Steeds meer huweli jken kinderloos JAREN WVANDAAG VAN START 'nderhandelingen et Warschaupakt n kwestie van er lange adem INTERMEUBEL VANDERKLUGTBV 2995,- 995,- Kamer vraagt om meer ruimte. iNIQtMEUBQÜ 2. - INENLAND LEIDSE COURANT VRIJDAG 14 DECEMBER 1979 PAGINA 13 (Van één onzer verslaggevers) UTRECHT Waarschijnlijk is één op de pasgesloten tien huwelij ken in Nederland vrijwillig kin derloos. Bij elkaar zijn dat zo'n 200.000 mensen. Dit aantal is gedu rende de laatste twintig jaar zeer sterk aan stijging onderhevig. Dat is niet alleen in Nederland zo, maar ook in andere westerse lan den. Dat blijkt uit een onderzoek van enkele wetenschappers, die hun onderzoek bundelden in een boekje, „Vrijwillige kinderloos heid", onder redactie van Ruut Veenhoven. De onderzoekers komen tot de conclusie, dat de "toeneming van het aantal vrijwillig kinderloze huwelijken verschillende ach tergronden heeft. Allereerst heeft de be schikbaarheid van voorbehoedsmiddelen ertoe geleid, dat er bewuster wordt nage dacht over de vraag of men eigenlijk wel kinderen wil. Verder lijkt, volgens de on derzoekers, het nemen van kinderen al lengs ook wat minder aantrekkelijk te zijn geworden. Eén van de oorzaken daarvan is, dat het moederschap minder „levensvul- lend" is dan vroeger. Moeders van nu heb ben niet alleen minder kinderen, maar ze hebben er ook minder werk aan. Als die kinderen het huis uitgaan, hebben die moe ders meestal nog de helft van hun leven 'voor zich, maar ze kunnen in de maat schappij toch maar moeilijk aan de bak ko men. Iets anders dat het krijgen van kinde ren minder aantrekkelijk maakt, is de vee leisendheid van het moderne liefdesideaal. Huwelijkspartners zijn allengs meer liefde en aandacht van elkaar gaan verwachten. De aanwezigheid van kinderen geeft de ou ders daardoor vaak het gevoel niet vol doende „aan elkaar toe te komen". Verder speelt ook het toenemend aantal echtschei dingen een rol. Bij het besluit om aan kin deren te beginnen, gaat men steeds meer rekening houden met de kans er uiteinde lijk alleen vóór te moeten opdraaien. Nog geen vijftien jaar geleden was de pu blieke opinie in Nederland in meerderheid tegen vrijwillige kinderloosheid. Tegen woordig vindt de meerderheid dat je vrij willig kinderlozen moet respecteren in hun keuze. Nog maar vijftien procent van de bevolking vindt het „onaanvaardbaar" als een echtpaar geen kinderen wil. Toch wordt er bepaald nog niet positief over vrij willige kinderloosheid gedacht: ook niet door mensen die het ieders goed recht vin den. Vrijwillige kinderloosheid wordt vrij algemeen beschouwd als iets „onnatuur lijks", met name voor vrouwen, omdat deze keuze bij hen tegen het „moederinstinct" in zou.gaan. Er wordt dan ook vaak veronder steld, dat vrijwillige kinderloosheid iets is waar je later spijt van krijgt: dat het leven leeg en zinloos zou blijken, met name bij het ouder worden. Ook wordt er vaak ge dacht dat er bij vrijwillig kinderlozen wel ergens een steekje los zit: dat ze niet echt volwassen zijn, labiel of contactgestoord. .Van hun huwelijk wordt ook gedacht, dat het wel slecht zal zijn. Uit onderzoek is inmiddels echter geble ken, dat dit bakerpraat is. Mensen blijken geen aangeboren behoefte aan kinderen te hebben. Ook het „moederinstinct" bestaat niet, volgens de onderzoekers. Echtparen zonder kinderen blijken niet minder ge zond en gelukkig dan echtparen mét. Op hun oude dag is dat niet anders. Ze klagen ook niet méér over gevoelens van een zaamheid en zinloosheid. Het huwelijk is gemiddeld niet minder bevredigend dan dat van de mensen met kinderen. Het om gekeerde is eerder het geval. Ook zijn er geen aanwijzingen dat vrijwillig kinderlo zen geestelijk labieler zijn of vaker contact gestoord. Het gangbare beeld over vrijwillige kinder loosheid is dus onjuist. Het is hoog tijd dat het gaat veranderen, zeggen deze onderzoe kers. De negatieve beeldvorming over vrij willige kinderloosheid is niet alleen verve lend voor de betrokken mensen, maar ook schadelijk voor de geestelijke volksgezond heid en kan ertoe leiden dat mensen die geen zin in kinderen hebben, of die zichzelf ongeschikt achten als ouders, toch maar kinderen nemen. Kinderen die zó op de wereld worden gezet, lopen een vergroot risico om „verknipt" te raken, vinden de 'onderzoekers. EL De kans op succesvolle handelingen met het Oostblok wederzijdse vermindering van :llange afstandskernraketten is gering. De kans derhalve dat 2 Pershing II en Kruisraketten, de NAVO deze week besloot, werkelijk vanaf 1983 worden ;ld in een aantal Westeuropese is heel groot. De kans tenslotte k Nederland zijn volle aandeel ruisraketten) moet nemen in de tstreekse afschrikking van het chau-Pakt is even aanzienlijk, gelijktijdige moderniserings- en mbeheersingsbesluit dat in Brus- viel, kent immers geen feitelijk wicht tussen beide onderdelen. geval van de TNF-Euroraketten is die kheid van kansen wel heel opvallend, i-functionarissen laten er ook geen twij- ïr bestaan dat de mogelijkheid van een r totaal dan de beoogde 572 nucleaire ielen, slechts theorie is. Men is zo over- van de onwil aan Sowjets' zijde om zich 'ijke wapenbeperkingen op te leggen, dat :1 hartelijk gelachen wordt om de zoge- „nul-optie" van het Nederlandse CDA. volledig onderhandelingssucces, zodat he- 1 geen nieuwe kernraketten aan Westerse odig zijn) Zelfs op de mogelijkheid dat lelijk met „iets minder" dan 572 raketten irden volstaan wordt meteen ongelovige :h gereageerd, sk dat het moderniseringsbesluit bin- NAVO veel gedegener is voorbereid ■t bijbehorende ontwapeningsaanbod. In lame de Kruisraket waren al jarenlang gi- sche ontwikkelingskosten geïnvesteerd de commerciële Amerikaanse fabriek Ge- Dynamics, toen ruim twee jaar geleden de 0 besloot om de behoefte daaraan te on- leken. onderzoek, opgedragen aan een militaire level"-commissie, was eigenlijk al een voor invoering. De vertegenwoordigers ADVERTENTIE iu zal het toch niet euren dat zulke ooie kerstkaarten deur uitgaan nder postcode? s u straks eens n nieuw adressen- itje maakte? Mèt stcodes? Die hebt dan altijd bij de ind. U weet wel, in t laatje! van de NAVO-landen in die high level-groep kregen ook volop instructies van de diverse de fensie-ministers inzake details als precieze aan tallen, plaatsen van stationering, etc. Het gehei me moderniseringsrapport dat de NAVO-raad deze week aanvaardde is dan ook een solide boekwerk, waarin het totaal aantal van 572 strategisch en financieel nauwgezet is onder bouwd. Alleen daarom al is het moeilijk om nog veranderingen aan te brengen. In het slotcommuniqué van de NAVO-raad ligt ook niet veel nadruk op de mogelijkheid tot varriaties in het moderniseringsprogramma. Alle gewicht krijgt de noodzaak van een krachtdadig NAVO-antwoord op de SS-20 en Backfire-ontwikkeling in de Sowjet-Unie, als voorwaarde voor een toekomstige wapenbe heersing. De tekst van het officiële NAVO- -besluit ademt de opvatting dat het Westen vol doende denkt te hebben aan 572 PNF-Eurora- ketten. En het vage zinnetje dat „de uiteindelij ke behoefte zal worden onderzocht in het licht van concrete onderhandelingsresultaten", laat zelfs de mogelijkheid van een uitbreiding open. NAVO-wapenbeperkingsaanbod daarentegen is uitgewerkt door een zogenoemde special group, waartoe pas later is besloten. Deze commissie heeft maar een half jaar daadwerkelijk aan zijn eindrapport gewerkt, en het resultaat is - voor zover bekend geworden - ook niet hoopgevend.» In het NAVO-slotcomuniqué staan nauwelijks copcrete wapenbeperkingen van NAVO-kant genoemd. Wel is er de terugtrekking van dui zend (verouderde) kernkoppen uit West-Euro pa en werd het uitgangspunt vastgelegd dat de 572 Pershing II en Kruisraketten in de plaats zullen komen van andere bestaande kernwa- pens. Dit past in de Amerikaanse strategie om het accent in de kernbewapening te'verleggen van grote grove systemen naar kleinere en pre- ciesere projectielen. Plezierig bijverschijnsel voor de VS is, dat daarmee ook het risico van een beperkt nucleair treffen naar Europa ver schuift. Verder heeft de NAVO-raad bepaald dat „toe komstige beperkingen van VS-wapensystemen in West-Europa vergezeld zullen moeten gaan van gelijkwaardige beperkingen in soortgelijke systemen (met name de SS-20 van de Sowjet-U nie)". De meest hardgrondige Sowjet-vijand zal zich kunnen verplaatsen in het probleem van Mos kou om op deze basis be- staande bewapening in te ruilen tegen Westerse (nog) niet bestaande bewapening. Velen in de NAVO hebben met deze redene ring de stelling verdedigd dat het Westen juist daarom een hard produktie- en installatiebesl- uit dient te nemen, teneinde althans nog enige kans op Oostelijke toegankelijkheid te maken. Zonder te treden in de discussie of dit, dan wel een eenzijdig vredesinitiatief de voorkeur ver dient, kan worden vastgesteld dat beide bena deringen elkaar in ontoereikendheid naar de kroon steken. Er liggen immers al te .véél ver sperringen op de weg naar een spoedig nieuw (Salt III) Oost-West akkoord. Om er enkele te noemen: Ten eerste: Moskou staat op het standpunt dat het thans dankzij de SS-20 nagenoeg een nucleair evenwicht met het Westen heeft bereikt. Het Kremlin heeft in middels al verzekerd, dat het krachtig zal rea geren (met extra SS 20-raketten?) op het NA- V O-moderniseringsbesluit. - Ten tweede. Moskou weigert tot nog toe het aantal bestaande en op stapel staande SS-20's én Backfire-bommenwerpers vrij te te geven. Als de Russen hiertoe al zouden overgaan, dan zal het vraagstuk van de kontrole daarop voor de nodige verwikkelingen gaan zorgen. - Ten derde. SS 20-raketten enerzijds en Pers- hing II- en kruisraketten anderzijds zijn uiterst moeilijk tegen elkaar weg te strepen, omdat elke SS-20-raket drie afzonderlijk te richten kernladingen heeft. Moet daarom van drie Westerse raketten worden afgezien, als het Oostblok er één terugneemt? Bij dit alles komt dan nog het eerder omschre ven militair-economische bulldozer-verschijn sel, dat zich natuurlijk evenzeer in het bureau cratische Rusland voordoet, maar dat in de Westerse samenleving nu eenmaal waarneem baar is. Waarbij de aantekening niet mag ont breken, dat het driekoppige SS-20-monster ui terst bedreigend voor de wereldvrede is, omdat het bij gebruik veel minder ruimte laat voor tij dige crisisbeheersing dan een eenkoppig pro- jektiel. Het gaat hierbij ook uitsluitend om een schat ting van de waarachtigheid van het Nederland se voorbehoud binden de NAVO. SUBSIDIE OP INTERIEUR VERBETERING. Massief eiken 2-3-zits- kombinatie met kussens uit één stuk. Bekleed met warmbruin, vol-analine leer. Dat betekent, dat er bij krasjes of kleine beschadigingen nooit kleurverschil optreedt De zitvorm is aan de lichaamshouding aangepast dus uiterst komfortabel. Nu slechts KLASSIEK MEESTERWERKJE VIRTUOOS UITGEVOERD. Prachtig klassiek twee- zïttertje, rondom bekleed met lichtbruin "handwish" leer. In 'toog springende details: het brede, lederen stiksel, de ronde arm leuningen en de deftige bolpootjes. In de moderne huiskamer stekend binnen de nieuwste staat het woonkomfort interieuropvattingen. Want centraal. Daarom past deze daar kun je nou eens echt 2-3-zitskombinatie zo uit- lekker breeduit in plaats nemen. De dikke kussens zorgen voor een komfor- tabele ondersteuning. Rondom bekleed met soepel rood- 4745,- bmin leder. Ontspannen houding bij mnde-tafelgespnekken. Ruime, ronde tafel van De bijpassende eiken stoelen massief eiken, met bijzondere zijn bekleed met sterk, bruin robuuste poten en een blad rund leer. (120cm et) Perstuk /D," van maar liefst J 4,2 cm dik 5 Ook leverbaar in blank eiken. Prijsgarantie. De unieke prijsgarantie van Intermeubel: als u hetzelfde artikel, onder dezelfde leverings voorwaarden, binnen 3 weken na aankoop ergens anders voor een lagere prijs ziet, dan geeft Intermeubel j u het verschil terug! 5 Jaar garantie. De geruststellende zekerheid van Intermeubel kwaliteit: 5 Jaar garantie op konstruktie en binnenwerk. Meubelen Klassiek en Modern, Haarlemmerstraat 198-200, Leiden, Tel. 071 -131846/131847/131848. Afd. Slaapkamers, Haarlemmerstraat 198, Tel. 071 -131848. Afd. Woningtextiel, Haarlemmerstraat 256-258, Tel. 071 -122154. "de Knoest" geloogd Eiken Meubelen, Haarlemmerstraat 170, Tel. 071 -122963. M intermeubel I

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 13