Pijpleidingorder Bos Kalis grootste ooit door Argentinië vergeven voor buitenlandseKTI-dochters Staatsloterij Jr; lste trekking Nieuwe aanbevelingen voor beperking van het industrielawaai ^CONOMIE LEIDSE COURANT DONDERDAG 13 DECEMBER 1979 PAGINA 1 ijvlra olie voor handelaren via •ompensatiefonds (Van onze parlementaire redactie) )EN HAAG Minister Van Aardenne jn Economische Zaken is akkoord ge- j aan met de totstandkoming van een écn- jk t ialig compensatiefonds voor oliehandela- ^en, die geheel of gedeeltelijk zijn aange- °1 rezen op aankopen tegen open marktnote- W ingen. Via het fonds wordt hun de moge- kat ijkheid geboden extra hoeveelheden gaso- 'des je toegewezen te krijgen tegen een prijs de je overeenkomt met het binnenlands ni- 't eai n9ra )oordat op deze wijze meer gasolie ter be- chikking komt, zullen de oliehandelaren in 01 e komende wintermaanden hun afnemers beifan olie kunnen blijven voorzien. Het geld at voor het fonds nodig is, komt van de .leeropbrengst in de maand november die is ntstaan als gevolg van het niet doorbereken dra fan een lichte daling in de invoerwaarde van jVer uwe olie. i ».'k Grote inflatie leidt tot drankmisbruik REYKJA VIK - Een geestelijke op IJsland heeft de autoriteiten daar laten weten dat in dien de inflatie niet wordt beteugeld het drankmisbruik zal toe nemen. Hoge prijzen drijven de mensen tot wanhoop en tot de drank, zo zei dominee Bjoern Jonsson tijdens de openingszitting van het IJslandse parle ment. Hij deed een be roep op de politieke partijen eendrachtig te zijn in een anti-inflatie- beleid. Traditiegetrouw wordt een eerste zitting van het parlement op IJsland geopend met Drs. Boersma: winst geen vies woord MEPPEL Volgens oud-minister van Socia le Zaken, drs. J. Boersma, sinds een jaar lid van de Raad van Bestuur van OGEM Hol ding N.V. is het helemaal verkeerd en zelfs spijtig om winst een vies woord te noemen. „Dat maakt het ondernemen nog moeilijker dan het momenteel al is", aldus drs. Boersma gistermiddag in Meppel bij de opening van een showroom. Volgens de heer Boersma is er momenteel maar een bedrijfstak in Nederland, die snel groeit: de sociale werkplaats. In zijn OGEM- functie is de heer Boersma speciaal belast met woningbouw-activiteiten en als zodanig dacht hij, dat in de loop van de jaren '80 misschien minder woningwet- en premiekoopwoningen gebouwd zullen gaan worden. Wel zullen vol gens hem herstel en vernieuwbouw van wo ningen in hetzelfde tempo doorgaan en daar ligt volgens hem dan ook een aantrekkelijk markt voor woninginrichters. Pleidooi voor invoering van Eurodaalder BRUSSEL - Vervang de ERE door de ecu, zo heeft de Euro pese Commissie voorgesteld. De commissie wil de ecu (of Eurodaalder) ook hanteren in de Europese begroting en bij hulp aan ontwikkelingslanden. Hier werd nog gebruik ge maakt van de Europese Rekeneenheid (ERE). De ecu is het gewogen gemid delde van het Europese „valu tamandje" ingevoerd toen in maart het Europese Monetaire Systeem in werking trad. De ecu wordt al wel gabruikt bij het vaststellen vac de land bouwprijzen volgens de Euro pese landbouwpolitiek. De waarden van de ecu en de Eu rodaalder zijn overigens pre cies gelijk, op het ogenblik on geveer 2,74 gulden. Slechtere spaarresulta ten in november AMSTERDAM - Bij de meeste grote spaarbanken in ons land zijn de ontsparingen dit jaar in november groter geweest dan in dezelfde maand van 1978. Met deze ontsparingen werd tevens het voorzichtige en niet onver deelde herstel van september en oktober doorbroken. Postgiro en Rijkspostspaarbank zagen hun spaaroverschot slin ken van 27 min vorig jaar tot 20" min in de afgelopen maand. Ook de Nutsspaarbank Den Haag kreeg een omslag te ver werken van 2,0 min positief tot 8,5 min negatief. Het spaardeficit van de Nuts spaarbank West Nederland nam toe van 0,5 min tot 8,5 min. *%)ruk op d ni ijn" bligatiemarkt 'Loudt aan lat, el a 4STERDAM Een toe- >ecti ijzing van slechts ƒ190 bij 1 In. op 9,25% staatslening 0\ g de beurs als een duide- jk échec. De aanwijzingen lidden er eergisteren reeds an dat het met de inschrij- psis ngen niet naar wens ver- Lo 'P- De nieuwe lening had ir v markt duidelijk tegen en kt steren werd de zwakke toffi emming voor de obligaties rodu ortgezet. De 9,25% staat- n j ening kwam daarbij op nolp 9.70 te liggen, wat een di- lusti gio van dertig cent bete- icof ode. ekk paj t aandelenmarkt bleef vol- od o irden in een apathische rige mming. Een onveranderd 3d) all Street, een dalende dol- rik; r, de aanhoudende spanning >ern Iran en de binnenlandse po- nka 'eke verwikkelingen druk- il is n hun stempel op de markt, ov e verliezen bleven echter in I 'erwegend binnen de per- linge ?n. ig e e internationale fondsen ga- Vist sn maar heel weinig verschil Ie le et dinsdag te zien, alleen iratii oogovens was 30 cent lager n ze» ƒ20,80, terwijl Philips 20 akmnt omlaag ging naar ƒ20,60. mabok in de andere sectoren van Drar i actieve markt kwamen ttiglitine dalingen voor, waarbij )ABN weer 2 moest prijs- 'en tot ƒ305. irobank verloor 50 cent op ,70, terwijl Nationale Ne- landen 40 cent afgleed tot il5,30. Heineken kwam met cent verlies iets onder de ns van 70. Van de rede- ,in verloor Nedlloyd 1,30 n ëiip 75,20 en Van Ommeren ek, i 1,50 op ƒ221,50. KNSM was bib'li leent beter op 101,30. Aan- >ok(elen HVA moesten 80 cent vij t ileveren op 45,70 en Deli n m as een gulden in herstel op 86,50. te lokale markt had een rom- bred »el»g aanzien. Bij Wereldhave I wam het na de aangekondig- it m f emissie niet tot een note- maa! ing Geadviseerd werd ƒ113 va ieden-/" 115 laten tegen een g vo orige koers van 118,30. Ook ctuu ij Asselbergs konden de par- serdi jen niet tot elkaar worden so 'bracht. Genoemd werd een 'inoj oers van ƒ70 bieden tegen de g( insdag 46. Daarentegen gin- stee sn speculatieve fondsen zoals rel orceleyne Fles (plus 14 op 265), Tilburgsche Water (plus 16 op ƒ711) en Ford (plus Drai 32 op ƒ542) weer fors om- n h< oog. Ook voor Gelatine Delft H leef belangstelling bestaan op Pri 360 (plus 5); daar kwam pas naf leel laat een notering tot land. Ballast Nedam liep 1,50 op tot 90 en Else jk o 'ler-NDU was 4,50 hoger op r e 240. Ede AMSTERDAM - De Argentijnse or der voor de aanleg van een 2000 km lange gasleiding die Bos Kalis in sa menwerking met twee Argentijnse bedrijven en de Gasunie heeft ver kregen, is de grootste die ooit in het Zuidamerikaanse land is uitgegeven en een van de grootste ooit door een Nederlands concern verkregen. Bos Kalis verwacht na twee jaar al een deel van de winst te hebben gereali seerd. Voor het concern betekent de order ook een verbetering van de re gionale spreiding van de werken. Bos Kalis verwacht in mei of juni met het gigantische karwei te kunnen be ginnen. Er zullen tijdens de aanleg tus sen de 1800 en 2000 mensen worden in gezet, waarvan 60 pet lokaal personeel is, en verder vooral Engelsen, Portuge zen en Nederlanders (200 tot 300 man). Het eerste transport aan materieel wordt in april in Buenos Aires ver wacht, aldus de heer Th. Danel, alge meen directeur van Bos Kalis-dochter NACAP tijdens een persconferentie. De mammoet-opdracht is verkregen in concurrentie met vijf andere grote, niet-Nederlandse aannemers. De eerste verkenningen vonden plaats begin van dit jaar. Voor de financiering van het project is een internationaal consortium gevormd, waarin onder meer de Amro- bank en de Britse Lloyd's Bank zitten. Bijzonderheden over de financiering zijn nog niet bekend. Wel is al duide lijk, dat Bos Kalis geen valutarisico's zal lopen. Wat de politieke risico's be treft zegt het bestuur, dat de banken Argentinië niet als een risicoland be schouwen. De grote energievoorraden van het land geven extra zekerheden. Hoe groot precies de gasvoorraden van Argentinië zijn, is niet bekend. Het gas- voorkomen dat het gas gaat leveren voor de pijpleiding, werd oorspronke lijk op 40 miljard m3 geschat, maar in tussen rekent men min of meer op het tienvoudige, hetgeen twee keer de om vang van ons Slochteren-veld zou bete kenen. Hoewel op dit moment het gas voor binnenlands verbruik is bestemd (Argentinië voert nog gas in), is het niet denkbeeldig dat gezien de grote voorraden besloten wordt tot export. Dit zou de economie van het Zuidame rikaanse land flinke impulsen geven. Alleen al aan staal in de vorm van pij pen moet er 200.000 ton naar Argenti nië worden verscheept. Wie de leve ranciers worden is nog niet bekend, maar Japan en Duitsland gooien hoge ogen. De totale order betekent 5 min manjaren werk, zo schat Bos Kalis. De totale constructietijd wordt geschat op 4 jaar. Na twee jaar zal met het pom pen van gas kunnen worden begonnen. Het consortium onder leiding van NA CAP krijgt gedurende 15 jaar de ex ploitatie in handen. Een deel van de ontvangsten komt uit een soort tolgeld voor doorstromend gas, hetgeen een unicum is. Tijdens de exploitatieperiode blijft er werk voor 100 tot 150 man, in het begin gedeeltelijk buitenlanders, tenslotte echter Argentijnen. De Gasu nie speelt een grote rol ook bij de trai ning van lokaal personeel. De orderportefeuille van Bos Kalis komt met Argentinië mee op bijna f. 6 miljard. Eind 1978 was de portefeuille f. 2,7 miljard groot. En wat de pijpleidin gen betreft, heeft Bos Kalis nog wel wat ijzers in het vuur, aldus een ver heugde heer Kraaijenveld van Hemert, voorzitter van de raad van bestuur van Bos Kalis. RAMP MET TANKWAGON ALS IN CANADA IN RIJNMOND ONMOGELIJK (Van onze parlementaire re dactie) DEN HAAG Een bijna- ramp zoals die onlangs in het Canadese stadje Missau- ga plaatsvond, waarbij een goederentrein met tankwa gons gevuld met verschillen de gevaarlijke stoffen ont spoorde, is in het Rijnmond gebied niet mogelijk, omdat het transport van chloor per trein volgens de door NS ge stelde regels geheel is afge zonderd van het overige vrachtverkeer per trein. Het is echter niet ondenk baar dat er wat het effect be treft een vergelijkbare ramp in het Rijnmondgebied plaatsvindt, doch alleen on der de meest ongunstige om standigheden. Dit heeft het openbaar lichaam Rijnmond geantwoord op vragen van de PvdA. Volgens haar is het ook niet uitgesloten dat bij een vergelijkbare ramp moet worden overgegaan tot evacuatie van een aantal mensen. De kans daarop is in het Rijnmongebied echter 686e Staatsloterij, lste trekking 12 december 1979. Prijzen van 125.000 zijn gevallen op alle nummers: f 5.000 zijn gevallen op alle nummers: 1 2.000 zijn gevallen op alle nummers: 1 2.000 zijn gevallen op alle nummers: f 2.000 zijn gevallen op alle nummers: 1 2.000 zijn gevallen op alle nummers: f 2.000 zijn gevallen op alle nummers: 1.000 op alle nummers eindigende op: t 400 op alle nummers eindigende op: 1 200 op alle nummers eindigende op: f 100 op alle nummers eindigende op: f 100 op alle nummers eindigende op: f 75 op alle nummers eindigende op: f 50 op alle nummers eindigende op: f 50 op alle nummers eindigende op: I 10 op alle nummers eindigende op: 016611 014422 030496 016056 071200 046459 009676 8155 geringer dan in Canada, door de strengere regels en het materieel waarmee het transport wordt verzorgd. Half november ontspoorde in Missauga een goederen trein met 106 wagons, waar mee onder meer chloorgas, propaan, butaan en tyreen werd vervoerd. Een aantal tankwagons vlogen in brand en ontploften. Bijn^ een kwart miljoen mensen werd daarbij geëvacueerd. Op dit moment beschikken niet alle gemeenten in het Rijnmondgebied over uitge werkte rampen- en evacua tieplannen. Aan een slui tend stelsel van regionale rampenplannen wordt gewerkt, aldus het openbaar lichaam Rijnmond. Volgens haar is het noodzakelijk dat er een geïntegreerd rampen plan komt, waarbij de coör dinatie vanuit een centrale post wordt geregeld. Levering boter aan Sowjet-Unie kostte EG al ruim 800 miljoen BRUSSEL - De Europese Ge meenschap heeft op de uitvoer van boter naar de Sowjet-Unie sinds 1974 al meer dan 420 miljoen dollar oftewel ruim f 800 miljoen, toegelegd. Dit heeft de Europese Commissie geantwoord op vragen van het Britse lid van het Europese Parlement John Marshall. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Minister Ginjaar van Volksgezondheid heeft de provinciale en gemeentelijke besturen in de vorm van een circulaire nieuwe aanbevelingen gestuurd ter be perking van de geluidhinder die wordt veroorzaakt door de industrie. Daarin wordt het begrip „referentieniveau van het omgevingsgeluid" als nieuwe toetssteen bij de beoorde ling van de toelaatbaarheid van het industrielawaai geïn troduceerd. De circulaire bevat adviezen en richtlijnen ten aanzien van de toepassing van de Hinderwet voor wat betreft de geluidhinder- problematiek. Die zijn nodig om een periode van enkele jaren te overbruggen, tot aan het moment waarop de nieuwe regeling van industrielawaai binnen de Wet op de Geluidhinder in wer king zal treden. Met behulp van deze richtlijnen kan al op de in houd van de nieuwe wet worden ingespeeld. Voor sommige be drijven zal de geluidhinderbestrijding nog zolang via gemeente lijke verordeningen moeten worden geregeld, waarbij op be perkte schaal de mogelijkheid bestaat tot het verlenen van sub sidies voor de geluidsvermindering. De aanbevelingen richten zich voornamelijk op industrielawaai, maar daarnaast worden ook adviezen gegeven betreffende het lawaai dat afkomstig is van verschillende soorten recreatie-in richtingen, zoals discobars, restaurants en café's. De gemeentelij ke verordening blijkt in de praktijk een effectief middel te zijn om bij vestiging van nieuwe recreatiebedrijven geluidhinder voor omwonenden te voorkomen, aldus Ginjaar. Eerste nieuwe cao afgesloten DEN HAAG Na het mislukken van het overleg tussen werkgevers en werknemers, over het arbeidsvoorwaarden beleid 1980 heeft de dienstenbond CNV samen met het FNV deze week de eerste cao afgesloten voor 1980 bij het Arn hemse computerbedrijf Raet Softweare and Computerservi ces. De cao voorziet onder meer in een loonsverhoging van 0,5 tot 0,6 en een verhoogde vergoeding voor overwerk. ETERMEER - De Lon- :nse dochteronderneming ien p»Van KTI uit Zoetermeer er sM heeft opdrachten gekregen voor het aanbrengen van n*p* energiebesparende systemen stuj In bestaande installaties 5n^van Bataan Refining Corp. bov» «p de Philippijnen, van twee raffinaderijen in Brazilië en n voor Monsanto in Newport (Wales). KTI-België gaat aan LVM Limburgse Vinyl) in Tessen- 5. a derloo een tubulaire warmte- B&irt *»sselaar leveren volgens een ontwerp van Philips Petro- jfum. KTI-Petrotechnik in Hamburg heeft een studiecon tract verkregen op het terrein "an kolen als brandstof voor k petrochemische industrie. Projektleitung Energiefor- *hung, opgezet door de West- Duitse minister voor Research fn Technologie, besteedde kze studie aan KTI uit om de ^hnische en economische "oordelen te kunnen bepalen "an het verbruik van steen- Gndu-Key resultaten van Cindu-Key to Kramer NV over het derde kwartaal van 1979 hebben, zoals verwacht, een aanzienlij ke verbetering laten zien ten opzichte van het halfjaarresul taat. Het bestuur verwacht dit iaar nog geen winst. De uit komst van 1979 zal waar schijnlijk gunstiger zijn dan in 1978, toen een verlies van f 1,5 min werd geleden. Inmiddels is de financiële structuur ver beterd. Bandenbedrijven Cova BV in Groningen en De Jonge Banden BV in Deventer zijn oriënterende gesprekken begonnen over de wenselijk heid en de mogelijkheden van samenwerking. Beide ondér- nemingen houden zich bezig met bandenvernieuwing en bandenservice. Tussen de twee bedrijven bestaat al jarenlang een informele samenwerking. Als een samenwerking tot stand zou komen, zou deze naar de mening van de twee directies aansluiten bij de visie van de Nehem in het actieplan voor de rubberverwerkende industrie. In dit plan wordt vastgesteld dat er goede moge lijkheden zijn voor sterke, re gionaal georiënteerde bedrij ven, die zich toeleggen op maatwerkprodukten en servi ce, zonodig door het verster ken van samenwerking. Modifra De blousenfabriek Modifra in Amsterdam wordt definitief door de staf voortgezet. On derhandelingen met de cura tor in het Modifra-faillisement en de Amrobank hebben ertoe geleid dat het werk vanaf 15 december kan worden voort gezet onder de vermoedelijke naam Holland Fashion, aldus de staf. Modifra vroeg op 20 november faillisement aan. Dit werd direct uitgesproken. De staf wilde meteen de han delsactiviteiten voortzetten. Het bedrijf besteedde de pro- duktie van blousen uit bij loonconfectiebedrijven in Ier land en België. Als de activi teiten niet zouden zijn voort gezet, dan zou dit volgens de staf invloed hebben op de werkgelegenenheid van 500 Scheeps- hypotheekbank De Nederlandse Scheepshypo- theekbank geeft met ingang van 13 december weer 9,5 pet pandbrieven 1979 per 1983 87 af tegen de koers van 97 pet (effectief rendement 10,25 pet). Estel Estel (Hoogovens-Hoesch) wil een samenwerkingsverband aangaan met Unarco Indus tries in Chicago. Over de uit gangspunten is in principe overeenstemming bereikt. De samenwerking heeft betrek king op de bouw van een fa briek voor holle profielen voor constructiedoeleinden in Chi cago, zo heeft Estel bekendge maakt. Estel zal via Hoogo vens warmgewalste rollen le veren voor de fabriek die naar verwachting eind 1981 voor produktie gereed zal zijn. De jaarcapaciteit zal circa 180.000 ron ronde, rechthoekige en vierkante profielen bedragen met een maximale omtrek van 800 mm. Voor dit produkt be staan in de VS zeer goede marktverwachtingen. Unarco is nu al producent van profie len met een geringere diame ter waarvoor Hoogovens reeds sinds 1965 warmgewalste rol len levert. Neckermann In Diemen zal het nieuwe hoofdkantoor van Necker mann Reizen Nederland BV verrijzen: Neckermann ver wacht het nieuwe pand, met een bedrijfsruimte van 3.400 m2 midden 1981 in gebruik te nemen. De kosten voor bouw en inrichting zullen can. 10 min belopen. De aannemer is BAM in Den Haag, aldus Nec kermann. CSM De Centrale Suiker Maat schappij heeft na overleg met de ondernemingsraad besloten het hoofdkantoor te verplaat sen van Amsterdam naar Die- men. Er is intussen een in aan bouw zijnd kantoorpand ge kocht bij het metro-station Diemen-Zuid. De kosten, in clusief inrichting, liggen tus sen de 14 en 15 min. De betaling van de aankoopsom wordt uitgesmeerd over an derhalf jaar. De bedoeling is midden 1981 te verhuizen, al dus CSM. Amsterdam Rubber Het bestuur van Amsterdam Rubber kan nog steeds niets zeggen over de uitkomsten van 1979. Een van de hoofd punten is, of de verkoop van de Panamese onderneming dit jaar nog rond komt. In 1980 moet het mogelijk zijn een be hoorlijk positief resultaat te behalen, aldus is tijdens een buitengewone aandeelhouders vergadering gezegd. De verga dering was bijeengeroepen ter bespreking onder meer van de uitgifte van f 3,2 min, 5 pet, beperkt cumulatief preferente aandelen ter aflossing van de bankschuld. Oppositie werd met name weer gevoerd door grootaandeelhouder Leut- scher. De reconstructie van RCMA behelst ook nog een af stempeling van de aandelen van f 750 tot f 100. De toe stand bij de maatschappij blijft zorgelijk. Betalingen uit Tan zania en Columbia stagneren. Er is sprake geweest van een mogelijke verkoop van het be lang in het land voor ongeveer f 5 min, maar dit is niet door gegaan. De risico's in de insta biele landen van de Derde Wereld zijn groot en moeilijk af te dekken. Spreiding is een oplossing, maar nu er geen geld is, „kunnen we alleen maar hopen en bidden". 139.50 106.80 113.30 binnenlandse obligaties 10 50 Ned. 74 8.75 ld 76-96 8.75 id 79-94 8.75 ld 79-89 8 50 ld 75 8.50 ld 75-2 8.50 ld 78-93 8.50 ld 78-89 8 50 ld 79-89 8.25 id 76-96 8.25 ld 77-92 8.25 ld 77-93 8.25 ld 79-89 8 00 ld 69 8.00 ld 70-95 8 00 ld 71-96 8.00 ld 70 I 8.00 ld 70 II 8 00 ld 70 III 8 00 id 76-91 8.00 Id 77-97 7.75 Id 73-98 7.75 Id 77-97 7.75 Id 77-92 7.50 Id 69-94 7.50 Id 71-96 7.50 id 72-97 7.50 Id 78-93 7.50 id 78-88 7.50 Id 71-81 7.20 id 72-97 7 00 id 66 1-91 7.00 Id 66 II 7.00 id 69-94 6.50 Id 68 1-93 6 50 id 68 II 6.50 Id 68 III 6.50 Id 68 IV 6.25 Id 66-91 6 25 Id 67-92 5 75 Id 65 II 5.25 Id 64 1-89 5.25 Id 64 II 5.00 id 64-94 103.20 102.50 100,20 100,40 100.10 97.70 94,20 94.30 94.30 93.10 92.00 96,30 93.70 92.70 95,10 91.10 90.10 91.00 91.90 90.50 89.50 88.90 89.50 90.00 88.80 87.00 86.50 86.10 85.80 65.40 86.40 85.80 85.80 85.20 80.90 9670 96.50 95.60 94,50 96.70 86.20 85.80 85.50 86.90 4.50 Id 58-83 4.50 id 59-89 4 50 Id 60 I-85 4^50 Id 63-93 4.25 id. 59-84 4.25 id 60-90 4.00 id 61-86 4.00 id 62-92 3.75 l( 3-93 81.70 80.20 76.70 3.25 Id 50-90 3 25 Id 54-94 3 25 id 55-95 3 25 Id 55-85 3.00 id Grb. 3.00 id 37-81 3.00 Id Grb 46 11.00 BNG 74-81 10.50 id 1974 9.50 Id 74-82 9 50 id 74-99 9.50 id 75-85 9 50 Id 76-01 8 75 Id 70-95 8.75 id 75-00 8.75 id 77-02 8.50 id 70-85 8.50 Id 70-95 875 id 70-85 8 25 Id 70-96 8.25 id 76-01 8.00 id 69-94 8.00 id 71-96 8.00 Id 72-97 8 00 Id 73-79 8.00 id 75-00 7.75 id 72-81 7.60 Id 73-98 7.50 id 72-97 7 25 Id 73-98 7.00 id 661-91 95,70 92.70 101.20 103.60 100.50 99.40 101.50 99.30 101.10 98,30 96.90 96,10 95.20 94.30 95,30 94.00 92.10 93.00 91.70 91.70 96.40 95.80e 92.70 101.10 199S0 101.40 91.50 91.60 96.40 binnenlandse aandelen ADM-Beheer Ass Si. R'dam 73.00 228.00* 76.50 116.40 43.10 221.00 2110,00 2110,00 117.00 46.00 221.00 168.50 169.00 50.00b 93.50 135.00 1870.00 88.50e 78.50 384.50 74.00 1790.00 90.00 78.00 Nagron NBM-bouw Ned. Bontw. Ned. Credlet NMB Ned Scheep 315.00 312,00 92.30 501.00b 117.00 Braat Bouw Bredero VG Id carl Bredero VB Buhrm Tell. Calvé D cerl Id 6 pet cert CSM CSM crt Econosto Elsevier-NDU 64.50 167.00 102,80 66.00 65,10 170.10 1080.00 51.30 34.00 171.00 190.00 186.00 137.00 74.10 23.60* 510.00 87.50 50,50 53.00 115.00 33.00 85.00 154.00 Id cerl 223.00 Palemb 222.00 Palthe 214,00 Pont H 215.00 Porcel. 55.60 Proost 157.60 Radem, 1322,00 Ravast 64,70 Reeslnl 64,50 Reeuwi 170.00 300,00 1060.00e RIVA Id cerl Rohte disk Rommenholl. Rijn-Schelde 190.00 Schokbeton Schuttersv. Siavenb Bank Smit Internat. 542.00 87.50 49.50 370i00 Unlkap 1150.00 53.00a 115.00 3800.00 865,00 73,50 56.40 241,50* 228,00 17.70* 185.00 90,00 87.00a 47.00 165.00 255.00* 102.10 390.00 18.00* 178.00 910.00 600.00b 121.00 195.00 95.00 231.50 43,50 79.80 66.20 173.00 698.00 235.00* 122.20 148.00 790.00 855.00 710.00 4400.00 870.00 84,20 Holdoh IHC Holdings Ind Maatsch. IBB Kondor 75.70 75.20 163.00 65.50 21.30 91.20 25.00* 272.00 93.00 91.30 24,80 270.00 Wessanen Westl.-U. h. Wolsp. Ede Eur. Pr. Inv. Goldmines Holland F IKA Belegg. 91.00 12.00 47.00 66.50 36.00 73.50 40.60 331.00 35,60 135.50 48.50 45.00 67.50b 18.00 176.00 '100.00a 290.00 286.00 120.00 195,00a 80.00 66.30 173.00* 711.00 235.00 331.00 35.40 135.00 10,70 Rodamco 150.00a 148.00 160.20 160.00 76.20 75.80 96.00 99.30 158.50 117.50 127.60 158.00 173.00 490.00 153.50 720.00 119,00 117.00 123.50 135.50 73,80 118.30 157.00 117,50 126.60 157.00 174.00* 489.00 15 50 730,00 119.00 116,50 493.00 115.00 beurs van New York All. Chem. Am. Brands Am. Motors 35 1/8 45 7/8 66 1/2 34 3/4 7 53 7/8 29 5/8 20 7/8 48 1/4 30 7/8 5 7/8 22 7/8 24 39 3/4 48 1/4 56 3/4 Gen. Electric 47 51 1/2 13 3/8 25 1/8 65 3/4 37 5/8 53 1/4 29 3/4 20 3/4 47 7/8 31 3/8 47 1/2 51 3/4 13 1/2 25 1/8 Int. Nickel ITT Kennecott Mc.D. Douglas 26 1/4 26 7/8 40 1/2 32 7/8 South. Pac. St. Brands Stud. Worth Texaco Uniroyal U S Steel Westinghouse Woolworth 78 3/4 53 3/4 18 3/8 58 1/2 34 1/2 26 1/4 27 3/4 40 1/2 33 1/2 53 3/4 22 5/8 24 7/6 78 5/8 53 3/8 18 3/8 59 1/8 34 3/8 26 42 5/8 17 5/8 19 3/8 25 3/4 buitenlands geld (Prt|s In guldens) Amerikaanse dollar Engels* pond Belgische tr (100) Duitse mark(IOO) Ital llre< 10.000) Portugese esc (100) Canadese dollar Frans* fr.(IOO) verk. sank Zwitserse fr (100) 118.75 121.75 8 Zweedse kroon(100) 44.00 1.87 1.97 Noorse kroon(100) 37.00 4,11 4.41 D**ns* kroon( 100) 34.00 6.42 6.82 Oostenr.ach.(IOO) 15.29 109,00 112.00 Spaans* pes (100) 2.72 22,25 25.25 Grieks* drachme(100) 4.05 3.40 4.40 Fins* mark(IOO) 49.75 1.61 1,71 Joegosl. dlna/(100) 8.10 46.00 49.00 »«r» pond 3,91

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 17