Rotterdamse politie gaf hasj om dealer te kunnen pakken Polio kan worden uitgeroeid Borssele leverde plutonium aan kernreactor Kalkar Plan provinciale vrouwen bureaus valt slecht Café-overlast knelpunt in wet geluidhinder Tweede Kamer aanvaardt veranderde kortingswet Minder treinen rond Kerstmis en Oudjaar Initiatief PvdA: Ontwerp waddenwet Duur drassigheid bodem voorspelbaar „F ormularium',, moet kosten medicijn beperken 197! BINNENLAND LEIDSE COURANT VRIJDAG 14 DECEMBER 1979 PAGINA 11. PROCUREUR-GENERAAL: VAN UITLOKKING GEEN SPRAKE DEN HAAG Om een heroinehandel te kunnen oprollen, heeft de Rotterdamse poli tie een tipgever een blok hasj gegeven. De hasj werd door politiemensen in een baga- gekluis op het Rotterdamse Centraal Stati on gelegd en de sleutel van die kluis kreeg de tipgever. Commissaris Blaauw van de Rotterdamse recherche gaf dit gisteren toe voor het Haagse gerechtshof. Daar diende in hoger beroep de geruchtmakende zaak van de 35-jarige Rotterdammer P. van H. Blaauw weigerde destijds voor de Rotterdamse rechtbank opheldering te geven over de rol die de tipgever en een agent van de Amerikaanse narcoticabrigade (DEA) in deze zaak haden ge speeld. De rechtbank oordeelde in februari van dit jaar dat er waarschijnlijk van uitlokking sprake was, verklaarde het openbaar ministerie 1 „niet ontvankelijk" en stelde Van H. op vrije voeten. Blaauw gaf gisteren toe dat de Rotter damse recherche de DEA had verzocht een agent te leveren die als koper moest fungeren voor ongeveer drie kilo heroine. Dat gebeurde nadat de tipgever had verteld dat Van H. een koper zocht voor drugs. De hasj in de kluis diende om een vertrouwensbasis te leggen tus sen P. en de tipgever, aldus Blaauw. Van H. kon worden gearresteerd nadat de tipgever de heroine bij hem thuis had gekeurd. Bij de eerste rechtszaak noemde Van H.'s raads man de naam van de tipgever. Blaauw zei giste ren voor het hof dat hij betereurde dat de naam bekend was geworden, omdat dit gevaar zou kunnen opleveren voor het leven van de man. Volgens de procureur-generaal was er van uit lokking door de politie geen sprake. „Van Van H. was bekend dat hij al langer in drugs han delde". Hij vond het een „schande" dat de rechtbank Blaauw destijds niet op zijn woord had willen geloven toen die zei dat de politie haar boekje niet te buiten was gegaan". Hij vroeg vernietiging van het vonnis van de rechtbank en eiste drie jaar tegen P. De raads man had een andere.mening. Hij zei dat het op treden van de politie oncontroleerbaar geweest voor de rechter en dat zij een activerende en uitlokkende rol heeft Arrest op 27 december. PRIJS VOOR JJ DE BOM Regisseur Frans Boelen heeft gisteren in Hilversum ,,De Kinderkast" gekregen, de eerste Nederlandse prijs „voor een bij uitstek verdienstelijk kinder-tele- visie-programma". Boelen nam de prijs in ont vangst namens het team van het programma ,,JJ de Bom voorheen de Kindervriend". (Van c parlementaire redactie) DEN HAAG De provinciale Zeeuwse Electriciteits Maatschappij (PZEM) heeft - als beheerder van de kerncentrale Borsse le - in het verleden ruim honderd kilo pluto nium verkocht aan de bouwheer van de snelle kweekreactor in het Westduitse Kal kar. Minister Van Aardenne van economische za ken heeft dat geantwoord'op kamervragen. De transactie - waarbij het plutonium verkocht werd aan de Schell Brüter Kernkraftwerksge- sellschaft mbH (SBK) te Essen - werd indertijd uitgevoerd met goedkeuring van het ministerie van economische zaken. De SBK heeft zich verplicht het plutonium, dat gebruikt kan wor den bij het maken van atoombommen, alleen voor vreedzame, niet-explosieve doeleinden te gebruiken. De leveringen kwamen tot stand volgens een toezegging van oud-minister Lubbers aan de SKB, haar vijf procent - zijnde 75-80 kilo - plutonium te leveren, die nodig is voor de eer ste kernlading van de reactor in Kalkar. Voor het overige benodigde plutonium hebben de Westduitse en Belgische autoriteiten soortgelij ke toezeggingen gedaan. De toezeggingen kwa men in 1973 af. Nederland is één van de part ners in de bouw van de reactor in Kalkar. DEN HAAG - Belangrijkste knelpunten van de Wet Ge luidhinder, waarin maxima voor geluidoverlast worden gegeven, zullen liggen bij de beperking van lawaai van recreatie-inrichtingen (ca fe's en bars), van industrie terreinen en van afzonderlij ke bedrijven. Dat schrijft de interdeparte mentale commissie geluidhin der in een rapport over de noodzakelijke voorzieningen voor de uitvoering van de wet geluidhinder. Vooral recreatie- inrichtingen zullen hierbij problemen gaan geven. Niet alleen wordt het lawaai ervan als erg hinderlijk ondervon den, maar bovendien wisselen zij vaak van eigenaar en in richting. Dat geldt zowel voor de gebruikte geluidapparatuur als de akoestische gen in de inrichtingen. Boven dien zijn de inrichtingen niet aan een bepaalde concentratie in een stad of dorp gebonden. Zij zijn er over het hele land. Naleving van de wet geluid hinder kan dan ook alleen bij voldoende mankracht voor controle daarop. In totaal zul len gemeenten en provincies daarvoor jaarlijks 90 tot 95 man moeten inschakelen, al dus de FNV: fabrikant altijd aansprakelijk UTRECHT (ANP) De FNV vindt dat fabrikanten of importuers onder alle om standigheden aansprakelijk moeten worden gesteld voor de schadelijke gevolgen van hun produkten. De FNV schrijft dit in een ar tikel in de Vakbondskrant waarin wordt ingegaan op het advies aan de regering dat de Sociaal Economische Raad op 21 december moet opstellen. Het bestaande Nederlandse recht stelt de fabrikant alleen aansprakelijk als hij schuld heeft aan de schadelijke gevol- Igen van zijn producten. Er kent de rechter dat de fabri kant zorgvuldig gehandeld heeft en dat hij geen schuld gaat, dan gaat de fabrikant vrij uit. De werkgevers vinden dat het FNV-standpunt te ver li! Grafici willen vijf kwartier korter werken UTRECHT (ANP) Een (gemiddelde) werkweek van 38,75 uur, verlaging van de grens voor vervroegd uit treden met een jaar van 63 ir 62 en stringente afspra ken over het opvullen van via arbeidstijdverkorting vrijkomende arbeidsplaat sen. Dat zijn de belangrijkste cao- eisen die de Federatie Druk en Papier (de grafische bonden van de FNV) voor 1980 bij de werkgevers op tafel legt. Over de manier waarop die kortere werkweek in de praktijk er uit gaat zien, valt te praten, maar de gemiddelde verkorting met vijf kwartieF per week moet hoe dan ook boven water ko- aldus de federatie. Boete en twee jaar voor ex-directeur pensioenfonds GRONINGEN (ANP) De rechtbank van Groningen heeft de 73-jarige oud-direc teur van het bakkerspensioen fonds in Groningen gisteren veroordeeld tot twee jaar ge vangenis en een boete van 725.000 gulden. Hij is schuldig bevonden aan het meermalen onvolledig aangifte doen aan de belasting en aan het plegen Van verduistering en het medeplegen van valsheid in geschrifte. Polak: Straffen te laag voor foutparkeerders AMSTERDAM (ANP) Volgens burgemeester Polak van Amsterdam zijn de straffen voor foutparkeer ders te laag. In de gemeenteraad zei hij gis teren dat een overtreding van een enkele foutparkeerder niet zo erg is. „Maar de fout parkeerders zijn met elkaar bezig de stad te vermoorden". Het massale foutparkeren in de hoofdstad noemde hij „een dagelijkse openlucht-demon stratie van wetsovertreding, die funest is voor het normbe sef". (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG CDA. VVD, SGP. GPV. DS'70 en de Boerenpartij hebben er giste ren'voor gezorgd dat de kortingswetten op de sociale uitkeringen en het mini mumloon door de Tweede Kamer zijn aanvaard en dat daarmee voor een be drag van 1200 miljoen gulden aan ombui gingen is binnengehaald. Dat gebeurde in de door het CDA gewenste gewijzigde vorm, maar niet eerder dan nadat ook de liberale regeringspartner tevreden was gesteld. imvakantiebijslag naar 8 pro cent (in 1981) pas zal worden verwezenlijkt als daar binnen het systeem van sociale ze kerheid voldoende geld voor is. Anders zul len er in deze sfeer aanvullende bezuinigin gen moeten worden doorgevoerd van 125 miljoen gulden, zo werd tussen CDA, VVD en het kabinet afgesproken. De VVD toonde zich woensdagavond nog woedend na de verregaande tegemoetko mingen van de bewindslieden van Sociale Zaken aan de CDA-verlangens. Daardoor dreigde een gat van 200 miljoen in Bestek '81 te worden geslagen. Na een nachtelijk gesprek tussen VVD-leider Koos Rietkerk en premier Van Agt legde minister Albeda en zijn staatssecretaris De Graaf gisteren in de Kamer uit dat er geen gat geslagen zou worden. Voornamelijk, omdat de verhoging van de minimumvakantiebijslag van 7.5- jiaar 8 procent niet langer onvoorwaardelijk zou worden doorgevoerd. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De oppositie in de Tweede Kamer wil dat staatssecretaris mevrouw Kraaijeveld-Wouters van Emancipatiezaken terugkomt op haar standpunt ten aanzien van de opzet van provinciale vrouwenbureaus, en dat de provincies de mogelijkheid moe ten krijgen om in overleg met de cman- cipatiegroepen een eigen emancipatie beleid op provinciaal niveau te ontwik kelen. Ook de VVD heeft in een eigen motie verklaard weinig gelukkig te zijn met de voorwaarde die de staatssecretaris koppelt aan het geven van subsidie aan dé provin ciale emancipatie-activiteiten. Volgens de PvdA bestaat er bij een aantal provincies grote twijfel over de noodzaak en de in pasbaarheid van de door de staatssecreta ris voorgestelde vrouwenemancipatie-bu reaus. Die centralisatie van de emancipa tie-activiteiten heeft volgens haar dan ook allen zin wanneer deze aansluiten bij de behoeften die leven bij vrouwengroepen en vrouwenorganisaties. De staatssecretaris liet gisteren blijken het met de kritiek wel eens te zijn maar raad de de moties waarin de kritiek was neer gelegd, niettemin af. En wel omdat zij deze nietander^ kon beschouwen dan als een afkeuring van het door haar gevoerde beleid. UTRECHT (ANP) Rond Kerst en Oudjaar zal er slechts een gering aantal treinen rijden. Op 23 de cember wordt de zogenaamde beperkte zondags dienst gereden, waarbij wel minstens één keer per uur overal een trein rijdt. Op 24 december geldt de gewone dienstregeling behalve de ex tra „maandagtreinen". Op eerste en tweede Kerstdag geldt weer de beperkte zondagsdienst. Op 28 december vervallen de extra vrijdagtreinen. Op 29 december rijdt men als op alle zaterdagen, 30 december geldt weer een beperkte zondagsdienst en 31 de cember vallen de maandagtreinen opnieuw uit. Bovendien zet de NS er die dag rond acht uur 's avonds een punt achter. Op nieuwjaarsdag rijden de treinen als op zondag. KISTJE VAN 1,8 MILJOEN In het Londense veilinghuis Sotheby werd gisteren een be drag van meer dan 1,8 miljoen gulden betaald voor deze 12e eeuwse relieken-schrijn, waar volgens de verhalen de relik wieën in zouden zijn bewaard van Thomas Becket („The mur der in the cathedral). De prijs die voor de schrijn betaalde, was twee maal zo groot als de verwachte verkoopprijs. De nieuwe eigenaar is Robin Symes, een Londense handelaar. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De PvdA-Tweede Kamerleden Duinker, Kosto en Rienks hebben een initiatief wetsontwerp opgesteld, gericht op het behoud van het milieu in de Waddenzee. Het ontwerp, dat de naam Waddenzeewet draagt, zal aanstaande maan dag worden ingediend. Het grootste deel van het wetsontwerp bevat bepalingen waar aan overheidsinstanties zich moeten houden bij het verlenen van vergunningen voor activiteiten die het milieu in de Wad denzee zouden kunnen schaden. De PvdA is met het initiatief wetsontwerp gekomen omdat zij vindt dat de regering er geen blijk van geeft op korte termijn zelf met een ontwerp te komen. Meer kleine pedagogische academies DEN HAAG (ANP) Er mogen zestig nieuwe pedagogische academies komen in plaats van de 26 grote instituten met elk 1200 studenten waar aan minister Pais van onderwijs en weten schappen aanvankelijk de voorkeur gaf. Hij is tegemoet gekomen aan de wensen uit het onderwijs. De bedoelde opleiding voor onderwijzers in het nieuwe basisonderwijs voor vier- tot en met elfjarigen wordt vier jarig en zal vallen onder het hoger beroepsonderwijs. Dit blijkt uit de beleidsnota die de minister heeft ontworpen en de onderwijsorganisaties heeft voorgelegd. Maandag wordt het concept behandeld in het Centraal Onderwijso verleg. Op het ogenblik zijn er meer dan 130 pedagogi sche academisch en kleuter leidstersopleidingen. Bij defensie 875 banen vervroegd gevuld DEN HAAG (ANP) Bij defensie zullen in het kader van het zogenaamde plan Albeda/Gardeniers in de ko mende twee jaar 795 arbeids plaatsen voor militairen en 80 plaatsen voor burgers ver vroegd kunnen worden ge vuld. Voor de uit deze ver vroegde bezetting van ar beidsplaatsen voortvloeien de loonkosten is een bedrag van 36 miljoen beschik baar. Staatssecretaris Van Lent heeft dat meegedeeld aan de Centrale Commissie Georgani seerd Overleg Militairen en aan de bijzondere commissie burgerpersoneel meegedeeld. Het gaat om 415 banen voor militairen bij de marine. 180 bij de landmacht en 200 bij de luchtmacht en daarnaast de 80 burgerfuncties. Bij de werving zal vooral worden gedacht aan de 5500 werkloze ex-dienst plichtigen. Het plan Albeda- /Gardeniers ontstond vorig jaar: een experiment waarbij arbeidsplaatsen die in de toe komst ontstaan al op een vroe ger tijdstip kunnen worden bezet met langdurig (en bij voorkeur jeugdige) werklozen. BILTHOVEN Dr. J. Salk, de „uitvinder" van het naar hem genoemde poliovaccin, verwacht dat na pokken ook de kinderverlamming zal worden uitgeroeid en dat het Neder landse Rijksinstituut voor de Volksgezondheid (RIV) daar bij een centrale rol zal spelen. Hij zei dat gisteren op een symposium in Bilthoven. Dr. Salk zei dat het RIV op het gebied van de bereiding van vaccin uit gedo de poliovirussen als het gezaghebbende instituut in de wereld wordt beschouwd. In Nederland heeft deze inentingsstof zijn waarde bewezen bij de polio-epidemie in 1978. Sommige landen werken met een vaccin dat is gemaakt van een levend virus, dat in sommige gevallen toch kinderverlamming veroorzaakt. Vooral in ontwikkelingslanden zijn de risico's van dit vaccin bijzonder groot. Het nadeel van het „dode" virus-vac cin is echter dat de vaccinatie in de ontwikkelinggslanden waar nog veel polio voorkomt, soms wel vijf maal moet worden her haald. Dat is niet of nauwelijks haalbaar. Daarom is het RIV nu bezig met de ontwikkeling van een goedkoop, betrouwbaar en doelmatig vaccin uit gedode virussen waarmee de tachtig mil joen kinderen die jaarlijks in de Derde Wereld worden geboren maar een keer hoeven te worden ingeënt. WAGENINGEN (ANP) De Wageningse ingenieur G. Wind is vandaag tot doctor in de lanbouwwetenschappen gepromoveerd op een proefschrift waarin hij een methode beschrijft om de periode te voorspellen gedurende welke de bodem, na regenval, drassig blijft. Ir. Wind heeft een model ontworpen waarin het stromen van het water in de bodem wordt nagebootst door electrische scha kelingen. Dat kan doordat stromend water in de bodem gehoor zaamt aan dezelfde wetten als electriciteit. De speciale eigen schappen van het te onderzoeken veld worden in het electroni- sche rekenmodel verwerkt. Volgens de methode van ir. Wind kan men precies nagaan hoe lang een akker, weide of sportveld, onbewerkbaar of onbespeelbaar blijft. AMSTERDAM (ANP) De overheid zal op de ziekenhui zen in ons land aandrag uitoefenen een zogenaamd genees- middelen-formularium in te i Staatssecretaris Veder-Smit van volksgezondheid heeft vanmid dag in Amsterdam bij de viering van het 50-jarig bestaan van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers uiteengezet dat met zo'n „formularium" een lijst van gebruikte geneesmid delen wordt aangeduid. Doel ervan is niet alleen standaardistaie van het geneesmiddelenpakket dat in een ziekenhuis wordt ge bruikt, maar ook het in de hand houden van de kosten. DE BILT-KNMI - Een depres sie die gisteren boven Zuid-Eijgeland lag, trekt van daag dicht langs ons land in de richting van Denemarken. In de nacht van gisteren op van daag bracht dit slechtweerge- bied langdurig regen bij ons. De neerslaghoeveelheden die vanochtend om zeven uur op de waarneemstations werden afgetapt liepen uiteen van 1 millimeter te Eelde tot 13 mil limeter regen in Zierikzee en Eindhoven. Ook neemt de ,wind tijdens het langstrekken van dit weersysteem toe tot krachtig of hard. Morgen zal dit slechtweergebied naar ver wacht wordt in de buurt van Denemarken liggen. Een nieuwe depressie zal het weer bij ons dan echter bepa len, zodat het weerbeeld er niet gunstiger uit zal zien. Er wordt opnieuw geruime tijd regen en veel wind verwacht. De middagtemperatuur zal morgen rond 10 graden liggen. Vooruitzichten voor zondag: Nu en dan regen of buien. Iets lagere temperaturen. Weersvooruitzichten in cijfers voor zondag: Aantal uren zon 0 tot 3. Min. temp. omstreeks 3 gr. Max. temp. omstreeks 6 gr. Kans op een droge periode nstens 12 uur 70 pro cent. V. Kans op een geheel droog eta- maal 40 procent. Lopenhagen geh.b

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 11