Het rommelt nog steeds onder de ambtenaren van Woubrugge L CDA hekelt accommodatiebeleid Alphense wethouder Donker Ter Aar blijft bij „Regionale Brandweer Rijnland" Raad Alphen akkoord met sporthal bij Albanianae Wervelende kerstshow jeugdcircus Capriole JA EFFICIENCY-RAPPORT BIEDT GEEN UITKOMST „PROBLEMEN WORDEN VOORUITGESCHOVEN" Vliegtuigbom onder betonvloer REGIO LEIDSE COURANT DONDERDAG 13 DECEMBER 1979 PAGINj WOUBRUGGE Be situa tie op de sekretarie in Wou brugge heeft al veel stof doen opwaaien. De landelij ke pers werd zelfs gehaald en dat is voor een gemeente van pakweg 4000 zielen een hele prestatie. Zij het, dat er niet bepaald sprake was van een positieve prestatie. Reeds langere tijd rommelt het op gemeentesekretarie van Woubrugge. Dat de pro blemen niet van vandaag of gisteren zijn moge blijken uit het feit, dat er in juni 1978 een bijeenkomst is geweest, waarop de situatie tussen aan de ene kant B en W (burge meester Brouwer de Koning, de wethouders Van der Laan en Faber bijgestaan door se- kretaris Hoogenboom) en aan de andere kant de ambtena ren van de sekretarie van de binnendienst van gemeente werken. Het gesprek liep op niets uit en enkele ambtena ren zegden hun vertrouwen op in B en W. De bijeenkomst had dadelijk een vervolg. Aansluitend werd ten huize van een der ambtenaren tot diep in de nacht doorgepraat, waarbij enkelen te kennen gaven uit Woubrugge weg te solliciteren. Dat is nu 18 maanden geleden en als we kijken naar de resultaten, is volgens cijfers van de V.V.D. afd. Woubrugge reeds 55 pro cent van de ambtenaren om diverse redenen vertrokken. Ook in de raad ging de situa tie op de sekretarie niet onop gemerkt voorbij. Er werd be sloten tot het doen uitvoeren van een efficiency-onderzoek en daar was dan 37.500,- mee gemoeid, maar voor een goede zaak moet men immers wat over hebben. In decem ber van vorig jaar werd er mee begonnen. De heer Luicks van de V.N.G. (Vere niging van Nederlandse Ge meenten) betrad Woubrugse bodem en op hem was de hoop gericht. Als er proble men rezen, werd in" de raad verwezen naar het komende rapport. De aanbevelingen daaruit zouden de oneffenhe den glad strijken. Dezer dagen was het dan zo ver. In een jaar waren de za ken boven tafel gekomen. Het viel allemaal wat tegen. V.V.D.-fraktieleider Hans van Woerden stelde in zijn alge mene beschouwingen, dat het rapport „veelal om de in de persoonlijke verhoudingen liggende problemen heen gaat". Ook vraagt hij om aan stelling van een loco-sekreta- ris in vaste dienst, die voorna melijk een leidinggevende funktie zou moeten hebben. Ook raadslid Vos (P.v.d.A) weerde zich flink. Hij vond, dat het rapport ook met de ambtenaren van de se kretarie besproken diende te worden om hun visie op de zaak te vernemen. Het stuk is intussen al wel besproken. In een informele, besloten bij eenkomst van de raad legde de opvolger van de heer Luicks, de heer Van den Brink de zaak nog eens uit. De ambtenaren op de sekreta rie zijn intussen helemaal niet gelukkig met de situatie en lieten dat in gesprekken met o.m. raadsleden ook merken. Een van hen nam een onge bruikelijke stap en schreef een brief aan de C.D.A.- raadsleden om aandacht voor hun situatie te vragen. Ook de V.V.D. toont zich zeer geïnte resseerd in de mening van de Woubrugse ambtenaren. In een brief aan hen vraagt de V.V.D. naar hun mening over de gang van zaken. Geïnformeerd ook bij de heer Van den Brink, de samenstel ler van het gewraakte rap port. Hij zag eigenlijk geen oezwaar tegen behandeling van zijn werkstuk in het o- penbaar, maar begreep wel, dat B en W van Woubrugge als opdrachtgever daar wat anders over dacht. Eigenlijk meende hij, dat de zaak teveel opgeblazen wordt; dit verge makkelijkt de oplossing van de problemen niet. De aktie van de V.V.D. acht hij niet gelukkig. De brief dient de oplossing van de problemen niet, volgens hem. Dat zijn rapport aldus enkele ingewij den aan diezelfde problemen voorbij gaat, wenste hij niet van kommentaar te voorzien.. Tot zover het heden. Voor de toekomst mag worden verwcht, dat vooral P.v.d.A. en V.V.D. de zaak zeer kri tisch zullen volgen. Raadslid Vos (P.v.d.A.) heeft de rol van B. en W. in dit verband al „dubieus" genoemd. Voor de V.V.D. mag het allemaal niet zo lang meer duren. Zij heeft B en W om concrete voorstel len gevraagd. Gaat hier te veel tijd inzitten, dan komen zij er zelf mee. Een maand raadslid L~ WOUBRUGGE Op 8 n vember werd Douwe Fab beëdigd als lid van de ra;pe van Woubrugge. Toen keen me( hij er terug, nadat hij al ee bur der gedurende acht jaar lij,eic van het college van B en istriJ was geweest. Hij was op 8 n ver vember overigens de opvolgt wjH van mevrouw Harkema-Du ove die verhuisde. Gezondheid ITiai redenen hebben een rol geujtt speeld bij het besluit van F;var] ber om zijn zetel nu weer bizoa schikbaar te stellen. Als oj^e volger is door Gemeentebf 53 lang mevrouw Karin de Lai ge aangewezen, zodat de raa van Woubrugge een vrouw i haar midden ziet terugkerei Mevrouw De Lange was o.n aktief als voorzitster van c oudercommissie van de opei bare basisschool Esselycke; woude. Wethouder mevrouw R. Donker TER AAR De gemeente Ter Aar blijft in de gemeen schappelijke regeling „Regionale Brandweer Rijnland". Het voorstel dat vanavond in de gemeenteraad ter sprake komt houdt in, dat het raadsbesluit van vorig jaar decem ber (uittredeing uit de gemeenschappelijke regeling per één januari '80) wordt ingetrokken. De centrale in Alphen aan den Rijn blijft met dit besluit gehandhaafd. In haar vergadering van december 1978 had de Ter Aarse raad besloten om met ingang van 1 januari 1980 uit te terden uit de gemeenschappelijke regeling Regionale Brandweer Rijnland. Aanleiding tot deze stap was het besluit van de regionale raad van deze gemeenschappelijke regeling tot afbouw van de brand weeralarmcentrale te Alphen aan den Rijn. In dezelfde vergade ring tekende men bij het genomen besluit aan, dat dit herzien zou kunnen worden wanneer er later alsnog stappen zouden worden genomen die zouden leiden tot het doel waar men in Ter Aar ook meer voor voelde, namelijk het behoud van de Al- phense alarmcentrale binnen het verband van de regio Rijnland. Zo niet, dan zou de vorming van een nieuwe brandweerregio voor het gebied van de betrokken elf gemeenten in de regio Al phen overweging verdienen en in dat geval zou het bij uitbrei ding blijven en zou een nieuwe gemeenschappelijke regeling in het leven moeten worden geroepen, volgens de Ter Aarse be stuurders. Tot ver in dit jaar heeft het er naar uitgezien dat het behoud van de centrale in Alphen slechts alleen dan mogelijk zou zijn wanneer er een nieuwe gemeenschappelijke regeling - los van de regio Rijnland - zou komen. Bestuursorganen van de Regio nale Brandweer Rijnland leken in meerderheid niet geneigd te zijn om terug te komen op hun genomen besluit tot afbouw van de Alphense Alarmcentrale. In de loop van dit jaar is men dan ook begonnen met de voorbereiding tot afbouw, met assistentie van het Intergemeentelijk Overlegorgaan Rijnstreek (IGOR). Naast het treffen van voorbereidingen voor een eigen brand weerregio hebben de burgemeesters en wethouders van de be trokken elf gemeenten zich nog steeds bereid getoond tot nader overleg binnen Rijnland. Gedeputeerde Staten hebben al met al nog steeds geen goedkeu ring verleend aan de genoemn raadsbesluiten om uit te treden uit de bestaande brandweerregeling. Om nu te voorkomen dat de Rijnlandse brandweerregeling helemaal instort heeft het da gelijks bestuur voorgesteld om over te gaan tot een overgangsre geling van bijv. vijf jaar, waarin de Alphense alarmcentrale nog zou blijven functioneren voor de regio Rijnland totdat de regio nale meldingspost in Leiden operationeel zou kunnen zijn. Dit voorstel is nu in bespreking bij de regionale raad van Rijnland. Daar dit voorstel mede zou leiden tot afbouw van de alarmcen trale in Alphen aan den Rijn en er dus geen reden was om af te zien van de voorgenomen uittreding leek het niet verkieslijk, niet voor de elf betrokken gemeenten, om voor de hand liggen de redenen, maar evenmin voor een groot aantal andere ge meenten, met name vanwege de kosten. Na uitvoerige bespre kingen is dan ook van dat voorstel afgezien. Besloten is nu om een regeling te aanvaarden waarbij de centrale in Alphen ge handhaafd zal blijven en aan de desbetreffende gemeenten in het rayon Alphen aan den Rijn het verzoek te richten om de be sluiten tot opzegging van deelname aan de gemeenschappelijke regeling Regionale Brandweer Rijnlahd terug te nemen. ALPHEN AAN DEN RIJN Het accom modatiebeleid van de Alphense wethouder mevrouw H. Donker (PvdA), is gisteren door het CDA gehekeld. De niet malse kri tiek kwam tijdens de afsluitende begro tingsbehandeling die na een marathonzit ting (van 9 uur 's morgens tot half 9 's avonds) kon worden afgerond. Behoudens enkele kleine correcties op voorgestelde be zuinigingen werd de begroting en de meerja renplanning goedgekeurd door de raad. Het voorstel van het college om in het vervolg het huisvuil een keer per week in plaats van twee keer per week op te halen, werd door alle frakties verworpen. De kritiek op wethouder Donker kwam uit de mond van CDA'er A. Slot. In klare taal stelde hij dat de wethouder niet krachtig genoeg op kwam voor de belangen van de met accommo datieproblemen kampende instellingen. Met name noemde Slot de muziekvereniging Con Brio, het tienerwerk in Ridderveld en kinderen van buitenlandse werknemers. „De wethouder laat de problemen op zich afkomen en schuift deze dan door naar de toekomst", zei Slot. Hij vroeg om „maatregelen op staande voet". „Con die achterstand was, zo stelde hij, mede het CDA schuldig omdat deze fraktie in de afgelo pen jaren geen al te hoge prioriteit had toege kend aan het bouwen van accommodaties. De fraktievoorzitter van het CDA, H. Hopman, zei daarop, dat het er om ging wat zijn fraktie nu wilde. Moties Andere ingediende moties leden gisteren schip breuk. Een motie van de PCA en PvdA, die wethouder J. Haanstra (VVD) wilde dwingen om alsnog een gesprek te openen met de STAG (Stichting Algemene Gezondheidsvoorzienin gen), over een te stichten gezondheidscentrum in Ridderveld, werd met 20 tegen 8 verworpen. Volgens de indieners van de motie had Haan stra gehandeld in strijd met toezeggingen, ge daan in de commissie AZ waarin hij een ge sprek met de STAG in het vooruitzicht zou hebben gesteld. Haanstra liet gisteren weten, daartoe geen initiatief te hebben genomen ge zien de negatieve informatie die hem had be reikt van de STAG. Aan Haanstra's adres werd door beide frakties nog een motie gericht. Daarin werd van hem geëist, dat hij begin 1980 een discussienota zou aanbieden over een in te stellen „Adviesr voor Economische Zaken". Nadat Haanstra I toegezegd in februari op deze materie teruj zullen komen, werd de motie met eenzei A stemmenverhouding verworpen. Ook een andere motie van de PCA en Pm haalde het niet. Die motie beoogde om m grip te krijgen op het vestigingsbeleid in de meente. In de motie werd gerefereerd aan J streekplan Zuid-Holland-Oost. Daarin heeft/ phen de taak toebedeeld gekregen om te 1 wen voor de eigen bevolkingsaanwas en v de regio. In de praktijk blijkt deze taakstel te worden doorkruist omdat instrument daartoe ontbreken. De PvdA en PCA will nu door de motie een principeuitspraak van raad en verder dat er naar geschikte insl menten zou worden gezocht. Nadat de mL steeds meer aan kracht ging inboeten on? Waagmeester bereid was consessies te dt bleek de PvdA niet meer bereid deze te si^j nen. Een motie van de VVD en CDA om djpe' nitief af te zien van het stichten van eenL( zondheidscentrum werd door de VVD iiL trokken. Deze zaak zal nu eerst aan de <j^e worden gesteld in het seniorenconvent. DL mee ging de VVD in op een verzoek van PvdA en PCA. LÏV sinds kort bij het gezelschap in de piste staan, presenteren ülle artiesten (zo'n tachtig) zich aan het hooggeërd pu bliek. Wat inhoudt dat Kogli- o's, Trappelini's, Torino's, Sti- co's, de clowns Prik en Prak, de Jantjes, een oosters myste rie, majorettes en minirettes de piste in het multifunctio neel gebouw zullen bevolken. Onder het publiek, dat de voorstelling komt bekijken, zal zich een afvaardiging bevin den van het comité dat belast is met de organisatie van de viering van het 'duizendjarig bestaan van de Belgische hoofdstad Brussel. De Brusse laars zullen na de show van Capriole een beslissing nemen over de vraag of het jeugdcir cus in Brussel zal optreden. De kerstshow zal overigens ook op video worden vastgelegd. De opnamen worden vlak na de circusshow vertoond aan de patiënten van het Academisch Ziekenhuis te Leiden. ALPHEN AAN DEN RIJN De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn heeft gistera vond een aanvullend krediet gevoteerd van 632.100.- voor de in aanbouw zijnde scholen gemeenschap Albanianae aan de Diamantstraat. De school gaat in totaal bijna tien mil joen gulden kosten. Het mi nisterie neemt hiervan het leeuwedeel voor haar reke ning. De raad ging ook ak koord met een krediet voor de sporthal van 3.750.000.- die samen met de school gebouwd wordt. Hiervoor past het mi nisterie 1.5 miljoen bij. Het merendeel van de raad veroordeelde gisteren ander maal de gevolgde procedure. Verder werd met name de 400.000.- extra bouwkosten die het ministerie plotseling had doorberekend aan de ge meente, moeilijk geslikt. J. Plompen (CDA) ging zelfs zo ver dat hij het ministerie van „onbehoorlijk bestuur" be tichtte en weigerde zijn stem hieraan te geven. Wel vond de ruim 2 ton genade in zijn ogen, omdat hier ook extra voorzie ningen tegenover stonden. Met de omstreden sporthal ging de raad akkoord, omdat zoals Van der Vlies het noem de, „deze voorziet in een be hoefte". Om principiële en om materiële redenen stemde SGP'er Van der Lee tegen. De in aanbouw zijnde openbare scholengemeenschap Albanianae waaraan een hal wordt gebouwd. Brio moet kunnen oefenen, de tieners moeten onder dak en de kinderen van buitenlandse werknemers van de straat", aldus Slot die ook zei dat het geld er was en dus de problemen de wereld uit zouden moeten. Nadat wethouder Donker deze „dwingende ei sen" nagenoeg had genegeerd en slechts wat zei over vage toekomstplannen, diende Slot („Ik ben niet tevreden met het antwoord") een mo tie in die werd gesteund door de VVD'ers Van As en Den Duijn en door A. van Geest van de PCA. Daarin werd het college opgedragen om „alles in het werk te stellen om op korte ter mijn, desnoods door middel van noodvoorzie ningen, te zorgen voor huisvesting van de meest urgente gevallen". Verder werd het col lege bevolen elk maatschappelijk initiatief te steunen door verhuur van ruimte, verhuur van grond en het garanderen van een geldlening. De motie werd door iedereen, ook door het vol tallige college nadat deze enigszins was aange past, geaccepteerd. De fraktievoorzitter van de PvdA, J. van der Vlies, had voordat de motie in stemming kwam, de „eigen" wethouder nog in bescher ming genomen. Van der Vlies stelde dat de ac commodatieproblemen niet uit de lucht waren komen vallen maar al jaren bestonden. En aan HAZERSWOUDE Het jeugdcircus Capriole geeft za terdag 15 december in Het An ker te Hazerswoude-Rijndijk een kerstshow. De voorstel ling begint om 14.00 uur. Be halve de negen meisjes die Naar alle waarschijnlijkheid ligt er een vliegtuig bom uit de Tweede Wereldoorlog onder de be tonnen fundering van de voormalige betonfa- briek van Van Dijk jr aan de Alphense Raad huisstraat. De fabriek is gesloopt (foto). Straks wil men er woningen bouwen. De fundering van de fabriek is nog aanwezig en onder die twee meter dikke betonplak zou de bom nog steeds liggen. De Explosieven Opruimings Dienst stelt een onderzoek. De plek wordt voorlopig met rust gelaten. De aanweizgheid van de bom werd gemeld door één van de oud-werknemers van de fabriek, de heer Van Doorn. Zes van de ze ven vliegtuigbommen die het bedrijf tijdens de oorlog troffen zijn ontploft. De zevende explo deerde volgens de heer Van Doorn niet. Om het wapentuig onmschadelijk te maken besloot de toenmalige directie er beton op te storten.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 4