Trouwen ontrouw in nieuw VARA- programma WAT MAG IS NIET LEUK TERUGBLIK TELEVISIE VANAVONt TELEVISIE VRIJDAG RADIO VANAVOND RADIO VRIJDAG RADIO/TELEVISIE LEIDSE COURANT DONDERDAG 13 DECEMBER 1979 PA< NEDERLAND 1 NOS 18.00 Nieuws voor doven en slechthorenden 18.30 Sesamstraat 18.45 Paspoort - voor Turken 18.55 Journaal AVRO 18.59 Alleen op de wereld jeugdserie 19.25 wat mag is niet leuk documentaire over kansarme jongeren 20.25 Jonge mensen op het concertpodium 21.20 Benny Neyman zingt.... NOS 21.37 Journaal 21.55 Den Haag vandaag 22.20 NOS-Tribune: discussie programma 23.10 Panoramiek 23.35 Journaal NEDERLAND 2 18.00 Nieuws voor doven en slechthorenden 18.55 Journaal TROS 18.59 De Hulk, tv-serie NOS 20.00 Journaal TROS 20.27 Dubbelspel 21.30 Op dood spoor, driedelig feuilleton (dl.1) 22.20 AktuaTV 23.10 Soap, tv-serie NOS 23.40 Journaal DUITSLAND 1 (Reg progr. NDR: 18.00 At» der Landstrasse, tv-serie. 181 18.45 Kleuterprogr. 18.55 aI der Landstrasse, tv-serie. 19JE magaz. 19.59 Progr.o 18.00 Inform, progr. 18.15 E rikanische Familie, tv-serl Act.magaz. 19.45 Verhaal.)] Journ. 20.15 Discussieprcx Licht muz.progr. 22.00 S 22.30 Act. 23.00 Filmreport. DUITSLAND 2 18.20 Der Burgermeistèr, 19.00 Journ. 19.30 Spelpro<_ Liefdadigheidsprogr. 21.00 Acf Duits allerlei. 22.05 Ein Scl Begrabnis, tv-film. 23.30 Jour£ DUITSLAND 3 WDR 18.00 Kleuterprogr. 18.30 1 natuurkunde. 19.00 Jeugd 19.45 Journal 3. 20.00 Jouril Big Boy, jetzt wirst Du ein Matf 're a big boy now), speelfilnf Cult, magaz. 22.20 Filmmac 23.05 Journ. BELGIE NED.II 18.00-20.10 Zie NET 1 20.10 progr. 20.40 De Boeren, 21.30-22.20 Filmmagazine. BELGIE FRANS 18.15 Spelprogr. 18.30 Inform 19.00 Cult, magaz. 19.15 Reg. 19.29 Weerber? 19.30 Journ. 1 form, serie. 20.15 Dans la ch; la nuit (In the heat of the nigh tiefilm. 22.00 Filmmagaz. 22.4 NEDERLAND 1 OS-NOS 10.20 Fries voor niet- Friestaligen NOS-NOT 10.45 Schooltelevisie NOS 13.00 Nieuws voor doven en gehoorgestoorden NEDERLAND2 NOS 13.00 Nieuws voor doven en slechthorenden DUITSLAND 1 10.00 Journaal. 10.05 Actua 10.25 Showprogr. 11.55 12.05 Duits allerlei. 12.55 Pet 13.00 Journaal. 16.15 Journaa Doe. 17.05 Licht muziekprogr Journaal. (Regionaal progr. 8.05-11.55 Schooltelelvisie.) DUITSLAND 2 10.30 Kleuterprogr. 11.00 TV Wiskunde. 11.40 Informatiev 16.15 Informatieve serie. 16.4 naai. 16.55 Sport. 17.40 Aktu DUITSLAND 3 WDR 7.55 Gymnastiek. 8.05-11.55 televisie. BELGIE FRANS 14.30 Schooltelevisie. 17.50 J< NCRV: 18.11 Hier en nu. 18.30 In beweging. 18.45 (S) Leger des Heilskwarlier. 19.02 (S) De wereld zingt Gods lof. 19.55 (S) Op de man af. 20.03 (S) 't Is Ted-tijd. 21.02 (S) Or gels in hun provincie (VII). 21.40 (S) Litera- ma-donderdag. 22.02 (S) Bij de tijd. NOS: 23.02-24.00 (S) Met het oog op morgen. KRO 0 02 (S) De Nachtspiegel. 1 02 (S) Tus sen hoezen met.... 3.02 (S) Herrie ot Harry op I. 6.02 (S) Country time. 6.50 Het levende HILVERSUM 3 yv NOS: 18.03 (S) De Avondspits met C-c nale Hitparade. TROS: 19.02 (S)üe 20.02 (S) Ferry Maat's Soul Show. 3 Sesjun. 23.02-24.00 (S) Hugo van KRO 7.03 Echo. 7.13 (S) Even na zeven. (8.03 Echo). 9.03 (S) Ge varieerd progr. 11.58 Bericht So- lidaridad. 12.03 (S) Gevarieerd progr. (13.03 Echo). 14.02 (S) 5 X 3. 15.02 (S) Op de Valreep. 17.02 VPRO 7.00 Nws. 7.10 Och tendgymnastiek. 7.20 VPRO-Ex- presse (7.30. 8.00 en 8.30 Nws.) 9.00 Gymnastiek voor de vrouw. .VaEfl 9.10 Waterstanden. 9.15 Ex il" w pres-VPRO. NCRV 10.30 Onder schooltijd. NOS 10 45 Werkbank. 10.55 Pro- gramma-overz. AVRO 11.00 Schoolradio. TROS 11.20 Week in - Week uit. 12.26 Mededelingen voor land- en tuinbouw. (15.30 Kijk op de Derde Wereld en <JA ropa. 16.10 Kijk op West-Europa. 1fi op Den Haag. 16.30 Journaliste) VOO 17.00 Veronica Sport. HEVERSUM leder he6' uur nieuws. I "jHST (S) Ronduit op drie 8 i pL. -Metterdaad Memo. 8.05 r-O) sein. 9.03 (S) De muzikaU mand. 10.03 (S) Te elli NCRV 11.03 (S) Pop no 12.03 (S) Goeiemlddag. VOO: 14.02 parade. 15.25 (S) Popjournaal. IS Een voetbalwedstrijd op woensdag leidt tot uitstel tot nader datum van wat aanvan kelijk op het programma stond. Dit keer was naast Feyenoord tegen Eintracht nog ruimte gevonden het tele visiespel Droogbloemen van Charlien van der Stoep door gang te laten vinden. Zodat eens een keer rechtvaardig heid was betracht jegens de ook vele kijkers die niet zo dol zijn op het een hele avond vol gen Van de bal. Alleen moes ten ze er iets langer op wach ten. Het was een stuk zoals er wel meer in een dozijn gaan. Het verhaal over en wat zieli ge eenzame tante die betuttel- lend wordt tegemoet getreden en dan ineens een onverwach te kant van zichzelf laat zien. Hetgeen voor de toegenegen familie de nodige verrassingen meebrengt. Ank van der Moer was tante Klazien en dat ga randeerde in elk geval dat er een sterk middelpunt was in dit overigens niet zo opzienba rend stuk. Alls was vantevo- ren al zo'n beetje in de dialoog vastgelegd. Het kabbelde nogal routineus voort hoewel er zelfs op dit late uur kijkers door ge boeid zullen zijn geweest. Er is echter te weinig eigen toneel op de buis om niet elk pogen met gejuich te begroeten. Die voetbalwedstrijd viel ook in de huiskamer wat spanning be treft in twee sterk verschillen de parten uiteen. Een helft waarin Feyenoord tot op de bodem van zijn kunnen tastte, om het eens in vakterminolo gie te zeggen, om alsnog het wonder te wrochten. En een helft waarin die club er duide lijk blijk van gaf aan dit mooie resultaat verder te wanhopen. Het laatste deel kon men dus wel voor gezien verklaren. Zeker voor de velen die 's middags de veel betere wed strijd Rode Ster tegen Bayern Miinchen op het Westduitse net hadden gezien. Een be zwaar van zulke uit hunn band getrokken onevenwfc ge avonden is dat als e h werkelijk belangrijks voi it in de actualiteit, zoals h< v bat over de kernwapen: nieuws plotseling stilstaa halve een kort gesprek i kamerlid Scholten bij lf merk met heel weinig ni a werd dat cruciale them v hele avond doodgezwegen a kan toch eigenlijk r een bij zijn tijd zijnd bestel. HERMAN HOFHUi' Israël niet op Eurosong festival (Van onze radio- els tv-redactie) 1 Jerzulera Israël za" volgend jaar nifn meedoen aan het Ei °j rovisie Songfestiva in Nederland. De da waarop het festivsls wordt gehouden, 1 april, geldt in Israi als nationale herder0 kingsdag voor de gt vallenen en de Israr' lische radio en telev ,r sie zijn die dag daa 1 om niet in de lucht. Aanvankelijk zou Isrfbji ël, dat dit jaar h t Songfestival won, ma d om financiële redeneie afzag van de organis lu tie volgend jaar, wfls meedoen. Het pril gramma zou dan laU t in Israël worden uitgtfd zonden. Tegen dit platc zijn in Israël zelf bdre zwaren gerezen, waard na het besluit viel nil deel te nemen. Extra aan dacht voor sport op tv (Van onze radio- en tv- redactie) Hilversum - In het weekeinde van 15 en 16 december zal de N OS-tele visierubriek „Studio sport" extra aandacht besteden aan de schaatsinter- land Nederland-Noor- wegen in Groningen en het Europees bil jartkampioenschap anker kader 47/1 in Terneuzen. Het schaatsen krijgr aandacht zaterdag 15 december van 17.25 tot 18,00 uur via Ned. I en zondag 16 december van 14.45 tot 15.30 uur via Ned. II. Bovendien komer er schaatsrepor- tages met commentaar van Mart Smeets en Leen Pfrommer in de eerste zondagsafleve ring van „Studio sport". Het biljarten krijgt za terdagavond 15 decem ber een extra uitzen ding van 23.55 tot 00.30 uur via Ned. II en voorts in „Studio sport" op zondag. Veel belang stelling voor kerstcon cert NOS (Van onze radio- en tv-redactie) HILVERSUM In Europa blijkt grote belangstelling te be staan voor het Euro visie-kerstconcert, dat de NOS-tv op Eer ste Kerstdag uit zendt. Tot nog toe hebben te levisie-organisaties uit Engeland, België, Zwit serland, Noorwegen, Finland, Frankrijk, Portugal en Grieken land zich gemeld voor de televisiebeelden. Daarnaast wordt via de radio de uitzending ook rechtstreeks overgeno men door Engeland, België, Finland en Spanje. Het concert betreft een' uitvoering door het Concertgebouworkest in Amsterdam onder leiding van Bernard Haitink van de symfo nie fantastique van Hector Berlioz. Rond kerst geen „Langs de lijn" (Van onze radio- en tv-redaktie) Hilversum De sportliefhebbers zul len het in de weken rond de jaarwisseling zonder de NOS-radio- rubriek „Langs de lijn" moeten stellen. In verband met het ge ringe aanbod van sportwedstrijden in die periode heeft de NOS besloten „Langs de lijn" van 17 december tot en met 4 januari te laten vervallen. Ria Eimers en Paul Gieske als de man en de vrouw die te maken hebben met een buitenhuwelijkse liefde. In de documentaire wat mag is niet leuk..." komen jongeren tussen de dertien en twintig jaar aan het woord. Over thuis, het werk, vrije tijd, school, hun pro blemen daarmee en wat er uit voortvloeit. De makers van het programma zijn naar Ouddorp gegaan, een dorpje bij Alkmaar, dat nog al verstedelijkt is door de woningbouw voor mede werkers van Hoogovens. De jongeren ontmoeten elkaar regelmatig in het buurthuis of op straat. Samen doen zij de dingen waarover veel ou deren zich ernstig zorgen maken en die in meer of mindere mate onder de noe mer jeugdvandalisme of jeugdcriminaliteit gebracht kunnen worden. Het waar om van dat alles proberen de jongeren zelf te beant woorden. Het tweede deel van deze do cumentaire volgt op donder dag 10 januari. Ned. I, 19.25 uur. Remi Nieuwe avonturen van het jongetje Remi in „Alleen op de wereld". Ned. I, 18.59 uur. Het jongetje Remi en één van zijn hondenvriendjes uit „Alleen op de wereld". De Hulk David Banner moet noodge dwongen een fanatieke jour nalist helpen. Ned. II, 18.59 uur. Dubbelspel Onder het motto „strijd tussen de sexen" nemen twee vrou welijke en twee mannelijke koppels het tegen elkaar op. In het panel, bestaande uit twee vrouwelijke en twee mannelij ke tv-bekendheden, zal Peter („Ajuu paraplu") Knegjens on getwijfeld de lachers weer op zijn hand krijgen. Dood spoor Een nieuwe Engelse thriller serie naar het boek „Running Blind" („Op dood spoor") van Desmond Bagley. Het gaat hierin om een vroegere spion, die door zijn opdrachtgevers als te gevaarlijk wordt be schouwd en daarom opnieuw voor een karwei in IJsland wordt ingeschakeld. Ned. II. 21.30 uur. Soap De twee gezinnen storten zich in nieuwe verwikkelingen. Ned. II, 23.10 uur. onmin in een huwelijk heeft over het al gemeen veel diepere oorzaken. Samen met Koos Postema heeft produ- cente Joke Butzelaar gezorgd voor een publiek, waarin verschillende levensbe schouwingen vertegenwoordigd zijn, zo dat er meerdere visies op het thema trouw-ontrouw aan de orde komen. Een oudere dame staat afwijzend tegenover elke vorm van liefde buiten de deur, omdat je elkaar nu eenmaal voor het le ven gekozen hebt. Daarop blijken in de discussie enige varianten mogelijk, om dat het leven voor iedereen de mogelijk heid biedt tot liefde voor anderen. Aan de trouw valt daarbij echter moeilijk te tornen. Dat heeft er vooral mee te ma ken, dat je elkaar als mens moet kunnen vertrouwen. Als het er op aan komt, vindt men bedriegen minder erg dan lie gen. Een slippertje verzwijgen? Wat niet weet, wat niet deert. Maar sommige vrouwen in het publiek zeiden witheet van woede te zijn geworden tijdens de scène waarin de man zijn vrouw smoes jes vertelt. Dan liever met de waarheid voor de draad. In dat geval kun je met zo'n liefde buiten het huwelijk samen waarschijnlijk ook wel iets doen. Een man, die zegt een open huwelijk te heb ben, waarin men elkaar vrij laat binnen de beperkingen die men zichzelf heeft opgelegd, vindt dat je al dat soort dingen met elkaar moet kunnen doorpraten. Ontrouw is minder erg dan verstoring van een relatie. Je moet het met elkaar kunnen uitpraten. Dan kunnen liefdes voor alle partijen verrijkende ervaringen worden. Sexuoloog Ton Frenking zet tussen deze emotionele bedrijven door de zaken op pootjes. Partnerruil is een te verwaarlo zen oplossing in dit soort gevallen. Hier van wordt slechts in één a twee van alle huwelijken gebruik gemaakt. Communes blijken in de praktijk ten gronde te gaan aan het optreden vroeg of laat van ie mand die de baas gaat spelen of aan ja loezie van de zijde van de mannen die de vrijheid niet verdragen van een vrouw die ze voor zichzelf gereserveerd heb ben. Volgens, hem dient het nergens toe elkaar in het huwelijk op te sluiten. Sex speelt in buitenhuwelijkse relaties een betrekkelijke rol. Er zijn meer manieren om met anderen te communiceren, je ge raaktheid door een ander te beleven. Buiten het huwelijk kun je ook een zeer diepe gevoelsrelatie met iemand hebben. Gehuwden moeten elkaar wat ruimte geven en dat voor zichzelf ook durven nemen. Een vrouw uit het publiek voegt hier aan toe: „Je kunt van meer dan één mens houden. Dat heb ik zelf meege maakt". In de studio raakt men hierover voorlo pig niet uitgepraat en het ziet er naar uit, dat in de huiskamer de discussie ook nog wel even door zal gaan. Half janauari komt er weer een „Tele-Arena" op de buis. Het zal dan gaan over het ja of nee krijgen van kinderen. TON OLIEMULLER Concertpodium Muziekprogramma waarin jonge, nog onbekende musici, optreden. Ned. I, 20.25 uur. Benny zingt Een korte muzikale impressie van de zanger Benny Neyman. Ned. I. 21.20 uur. VARA-tv heeft van de Zwitserse en de Duitse tv een idee overgenomen met het doel de kijker nauwer en met meer emotie te betrekken bij een be paald onderwerp. Men heeft het „Tele-Arena" genoemd en het werkt zo, dat in een studio met publiek een bepaald thema door acteurs wordt ge speeld, waarna de aanwezigen er hun commentaar op mogen geven. De eer ste aflevering krijgt men vrijdaga vond te zien op Ned.l om 21.55 uur en of het nu komt door deze wijze van tv-maken dan wel door de aan de orde zijnde materie, nl. trouw en ontrouw in het huwelijk, de mensen vliegen er als hongerige haviken op af. Presentator Koos Postema, anders de lei dinggevende rust zelve, kreeg het er zelfs een beetje van te pakken, een mo ment dat door regisseuze Tineke Huls bergen trefzeker werd aangeschoten. De scènes, die men in de dubbele betekenis van het woord als scènes mag omschrij ven, worden geïmproviseerd voorge speeld door acteurs(trices) van de Rotter- damnse Bloemgroep, die is ontstaan uit de Haagse Nieuwe Komedie. In het eer ste spel ziet men een man en een vrouw tussen wie de grote leugen heerst. Hij verzwijgt een verhouding buiten de deur en dekt met duidelijke smoesjes zijn laat of helemaal niet thuis komen toe. De vrouw, duidelijk geschokt, durft dit hete hangijzer niet aan te vatten uit angst haar man te verliezen. Liefhebben is meer dan (willen) hebben. In het tweede spel bestrijden twee vrou wen, een echtgenote en een vriendin, el kaar het bezit van een man. De vrouw kan haar man niet missen. De vriendin kan de man niet loslaten, omdat ze van hem zegt te houden. Heel voorzichtig to nen ze zich tenslotte bereid ook de hu mor van het geval in te zien. De derde scène brengt drie mannen in beeld, van wie een man zich hevig ge schokt toont, omdat zijn vrouw de nacht doorbrengt met haar minnaar. De man zelf is ook niet helemaal zuiver op de graad, maar hij meent zich als man meer te kunnen permitteren. Trudy Derksen, Ellen Verhey, Ria Eimers, Paul Gieske, Hans Hausdörger en Pieter Loef spelen deze tafereeltjes heel «intens, maar ron den de situaties niet af. Zij laten de zaak open. Het publiek in de studio benut deze kansen voor open doel door fris van de lever te reageren. Opvallend in de discussies lijkt, dat niemand zegt hoe zeer ooit zelf in de fout te zijn gegaan, wel hoe een ander in een bepaalde situa tie had moeten handelen. Om de emoties van tijd tot tijd een beetje recht te trekken heeft Koos Postema de sexuoloog Ton Frenking erbij gehaald, die aan de hand van cijfers de echtelijke realiteit uit de doeken doet. Volgens hem zijn 35 van de honderd gehuwde man nen sexueel wel eens ontrouw, tegenover 15 van de honderd vrouwen. Onder in vloed van de emancipatie halen de vrou- wen-van-nu deze achterstand echter langzaam in. Vastgesteld is ook. dat ver gaande ontrouw slechts in een klein aan tal gevallen tot echtscheiding leidt. De Koos Postema met naast zich geheel rechts de sexuoloog Ton Frenking praten met publiek over trouw. Tribune De hoofdrolspelers uit „Op dood spoor". Links Stuart Wilson als Alan Stewart. Centraal in de praatrubriek „Tribune" staat de komende Nato-beslissing over de kern wapens. Hierover praten met elkaar: H.J. Neuman (samen steller van het CDA-rapport), generaal M.H. von Meyenfeldt en prof. B.V.A. Röling. Ned. I, 22.20 uur.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 2