PdvA-fractie verwijst SIL-rapport naar prullenbak adio Oranje uit de lucht lénderde onderzochten :oopt verhoogd risico lp hart-en vaatziekte Comité Sociaal Cultureel Werk bespreekt Rijksbijdrageregeling -OLITIE LEGT BESLAG OP ILLEGALE ZENDER (ooiwijk heeft eigen 'Kooibajes' Smeltkroes van verzamelingen in Volkenkunde Diefstal van spandoek tegen apartheid leidse courant donderdag 13 december 1979 pagina 3 Ml nh'.r-H lH'uPs'UÜ-I HLLirr Uit de L.C. van OP IN GITZENDINGEN VAN ETHERPIRAAT 21 september. dagprogramma, dat vanuit zijn studentenkamer op de Rijn- en Schiekade de ether in werd gezonden. Voor talloze liefhebbers van pop-muziek en voor de fans van de als vakman omschre ven disk-jockey Bernard Prins moet het een grote teleurstel ling zijn geweest, dat de uit zending op 95,5 MHz werd stopgezet. De eigen Top Tien van Radio Oranje is in Leiden bijna maatgevend geworden voor het nationale pop-gebeu ren. Radioman Prins presteer de het zelfs op geregelde tijden een exclusieve versie van het officiële ANP-nieuws te ver zorgen. Ook trad een Leids raadslid in zijn propgramma op. De presentator, zo wordt beweerd, zou indien hij een se rieuze sollicitatie zou richten aan een van de Nederlandse radiostations grote kans ma ken te worden aangenomen. De Leidse student, woonachtig op de afdeling Lady Orange aan de Rijn- en Schiekadeflat, heeft er nooit een geheim van 'Radio Oranje Leiden' trekt steeds meer luisteraars gemaakt van waaruit' hij nu precies zijn programma pre senteerde. Hij vond het dan ook verwonderlijk dat de poli tie hem na de vele maanden dat hij zijn programma ver borgde nog nooit te grazen had genomen. De Leidse politie in samenwerking met de PTT heeft dan toch gistermiddag toegeslagen. Bernard Prins is voorlopig uit de lucht. De poli tie heeft zijn zender, een voe der, twee banden, een tape- dek en een antenne in beslag genomen. Bundeling van ongefundeerde kritiek op gemeentebestuur'''' int J.W. van Beek heeft sinds gisteren een wijkgebouw. Dit tweede Leidse wijkge- werd door burgemeester A.J. Vis geo- id. Behalve het bureau in de Koöiwijk (op de (sjfgane grond'van de flat tussen de Suriname- ^de Antillestraat) heeft ook de wijkagent van ihjMerenwijk reeds een eigen onderkomen. In wellicht verre toekomst krijgen de overige ren woonwijken eveneens een dergelijk ge- uw toegewezen. n®s|beger moest agent Van Beek steeds weer te- 3w.a naar het hoofdbureau, maar vanaf gisteren an tfat niet meer nodig. De oude vertrouwde en door enkelen - zij die iets op hun kerfstok heb ben - gewantrouwde wijkagent, die te voet of per fiets zijn ronde doet. kan behalve op straat nu ook in zijn bureau 'aangeschoten' worden. Twee maal per week en wel dinsdagavond van zeven tot negen en vrijdagochtend van negen tot twaalf heeft de 'sterke arm der wijk' aan de Surinamestraat 2 spreekuur. Het wijkagent schap, dat door de bewoners direct al met het goed bedoelde 'Kooibajes' werd betiteld en de heer Van Beek bleken bij de omwonenden in de smaak te valen, getuige de vele gelukwensen en spontaan aangeboden bloemstukjes. INSULTATIEBURAU HARTPROJECT IEIDT ONDERZOEK UIT NAAR VOORSCHOTEN LEIDEN Het medio dit jaar uitgebrachte rapport van een groep tweedejaars sociologie-studenten over de inspraak rond het bestem mingsplan voor Noordvest, wordt door een groepje PvdA-fractieleden regel recht naar de prullenbak verwezen. De PvdA-ers vin den dat er op ongefundeerde wijze kritiek op het gemeen telijk beleid wordt uitgeoe fend, zonder dat daar rede lijke alternatieven voor worden aangedragen. Bo vendien heeft het groepje vele feitelijke onjuistheden in het rapport aangetroffen. Het groepje uit de fractie is aanvankelijk aan het werk ge gaan met het idee uit het rap port nog een en ander te kun nen halen, waarmee de ge meente haar voordeel had kunnen doen. „Gaandeweg merkten we dat er alleen ne gatieve punten werden aange dragen. zonder dat daar wat tegenover gesteld werd door het studenten van het Sociolo gisch Instituut. Toen hadden we onmiddellijk het werk kunnen staken, maar we zijn er mee doorgegaan omdat we vonden dat de zaken rechtge zet moesten worden, temeer daar het SIL-rapport nogal in de belangstelling heeft ge staan", aldus het PvdA-raads- lid P. Bordewijk. Na bestudering van het rap port heeft het groepje, be staande uit Paul Bordewijk, Clara Dubber, Joyce Hes, Ma- rie-Anne Koning en Cees Waal, moeten constateren dat de samenstellers de parlemen taire democratie verwerpen. „Men heeft zich tot doel ge steld de gemeente in een zo kwaad mogelijk daglicht te stellen", aldus de klacht van de PvdA-ers. „Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tus sen de verschillende politieke partijen". Door de SIL-studenten is het volkshuisvestingsbeleid van de gemeente ernstig gekritiseerd. Deze kritiek wijst het PvdA- groepje af. Het onderkent ook wel dat de resultaten van het beleid tot nu toe onvoldoende zijn, gezien het steeds groeiend aantal ingeschreven woning zoekenden. Maar het rapport gaat niet verder in op de oor zaken. De SIL-studenten ver wijten de wethouder van ruimtelijke ordening dat hij zich te veel inzet voor econo mische belangen en te weinig voor de belangen van de be woners. „Meneer Van der Broek van Digros zal dat zeker met de studenten eens zijn", aldus de heer Bordewijk spot tend. De PvdA-ers ontkennen niet dat er in Leiden ten aanzien van de inspraak, de bouwpro ductie en de beheersbaarheid van het ambtelijk apparaat problemen leven. Maar om deze problemen te onderken nen is het SIL-rapport niet no dig. Bijvoorbeeld voor wat be treft de inspraak stellen de PvdA-ers dat het rapport er onterecht vanuit gaat dat in spraak „meebeslissingsrecht" is. Moeilijkheden (in de in spraak) zitten niet alleen bij het ambtelijk apparaat maar ook bij de buurt, waarin vaak sprake is van tegengestelde be langen", aldus de reactie van' de PvdA. Ten aanzien van de bouwproductie stelt de PvdA dat het college inmiddels al heeft onderkend dat deze ach terblijft bij de behoefte. In de nota van aanbieding van de begroting geven b en w oplos singen aan in de vorm van het zoeken naar nieuwe locaties aan de stadsrand. Ten slotte wat de politieke beheersbaar heid van het ambtelijk appa raat betreft merken de PvdA- ers op dat een besluitvorming over het reorganisatieproces in deze van groot belang is. „Daarnaast zullen de op te stellen spelregels voor het functioneren van projectgroe pen in het kader van de in spraakverordening meer dui delijkheid moeten verstrekken over de positie van ambtena ren in projectgroepen", aldus de PvdA-leden. ■tlDEN/VOORSCHOTEN ^■Van de mensen die door Consultatiebureau Hart- Hpject aan de Rijnsburger- g 70 voor een onderzoek ïunn opgeroepen, blijkt 27 nw >cent een verhoogd risico hebben voor een hart- of voifctziekte. Deze mensen h< vangen in dat geval van ens bureau duidelijke advie- taa i en instructies en blijven nog een jaar onder con- le, waarbij elke vier anden een hermeting van emlverhoogde risico-factoren gevats vindt. Na dat jaar gt nog een volledig her- lerzoek om het effect op igere termijn te beoorde- jaar ontvangen ongeveer 10 mensen in Leiden deze roep van het consutatiebu- iu om mee te werken aan hartproject. Ongeveer 90 •cent van alle mensen rea- xt op de oproep van het e isultatiebureau. Een belang- t deel van het onderzoek I rdt besteedt aan het door- nj( nen van een internationaal E, oetste vragenlijst. Vragen jyj vooral betrekking hebben da de manier van leven. Het jy. isultatiebureau Hartproject, gefinancierd wordt door Taj Ministerie van Volksge- jje, idheid em Milieuhygiëne, i g, Preventiefonds en de !ra rtstichting richt zich nu lev ,ra^ °P mannen en vrouwen ongeveer 30 en 35 jaar. ht. Stegenhoek, belast met dit Isr iject, is er van overtuigd dat h t een dergelijk bevolking- nai derzoek bepaalde risico- ene iepen tijdig „gewaar- nisi uwd" kunnen worden. Het w isultatiebureau wil echter pri 1 benadrukken geen con- lat« rent te willen zijn van de itg dioloog. Mensen met hart- pla chten moeten volgens het Mreau via de huisarts naar de aa dioloog worden verwezen. or inlichtingen kan men h tijdens kantooruren wen- tot tel. 071 151240 Het resultaat van de verzamel woede van enige Leidse kinde ren is als tentoonstelling tot zondag 6 januari in het Rijks museum voor Volkenkunde te bewonderen. Mr. Harald van der Straaten verklaarde de tentoonstelling, een initiatief van de Stichting Leiden Mu- seumstad, uitgevoerd door leerlingen van de Reinwardt academie, gistermiddag voor geopend. Aan de hand van de verzorging en kwaliteit van een opstel waren maanden geleden de winnaars al aangewezen, die als beloning zelf aan een echte museumexpositie moch ten deelnemen. Het resultaat is een smeltkroes van verzame lingen. Degenen, die wel verza- melplannen hebben, maar geen idee hebben van hoe of wat, komen bij het zien van de tentoonstelling bijna zeker op een aardig idee. Bijna niets lijkt onmogelijk bij verzame laars. Natuurlijk was er een verzameling van luciferdoosjes, want wat is een verzameling stentoonstelling zonder lucifer doosjes? Daarnaast een verza meling van pijpen, uit de meest uiteenlopende materialen ver vaardigde konijntjes, skeletde- len, stenen en autootjes. Ver der allerlei poppen, van boe renmeid tot eskimo en van pa pier en sigarendoosjes ge maakte poppenhuizen (met be woners). De poppen hadden bovendien nog de beschikking over een ruime sortering chi que ogende kleding. 'Haute couture' dus in het museum voor volkenkunde. Poging tot doodslag LEIDEN Een 21-jarige Leidenaar is vannacht om drie uur door de Leidse poli tie aangehouden op verden king van een poging tot doodslag van een 38-jarige plaatsgenoot. De jonge Leidenaar zou van nacht met nog drie andere knapen op de 1-ste Binnen vestgracht nabij de Steenstraat de aanstichter zijn geweest van een vechtpartij. Hun' slachtoffer werd bewerkt met een ijzeren pijp. Hieraan zou een woordenwisseling vooraf zijn gegaan, waarvan de reden nog onbekend is. De man moest met een ernstige ver wonding aan het hoofd behan deld worden in het Acade misch Ziekenhuis Leiden. De dader die zich met een auto uit de voeten had gemaakt werd vannacht nog door de politie van zijn bed gelicht. Zijn drie kameraden werden in de loop van de dag eveneens gearres teerd. LEIDEN Het grote span doek „Leiden tegen Apart heid" dat in het kader van de gelijknamige aktie voor de ingang van het Waagge bouw hing is vannacht ge stolen. De organisatoren zijn hierdoor zeer gedupeerd. Het spandoek heeft ongeveer 1000 gulden gekost. Deze hoge prijs is ont staan omdat het doek op een speciale wijze is geprepareerd tegen allerlei weersomstandig heden. De organisatoren vra gen getuigen zich te melden bij de politie of bij de organisa toren. Kindertheater De Soepgroep brengt op zondag 16 december de kinder voorstelling „De Moeder van Mama" in het LAK-thea- ter aan het Levendaal 150. Het stuk is gebaseerd op het kinderboek „De Moeder van Mama is dood en Marjo lein heeft haar maar één keer gezien". Aanvang 15.00 India-middag Het Rijksmuseum voor Volkenkunde aan de Steenstraat biedt de bezoeker zondag 23 december een India-middag. De middag is gewijd aan de klassieke- en volksdans uit In dia. De Indiase danseres Chandrika Sundararaman geeft een uitvoering van een klassieke tempeldans uit de streek rondom Madras en van enkele volksdanden uit noord- en zuid India. De danseres wordt begeleid door een instru mentaal ensemble. De voorstellingen beginnen om drie- en vier uurt Het is radzaam vroegtijdig plaatsen te bespreken onder telefoonnummer 132641. De toegangsprijs bedraagt voor volwassenen vier- en voor personen onder achttien jaar twee gulden. 65-plussers betalen eveneens twee gul den. Georgetterie Georgette Haged oom, Jules de Corte en Bert Stoots brengen op zaterdag 15 december hun programma „Ge orgetterie" in de Leidse Schouwburg. Het wordt een avond vol liedjes, skètches en anekdotes uitgevoerd met het warme vakmanschap van drie vooraanstaande artiesten. Aanvang 20.15 uur. Georgette Hagedoorn. De kinderen van Eduard Toneelvereniging Tot Ieders Genoegen brengt op maandag 17 december het moderne blijspel „De Kinderen van Edu ard" in de Leidse Schouwburg. Het stuk is geschreven door de Marc. Gilbert Sauvajon en vertaald door Elsa den Her tog. Het stuk draait om de journaliste Denise Darvet-' Stuart, wiens twee Oudste kinderen van plan zijn in het huwelijk te treden. Door deze omstandigheid komt de lang verzwegen waarheid over de overleden echtgenoot en va der Eduard bovendrijven hetgeen voor heel wat verwikke lingen zorgt, waarin onder andere een Engelse bajonet, een Poolse pianist en een Franse avonturier betrokken zijn. Aanvang 20.15 uur. Center Five Collection De Goudse jazz-formatie Center Five Collection komt zondag naar Jazz on Sunday aan dc Boshuizerlaan (bowling). Deze groep beeft veel stukken van Miles Davis, Horace Silver en Billy Tailor, veelal in eigen arrangementen, op het repertoire staan. Daarnaast be weegt de formatie zich op het terrein van de blues en latin-jazz. De bezetting van het kwintet is als volgt: leider Loek van Kersbergen op guitaar en tenorsax. Jan Kuis op piano en fender, Mathieu van Krul op trompet, bügel en percussion, Cees Kooy op bas en Eric Herbonnet op drums. Kerststukjes maken De Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde, afdeling Leiden en omstreken geeft, evenals vorig jaar, weer gelegenheid tot het maken van kerststukjes op woensdag 19 december in het Rijksherbarium aan de Schelpenkade 6 in Leiden. Aanvang 20.00 uur. Het geheel staat onder deskundige leiding van mevrouw J. van der Plas- van As en de heer L. van der Zwan. De kosten be dragen 7,50 gulden waarbij een volledig pakket besismate- rialen is inbegrepen. LEIDEN Dë Rijksbijdrageregeling voor het sociaal-cultureel werk staat centraal op de conferentie die op zater dag 15 december wordt georganiseerd door het Leidse Comité Sociaal-Cultu reel Werk in clubhuis Morschwijck aan de Topaaslaan in Leiden. Zoals bekend zullen bij de nieuwe Rijks bijdrageregeling de middelen voor het so ciaal-cultureel werk door de gemeente worden herverdeeld. De gevolgen van deze regeling zullen op de conferentie uit gebreid worden besproken. Aan de hand van de huidige situatie waarin de Leidse club- en buurthuizen verkeren zal worden bekeken wat de minimumvoorwaarden zijn per buurthuis om te kunnen draaien. Over het algemeen zijn er nogal wat pro blemen zoals te veel tijdelijke arbeids krachten waardoor er erg veel mutaties plaatsvinden, onvoldoende accommodaties en dergelijke. Een belangrijk thema op de conferentie is de belangenbehartiging. Het Leids Comité vreest dat met de invoering van de Rijksbijdrageregeling de inspraak in het gedrang zal komen. Op de confe rentie zal ook worden besproken hoe de gezamenlijke belangenbehartiging het best gestalte zou kunnen krijgen. De conferentie is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij het club- en buur thuiswerk, werkers, bezoekers en gebrui kers. Het speeltuinwerk zal eveneens ver tegenwoordigd zijn en ook is de gemeente raad uitgenodigd. De conferentie begint om half tien s'mor- gens. De ochtend zal worden besteed aan een inleiding en discussie in groepen naar aanleiding van de thema's. De lunchpauze wordt van 12 tot 13 uur gehouden. De middag wordt gevuld met een samenvat ting van en conclusies naar aanleiding van hetgeen in de ochtend is besproken en met discussie over de organisatie van de belangenbehartiging. Vanaf 15.30 uur zullen alle aanwezigen zich met het laat ste onderwerp bezighouden. Ook de situa tie met betrekking tot de Leidse Jeugd Actie zal aan bod komen. De conferentie wordt om 16.30 uur beëindigd met een borrel.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 3