Europees Parlement^ verwerpt begroting Carter denkt alleen aan politieke winst Gesprek van Schillebeeckx in Rome ,open maar wel fundamenteel' Minister Van der Klaauw wil speciale conferentie over zoutlozingen VERBOD TV- RECLAME IN STRIJD MET EG-VERDRAG Volgelingen van Nkomo in Salisbury verspreid Twee studenten gedood bij betoging KHOMEINY: BUITENLAND LEIDSE COURANT VRIJDAG 14 DECEMBER 1979 PAGINA lil Surinaamse ambtenaren ontevreden PARAMARIBO De Suri naamse vakbond van ambte naren en leerkrachten heeft haar acties uit protest tegen het uitblijven van een col lectieve arbeidsovereen komst opgeschort. De komende dagen zal de ba lans van de tot nu toe gevoer de acties worden opgemaakt. De afgelopen dagen werd in Paramaribo druk gedemon streerd. Op drukke punten .werd het verkeer stilgelegd. De demonstranten wilden zo tonen dat niet een handjevol, _.maar duizenden ambtenaren ontevreden zijn. Levenslang voor IRA- leden BELFAST De Rechtbank in Belfast heeft drie leden van het verboden „Ierse Repu blikeinse Leger" tot levens lange gevangenisstraf veroor deeld wegens moord op een Noordierse politiefotograaf. Nadat zij de man herkend hadden en zijn adres in een tijdschrift voor duivenhouders hadden gevonden, waren de drie verdachten op 22 april 1978 naar het huis van de foto graaf te Lisburn gegaan. Na zich voorgedaan te hebben als enthousiaste houders van postduiven, schoten zij de poli tiefotograaf in zijn woning dood. Opzegging van verdrag VS Taiwan niet onwettig WAHINGTON Het Ameri- kaanse Hooggerechtshof heeft gisteren de weg vrijgemaakt voor de beëindiging van het uit 1954 stammende wederzijd se defensieverdrag tussen de Verenigde Staten en Taiwan. De uitspraak van het hof is een overwinning voor presi dent Carter. Met het besluit, dat door 6 van de 9 rechters werd onder steund heeft het hof een fede rale districtsrechtbank op dracht gegeven de klacht on gegrond te verklaren, die Barry Goldwater en andere conservatieve senatoren had den ingediend tegen opzegging van het verdrag. (Van onze correspondent) ROME „Vriendelijk, open, maar wel fundamenteel", aldus karakteriseerde prof. dr. E. Schillebeeckx het eerste ge sprek, dat hij gisteren in Rome heeft gevoerd met de drie theo logen, die namens de congrega tie voor de geloofsleer met hem spraken over negen punten, vervat in zijn boek „Jezus, het verhaal van een levende". De „zware theologische discussie op hoog niveau", zoals het on derhoud werd getypeerd, begon wat stroef, omdat prof. Schille beeckx protest aantekende te gen de aanwezigheid van de Waalse jezuiet, prof. dr. Jean Galot, die onlangs voor radio Vaticaan zich Vooringenomen had uitgelaten over de opvat tingen van prof. Schillebeeckx. Behalve prof. Galot, hoogleraar aan de pauselijke universiteit Gregoriana en als expert verbonden aan de congrega tie voor de geloofsleer, bleken als ge sprekspartners te zijn aangewezen mgr. Albert Descamps, secretaris van de pauselijke bijbelcommissie, consultor van de congregatie voor de geloofsleer en honorair rector van de universiteit te Leuven, alsmede de Noordfranse, Nederlands kennende, dominicaan pa ter Albert Patfoort, dogmaticus aan het Angelicum in Rome en eveneens con sultor. Beiden zijn goede bekenden van prof. Schillebeeckx. Als voorzitter fun geerde mgr. Alberto Bovone, tweede secretaris van de congregatie voor de geloofsleer. Mgr. Bovone zei begrip te hebben voor het bezwaar van prof. Schillebeeckx te gen de aanwezigheid van prof. Galot, maar aan de samenstelling van het ge- spreksteam nu niets meer te kunnen veranderen. Niet werd toegestaan, dat prof. dr. Bas van Iersel, dekaan van de theologische faculteit van de universi teit van Nijmegen het gesprek bijwoon de. Hij mocht wel in een naastgelegen kamer wachten, zodat prof. Schille beeckx af en toe overleg met hem kon plegen. Vergezeld door prof. Van Iersel en dr. - Muskens, rector van het Nederlands College in Rome, was prof. Schille beeckx met een CD-auto van genoemd college naar de zetel van de congregatie voor de geloofsleer gereden, een mas sief gebouw met tralievensters terzijde van de Sint-Pieter. De auto reed eerst nog even langs de woning van kardi naal Franjo Seper, de prefect van de congregatie voor de geloofsleer. Deze is ernstig ziek, maar stelde er niettemin prijs op prof. Schillebeeckx persoonlijk te ontvangen. Hij dankte hem voor zijn komst naar Rome', waar uit volgens de kardinaal Schillebeeckx' loyaliteit blijkt. Kardinaal Seper gaf Schillebeeckx ook de verzekering, dat het ging om een open gesprek en niet om een tribunaal of inquisitie. Van kar dinaal Seper vernam prof. Schille beeckx de namen van de drie theolo gen die op hem-wachtten. Om één uur was het gesprek afgelopen en vertrok prof. Schillebeeckx naar het Nederlands College. Hij gaf geen com mentaar aan de pers. Van andere zijde vernamen we echter, dat hij niet onte vreden was over het verloop van het gesprek en de correcte wijze waarop hij was bejegend. Het gesprek ging giste ren over zes punten uit Schillebeeckx' boek „Jezus, het verhaal van een le vende". In totaal staan negen punten Prof. Schillebeeckx maakte een opgewekte indruk toen hij gisteren, na het on derhoud met de drie theologen van de congregatie voor de geloofsleer, over het Sint-Pietersplein liep. Rechts van hem pater Ben Vredebregt, studenten pastor te Rotterdam, die tijdelijk als „zaakgelastigde" fungeert. uit dit boek ter discussie, zodat kan worden aangenomen dat vandaag de overige drie punten ter sprake zijn ge komen. Prof. Schillebeeckx heeft voor de aan vang van het gesprek kennis kunnen nemen van de waarderende woorden die kardinaal Willebrands dinsdaga vond voor de Nederlandse televisie aan hem en zijn werk heeft gewijd. Schille beeckx was daar zeer van onder de in druk en beschouwde deze woorden als een grote steun. De Italiaanse pers heeft zeer veel aandacht besteed aan de woorden van de Nederlandse kardi naal, van wie, zeker na de pauselijke reis naar Turkije, wel vaststaat dat hij in het Vaticaan hoog staat aangeschre ven. Morgen zal een verslag van de bespre kingen worden opgesteld. De drie ge sprekspartners mogen daarover geen enkele verklaring afleggen. Prof. Schil lebeeckx is dat wel toegestaan en hij zal morgenmiddag een verklaring afleggen tijdens een persconferentie. De belang stelling van de internationale pers is zeer groot. Wanneer de congregatie voör de ge loofsleer het resultaat zal beoordelen is nog niet bekend, ^rof. Schillebeeckx heeft er op aangedrongen, dat niet al leen een negatieve, maar ook een posi tieve beslissing wordt bekendgemaakt. (Van onze correspondent Mare de Koninck) BRUSSEL Voor het eerst na de terugroe ping van de Nederlandse ambassadeur in Parijs naar Den Haag (naar aanleiding van de kwestie van het Rijnzout) ontmoette mi nister van buitenlandse zaken Van der Klaauw gisteren, tijdens het NAVO-beraad in Brussel, zijn Franse collega Francis Poncet. Van der-Klaauw vertelde Nederlandse journa listen in Brussel gisteren, dat hij volgens het Franse beginsel van „telkens toeslaan" („frap- per toujours") zijn ambtgenoot had toegespro ken. „Ik heb Francois Poncet gezegd dat hij erin geslaagd is het hele Nederlandse volk ach ter mij te verenigen", aldus minister Van der Klaauw. Hij zei nogmaals de verontwaardiging van ons land te hebben overgebracht inzake de weigering van de Franse regering het verdrag tot beperking van de Franse zoutlozingen in de Rijn voor het eigen parlement te verdedigen. „Minister Poncet heeft toegezegd er alles aan te zullen doen om tot een oplossing te komen, maar ik kreeg niet de indruk dat hij daarover al gedachten had ontwikkeld", aldus Van der Klaauw. Nederland stuurt erop aan een specia le ministersconferentie van de Rijnoeverstaten te organiseren om uit de impasse te komen. De delegatieleiders van de internationale Rijn commissie hebben zich gisteren bijzonder te leurgesteld uitgelaten over de Franse houding. De Franse delegatie weigerde met voorstellen te komen, waarna de andere afgezanten erop aandrongen dat Frankrijk zich aan zijn ver plichtingen van opslag houdt. Frankrijk zal in de volgende bijeenkomst, eind januari, eigen plannen op tafel leggen. STRAATSBURG Met een meerderheid van 288 tegd* stemmen, dus veel meer dan de vereiste tweederden i derheid, heeft het Europees Parlement gisteren de El groting voor 1980 op voorstel van de Nederlander Piet kert verworpen en geëist dat er een eind komt aan steeds groter wordende aandeel van de landbouw in dt gaven van de Gemeenschap. Overleg over de begroting sen de verantwoordelijke ministers en delegaties van parlement heeft de standpunten onvoldoende dicht b kaar kunnen brengen. Pe ondersteuners van de motie bestonden zowel uit christe mocraten en liberalen als uit socialisten en communisten. 0 de tegenstemmers waren ondermeer de Franse communist* de gaullisten. Parlementsvoorzitter Simone Veil verklaard zij de Europese ministerraad zal verzoeken een nieuwe ontv begroting in te dienen. De uitgaven voor volgend jaar moge niet stijgen boven die van 1979. Dankert, rapporteur voor de begroting, betoogde dat de ra terraad niet had voldaan aan de eisen die het parlement b begrotingsbehandeling begin november had gesteld. De raai namelijk de besnoeiingen die zij naar de mening van het p ment ten onrechte op het 44 miljard gulden belopende voo werp had gedaan, ongedaan .moeten maken. Wel warei standpunten dichter bij elkaar gekomen, aldus staatssecre Van der Mei. De ministerraad heeft nu de tijd tot eind december 1980 een nieuwe ontwerpbegroting. De begroting voor 1981 mo oktober 1980 al bij het parlement liggen, zodat de kans be dat beide begrotingen door elkaar gaan spelen. Tot die tijd i de gemeenschap werken met de begroting van 1979, aange met gelden waarvoor de ministerraad steeds toestemming het parlement moet vragen, dat dan steeds de gelegenheid 1 zijn gezichtspunten over de besteding van de middelen duid te maken. Advocaat-Generaal bij Europees Hof: BRUSSEL Een Belgische wet, die reclame op radio e levisie verbiedt, is in strijd met het EG-verdrag. Dat conclusie van de advocaat-generaal van het Europese van Justitie in Luxemburg. Het Hof zelf heeft nog geen spraak gedaan over deze zaak, maar wel is het zo dat vaak de conclusies van de advocaat-generaal volgt. Die conclusie luidt, dat nationale overheden slechts het hebben kabeltelevisiemaatschappijen te verbieden reclameh schappen van andere netten over te nemen, als openbare i en veiligheid in het geding zijn. Drie Belgische consumen bonden, de Franstalige omroep en enkele particulieren dien in december 1978 een klacht in bij het parket in Luik teg( televisiemaatschappijen "Coditel" en „A.L.E.". De klacht lu dat beide reclameboodschappen overnamen en daarmee een gische wet van 1966 schonden. December vorig jaar oordeeld Luikse politierechter, dat radio- en televisie-uitzendingen vorm van dienstverlening zijn. Als zodanig vallen ze onde bepalingen van het EG-verdrag, dat de beperking van dienstverlening binnen de EG verbiedt. De verbruikersverenigingen zijn tegen die uitspraak in be gegaan bij de rechtbank in Luik, die de zaak voorlegde aan Europese Hof. De advocaat-generaal van het Hof heeft hu concludeerd, dat elke nationale regeling die vrije dienstvi ning beperkt, onjuist is, omdat het Europese recht boven hel tionale uitgaat. 1 SALISBURY In de Rhodesische hoofdstad Salis bury heeft de politie, een dag nadat het land door de Britse gouverneur Lord Soames weer onder Brit se controle was gebracht, een bijeenkomst van 2000 volgelingen van guerrillaleider Joshua Nkomo ver spreid. De deelnemers eisten dat het verbod op het Patriottisch Front zou worden opgeheven. Verte genwoordigers van het Front zijn van mening dat het gebod, dat werd opgelegd door een onwettig re giem, niet meer geldt, maar een Britse woordvoer der gaf te kennen dat de partijen verboden zullen blijven totdat een akkoord over het bestand is be reikt. Lord Soames heeft zeven prioriteiten gesteld, waaronder vooral - de vrijlating van alle politieke gevangenen en de onpartijdige nieuwsvoorziening door de nationale radio en televisie. Er is een onderzoek ingesteld naar de gevallen van alle politieke gevan genen, en de beperkingen die golden voor buitenlandse journa listen zijn opgeheven. De Nederlandse regering hoopt dat het opheffen van de Britse sancties tegen Rhodesië en het vertrek van Lord Soames naar dit land de laatste stappen zullen zijn op weg naar een oplossing. Nederland zal zijn houding over Rhodesië echter pas veranderen als de Veiligheidsraad de boycot intrekt. TEHERAN De geestelijk leider van Iran, ayatollah Khomeiny, heeft gisteren ge zegd dat president Carter zich niet echt zorgen maakt om de vrijlating van de Amerikaanse gijzelaars in de ambassade in Teheran. Carter gebruikt volgens Khomeiny het geschil met Iran slechts om politieke winst te boeken. „Hij wil al leen maar opnieuw worden gekozen". Khomeiny verklaarde dat de Verenigde Staten echter maar weinig internationale steun krijgen bij hun campagne te gen Iran. „Carter is politiek gebroken in de wereld. Hij heeft zijn minister van buiten-, landse zaken de wereld rond gestuurd om steun te vragen voor een economische belege ring van ons, maar niemand luisterde naar hem", zo zei Khomeiny, die zich ook ver bitterd uitliet over de pogin gen van Carter om Iraanse studenten die illegaal in de VS verblijven, uit te wijzen. Hoewel het niet uitgesloten is dat de VS in de Veiligheids raad economische sancties te gen Iran zullen voorstellen, in geval dit land niet zou reage ren op de volgende week te verwachten uitspraak 'van het Internationale Hof van Justi tie, is de steun van de bondge noten voor de Verenigde Sta ten slechts lauw te noemen. Weliswaar hebben de vijftien NAVO-partners van Amerika een verklaring over Iran on derschreven, die door een Amerikaanse woordvoerder als „een bijzonder welkome ondersteuning" van het Ame rikaanse streven is aangeduid, op het Amerikaanse verzoek om „stappen in het diplomatie ke en economische vlak" is niet ingegaan. De vijftien lan den verklaren dat zij „zich niet in de binnenlandse aange legenheden van Iran willen mengen", hetgeen niet te rij men valt met economische sancties. Nederland heeft, zo bleek gis teren bij het NAVO-beraad in Brussel, zijn exportcredietga- ranties voor Iran niet opge schort, in tegenstelling tot bijv. West-Duitsland. De verklaring hiervoor luidt dat de Neder landse export voor een groot deel bestaat uit consumptie goederen, waarvoor de beta ling weinig risico oplevert. De Duitse uitvoer bestaat voor een groot deel uit investering sgoederen. Volgens de Iraanse ex-premier Bakhtiar vindt dat president Carter verstandig handelt in zake de gijzelingszaak. In een vraaggesprek met het Franse dagblad Le Monde zei hij dat Khomeiny en zijn volgelingen een volmaakt geldige reden hadden geschapen voor repre saillemaatregelen. Hij gelooft niet dat de VS op grote schaal militair zullen ingrijpen. „Door zijn tanden te laten zien, maar niet te bijten heeft Carter zeer wijs gehandeld". MADRID Bij ongeregeldheden worden in verband met het incident De schietpartij vond plaats aan het eind litie kwam tussenbeide en maakte ge- aan het slot van een massale beto- door de autoriteiten verhoord, maar van de betoging, waaraan ruim 100.000 bruik van traangas en rubberkogels, ging in Madrid zijn gisteravond het staat nog niet vast, dat de slacht- arbeiders deelnamen. Ongeveer 400 twee studenten doodgeschoten en offers door politiekogels om het le- studenten probeerden het slot van de Vervolgens werd een jeep van de poli een onbekend aantal gewond. Een ven zijn gekomen. betoging te verstoren, door de politie tie door studenten ingesloten, waarna korporaal en vier politiemannen met stenen te bekogelen. De oproerpo- de fatale schoten vielen. BIJ BEGROTING BEHANDELING Canadese regering ten val gebracht OTTAWA De i maanden oude Canai regering van prei Joe Clark is gisteren, de behandeling van I eerste begroting, ten gebracht. Premier Cl zal naar alle waarscl lijkheid nieuwe ver zingen uitschrijven. De Canadese regering, hel ste conservatieve kabinet een 16-jarig bewind van de beralen, kwam te vallen d dat vijf leden van de So< Krediet Partij, die bij een stemmingen de regering I den gesteund, zich van sl ming over de „soberheid groting" onthielden. Daarn waren drie leden van dej servatieve partij niet stemming aanwezig. De waarschijnlijk 1 den nieuwe verkiezingen 1 nen, zo viel gisteravond in dan Canadese liberale partij te W~ luisteren, voor ex-pre" da Trudeau een reden zijn u._ zijn enige weken geledens Jen gekondigde vertrek uit de bre] litiek, nog twee of drie jaai <*1 te stellen. Wj

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 14