steun van CDA-congres Van Agt rekent op PvdA-kiezers wil samenwerking met CDA Toestand sjah opnieuw slechter Tweeduizend fakkeldragers op de been tegen kernwapens Vrijdag 14 december 1979, 70e jaargang no. 21530 Late Late Lien Veel wind DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND De laatste aflevering van de Late Late Lien Show om 20.40 uur. Tele-arena, spel en dis cussie over trouw en ontrouw, om 21.55 uur op Ned. I. Op Ned. II om 20.27 uur Ge heim Commando en om 21.20 uur nemen de teams van Noord-Holland en Limburg het tegen elkaar op in de Mi nivoetbal Show. Veel bewolking en geruime tijd regen. Middagtemperatu- ren ongeveer 10 graden. Krachtige tot harde wind uit zuid tot zuidwest. Morgen zon: 8.41 - 16.29. Schev. hoogw.: 12.22. Laagw.: 7.52 en 20.08. VOLGENS Tl /T 1 1 1 politiek Meerderheid ONDERZOEK: (Van onze parlementaire re dactie) DEN HAAG Een kabi- net-PvdA-CDA met eventu eel D'66 zou bij 37 procent van de stemgerechtigde Ne derlanders de voorkeur hebben. Een kabinet CDA- VVD met eventueel D'66 kan rekenen op een aan hang van 27 procent. Over beide samenwerkingsvor men zijn de CDA-kiezers sterk verdeeld; 38 procent wil een coalitie met de PvdA, 44 procent met de VVD. Bij de VVD-aanhang wil 83 procent een voortzet ting van de huidige coalitie met het CDA. Bij de socia listen wil meer dan de helft een coalitie met het CDA, bij D'66 ligt dit op 39 procent, terwij 23 procent in die partij een samenwer king met progressieve par tijen wil. Dit blijkt uit een enquete die het bureau Lagendijk voor de AVRO-radio in de periode 16-26 november heeft gehouden onder 1042 Nederlanders boven 18 jaar. Opvallend in de enqu ete i£ de tegenspraak met een onderzoek dat de AVRO-tv begin december openbaar maakte over de aanhang van de vier grote politieke partijen. Op basis van dit eerder onderzoek zouden D'66 eri PvdA sa men voor het eerst sinds 70 jaar een linkse meerder heidsregering kunnen vor men. Volgens die peiling zou D'66 nu 18,6 procent van de stemmen halen, goed voor 28 zetels in de Tweede Kamer (nu aoht) en de PvdA 32 procent van de stemmen, goed voor 48 zetels (nu 53). Volgens de jongste gegevens van bu reau Lagendijk zijn bedoel de uitslagen al heel snel achterhaald. D'66 zou nu nog 14,9 pro cent van de stemmen ha len, goed voor 23 zetels en de PvdA 30,5 procent van de stemmen, 46 zetels in de Tweede Kamer. Tezamen zouden deze partijen nu dus 69 zetels kunnen halen tegen 76 volgens de vorige AVRO-enquete. Kwamen beiden oppositiepartijen toen op 50,6 procent van de stemmen, nu zou dit nog 45,4 procent zijn. Wel blijkt uit de enquete van Lagen dijk, dat de D'66-aanhang nu steeds groeit, van 5,4 procent bij de Tweede Ka merverkiezingen in 1977, via 5,7 procent bij de ge meenteraadsverkiezingen in 1978, 10,3 procent in maart van dit jaar naar 14,9 procent nu. LEIDEN Tweeduizend Leide- naars namen gisteravond deel aan een fakkeloptocht door de binnenstad. De actie was een protest tegen de produktie en stationering van kernwapens in ons land. Na afloop stuurde het actiecomité een petitie aan pre mier Van Agt. Bij molen De Valk begonnen tussen de duizend en vijftienhonderd betogers aan de demonstratieve tocht door de binnen stad, die door een comité, gevormd door de PvdA, D'66, PPR, PSP. CPN, IKV en de actiegroep 'Stop de N-bom' was geor ganiseerd. Onderweg naar het Stadhuis plein sloten talloze sympatisanten zich aan. De demonstratie verliep zonder in cidenten. Op het Stadhuisplein gaf de rector van de Louise de Coligny scholen gemeenschap, G.A. Steffens een verkla ring van de standpunten van de actie groep. „De regering is te halfslachtig en het standpunt van de NAVO kan een ramp betekenen voor het mensdom. De bewapeningswedloop wordt voortgezet, de dreiging van een atoomoorlog komt daardoor dichterbij met de mogelijkheid, dat Europa in een slagveld veranderd", aldus Steffens. De rector meende voorts dat er door de NAVO momenteel een sterk verouderde politiek wordt gevoerd, die nog nimmer bewezen heeft enig posi tief resultaat te sorteren: „Er is een oude uitspraak: 'wie vrede wil moet oorlog voorbereiden'; de NAVO is hier inder daad mee bezig en schuift de kernwape nen ook naar ons toe. Aan deze sterk verouderde politieke mentaliteit moet een einde komen", aldus de rector, die voorts zei, dat de Verenigde Staten het zaakje zo langzamerhand niet meer in de hand kunnen houden. Chauffeur in cel voor fout van baas UTRECHT Via een appel bij de rechter zijn Belgi sche en Nederlands vervoersbonden erin geslaagd een Nede- relandse vrachtwa genchauffeur uit een Belgische cel te krij gen. De man werd ander half jaar geleden door de politie van de weg gehaald, omdat zijn toenmalige baas hem met een overbeladen vrachtwagen op pad had gestuurd. De baas had toen nagalaten de .boete van 12.000 fran ken (800 gulden) te betalen. De chauffeur werd eind november voor een routinecon trole aangehouden en belandde direct in de cel. Dankzij de bon den, kwam de man vrij. Zijn ex-baas wenste geen commen taar te leveren. Poppen veiling in Londen LONDEN Het Londense veilinghuis Sotheby houdt vol gende week een veiling van oude poppen en automaten. De oudste stukken zijn Engelse poppen van beschilderd hout uit het eind van de 18e eeuw. De kostbaarste pop is er een in de Biedermeierstijl, met een kop van papier-maché, die naar verwachting ruim 6.000 gulden op zal brengen. De hoogste bedragen zullen waar schijnlijk worden betaald voor automaten van Franse make lij, waaronder een „lachende clown" uit 1890, die rond de 15.000 gulden waard is. „De reus van de paus'''' ROME Paus Johannes Paul us II zal tijdens zijn au diënties voortaan worden beschermd door een 20-jari- ge lijfwacht, die vanwege zijn lengte en gewicht (2.03 fineter en 114 kilo) direct de bijnaam „de reus van de paus" heeft kregen. Niet alleen de traditionele kleding van de Zwitserse Garde, maar ook de helleb aard het wapen van de Garde moest voor de nieuwe lijfwacht worden aangepast. De Vaticaanse smid heeft er een langere steel aan gezet. Brit mag na 50 jaar weer vers karbonaadje RIJSWIJK Na een halve eeuw zullen de Britten weet verse Nederlandse karbo- naadjes en varkenslapjes mogen eten. Vanaf 1 april volgend jaar zal de regering van het verenigd Konink-. rijk de invoer van vers var kensvlees uit ons land, weer toestaan. Alsdus deel het Vleesschap mede. Er zijn wel een aantal keuringseisen waaraan het vlees moet vol doen; zo moet ons land een jaar lang vrij zijn geweest van de klassieke varkens pest. En dat is hef. Vegetariërs pleiten voor vleesloze Kerst NOORD-LAREN De Nederlandse vegetariërs- bond in Noord-Laren pleit .voor een „vleesloze Kerst". Honderdduizenden dieren worden in deze maand het slachtoffer van de gewoon te om met Kerstmis diners samen te stellen met vlees als middelpunt, aldus de bond. Zij neemt en passant ook stelling tegen de bio- indsutrie, „waar dieren kunstmatig ter consump tie worden opgefokt". (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De regering lijkt het gevaar j van een kabinetscrisis te hebben afgewend. Dit doordat premier Van Agt zich gisteren wist te redden uit de moeilijkheid dat zijn 1 verklaring in de Tweede Kamer over hét ^Nederlands voorbehoud ten aanzien van de nieuwe atoomraketten niet terug te vinden Was in het officieel NAVO-communiqué. De Iminister-president publiceerde gisteravond Ijnet instemming van de bondgenoten een zv- I geheten Annex bij het „Integrated Decission f Document" (IDD) van de vergadering in Brussel. Bovendien rekent premier Van Agt op de steun van (een groot deel van de dissi- denten meegerekend) het CDA-congres, dat morgen bijeenkomt. Het geheime stuk (IDD) gevoegd bij het NAVO-communiqué, dat meer gewicht zou hebben dan het communiqué, bevat de geïnte greerde besluiten van de NAVO-ministers, dat wil zeggen zowel gericht op modernisering van de kernwapens als op de wapenbeheersing. In de tekst van het IDD zou met een voetnoot ver wezen worden naar het Nederlandse aanhang sel. De overgrote meerderheid van het CDA, welke fractie een tastbaar bewijs van het Nederlandse standpunt had geëist, is nu tevreden gesteld. Er kunnen echter nog verwikkelingen ontstaan na de bijeenkomst van het AR-partijbestuur over <^e kwestie va^ de zogenaamde dissidenten en na het congres van het CDA, dat morgen wordt gehouden. Op dit congres zal onder meer de modernisering van de kernwapens en de hou ding daarin van de CDA-Tweede Kamerfractie in het algemeen en van de tien dissidenten in het bijzonder aan de orde komen. Toch rekent Van Agt op de instemming van het congres. De VVD is niet zo gelukkig met de onthulling, maar trekt zich er verder niets van aan, omdat voor haar de tekst van het communiqué het enige is wat telt. Ditzelfde standpunt neemt de oppositie in, maar voor haar is dat tevens reden tot grote verbolgenheid. PvdA-leider Den Uyl meent namelijk dat welk „Annex" er ook ge-' produceerd wordt, de regering gebonden is aan de tekst van het communiqué. En uit dat stuk blijkt zijns inziens dat Nederland, „in strijd met de wil van het parlement", heeft ingestemd met productie en plaatsing van 572 moderne atoom raketten. Hij zal de regering daarover volgende week woensdag tijdens het debat over deze kwestie stevig aan de tand voelen. (Zie verder pagina 13) 'oning ider ater 0RSCHOTEN Door een uk in de waterleiding is 'morgen rond zeven uur woning in de Ruijsdaelhof Voorschoten geheel onder ter komen .te staan. urtbewoners kwamen van- rgen met bezems en dwei- te hulp om het gezin te 'pen. De gehele beneden- dieping stond onder enkele limeters water. Hoeveel ade het water heeft aange- ht is nog niet bekend. Ook de oorzaak van de breuk in waterleiding nog onbekend. Waarnemers mogen naar gijzelaars TEHERAN/WASHINGTON De toestand van de sjah is zo verslech terd dat hij vermoedelijk opnieuw aan kanker moet worden geopereerd. Dit is gemeld in een krant in San Antonio, Texas. Als bron noemt de krant mededelingen uit de luch tmachtbasis Lackland waar de sjah verblijft.1 Het Witte Huis heeft het besluit van Iran om neutrale waarnemers toe te laten bij de vijftig Amerikaanse ge gijzelden in de Amerikaanse ambas sade „een stap vooruit" genoemd, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Woordvoerder Jody Powell van het Witte Huis zei gisteren dat het belangrijk is „dat alle gijzelaars bezocht kunnen worden en dat er met hen, met hun familieleden en de hele wereld gesproken kan worden over de toestand van iedere gijzelaar", al dus Powell. Hij zei ook dat de waarnemers „internationaal erkend en onpartijdig" moeten zijn. De bezoeken zullen, volgens Powell, regelmatig moeten kunnen plaats vinden totdat de gijzelaars zijn vrijgelaten. De bezetters van de ambassade hebben de toestemming van Khomeiny om neutrale waarnemers toe te laten bij de gijzelaars aanvaard. Khomeiny gaf ook opdracht zo spoedig mogelijk een internationale com missie bijeen te roepen, die de Ameri kaanse misdaden in Iran moet onderzoe ken. De bevindingen van de commissie moeten worden voorgelegd aan de publie ke opinie. Men verwacht dat de vorming van de commissie binnen enkele dagen haar beslag zal krijgen. (Zie verder pag. 15). Qowio/nt iekersdijk 34. 2312 DD Leiden, postbus 11. 2300 AA. tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas |-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0.49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: taal ƒ43,05; jaar 160,70; losse nummers: 55 cent. belasting Nobel- •der Teresa V DELHI \\der Teresa, winnares de Nobel- voor de je, hoeft, s verwacht, belasting etalen over 200.000 gul die aan de s waren ver- jen. Een ,en rd voerder de Indiaa- gering heeft jisteren be- dgemaakt. Rotterdam: 2 Vï ton tegen vandalisme ROTTERDAM De gemeen te Rotterdam gaat het komend jaar zo'n 250.000 gulden beste den aan inperking van het va- nadalisme op scholen. Het geld is gisteren door de Raad gevo teerd. Het kwart miljoen wordt besteed aan projecten die vernielzucht en agressie bij de jeugd moeten ombuigen naar wat creativiteit. Volgens een voorzichtige raming is het afgelopen jaar in de Maasste- delijke schoolgebouwen voor drie miljoen gulden vernield. Klaar voorde sprong Prins Charles in de starthouding voor een kame- lenrace, die deel uitmaakt van de vannacht in Lon den gehouden internationale kampioenschap pen showsprin- gen. De op brengst van de happening is be stemd voor de Britse olym pische ploeg die volgend jaar aan de spelen in Moskou deel neemt. NA PUBLICATIE VAN GEHEIME NAVO-BIJLAGE UIT BRUSSEL Industriebond FNV wil werkweek van 35 uur in 1983 UTRECHT (ANP) De in dustriebond FNV vindt dat eind 1983 de circa 1,2 miljoen werknemers in de industrie een 35-urige werkweek moe ten hebben. Daarnaast moet in dat jaar de vijf-ploegen dienst zijn gerealiseerd, als mede de verlaging van de leeftijdsgrens voor ver vroegd uittreden tot zestig jaar. In de Vakbondskrant zet de industriebond uiteen dat men afspraken hierover met de werkgevers, wil neerleggen in CAO's die voor meerdere ja ren gelden. Wel moet hierin een clausule worden opgeno men die het mogelijk maakt dat de lonen van jaar tot jaar worden bijgesteld, in samen hang met wat er op het terrein van de arbeidstijdverkorting is bereikt. Voor de komende CAO heeft de industriebond besloten alsnog een loonsver hoging van twee procent als uitgangspunt te nemen. Tui jnman: Speciale aandacht voorkind in het verkeer GRONINGEN (ANP) In het verkeer krijgt vooral het kind de rekening gepresenteerd. Daarom moet er een speci aal beleid worden ontwikkeld voor deze kwetsbare groep weggebruikers. Dit zei minister Tuijnman van Groningen bij de opening van het congres van de Internationale Voet gangers Federatie in Goningen. Drie op de tien verongelukte voetgangers zijn kinderen tot vijf tien jaar. Bij gewonde voetgangers is dat vijf op tien. Het aantal kinderen dat omkomt in het verkeer daalt, maar dat betekent volgens de minister niet dat de verkeersveiligheid voor kinde ren in toegenomen. Het zou best eens kunnen dat er steeds min-* der kinderen op straat spelen, aldus Tuijnman. Hij zei dat nog altijd meer kinderen dan volwassenen in het verkeer om het le ven komen. Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur nummer 071-122248 en per speciale koerier wordt de krant alsnog gebracht.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1