laad Lisse kiest voor otale nieuwbouw raadhuis Katwijks protest tegen verhoging aardgasprijs ROGRESSIEVENENDEELCDA FRACTIE OETEN HET VELD RUIMEN De Mascotte Noordwijkse Stedenspelers maken formidabel schilderstuk Schaaktoernooi Leidse Houtschool KORTWEG VERGELUKING PRUSPEIL LEVENSMIDDELEN- BEDRUVEN HAAI HET BUDIGROS AiGIO LEIDSE COURANT DONDERDAG 13 DEGEMBER 1979 PAGINA 7 SE Lisse krijgt een geheel iw raadhuis. Dat is gisteravond r 11 tegen zes stemmen besloten r de gemeenteraad van Lisse. Te- sloop en nieuwbouw van de be- e nde bouw aan de Heereweg 1! nden niet alleen de vier progres- v e raadsleden, maar ook de >A-dissidenten" mevrouv Zwet- j it-Pinxter en de heer Kortekaas. 1 konden zich niet verenigen met rijze waarop gekozen moest wor- uit de alternatieven sloop- uwbouw of gedeeltelijke sloop j aanbouw. Evenals de progressie- partijen hadden de twee CDA graag een derde bouw- besproken. VVD-motie waarin duidelijke a ten aanzien van de instelling een stuurgroep voor de bouw en maximale nieuwbouw van 3500 waren verwoord, werd eerst afge- kt door de liberalen en later in vidA vrijblijvende vorra in het egevoorstel overgenomen. Een gl ie van het CDA-raadslid Korte- waarin dan nog haastig werd leit voor gedeeltelijke sloop, st zelfs één linkse stem ontberen -i con met 13 tegen 4 stemmen met 4 slap handje van tafel worden ge re delijke taal in de raad van Lisse rin het meeste aandacht werd ge- inken aan een „derde plan" dat t heeft bestaan. Een plan waar de ;ressieve raadsfracties in maart van jaar al om vroegen. Aanvankelijk tafel gebracht door de VYD-fractie, het '3e alternatief' een onderzoek iten zijn naar de mogelijkheid om iel het raadhuis als de tweede vleu- 'Eenhuis' te behouden. De gemeen- ke ruimtenood kon ook volgens de irichte actiegroep „.Hou heel, geen weel", een oplossing vinden in de bouw van een derde vleugel aan de aande panden. De liberaal Robertus in maart geschrokken vin de socia- sche bijval, afhaakte, sprak gistera- d toch zijn teleurstelling uit over ontbreken van het veelgevraagde matief. „Nu hebben we slechts de •Maquette van het nieuw raadhuis. keus uit twee bouwplannen nieuwbouw of sloop en aanbouw aan de eerste vleugel „Raadhuis". Het lijkt ons echter evenmin verstandig om nu terug te ko men op het in maart genomen voor stel", aldus de VVD-fractie-voorzitter die over het tweede gedeeltelijke aan- bouwplan zei dat het voor hem „een keus was tussen recht doen aan de be staande bebouwing of de zaak maar lie ver plat gooien". Problemen met de ar chitectonische invulling van de plan nen had ook SGP'er Aangeenbrug. Het raadslid die deze visie op de valreep ge heel onverwachts ontwikkelde, stelde dan ook voor een nieuwe schetsplan te laten tekenen met een maximumvloe roppervlakte van 3225 m2. Met eventu ele uitbreiding in de verre toekomst zou in het bouwplan, volgens Aangeen brug, rekening moeten worden gehou den. Het SGP/GPV-raadslid kon van burgemeester A. J. Berends de toezeg ging krijgen dat er over de grootte en het aanzicht van het nieuwe raadhuis nog wel te praten is. Meerderheid tie onder aanvoering van voorzitter H. A. Smith. Niet alleen heeft deze groep raadsleden geen kritiek op het ambte lijke eisenpakket van 3225 vierkante meter, maar ook gaat het CDA accoord met de 1500 m2 die raadhuisarchitect Duintjer extra nodig blijkt te hebben voor een nieuw raadhuis. Het derde plan werd door het CDA als een stede- bouwkundige misser' van de hand ge wezen. ,3ij sloop van de tweede vleugel Een huis en aanbouw kunnen we constate ren dat het gehele raadhuis moet wor den uitgehold en dat de raadszaal aan één kant wordt ingekort. Het enige dat blijft staan is de gevel met trap", aldus de confessionele woordvoerder die op langere termijn toch de voorkeur gaf aan volledige nieuwbouw. Dit dan te gen de achtergrond van het feit dat aanbouw en renovatie even duur is als totale nieuwbouw en de gevel van het oude raadhuis in 1940 al z'n oorspron kelijke vorm verloren heeft. Wel sug gereerde het raadslid Smith het plan .zomogelijk' met 500 tot 700 m2 te wil len verkleinen en eventueel de betim mering van de huidige raadszaal te wil len verplaatsen naar een toekomstige commissiekamer. Problemen De ruimtelijke problemen van het ambtelijke apparaat in Lisse dateren van de zestiger jaren. De aankoop en aanbouw van buurman's villa Eenhuis bood slechts een oplossing tot 1974. Uit gangspunt van de gemeentelijke uit breiding is altijd aanbouw van een der de vleugel geweest, totdat het college van b en w tot de conclusie kwam dat nieuwbouw een even kostbare en op langere termijn definitieve oplossing inhield. In de maartvergadering van dit jaar besloot de gemeenteraad om op dracht te geven voor het vervaardigen van een nieuwbouw- en aan bouwplan. Architect Duintjer mocht zelf een be slissing over de tweede vleugel Eenhuis nemen. Hij koos voor sloop en leverde twee tekeningen met een grofgeschatte aanneemsom van rond de 10 miljoen gulden. De overhaast opgerichte actie groep onder leiding van de Lissers Kas- bergen en Ragas vond 2.000 Lissers in de zomer bereid om een anti-sloop-pos- ter voor het raam te hangen. Ook tij dens de twee in november uitgeschre ven hoorzittingen misten belangstellen den het derde alternatief in de gemeen telijke overweging. Duidelijk werd dat de progressieve raadsleden niet mee zouden werken aan nieuwbouw, als het a an bouwplan niet gemaakt en bespro ken kon worden. Ook het CDA-raads lid mevrouw Zwetsloot heeft hierover herhaaldelijk haar ongenoegen uitge sproken. CDA'er Kortekaas stelde bei de plannen even lelijk te vinden en be sloot onder druk van de anti-sloopactie, tegen totale nieuwbouw te stemmen. eer nieuw an voor oude adhuis an Leiderdorp UDERDORP De jlan- ii voor realisering vaneen nkelcentrum op de pliats i het oude raadhuis aan Hoofdstraat hebben een eressante wending geno- Makelaar Michel Ver- heeft op ambitieuze wij- -.een alternatief plan ont- H kkeld, dat hij gisteravond 1 >r een niet geheel neer n tallige commissie Econo- sche Aangelegenheden ssenteerde. iele commissieleden lad- uit protest de vergaderzaal laten omdat zij er liets or voelden een volkomen luw plan te bespreker op i moment dat de gemeente een vergevorderd stadium onderhandeling is met de ddenstand. De middenstan- s zelf daarentegen Ljken nder scrupuleus. Vanavond heeft de heer Verheij een lerhoud met de groep "gega- den uit de Leiderdorpse ddenstand. terwijl men al iktisch rond is met pmject- wikkelaar Innoplan uit terwijk, een dochteroider- ning van de Rabobank, ihenbarend is. dat de heer rheij, die heel goed op de ogte bleek te zijn van de ge- entelijke uitgangspunten ir de invulling van het dhuisgebied, het aan de erzijde van het raadhuis ge en oude postkantoor en de ning van de heer Bodrij in plannen wil betrekken, 'n verzamelplaats van win- en, wonen, wandelen en el- 'ar ontmoeten in een sociaal ntrum", zo vatte de heer irheij zijn plannen samen, ethouder J. Bezemer (PvdA) igeerde uiteraard terughou- nd op de nieuwe ontwikke len. De mededeling even van de heer Verheij dat de ddenstanders, zonder risico de ontwikkelingskosten, >r een aantrekkelijke prijs a winkelunit kunnen huren kopen deed hem zichtbaar *d. „Ik ben blij om eens van deren te horen dat het eco- misch haalbaar is", aldus de er Bezemer. KATWIJK Het wel of niet invoeren van een eman cipatie beleid gaf gisteren aanleiding tot veel breed- sprakerigheid tijdens de ver gadering die de Katwijkse gemeenteraad over de begro ting hield. Het werd een ware marathonzitting die van 's ochtends 10 tot 's avonds 11.30 uur duurde. Het verdient dan ook alle waar dering dat de gemeenteraad sleden hun concentratie kon den bewaren zodat de verga dering tot aan het einde toe een interessant gebeuren bleef. Als sluitstuk van de bijeenkomst werd unaniem een motie aanvaard waarin de minister van economi sche zaken Van Ardenne, ge vraagd werd de voor 1981 aangekondigde aardgas- prijsverhoging achterwege te laten. De gemeenteraadsleden zijn het niet eens met de minister dat deze verhoging een bijdra ge aan de energiebeperking le vert. „De verhoging kan zon der meer een verkapte vorm van belasting genoemd wor den. Ik kan me goed voorstel len dat de minister op zoek is naar mogelijkheden om meer geld binnen te krijgen, maar ik geloof dat er wel betere ma nieren voorhanden zijn", aldus wethouder Bergman. In de motie stelde de raad dat de verhoging een zware druk zou leggen op verschillende zwak kere groepen in de maatschap pij en op het bedrijfsleven. De motie was een initiatief van de PvdA/PPR fractie en de heer De Vries als vertegenwoordi ger van de Vrije Lijst. Veel aandacht besteedde de raad aan het emancipatiepro bleem. De meningen hierover liepen nogal uiteen. De heer van Mierlo, fractievoorzitter van Gemeente Belangen/D'66. wilde de emancipatie tot een gemeentelijk beleid maken en werd daarin gesteund door de PvdA /PPR fractie. Mevrouw de la Haye-Hietkamp, de enige vrouw in de Katwijkse ge meenteraad, vond dat het col lege zich maar eens serieus moest buigen over de zoge naamde deelarbeid. Zij vond de mededeling van burge meester Bos dat het de ge meente niet uitmaakte of er nu een vrouw of een man op een bepaalde post zat onvol doende. Veel bereikten de pro gressieve fracties niet met nun aandringen want het college wilde niet verder gaan dan de toezegging om het emancipa tieprobleem nog eens in de commissies aan de orde te stel len. Verschillende wethouders zagen een oplossing van de emancipatie in het vrouwelijk vrijwilligerswerk. Ook wet houder Parlevliet, de man die in eerste instantie de post emancipatie was toegedacht, kwam niet veel verder dan de opmerking dan dat hij zijn vrouw nog steeds met veel plezier in haar jas hielp en dat dat toch niet mag verdwijnen. Zijn serieus bedoelde opmer king ontlokte bij de raad veel hilariteit. Polikliniek Even leek het er naar uit te zien dat de gemeenteraad gis teravond zou besluiten de acti viteiten van jeugd- en jonge rencentrum 'Het Mallegat' niet langer te subsidiëren. Het CDA wilde daartoe een voor stel indienen wat door de SGP fractie ondersteund zou wor den. Zelfs toen wethouder Van Oosten toezegde de begroting van Het Mallegat in de janua- ri-vergadering te zullen be handelen was het CDA niet van plan de indiening van het voorstel uit te stellen. Met wat aandringen van burgemeester Bos en een kleine schorsing bleek het CDA alsnog bereid even te wachten tot na de dis cussie. Het ziet er echter niet naar uit dat dit het standpunt van het CDA en de SGP zal veranderen. Het SGP was zeer ontstemd toen CDA Woord voerder Van Der Plas het voorstel weer introk maar vond het blijkbaar niet nodig zelf alsnog een voorstel in te dienen. De meeste fracties waren te leurgesteld over het feit dat zij bij verschillende zaken in het afgelopen jaar te laat was inge licht en weinig keuze meer had. De burgemeester begreep de kritiek wel maar zei dat het vaak niet anders kon. Wethou der Bergman voegde daar aan toe:„Het werk van een raads lid is al zo zwaar. Wanneer u werkelijk over alles mee wil praten dan ben ik er van over tuigd dat u het spoedig af zal laten weten". Dezelfde wet houder deelde mee dat de rea lisatie van een polikliniek in Katwijk een onmogelijk zaak was. „U heeft er geen idee van wat dat allemaal kost. We moeten ons als gemeente ge lukkig prijzen met een goed voorzien Academisch zieken huis zo dicht in de buurt. De gemeente Katwijk neemt geen energieambtenaar in dienst, een zaak waar het PvdA raadslid Haasnoot het duidelijk moeilijk mee had. Tegen de stelling van wethou der Bergman dat de gemeente Katwijk de woning-isolatie plannen al klaar had liggen kon hij echter weinig inbren gen. De toekomst van de schoolbegeleidingsdienst in Katwijk blijft een onduidelijk zaak, alhoewel iedereen ervan overtuigd was dat die er moet komen. Namens het college kon wethouder Parlevliet meedelen dat de regionale school-begeleidingsdienst de voorkeur van het college had doch dat de inschakeling van de Christelijke school begelei dingsdienst ook niet uitgeslo ten was. De oud-reder maakte van zijn spreektijd gebruik om zijn zorg uit te spreken over de toekomst van de haringvisserij in Nederland. Financieël wethouder Van Dijk waarschuwde nog eens voor een al te optimistische kijk op de financiële situatie van de gemeente in de toe komst. „We moeten voorzich tig zijn; het is niet uitgesloten dat de subsidie-ontvangende instellingen in de toekomst een grotere eigen bijdrage moeten leverenaldus de wethouder. 'Buitenlust' ontstemd over woonruimteverordening de gemeenteraad van Oegstgeest he navond de woonruimteverordening sdkeurt dan is een uitvloeisel daarvan benoeming van een commissie die de "ningzoekenden aan de hand van een ntenstelsel gaat indelen naar urgentie. is een kleine commissie waarin o.a. lid van de woningbouwvereniging itenlust zitting zal hebben naast een lid «ringen van de makelaardij. Het is uit- idelijk zo dat in Oegstgeest alle huur lingen in een „pool' komen en dat én makelaardij én de woningbouwvereni- "8 slechts als verhuurder fungeren. De staan. In tegenstel ling tot de makelaardij, die optreedt na mens institutionele beleggers is de wo-' ningbouwvereniging een belangenvereni ging en om die belangen te dienen wil men met minstens twee leden in de op te richten commissie zitting hebben. B.' en W. wijzen dit af. Tijdens de gisteravond gehouden ledenraadsvergadering van Bui tenlust bleek men daar duidelijk over ont stemd te zijn. De ledenraad besloot een brief te sturen naar het college van B. en W. en de frac tievoorzitters van de raad met het verzoek om het oordeel over de woonruimteveror dening op te schorten en pas te besluiten als men kennis heeft genomen van de ge voelens die er leven. Het bestuur van de woningbouwvereni ging wü verder van de gemeente volledi ge opening van de gang van zaken in het bestemmingsplan Haaswijk. Men wil de toezegging dat men ook werkelijk het toe gezegde aantal van 345 woningen zal kun nen bouwen. De voorzitter sprak verder zijn bezorgdheid uit over de stijging van de grondprijzen. Onder auspiciën van de Stichting Jeugd en Jongerenwerk Oegstgeest verzorgde de kinderoperette „De Mascotte" giste ren voor ruim tweehonderd ouderen en. gehandicapten een geslaagde uitvoering in het gemeentecentrum te Oegstgeest. Onder leiding van Johan Looijenstein bracht men selecties uit „Rosa de schone slaapster", „De sneeuwkoningin" e.a. operettes. Het koor werd begeleid door Astrid Jon kers, piano. Na de pauze volgde een programma van Kerstliederen met solistische medewer king van Annie Manintveld. NOORD WIJK Leen Be- dijn en John Caspers, twee rasechte Noordwijkers, zijn sinds maandag, bezig aan een formidabel schilderstuk, dat volgende week vrijdag in de Rijnhal te Arnhem gaat dienen als decoratie bij het Stedenspel van de N.C.R.V. Zoals bekend ko men daarin Noordwijk en Coevorden tegen elkaar uit en de organisatoren van de omroepvereniging hebben aan de plaatselijke comité's verzocht iets mee te brengen, dat een beeld geeft van stad of dorp. Voor de heer Hoevenaars, die in Noordwijk de voorbereidin gen regelt, was dit aanleiding contact op te nemen met Leen en John. Beiden zijn lid van het Genootschap Oud-Noord- wijk en bovendien hebben zij de schilderkunst als gemeen schappelijke hobby. Zij bleken direct tot medewerking bereid. „We kregen van Hoevenaars de vrije hand", vertelt John Caspers, in het dagelijks leven archeologisch tekenaar in het rijksmuseum voor oudheden te Leiden. Bedijn en hij kwamen toen op het idee een stuk oud- Noordwijk op het doek te zet ten. Een paar antieke prent briefkaarten dienen als model. „Het leek ons wel aardig wat te laten zien van de badplaats in vroeger dagen" deelt huis schilder Bedijn mede. „Nostal gische dingen zijn tegenwoor dig erg in en wij dachten dat het ook goed aansloot bij het feit, dat de N.C.R.V. met dit Stedenspel haar 55-jarig be staan viert". Het traditionele kerst-schaaktoernooi vond gis teren weer plaats in de Leidse Houtschool. Het is de tweevoudige kampioen Norbert Delmeer (zesde klas) uiteindelijk niet gelukt om voor de derde keer in successie met de hoogste eer te gaan strijken. Schoolkampioen voor het jaar 1979/1980 werd, de vorig jaar op de derde plaats geeindigde. Peter Reedijk (vijfde klas). Hij ontving hiervoor de gouden standaard. De vijfde klassers bleken duidelijk in opmars. De even eens in de vijfde klas zittende Geoffrey Maas wist het zilver te behalen. Het gevecht om de derde en vierde plaats ging tussen Frits Huffna- gel (zesde klas) die vorig jaar ook al finalist was en Willem van Leeuwen (zesde klas). De laatste sleepte de bronzen standaard in de wacht. De heer C.J.P. van Driel, hoofd van de school, reik te de prijzen uit. „Een geslaagde en en leerza me middag" aldus het de hher Van Driel. KATWIJK Katwijkse Zee verkenners houden zaterdag 15 augustus hun jaarlijkse olie bollenactie in Katwijk, Rijns bug en Valkenburg. Zo'n 20.000 oliebollen worden door welpen en verkenners ver kocht voor onderhoud en uit breiding van materiaal. LISSE De Katwijkse pop groep 'Sleepness Nights' treedt zaterdag 15 december op in- jongerencentrum Qbus aan de Lissese Ruishoornlaan. Een avondje luidruchtige 'new wave' nederpop kost belang stellenden 5 gulden. Qbus-le- den kunnen het concert dat om negen uur begint 4 raison van 3,50 gulden bijwonen. LISSE Ren en Toervereni- ging De Bollenstreek houdt zondag 16 december een zes kamp voor vijf fietsclubs uit de omgeving. Het is een condi tietest voor wielrenners die 's morgens om 10.00 uur aan vangt maandag 17 december in de Hilversumse NOS-studio's ver wacht voor de televisieopname van het kinderprogramma 'Ren je rot'. Op 9 ianuari wordt het programma s mid dags uitgezonden. LISSE In de Hervormde Kerk aan het Vierkant in Lis se wordt'woensdag 19 decem ber een oecomenische kerst- samenzang gehouden onder auspiciën van de plaatselijke Raad van Kerken. Liturg is pastoor Straathof van de Aga- thaparochie. Muzikale mede werking wordt onder meer verleend door het koor 'Looft den Heer' onder leiding van G. van der Steen. Geslaagd kerstconcert „De Lof stem SASSENHEIM Het kers- tconcert dat gisteravond in de Hervormde kerk, door het Hervormd kerkkoor „De Lof- stem" werd gebracht was het eerste in dit genre van het koor. Het was een avond die navolging verdient. Het „Weihnachts-oratorium" van Heinrich Barth werd kostelijk uitgevoerd. Het koor dat uit 35 leden be staat, werd begeleid door een strijkersensemble van het Sy- mphonieorkest Bloembollen streek en organist Simon Stel ling. Els van Onselen, sopraan, die moest overnemen van me vrouw Breedijk, deed dit op perfecte wijze, wat ook van de bas Rien Vis gezegd mag wor den. Beiden namen het meren deel van het solistische werk voor hun rekening. Anneke Bal-Toet soleerde uitstekend. Tjebbe Gaastra was als tenor niet bepaald sterk. Het koor vertolkte onder strakke leiding van Peter Sie- revelt de koorgedeelten mag nifiek, waarbij opgemerkt dient te worden dat de koren en koralen veel verwantschap vertoonden met werken van Pretorius, Bach. Mendelssohn en Schumann. Een bijzonder heid bij dit oratorium was wel, dat driemaal het publiek met het zingen van toepasselijke kerstliederen werd ingescha keld. Na afloop was er een mi nutenlange ovatie. Het doek wordt drieeneënhal- ve meter hoog en tweeëneen- halve meter breed. „Na de wedstrijd rollen we het op en nemen we het weer mee naar huis", zegt Hoevenaars, die er te zijner tijd wel een plekje voor zal vinden in een nieuw raadhuis. Ook op de andere fronten van de voorbereidingen zijn vorde ringen gemaakt. De denkploeg voor het Stedenspel is com pleet en ook het sportfeam is thans definitief samengesteld. Zij bestaat uit de volgende da mes en heren: non-playing captain Ruud Bröring, train- ster Corrie Raaphorst, denker actualiteit Giel Hekkens, spor ter actualiteit Harry Verstee- ge, en de speelsters en spelers Anneke Koelewijn, Simone Bizo, Mary Disseldorp, Ellen Alkemade, Nelie van der Wiel, Renate van der Bent, Cees van der Wiel, Rien Sluys, Rob de Vries, Kees Karstens, Ruud van der Veen, Wim van der Putten, Ernstjan Passchier, Maarten Smeltink, Simon Rog en Nico Langeveld. Zakelijk leider is Peter Hoevenaars. Gezocht worden nog enkele vrijwilligers, die vrijdagavond 21 december als suppoost in de Rijnhal willen optreden. Deze mensen dienen zich reeds in de middaguren in de Rijnhal te melden voor het in ont vangst nemen van instructies. De reis- en verblijfkosten ko men voor rekening van de N.C.R.V. Dames en heren, die zich voor deze taak beschik baar willen stellen, worden verzocht zich zo spoedig moge lijk te melden bij de heer Hoe venaars. telefoon 19230 (kan toor) Of 14492 (thuis. Nog steeds zijn er gecombi neerde plaats- en busbewijzen te bekomen voor het gebeuren in de Rijnhal. De kaarten kos ten 10,- per stuk en zijn ver krijgbaar bij het VVV-kantoor aan de Grent en bij de concier ge van het gemeentehuis. De bussen vertrekken vrijdag, 21 december om 17 uur vanaf het parkeerterrein bij de Northgo- sporthal. Voor hen die met ei gen vervoer gaan, zijn er toe gangskaarten a 4,50. Dit soort kaarten zijn alleen ver krijgbaar op het bureau sport-, jeugd- en culturele zaken van de gemeentesecretarie, geves tigd Voorstraat 85 (doktershuis naast het postkantoor. advertentie 29 van de goedkoopst aanwezige merken (100 goedkoopste bedrijf) Dirk van den Broek/ Bas van der Heijden/ Dirkson/ Digros 100 Edah 101 Jac. Hermans Prijsslag 106 Fred v.d. Werff 108 J. de Boer/Miro Profimarkt 110 Simon 111 V D/Vendet 114 Albert Heijn 115 Vivo 118 Centra/Co-op 119 Végé/Spar 120 4.6 121 A 8i O 122 Tot liefst 22%verschil!

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 7