelde plan bij het College van Gedepu teerde Staten van Zuid-Holland. In het 2e kwartaal van 1980 tot begin 1981 worden in het noordelijk deel van het Herengracht/Zijlsingelge- bied ruim 180 woningen opgeleverd. Het gaat hier om: I. 126 beschutte twee- en driekamer-bejaardenwonin- gen (begane grond en eerste en tweede verdieping met lift), deze woningen zijn voorzien van een alarm systeem. Hiervoor kunnen bejaarden reageren (alleenstaand en echtparen) in het bezit van de medische indicatie "beschutte bejaardenhuisvesting" en bejaarden die vanwege de stadsvernieuwing moeten verhuizen. Huur: f 421,— en f 445,— "kaal", servicekosten met inbegrip van het alarmsysteem: f 275, II. 5 beschutte bejaardenflats voor alleenstaanden (be gane grond plus 1e verdieping met lift), eisen als onder I. Huur: f 353,— "kaal" plus f 275,— servicekosten plus alarmsysteem. III. 37 vierkamer-maisonettes op de 1 /2e etage en 2/3e etage. Hiervoor kunnen langdurig geregistreerde woning zoekenden reageren (echtparen met of zonder kinde ren) en degenen, die een woning van een Leidse wo ningbouwvereniging/LWS achterlaten (echtparen met of zonder kinderen). Huur afhankelijk van het type: f 516, f 525, f 534,— "kaal'Vmaand. Servicekosten: f 175, IV. 2 vijfkamer-maisonettes en 8 vijfkamer-eengezinswo ningen. Hiervoor kunnen geregistreerde woningzoekenden reageren (echtparen bij voorkeur met kinderen) en degenen met passende gezinsgrootte die een woning van een Leidse woningbouwvereniging/LWS leeg achterlaten. Huur maisonettes: f 548,— "kaal", eengezinswoningen: f 570,— "kaal". Servicekosten: f175, De bovengenoemde huren zijn allen voorlopig, definitieve vaststelling moet nog plaatsvinden Hoe vindt de selectie plaats? Voorrang zal worden verleend aan: langdurig geregistreerden, stadsvernieuwingsurgen- ten en degenen, die woningen achterlaten die goed bruikbaar zijn voor de stadsvernieuwing. Voor de eengezinswoningen wordt voorrang ver leend aan geïndiceerden voor een beneden- of eenge zinswoning en aan grote gezinnen. Voor de bejaardenwoningen wordt ook voorrang ver leend aan medisch voor een beschutte woning geïn diceerden. Voorts zal natuurlijk ook de eigenaar, de Stichting Nieuw Groenhoven, accoord moeten gaan met de voorgestelde kandidaten. Aanmelden binnen 14 dagen na het verschijnen van deze advertentie bij: Bureau Huisvesting, Langegracht 74, Leiden In de aanmelding moet U vermelden: naam, adres, telefoonnr., uw leeftijd(en) en naar welke woning U vraagt. Voorts moet U, als U geregistreerd bent als woning zoekende, Uw correspondentienummer vermelden; als U in een woning woont van een Woningbouwver- eniging/LWS wie de eigenaar is. Het heeft geen zin om te reageren als U niet aan de gestelde voorwaarden voldoet; degenen, die in aan merking komen voor een woning zullen in de loop van 1980 bericht ontvangen van Nieuw Groenhoven. Degenen die zich al bij Nieuw Groenhoven hebben aangemeld, hoeven niet opnieuw te schrijven Kindertoelage komt te vervallen in de Algemene Bijstandwet Met ingang van 1 januari a.s. 1980, zal de Algemene Kinderbijslagwet worden gewijzigd. Dit heeft tot gevolg dat de verstrekking van Kinder bijslag in de vorm van kindertoelage op uitkeringen krachtens de Algemene Bijstandwet niet meer zal plaatsvinden. Dit geldt dus voor Rijksgroep regeling Werkloze Werknemers (R.W.W.), Beeldende Kunstenaarsregeling (B.K.R.), Rijks groepsregeling Oorlogslachtoffers en de Rijksregeling Gerepatrieerden. Uitbetaling door de Raad van Arbeid Vanaf 1 januari a.s. zal de kindertoelage dus niet meer in de bijstand zijn opgenomen, maar eenmaal na afloop van elk kwartaal in de vorm van kinder bijslag door de Raad van Arbeid op aanvraag van de kliënt betaalbaar worden gesteld. Overgangsregeling Om te voorkomen dat kliënten van de Sociale Dienst door de overgang van b.v. week of maanduitkering van de kindertoelage naar kwartaaluitkering in finan ciële moeilijkheden zouden geraken, heeft de Raad van Arbeid de volgende overgangsregeling>getroffen; De kinderbijslag over het 1e kwartaal 1980 zal worden uitbetaald voor 15 februari De kinderbijslag over het 2e kwartaal 1980 zal worden uitbetaald voor 1 juni De kinderbijslag over het 3e kwartaal 1980 zal worden uitbetaald voor 15 september De kinderbijslag over het 4e kwartaal 1980 zal worden uitbetaald voor 31 december ,nM>nnr 122 DEC Over Zuid-Afrika en de apartheid gaat de grote aktie "Leiden tegen apartheid" van 1 t/m 22 december 1979. Het Leidse gemeentebestuur nam daartoe het initiatief. De Boycot Outspan Aktie (BOA), de We reldwinkel en de Werkgroep Zuidelijk Afrika namen de organisatie op zich. Zo'n dertig groeperingen nemen aktief deel aan de aktie: scholen, kerken, vakbonden, politieke partijen, beeldende kunstenaars, schrijvers, studentenvereni gingen, jongerenverenigingen, vrouwengroepen, universitaire instituten, theaters en een groot aantal cafés, enz. Tenslotte; In het kader van de Algemene Bijstandwet kan voor de periode 1-1 tot 15-2 '80 geen verdere overbrugging getroffen worden. Over de aanvraagformulieren behoeft u zich geen zorgen te maken. Deze zullen u automatisch worden toegezonden. Leiden tegen apartheid Hieronder enkele data en gegevens: - 10 t/m 22 december: Waaggebouw, Aalmarkt 21.N Tentoonstelling van werk van kunstenaars uit Lei den en omgeving over Zuid-Afrika en de apartheid. Schilderijen, etsen, zeefdrukken, beeldhouwwerk, performance, dia-presentatie. Openingstijden: ma. t/m za. 10.00 t/m 17.00 uur. Za. 15, wo. 19, do. 20 en vr. 21 december ook 's avonds geopend. - 15 december: manifestatie van politieke partijen, ondersteund door muziekgroepen in het Waagge bouw. - 15 december (20.30 uur): muziekavond in het Waaggebouw. Spreker van het African National Congres. - 16 december: thema-diensten in verschillende ker ken in Leiden (o.a. Studenten ekklesia in de Hoog landse Kerk 11.45 uur). - 17 december (20.15 uur): video-avond met recente foto's over Zuid-Afrika (Studenten Ekklesia, Rapen burg 100). - 19 december (20.00 uur): discussieavond in het ker kelijk centrum de Regenboog (Merenwijk) over "Kerken en Apartheid in Zuid-Afrika", m.m.v. Dr. Adonis en Prof. Berkhoff. - 21 december (21.15 uur): kerkdienst in het Waagge bouw. Voorganger: Herman Verbeek, landelijk voorzitter PPR. Thema: "Wij witte kleurlingen". Voor de scholen hebben groepen leerkrachten spe ciaal voor deze aktie lesmateriaal samengesteld, dat kan worden besteld op het aktie-adres: Oude Vest 79, Leiden, tel.: 071-142124. Decembernummer Binnenstadsblad verschenen Zojuist verscheen de derde aflevering van het Binnen stadsblad, het gemeentelijke informatie-bulletin over de Leidse binnenstad. In dit nummer o.a.: - Wat is een bestemmingsplan? - Plan van Aktie verschenen. - Interview met wethouder Waal. - De mooiste bibliotheek van Nederland. Het Binnenstadsblad is gratis te verkrijgen op de volgende punten: Buro Voorlichting Stadhuis, balie Stadsbouwhuis (Langegracht 72), Binnenstadswinkel (Morsweg 10), Welzijnsraad (Sta tionsweg 28), VVV (Stationsplein 10), de Leidse bibliotheken, Mu seum De Lakenhal. Sluitingsdatum aanvraag huursubsidie Op 1 januari a.s. is het de laatste dag waarop het nog mogelijk is huursubsidie-formulieren in te leveren. De termijn voor huursubsidieaanvrage is dan daarna echt gesloten. Dat geldt natuurlijk niet voor degenen die binnen de ze periode gaan verhuizen. Die krijgen de gelegen heid om de aanvraag, binnen drie maanden na ver huizing in te dienen. De Sociale dienst Evenals vorige jaren zullen de gebouwen van de Ge meentelijke Sociale Dienst Steenschuur 21, Apollo- laan 1d en Herensingel 3 gedurende de kerstperiode voor het publiek gesloten zijn. Op 24, 27, 28 en 31 december kunt u dus niet op de kantoren terecht voor het doen aanvragen van uitke ringen of inlichtingen. Mocht u echter gedurende genoemde periode toch dringend hulp nodig hebben, en de Sociale Dienst willen bereiken, dan kunt u uitsluitend op 27 en 28 de cember tussen 10.00 en 11.00 telefonisch met de dienst in kontakt komen. Bureau Huisvesting Ook het Bureau Huisvesting is in die periode voor een aantal dagen gesloten voor het publiek en wel op de volgende dagen: Maandag 24, donderdag 27, vrijdag 28 en maandag 31 december. Op genoemde dagen is het Bureau dan ook niet tele fonisch te bereiken. Stadhuis en Stadsbouwhuis Beide gebouwen zijn op de volgende dagen gesloten: Maandag 24 december en maandag 31 december. Ook telefonisch zijn deze gebouwen niet te bereiken. De kas van de afdeling Financiën voor het doen van gemeentelijke betalingen is op donderdag 27 en vrijdag 28 decem ber gesloten Museum Lakenhal Op maandag 24 december is deze open van 10.00 tot 16.00 uur. Dinsdag de 25ste (1e kerstdag) is het voor publiek gesloten. Woensdag de 26ste (2e kerstdag) dan is het open van 13.00 tot 17.00 uur. Maandag de 31ste is het museum van 10.00 tot 16.00 uur open. Op nieuwjaarsdag 1 januari is het Lakenhal gesloten. Molenmuseum De Valk Dinsdag de 25ste gesloten (1e kerstdag). Woensdag 26 december 2e kerstdag open van 13.00 tot 17.00 uur. Maandag de 31ste is het museum dicht. Dinsdag 1 januari (nieuwjaarsdag) idem gesioten. Leidse Woningstichting Maandag 24 december gesloten, alsook op maandag de 31ste. In afwijking van de andere sluitingsdagen, is dit bu reau ook op donderdag de 27ste en vrijdag de 28ste december voor het publiek gesloten. Het is dan bovendien ook niet telefonisch te bereiken. Veemarkt in de Groenoordhallen Maandag de 24ste december is er slachtveemarkt. Er is dan ook gelegenheid tot markten van gebruiks- vee, o.a. nuchtere kalveren. Lostijd voor deze diersoort is van 6.00 tot 7.30 uur. Andere tijden blijven onveranderd. Op maandag 31 december gaat de slachtveemarkt normaal door. In verband met nieuwjaar, die op dinsdag valt, zal de qebruiksveemarkt op woensdag 2 januari worden ge houden. Voor meer informatie kunt u bellen met de Direktie Groenoordhallen, Willem de Zwijgerlaan 2. Telefoon 071 - 120045. Warenmarkten rond kerst en nieuwjaar De wijkmarkt in Leiden Zuid-West, die normaal op dinsdag wordt gehouden, is nu verschoven naar maandag de 24ste december en de wijkmarkt van dinsdag 1 januari is verschoven naar maandag 31 december. De warenmarkt in het centrum wordt in plaats van woensdag naar donderdag de 27ste ver plaatst. Huisvuilophaaldienst Op maandag 24 en maandag 31 december wordt er geen huisvuil opgehaald. Voor gebruikers van laad- kisten is er de 24ste wel een mogelijkheid, en de 31ste op maandag dus, dan is er een beperkte ophaal mo gelijkheid. Dat is te regelen in overleg met de klant. Grofvuil-schema 1980 Binnenkort treft u in deze krant weer een grofvuil- schema aan. Dit schema kunt u uitknippen en vervol gens regelmatig raadplegen om te zien, wanneer bij u de grofvuilwagen langs komt. Bewaar het grofvuil- schema 1980 dus goed. Grofvuilop- haaldienst Volgende week zijn aan de beurt: Wijk 25 en 27 maandag 17 december Wijk 24, 28 en 32 woensdag 19 december Wijk 33 donderdag 20 december Wijk 30 en 31 vrijdag 21 december

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 20