2 olf van vaderlandsliefde itroomt door Y erenigde Staten VELE DODEN NA AARDBEVING IN COLUMBIA Britten heffen economische sancties tegen Rhodesië op eel vraag bij ANWB naar anti-donorverklaring Arrestatiegolf moet in Londen bloedige Kerstmis voorkomen gggiTENLAND lEUWE SPAANSE WET OP VERKEERSDODEN ARTER INEENS GEWELDIG POPULAIR I ennedy ^ichtoffer in vals telegram Z-Koreaanse legertop I na schietpartij aangehouden Magneettrein sneller dan 500 kmu Schillebeeckx uitgerust in Rome voor gesprek LEIDSE COURANT DONDERDAG 13 DECEMBER 1979 PAGINA M G Het Spaanse parlement is onlangs gegaan met een wetsvoorstel, waarin it de lichamen van mensen die in Spanje verkeersongeval om het leven komen, be- \ar moeten worden gesteld voor de trans- ie van onder meer organen. Berichten over et hebben in ons land, zowel bij het minis- an buitenlandse zaken als bij de ANWB, ring teweeg gebracht. Om alle moeilijkhe- een onverhoopt overlijden te voorkomen, onder meer de ANWB er op aan om even- n in het Spaans gestelde verklaring mee te waarin staat dat het lichaam van de over niet als donor mag worden gebruikt. Er is aag naar deze verklaring die bij de ANWB Van de honderdduizenden Nederlanders die jaar lijks naar het Iberisch schiereiland reizen, niet al leen zomerse toeristen, maar ook vrachtwagen chauffeurs, overwinteraars en zakenlieden, ko men er jaarlijks ongeveer 200 te overlijden. Hoe veel van die 200 Nederlanders het slachtoffer worden van verkeersongevallen is niet precies be kend. maar hun aantal wordt geschat op enkele tientallen. Tot 6 november, de dag waarop de nieuwe wet van kracht werd, was het de gewoon te de lichamen van de overledenen naar ons land terug te halen. Volgens de nieuwe Spaanse wet is het echter zo, dat ieder verkeersslachtoffer in principe donor is. Artikel 5 van de betrokken wet heeft het over „personen, in goede gezondheid, die ten van een ongeval om het leven komen", en het voegt er aan toe, dat de rechters toestemming móeten geven voor het gebruik van het lichaam als donor. De wet is niet van toepassing, wanneer het slachtoffer, voor zijn dood, duidelijk te kennen heeft gegeven dat zijn lichaam niet als zodanig mag worden gebruikt, of wanneer niet vaststaat dat hij of zij alleen door het ongeval om het leven is gekomen. De vraag is, of de wet alleen op Spanjaarden, of ook op toeristen en in Spanje woonachtige buiten landers van toepassing is. Door de ANWB geraad pleegde Spaanse advocaten vinden, dat de wet niet voor buitenlanders geldt. Honderd procent zekerheid ontbreekt echter, onder meer omdat het ministerie van buitenlandse zaken, dat na het be kend worden van de nieuwe wet direct contact heeft opgenomen met de ambassade in Madrid, op deze vraag nog geen afdoende antwoord heeft ge kregen. Om moeilijkheden bij een eventueel overlijden in Spanje te voorkomen, heeft de ANWB een in het Spaans geschreven verklaring opgesteld, die door Spanje-gangers kan worden aangevraagd. In deze verklaring staat, dat de „ongetekende: (persona lia), verklaart dat in geval van overlijden op Spaans grondgebied, zijn lichaam niet ter beschik king zal zijn van de Spaanse staat noch van enige andere persoon of instelling, die wenst gebruik te maken van delen of organen van zijn lichaam". Voor minderjarigen is een aangepaste versie te verkrijgen, waarin de ouders verklaren, dat het li chaam van hun kind niet als donor mag worden gebruikt. De afgelopen weken is de belangstelling van par ticulieren én reisbureaus voor deze codicil sterk toegenomen. En zolang er van de kant van Spaan se zijde niet meer duidelijkheid over de nieuwe wet is verschaft, dringen zowel de juridische le denservice van de ANWB als het ministerie van buitenlandse zaken er bij iedereen die naar Spanje gaat op aan om, wanneer hij of zij niet wil dat zijn lichaam als donor wordt gebruikt, de eerder ge noemde verklaring, ondertekend en veilig opge borgen, mee te nemen en bij zich te dragen. Een ongeluk zit immers nog steeds in een klein hoekje. JOS TIMMERS Kan onze correspondent DICK TOET) )SHINGTON Elke om twaalf uur luiden het hele land de kerk- kken. De verkoop van terikaanse vlaggen is rm gestegen, evenals aantal inschrijvingen r het korps mariniers, rtsborden met het hoofd i de ayatollah Kho- iny er op en t-shirts met tekst "Send me" gaan f van de hand. Geünifor- ïrde militairen, die een betreden, kunnen er ia donder op zeggen gra te kunnen drinken. Ta- hauffeurs in Washing- en New York rijden overdag met groot it. golf van vaderlandsliefde van verbroedering, die de eling van 50 Amerikanen de ambassade in Teheran eeg heeft gebracht, is dra- .isch. Iraanse kaviaar is wel van de markt ver men, Iraanse restaurants New York en Los Angeles gesloten of verkeren aan. rand van een bankroet- radiostation in New' kreeg in één dag 000 aanvragen voor een te armband met de tekst nheid is kracht". Enkele tallen studenten van de versiteit van Kentucky ben het hoofd kaal laten ;ren en blijven zo rond m, tot de gijzelaars vrij Briefkaartenakties lei- in het hele land tot pos lawines. Een van de 13 bevrijde gijzelaars werd bij een football-wedstrijd in Houston door 55.000 toe schouwers als een held toege juicht. Op de golven van deze patri ottische gevoelens wordt pre sident Carter naar een positie gedragen, die tot voor kort als volstrekt onmogelijk werd beschouwd. Carter is met zijn „beheerste grimmig heid" het symbool van de nieuwe eenheid geworden. Nooit eerder in de 41 jaar, dat het grote enquêtebureau Gallup de gevoelens van het volk peilt, is het voortgeko men dat een president zo'n dramatische ommezwaai in populariteit onderging. Car ter, in augustus nog een kansloos -lijkende „under dog", heeft volgens de laatste Gallup-cijfers nu een ruime voorsprong op Kennedy (48 tegen 40 procent). Republi keinse tegenstanders als Rea gan (60-36) en Ford (57-39) zijn in het niets verdwenen.. De felle discussies over het al of niet opvoeren van de de-, fensie-uitgaven zijn vrijwel verstomd. In 1971 gaf elf pro cent van de Amerikanen te kennen voor hogere defen sie-uitgaven te voelen. Nog vóór de crisis in Iran was uit- gebroken, in oktober j.l., was dat percentage al opgelopen tot 60 procent. Het is op dit moment ongetwijfeld al weer hoger. In een recente News- week-enquête zei 67 procent van de ondervraagden geen mogelijkheden te zien voor bevrijding van de met militair geweld. Deson danks vond 41 procent, dat er militair moet worden inge grepen, als een of meer van de gijzelaars iets zal worden aangedaan. Toch zien de meeste Ameri kaanse gedragswetenschap pers in de nieuwe „mood" niet direkt een uiting van oorlogszuchtigheid. „Als dit zelfde 30 jaar geleden zou zijn gebeurd, was er al oorlog geweest", zei een Harvard- -professor. Eerder bestaat de overtuiging.dat de Amerika nen er definitief genoeg van hebben om politie-agent in de wereld te spelen en voor anderen de kastanjes uit het vuur te halen. In veel com mentaren wordt gesproken over „een signaal, dat de Amerikanen voortaan wel hun eigen boontjes zullen doppen, vanuit een positie van eensgezindheid en kracht". Hoe hecht die eensgezindheid is, zal nog moeten blijken. Maar voorlopig wordt alles wat tegen de eenheid ingaat, met grote kracht afgewezen. Kissinger en Kennedy heb ben dat al aan den lijve on dervonden. Japan, dat haas tig door de Verenigde Staten in Iran achtergelaten olie op koopt, krijgt er in alle com mentaren flink van langs. Datzelfde geldt voor tv-gi- gant NBC, die er na de uit zending van een door Irane- zen geregisseerd gesprek met een gegijzelde van wordt be schuldigd zich voor propa ganda te hebben laten mis bruiken. Nadat gisteren vijf hongerstakende Iraanse studenten in San Antonio (Texas) door Ameri kanen waren lastig gevallen, zijn de studenten door de politie verwijderd. Zij zaten voor het stadhuis van San Antonio om te protesteren tegen de aanwezigheid van de sjah op een Amerikaanse luchtmachtbasis. O TEHERAN [T VERWARRING uNGTON De Iraanse ambassade in Washington isteren bekend gemaakt dat de brief waarvan radio i gisteren beweerde dat die van senator Kennedy af- f was, vals is. De persattaché van de ambassade zei nedy geen brief aan de regering in Iran gestuurd Er is een telegram llmam Khomeiny ver- l uit naam van Ken- (Van onze correspondent Roger Simons) LONDEN Niettegenstaande het feit, dat gisteren in Londen, Birmingham, Liverpool, Manchester en Southamp ton 24 verdachte sympatisanten van de IRA opgepakt werden en de politie ook wapens en bruikbare onderdelen voor ontstekingsmechanismen gevonden heeft, is het volgens Scotland Yard toch mogelijk, dat in de Britse kerst tijd weer bomaanslagen gepleegd zul len worden. De Yard spoort alle Londe- naren dan ook aan waakzaam te zijn. Vooral in het centrum van de Britse hoofdstad, waar de kerstdrukte onvoor stelbaar is, moet iedereen uitkijken naar verdachte pakketten. De meest kwetsbare plaatsen voor bomaanslagen zijn waren huizen, musea, stations en treinen. Tegen Kerstmis wordt een herhaling voorbereid van de grote politionele actie van verleden jaar in Londen, waaraan deelgenomen werd door duizenden man nelijke en vrouwelijke agenten, die prac tised elk mogelijk doelwit in de gaten hielden. Scotland Yard heeft toen kunnen voorkomen, dat de campagne van bo maanslagen, die al begonnen was in vijf Engelse provincie-steden, voortgezet werd in Londen. De razzia's van gisteren waren een gevolg van tips afkomstig uit Ulster, de Ierse Re publiek en Ierse kringen in Engeland. De verdachten kunnen 7 dagen lang in voor arrest worden gehouden. taar wij denken dat rfiELof kwalijke grap is. Wij irwerhli dat die bedoeld was (tator Kennedy in dis- t te brengen", ng ei Bo(r< S li, i 'eheran heeft gisteren idene malen het be- een brief gemeld. In zou Kennedy aan de Hlonaire leider Kho- 5 hebben gevraagd om lerhoud, om daarmee ngszaak tot een oplos- r^rengen. De zoon vanm ny verklaarde in het an de brief te zijn, en dat Kennedy al eens een poging heeft ge- Imam te spreken te Maar deze had het afgewezen. Ghotbzadeh van bui- zaken legde een an- ■2J rklaring af. Hij zei een van Kennedy te heb- tvangen, dat hij per- aan Khomeiny wilde Jfdigen. Toen de ont- 1 van Kennedy kwam, dit plan varen. In het stond ondermeer dat bereid zou ziin „zijn geven voor de zaak Iraanse revolutie". Sanering van voor Wales LONDEN De beslissing van de Britse regering om 52.000 arbeidsplaatsen in de staalnijverheid te laten ver dwijnen, heeft tot gevolg dat in Wales, dat sterk door de maatregel wordt getroffen, gepraat wordt over een alge mene staking in 1980. Op 2 januari wordt in heel Groot- Brittannië al een nationale staalstaking gehouden voor een loonsverhoging van twee procent. De historische staalgemeen schappen van Wales gaan een zwarte tijd tegemoet, omdat hun welvaart volledig afhangt van het werk in de omliggen de staalfabrieken. Als die be drijven gesloten worden, kan er een crisis ontstaan, die lijkt op de crisis uit de jaren '30. De vakbeweging onderzoekt mo menteel, op welke manier gereageerd moet worden. Sommige vakbondleiders dringen aan op onmiddellijke actie, anderen wensen te onderhandelen. Ondertussen verliest de Britse staalnijverheid elke dag vier mil joen gulden. Om daaraan een einde te maken moet vóór augus tus volgend jaar het aantal werknemers van 150.000 tot 100.000 terug worden gebracht. De uitvoering van dit plan zal minstens een miljard gulden kosten. Een aantal sterk verouderde staalfa brieken in Wales, Noord Engeland en Schotland gaat dicht. De resterende bedrijven moeten een gezamenlijke productie terug brengen van 22 naar 15 miljoen ton vloeibaar staal per jaar. De staaldirecteuren zeggen, dat na de drastische hervormingsmaa tregelen de productie in hun fabrieken, sneller, beter en goedko per zal zijn. BOGOTA Een zware aardbeving heeft gisteren het zuiden van Columbia en het noorden van Ecuador getroffen. Er zijn vele doden en de schade is omvangrijk. Uit offi ciële kringen in de Columbiaanse hoofdstad Bogota is vernomen dat er volgens een voor lopige balans 300 doden zijn geteld én hon derden gewonden, van wie het merendeel ernstig. In het gebied van Narino, nabij de grens met Ecuador, dat het zwaarst door de beving getrof fen lijkt, is de plaats Charco volledig verwoest. Men heeft er tot nu toe 56 lijken onder de puin hopen vandaan gehaald. De aardbeving werd ook gevoeld in het noor den van Ecuador, vandaar zijn nog geen berich ten gekomen over dodelijke slachtoffers, maar de bevolking vluchtte in paniek de straten op in een gebied dat zich uitstrekt van de haven stad Esmeraldas tot aan Quito. Het geofysisch instituut voor het Andesgebied in Bogota maakte bekend dat de beving een kracht had van 7.7 tot 8 op de open schaal van Richter. Het epicentrum lag volgens de eerste gegevens in de Stille Oceaan, onder de zuidelij ke kust van Colombia. De beving was krachti ger dan die van 23 november in het bergachtige gebied van westelijk Columbia, waarbij toen minstens 50 mensen om het leven kwamen. „We hebben nog nooit een zo krachtige beving als deze geregistreerd", zei de directeur van het geofysisch instituut, Rafael Goberna. Het Rode Kruis heeft een nooddienst met helikopters ge organiseerd naar het getroffen gebied. Ook zijn toestellen van de luchtmacht ingezet om de slachtoffers te helpeq SEOEL Opperbevelhebber Chung Seung-hwa en verschei dene andere Zuidkoreaanse generaals zijn woensdag gear resteerd in verband met de moord op president Park Chung- hee, zo heeft de Zuidkoreaanse regering bekend gemaakt. Goed ingelichte zegslieden hebben verklaard dat Chung werd gearresteerd na een schietpartij van een uur buiten zijn woning. Bij de gevechten zouden vier persoonlijke lijfwachten van de opperbevelhebber, die zijn functie vervulde uit hoofde van de staat van beleg in Zuid-Korea, zijn gewond. De regering om schreef het treffen als een incident dat plaatshad toen recher cheurs naar Chungs woning gingen om hem te ondervragen. De Verenigde Staten hebben de militaire leiders van Zuid-Ko rea ervoor gewaarschuwd dat iedere onderbreking van het de mocratiseringsproces ernstige schade zou toebrengen aan de Amerikaanse betrekkingen met Seoel. Volgens de verklaringen hebben Amerikaanse functionarissen in Seoel opdracht gekregen de Zuidkoreaanse autoriteiten mee te delen dat onderbreking van het nog jonge proces naar een re gering op brede grondslag een „buitengewoon negatieve in vloed" zou hebben op de betrekkingen met Washington. Ameri kaanse burgers en militairen in Seoel hebben advies gekregen thuis te blijven na berichten over schietpartijen, troepenbewe gingen en tanks in de stad. TOKIO (AP) Een onbemande proeftrein van de Japanse spoorwegen (JNR) die zich voortbeweegt op een magnetisch veld heeft een snelheid gehaald van meer dan 500 kilometer per uur. Het voertuig, dat 13,5 meter lang is en 10 ton weegt en en kele centimeters boven de baan zweeft, bereikte een snelheid van 504 kilometer per uur op de zeven kilometer lange proef- baan van de JNR in Hyuga. ROME - Prof. dr. E. Schillebeekx heeft vandaag in het ge bouw van de congregatie voor de geloofsleer in Rome het eerste gesprek gevoerd met de drie door Rome aangewezen theologen om uitleg te geven over zijn denkbeelden, zoals die zijp neergelegd in het boek „Jezus, het verhaal van een levende". Gisteravond kende hij hun namen nog niet. Mor gen is er een tweede gesprek en zaterdagmorgen worden de notulen der besprekingen ondertekend. Prof. Schillebeeckx was dinsdagavond in Rome gearriveerd uit de Verenigde Staten, waar hij na zijn inzinking van enkele we ken geleden met vakantie is geweest. Hij maakte een gezonde en vastberaden indruk. Gisteren bracht hij een bezoek aan de San ta Sabina, het generalaat van de Dominicanen in Rome, waar hij door zijn ordegenoten van vele nationaliteiten werd begroet met een hartelijk en langdurig applaus. Hij werd toegesproken door de plaatsvervangende generaal-overste, pater Bernard Olivier, die hem een groot theoloog noemde en hem de verzekering gaf van een hartelijk medeleven van al zijn ordegenoten. Volgens waarnemers in het Vaticaan heeft de paus eerder deze maand de zaak bestudeerd. Volgens hen ook heeft de positieve manier, waarop een gezaghebbend man als kardinaal Wille- brands zich dinsdag in „Brandpunt" over de theoloog heeft geuit, niet nagelaten indruk te maken. NA AANKOMST GOUVERNEUR SOAMES SALISBURY Zimbabwe-Rhodesië heet sinds de afgelo pen nacht weer Zuid-Rhodesië, het land is als „gewone" kolonie opgenomen in het Gemenebest en alle 14 jaar geleden genomen economische sancties tegen Salisbury zijn door de Britse regering opgeheven. Verwacht wordt, dat ook de Veiligheidsraad en de VS binnenkort hun sanc ties zullen opheffen. De maatregelen zijn, zoals bekend, een gevolg van de Londense conferentie over de toekomst van Rhodesië. Hoewel de partijen nog niet over alle punten volledige overeenstemming hebben bereikt, heeft de Britse regering Lord Soames, de voorzitter van het House of Lords, als gouverneur naar Salisbury gestuurd. Bij de aankomst van Lord Soames, gistermiddag, klonk voor het eerst in 14 jaar in 1965 riep Ian Smith eenzijdig de onafhan kelijkheid uit het Britse volkslied en werd de „Union Jack" gehesen. Soames werd op het vliegveld verwelkomd door ex- premier Muzorewa, Ian Smith was niet aanwezig. De gouver neur heeft in een toespraak gezegd, dat de toekomstige interna tionale erkenning van Rhodesië sterk afhangt van de vraag of de verkiezingen, die volgend voorjaar worden gehouden, „vrij en eerlijk" zullen zijn.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 9