Beleggingsfonds Rolinco houdt zich goed in grillige markt Beursklimaat door politieke en sociale onrust bedorven •CONOMIE Beursmakelaars samen met NVA -assuran tieadviseurs Ra* 7 Beurs uan Amsterdam LEIDSE COURANT VRIJDAG 14 DECEMBER 1979 Verlaging afgifteprijzen 10% pandbrieven AMSTERDAM - Drie grote hypotheekban ken, de Westland-Utrecht, de Friesch-Gro- ningsche en de Rabohypotheekbank, heb ben de afgifteprijzen van hun 10 pet pand brieven verlaagd van 100 tot 99 pet. Het gaat hierbij om de 10 pet pandbrieven 1979 per 1981-87 van de WUH (effectief ren dement 10,26 pet) en de 10 pet pandbrieven FGH 1979 per 1982-86 (effectief rendement 10,28 pet). De WUH heeft eveneens de afgif- teprijs van haar 10 pet spaarpandbrieven 1979 per 1985 verlaagd van 100 tot 99 pet (effectief rendement 10,21 pet). Eerder maakte de Ne derlandse Scheepshypotheekbank bekend de afgifte van haar 9,5 pet pandbrieven donder dag te zullen hervatten tegen 97 pet (effectief rendement 10,25 pet). Het effectief rendement van de Rabohypto- theekbank is nu 10,267 pet. Deze bank heeft ook nog 9,75 pet pandbrieven verkrijgbaar te gen 98 pet (effectief rendement 10,214 pet). omt DEN HAAG - Het samengaan van de Nederlandse Vereniging van Assu rantieadviseurs NVA en de Vereniging van Beursmakelaars in Assuran tiën is een feit. Op de leden vergadering van de beide organisaties, die gisteren tegelijkertijd in Den Haag werden gehouden, is het in het voor jaar bekendgemaakte fusieplan gerealiseerd. De naam van de nieuwe vereniging zal luiden Nederlandse Vereniging van Makelaars in Assu rantiën en Assurantieadviseurs NVA. Aanleiding tot het samengaan vormde de ervaering dat de belangen van de aangeslo ten leden-bedrijven van beide organisaties in toenemende mate parallel lopen. Het overleg tussen de besturen heeft geleid tot het statutair waarborgen van de beharti ging van de belangen van leden die voornamelijk ter beurzed werken zowel als van de leden die andere werkgebieden hebben. De oude NVA bestond uit 900 leden, van wie ongeveer 200 makelaars in assurantiën. De fusie heeft het leden tal nu doen stij gen tot een kleine duizend leden, die tezamen meer dan 700 onafhankelijke assuran- tiebemiddelings bedrijven vertegenwoordigen. Voorzitter van de vereniging is de heer J. Schouten. Vice-voorzitters zijn de heren mr. H. Millaard en A.H. Huibers. Het bu reau van de organisatie is gevestigd in Amersfoort. Vereniging voor de Effectenhandel stelt beursleden gerust AMSTERDAM - „De liquiditeitspositie van de Kas-Associatie NV behoeft geen zorgen te baren. Er bestaat daarom geen enkele ongerustheid voor crediteuren, noch voor commissionairs, hoeklieden, banken en hun cliënten". Dit heeft de voorzitter van de Vereniging voor de Ef fectenhandel (bijna 100 procent eigenares se van de Kas-Associatie), de heer J.Ph. Korthals Altes, gezegd in een korte, speci aal bijeengeroepen vergadering van de be ursleden. De heer Korthals Altes legde deze verklaring af naar aanleiding van het door Kas-Associa tie verstrekte kortlopende krediet van 50 miljoen aan de in voorlopige surseance van betaling verkerende NV Afvalverwerking Rijnmond (AVR). Hierover is onder de beur sleden grote beroering ontstaan. Hiervoor is echter volgens Korthals Altes geen reden, omdat alle aandelen in handen zijn van het openbaar lichaam Rijnmond, de gemeente Rotterdam en 22 andere gemeenten uit het Rijnmondgebied en daarom niet hoeft te wor den gevreesd voor de solvabiliteitspositie van de Kas-Associatie. t eij OTTERDAM - De aande- ft n van het beleggingsfonds ij olinco hebben zich in het erste kwartaal van het op 1 sptember begonnen boek- goed in het wisselvalli- beursklimaat kunnen andhaven. De waarde bleef iet f 143,30 ongeveer gelijk n opzichte van eind augus- heid i-S zo blijkt uit een lussen- n i jds bericht. Rolinco maak- *n het eerste kwartaal n ij an lagere beurskoersen in pa ktober gebruik om de liqui- beli iteiten vrijwel geheel te be- _k 'Sëen- De liquiditeiten na- t duiien af van 4,8 tot 1,6 pet an het vermogen. Bij de be- egging lag de nadruk op de setoren energie en technolo- la'j ^ie. De aankopen vonden bin iet name plaats in de V.S., /rjj]&pan en Frankrijk. Ver feit* °eht werd onder meer in II uitsland, Brazilië en Cana- thoi e tussentijdse koersdalingen eA de grillig verlopen drie aanden werden hoofdzake- k veroorzaakt door hogere en een toenemende voor inflatie. De prijzen grondstoffen en energie in de afgelopen maanden k gestegen. Het peil van de inomische activiteiten bleef aantal belangrijke in- itrielanden hoog. De mone- autoriteiten van deze lan- (waaronder Duitsland) !tten hun restrictieve politiek in ook voort, wat leidde tot uin verdere rentestijging. Hoe- el de recente maatregelen in V.S., bedoeld om de inflatie 14 gen te gaan en een verdere aardedaling van de dollar te QpSorkomen, een stap in de jnêsN >ede richting- betekenen, zijn t internationale omstandig- eden zodanig, dat Rolinco het ph adzaam achtte de dekking in de dollarbelangen te indhaven. schip Sï olker Stevin (Rep. raad van bestuur nklijke Volker Stevin NV •estigt de eerder in septem- 1979 uitgesproken ver- ihting dat de netto winst 1979 ruim 80 miljoen zal Iragen (1978: 85 miljoen). aandeel van Koninklijke Iker Stevin NV in het liqui- ieverlies van Netherlands ihore Company bedraagt 40 miljoen en is, teza- met het aaandeel in het iloitatieverlies, geheel ten de winstrekening ge acht, met dien veratande dat 20 miljoen van het li- liiatieverlies, door middel >iggw m lagere waardering van het ndelenbezit, reeds in jaren i.ó ior 1979 is verwerkt. De om- 1979 zal circa f 2,6 1.35 f' ff i (he <h$w: es )ei A n mi 13 00 lil lieprijzen eer omhoog RACAS Na Saoedi- labië, Quatar en de Ver- ligde Arabische Emiraten ft ook Venezuela de olie- is met zes dollar per vat liter) verhoogd, aandag begint in Araas een rgadering van de olieminis- de Opec-landen over prijzen van ruwe olie voor 1 komende jaar. Algemeen lt een forse verhoging acht. Er worden al verho- 30 procent ge- ;md. Op het ogenblik kost olie al 80 procent meer dan leden jaar. n heeft laten weten weer i plan te zijn zijn oliepro- ttie te verkleinen. Ook zou n voortaan andere valuta Amerikaanse dollars voor olie willen hebben, ik zij de olieinkomsten be- likken de olieproducerende 'en over enorme overscho- op hun betalingsbalans, •lgens de Amerikaanse on- linister van fianancien •man is het overschot van Oplec-landen alleen dit jaar 120 miljard gulden. Voor nlgend jaar verwacht hij een °g groter overschot. 'i Iwr miljard bedragen (1978: 'f 2,8 miljard). De orderportefeuille is vooral in de laatste maanden toegenomen en bedraagt thans 3,3 miljard. De orderporte feuille aasn het begin van het jaar was 2,8 miljard. Er is be sloten - ook in de toekomst - geen interimdividend uit te keren, op welke mogelijkheid verleden jaar reeds is gewezen. Elsevier-NDU De winst ter verdeling van El sevier-NDU NV over 1979 zal met ca. 10 pet stijgen ten op zichte van het pro-forma ge consolideerde resultaat over 1978 (f 46,5 min) en waarschij- nelijk de f 51 min overschrij den. Deze verwachting is uit gesproken op een lunchbijeen- komst van de Vereniging van Beleggingsanalisten in Am sterdam, waarvoor de heren P.J. Vinken en J.H. Verleur van de raad van bestuur van Elsevier-NDU als gastsprekers waren uitgenodigd. De omzet van Elsevier-NDU over 1979 zal ca. f 1,2 miljard bedragen. Hierin is begrepen de omzet van het onlangs in de V.S. overgenomen bedrijf Congres sional Information Service (CIS), dat van oktober af aan de omzet en resultaten van het concern heeft bijgedragen. De omzet van CIS in 1980 wordt geschat op f 30 min en de netto bijdrage aan de winst ter ver deling van het concern, na in terest op voor deze acquisitie opgenomen leningen, op ca. f 2,5 min. Volkswagen Het Volkswagen-concern heeft in de eerste negen maanden van dit jaar een nettowinst van 436 miljoen mark ge maakt. Dit betekent een be hoorlijke stijging ten opzichte van de winst van 375 miljoen mark in dezelfde periode van 1978. De concernomzet be droeg in de periode tot en met september 21,69 miljard mark tegen 19,65 miljard mark vorig jaar. Deze cijfers heeft de moe dermaatschappij van het con cern, Volkswagenwerk AG, bekendgemaakt. De nettowinst van 436 miljoen mark bleef over na afschrijvingen van 1,19 miljard mark (1,03 miljard mark in 1978) en belasting ten bedrage van 1,28 miljard mark (970 miljoen mark). In de eer ste negen maanden van dit jaar werd 2,09 miljard mark geinvesteerd tegen 1,42 miljard mark in dezelfde periode van 1978. De autoproduktie nam toe van 1,77 miljoen stuks tot 1,87 miljoen stuks terwijl de aflevering aan dealers groeide van 1,75 miljoen tot 1,86 mil joen stuks. KLM De KLM heeft twee nieuwe "ATEC 4000" automatische testsystemen ter waarde van f 2 min besteld bij Aerospatia le in Frankrijk, af te leveren in 1980 en 1981. De testsyste men, waarvan de KLM er al twee in gebruik heeftzijn be stemd voor het onderhoud van de navigatie-apparatuur en vluchtregistratiecomputers van de Boeing 747's en DC-10 vliegtuigen. Ook de Airbus A 310, waarvan de KLM er tien heeft besteld, wordt van deze apparatuur voorzien. Het over het algemeen tijdrovende op- De goudprijs is deze week tot ongekende hoogte geste gen. Hier een beeld van de beurs gisteren in Chigago, waar grote opwinding ontstond toen de prijs opliep tot 457,50 dollar per ounce. Er wordt momenteel druk ge speculeerd in goud, omdat verwacht wordt dat de olieexporterende landen maandag tijdens hun vergade ring in Caracas de olieprijzen fors zullen verhogen. sporen van storingen in deze vloot van de KLM en die van apparatuur wordt met behulp haar partners in de KSSU- van een dergelijke testcompu- -groep (KLM, SAS, Swissair ter aanzienlijk versneld. De en UTA) zal de komende jaren flink worden uitgebreid. Deze vlootuitbreiding alsmede de technologische ontwikkelin gen in de cockpitapparatuur maken volgens de KLM de aanschaf van de twee testsys temen noodzakelijk. AMRO De commissarissen van de AMRO bank zijn akkoord ge gaan met de raamovereen komst over de toekomstige huisvesting van de Amster damse hoofdkantoren die de Raad van Bestuur op 20 sep tember heeft gesloten met het Amsterdamse college van B. en W. De bank kan nu aan de uitwerking van het omvangrij ke bouwproject beginnen, na dat onlangs reeds goedkeuring was verkregen van de ge meenteraad en de betrokken ondernemingsraden en hun commissies positief hadden ge adviseerd. Investeringsbank De Nederlandse Investering sbank voor Ontwikkelingslan den NV gaat een 9,5 pet 15-ja- rige obligatielening van f 100 min uitgeven, waarvan de uit- giftekoers op 19 december voor beurs zal worden be kendgemaakt. Rente en aflos sing zijn volledig gegaran deerd door de staat. De lening, waarop op 21 december kan worden ingeschreven, zal wor den afgelost in tien nagenoeg gelijke jaarlijkse termijnen op 1 februari van de jaren 1986 tot en met 1995. Vervroegde algehele of gedeeltelijke aflos sing is volgens de bank uitslui tend toegestaan op 1 februari van elk jaar, voor de eerste maal op 1 februari 1990 tegen 103 pet. De storting is op 4 fe bruari 1980. (Van onze beursmedewerker) AMSTERDAM Ook deze week kon de aandelenmarkt niet in beter doen komen. Wederom waren het conflict met Iran, de dreigende olie- prijsverhogingen, de onder druk staande dollar, de hoge deposito-tarieven in eigen land en de onzekerheid over het voortbestaan van het ka binet de grote boosdoeners die de kooplust bedierven. Als aandeelhouder vraagt men zich dan ook voortdurend af, wat voor zin het heeft om thans in de markt te stappen, nu de onzekerheden voor het oprapen liggen. Het spiegel beeld van die ongeïnteres seerdheid vinden wij terug in een algemeen ANP-indexcij- fer, dat nu al geruime tijd rondom de 84 cirkelt. Op 7 no vember jongstleden werd met 83,4 een dieptepunt voor dit jaar bereikt, en eigenlijk zijn wij sedertdien er niets wijzer op geworden. Soms is de stemming plotse ling iets vriendelijker, omdat men een lichtpuntje meent te zien (maandag was het index cijfer bijvoorbeeld 84,7), maar een dag later voert de somber heid weer de boventoon en daalt het indexcijfer weer naar 84, om afgelopen donderdag weg te zakken naar 82,9, een nieuw dieptepunt voor dit jaar. Juist dat steeds weer terugval len maakt de aandeelhouder zo schuw, om wat te gaan on dernemen. En als wij het over de aandeelhouder hebben, die thans liever afwacht, moeten we bepaald niet aan alle aan deelhouders denken, want uit gehouden onderzoeken is ge bleken dat ruwweg 75 procent van de aandeelhouders nooit iets aan zijn portefeuille ver andert. De buitenlandse beurzen on dergaan natuurlijk ook de in vloed van de energiecrisis, en de pogingen om de dollar als betaalmiddel door andere va luta te vervangen. Ook daar zien we de laatste tijd het koersniveau onder druk staan, zij het dat interne factoren de beurs soms wat kunnen opvro lijken. Zo was Londen deze week iets beter. Van land tot land verschilt dat. Voor het Damrak blijft Wall Street toch altijd nog het be langrijkst, al is het bepaald niet zo, dat het Damrak de koersontwikkeling in Wall Street blindelings volgt. De Amerikaanse beurs is namelijk de vorige week wat opge veerd, en afgelopen woensdag was dit peil nog altijd behou den. Maar de dollar blijft on der druk staan (donderdag bij ons 1,917). Waaraan de berich ten over verdergaande olie prijsstijgingen en het niet meer accepteren van de dollar als betaalmiddel niet vreemd zijn. In eigen land was er niets dat de beleggers een riem onder het hart kon steken. Op poli tiek terrein is er volop gehar rewar, en het is nog lang niet zeker dat het kabinet zich hierbij staande kan houden. Aan het loonfront is het over leg over een centraal akkoord mislukt, dat de strijd nu in de bedrijfstakken moet worden uitgevochten. In het midden van de week werden er be richten geventileerd, dat de minister van Sociale Zaken zou overwegen een centrale loonmaatregel uit te vaardi gen, waaraan alle partijen ge bonden zouden zijn. Ook dit zal - als het doorgaat - wel niet door iedereen met gejuich ont vangen worden. Het beursklimaat wordt echter niet alleen door die politieke en sociale onrust bedorven, maar zeker ook door de hoge trekken van de rente wijst. Die tendens werd donderdag nog eens onderstreept, toen de Westland-Utrecht-Hypotheek- bank en de Friesch Groningse Hypotheekbank bekend maak ten, dat de afgiftekoers van de 10 procents pandbrieven van 100 tot 99 is verlaagd, waar door het rendement op iets rente. Het lenen van geld om daarmede effecten te kunnen kopen, kost - inclusief de kos ten voor aan- en verkoop - zo'n 19 procent. En dat ver dient men heden ten dage niet gemakkelijk terug. Uit deze hoek komen dus steeds minder opdrachten tevoorschijn. Maar zij die wel over geld beschik ken, kunnen dat geld tijdelijk zeer winstgevend op de ge ldmarkt stallen. In het midden van de week werd voor het uitlenen voor één maand 18 en een half procent gegeven, en voor twee maanden 16 en een half procent. De rentestijging beperkt zich overigens niet tot de ge ldmarkt, maar slaat ook over de op de kapitaalmarkt. Hier stonden de obligatiekoersen deze week voortdurend onder druk, wat op het verder aan meer dan 10,25 procent komt. Er is overigens ook een nieu we 9,5 procents lening aange kondigd door de Nederlandse Investerings Bank. Volgende week wordt de uitgiftekoers bekend gemaakt. De nieuwe staatslening van 99,25 procent heeft deze week geen denderend onthaal ge vonden. Tegen een koers van 100 werd voor ÏÖ0 miljoen gul den geplaatst, hetgeen een gro te teleurstelling voor de schat kist moet zijn, omdat de op brengst van dezelfde 9,25 pro- cents lening, in november ook tegen 100 uitgegeven, toen 550 miljoen gulden was. De be langstelling van de béleggers was dus klein, en het was dan ook geen wonder dat de koers voor deze 9,25 procents lening donderdag beneden pari op 99,6 terecht kwam. De daling op de aandelen markt voltrok zich over een breed front. De internationale fondsen leden schade, maar ook de banken, waar Algeme ne Bank Nederland bijvoor beeld 7 gulden kwijt raakte tot 304,50. De beurs is kennelijk niet al te gerust over dit fonds. De Nederlandse Middenstand- sbank weet zich daarentegen al weken lang te handhaven op een niveau van circa 240 gulden. Bij de verzekering smaatschappijen zien wij dat AMEV en Nationale Neder landen zich staande konden houden, maar ENNIA verloor 2,50. In de uitgeverswereld viel de afbrokkeling ook wel mee. En bij de scheepvaartfondsen wa ren het Nederlandse Lloyd, en de KLM die 3,50 verloren, tot 73,20 resp. 77,- op donderdag. Bij de zware industrie gingen Rijn Schelde Verolme en Ver enigde Machinefabrieken on derscheidenlijk 2,-en 2,50 naar beneden. Maar de grootste klap moest Holec incasseren (min 7,20 tot 68,80 op donder dag), een duidelijk gevolg van het bericht dat er dit jaar een verlies van 30 miljoen gulden wordt verwacht. Bij de aanne mersmaatschappijen zagen we eveneens afbrokkelende koer sen. Ook Bos Kalis, die vorige week een miljardenorder be kend maakte, moest deze week een deel van zijn koers winst afstaan. Er waren wel een paar koer sen die optrokken (Schutters veld, Porceleyne Fles, Tilburg- se Waterleiding, Gelatine Delft), maar dat waren de wit te raven op het Damrak. Overwegend was misère troef. actieve aandelen Dordtsche 20 Dordtsche Pr Helrveken 25 Hel nek en H .f 25 Hoogov. 20 Nedlloyd 5 Ommeren Cerl Philips/ 1 binnenlandse obligaties d 58-83 92.60 92.6 d 63-93 79,20 79.20 d 60-90 82.20 82i20 d 61-86 88.50 82.00 82)01 88)80 88)31 binnenlandse aandelen Mast<NRl 1790)00 187o)oO tenburg 380)00 38o)oO NMB Begemenn Berkel P Blydenst C 312.00 310.21 Ned. Springst 370 (jg Nutricia GB 30®? Nijverdal 45)2C>e Wessanen 91.30 Alg. Fondsenb. 22)80 Blnn^Belt9 VG° 100.70 Goldmines' beurs van New York Can.'pac. Chrysler Gen. Electric Goodye°,0r* 3/4 29 1/8 Mc.D. Douglae 33 1/2 34 7/8 Mobil 53 3/4 53 1/2 Rep.Steel 24 7/8 24 3/4 Royal Dutch 78 5/8 78 1/2 S.Fe 53 3/8 53 !EoL s!;! S" JUT-' 29 1/8 29 3 3/4 4 1, Unlroyal 115/8 115, Unilever 59 42 7, Un. Techn. Un. Brands 42 5/8 42 7, U.S. Steel 17 5/8 17 3, buitenlands geld Belgische Ir.(100) Duitse mark(lOO) Zweedse kroon(l00) 44.0i Noorse kroon(100) 37,0i Deense kroon(100) 34.01 Oostenr.sch.(IOO) 15.2! Spaanse pee.(100) 2.7 Griekse drachme(100) 4.0: Finse mark(100) 49.7: Joegosl. dlnar(100) 8.11

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 19