inister Albeda sluit oningreep niet uit KNAL ALLEEN OP OUDEJAARSAVOND jAi.LT C0HM1D De beste wensen zijn altijd welkom! y- Zesdeklassers gaan natuur zelf on tdekken fis het leven zelf egisseert CcidocSomaJit Nederland blijft loyaal bondgenoot Grove schoonheidsfout Zittingsduur Eerste Kamer nu ook 4 jaar JNENLAND leidse courant donderdag 13 december 1979 pagina 13 LASTINGVERLAGING WELLICHT VAN DE BAAN (Vervolg van voorpagina) HAAG Minister Albe- eeft gisteren bij de behan- ig van het wetsontwerp de korting van de sociale gingen duidelijk laten uit- en dat de loonontwikke- na het mislukken van een aal akkoord hem ernstig <£n baart. Hij deed nog eens dringend beroep op de le partners toch vooral de ging centraal te blijven stellen. Het kabinet denkt vol gens de bewindsman nog na over de vraag of de belasting verlaging die het in het vooruit zicht had gesteld om looneisen te voorkomen nu wel moet la ten doorgaan. Ook sloot Albeda niet uit dat er nog eens een moment komt dat aan de loonontwikkeling door een ingreep paal en perk wordt gesteld. Binnen en kele dagen zal hij met een wetsontwerp komen dat de korting op de inkomens van de zogenaamde trendvolgers regelt. Minister Van Aardenne (Economische Zaken) zal in januari uit de doeken doen hoe de vrije beroepen hun aan deel in de matiging moeten gaan leve ren. Met name voor de VVD is het inwilli gen van de CDA-wensen inzake de korting op de sociale uitkeringen een zeer bittere pil. Dinsdag nog had de VVD-er De Korte de ideeën van het CDA bestreden omdat ze het mati- gings- en ombuigingsbeleid van het ka binet Van Agt ernstig zouden doorkrui sen. In de schriftelijke voorbereiding van de kortingswetten hadden Albeda en De Graaf ook stelselmatig de CDA- wensen van de hand gewezen en de Kamer bezworen niet met wijzigings voorstellen te komen. Dat laatste hoefde ook niet: de be windslieden kwamen zelf met een nota van wijzigingen en bedienden de chris tendemocraten op hun wenken. Zij we zen wel de nog verder gaande voorstel len van PvdA en D'66 van de hand, die onder meer pleitten voor een koppeling van de uitkeringen aan de werkelijk verdiende lonen inclusief allerlei toe slagen in plaats van aan de daarvan ge schoonde aangepaste regelingslonen. igen gedood steekpartij ichoolplein ELO De 19-jarige lollet uit Almelo is gis- op het schoolplein van iristelijke Meao-school Twente door een klas- >t doodgestoken. Deze >r de politie aangehou- ns de Almelose politie et tweetal al geruime tijd jkheden met elkaar, ns de dader, die even- lit Almelo komt, had het offer hem gedreigd met ak slaag. Hij trok hierop tiletto waarop Eric zou igelopen. Het mes raakte igen midden in het hart aankomst van de ambu- was hij reeds overleden. Stichting Geluidshinder: (Van een onzer verslaggeefsters) DELFT Samen met een aantal andere organisaties start de Ne derlandse Stichting Geluidshin der een actie tegen het gevaar en de hinder van vuurwerk. Het af steken van vuurwerk brengt gro te risico's mee van oogletsel, brandwonden en gehoorbeschadi- gingen. Bovendien zijn veel die ren er bang van en ergeren een heleboel mensen zich eraan. Vooral het vroegtijdig afsteken van vuur- werk, vaak al weken voor oudjaar, is ve len een ergernis, aldus de stichting. Daar om vraagt de NSG: Knal alleen op oude jaarsavond. Ondermeer de Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden steunt de actie. Blinde en slechtziende voetgangers worden ernstig belemmerd in hun mobili teit door knalvuurwerk. Als een blinde al leen op straat loopt en schrikt van een ro tje kan hij zich niet meer op het verkeer concentreren. Ook een geleidehond is vaak doodsbang voor vuurwerk, wordt' onhandelbaar en is doorgaans een aantal dagen volkomen onbruikbaar. het leven zelf aan het regisseren slaat, komt er altijd i uit de bus, waar des schrijvers duim niet aan kan >en. Dus viel me gisteren nog weer eens op, toen ik vóór I raam een kolommetje trachtte te breien, waarin ik linitief zou afrekenen met die misslijk makende rstman. had al vier keer een nieuw vel papier in de machine draaid, want als je schrijft ben je net een Vierdaagse «Ver, die ook steeds schoon ondergoed moet aantrekken, pedeloos staarde ik voor de zoveelste keer naar buiten, lar voor inspiratie hoefde ik daar ook al niet te zijn: dat jze decemberweer werkt elk jaar opnieuw knap op mijn luwen. Het is een behangetje, dat mij te huilebalkerig (sen hemel en aarde is geplakt door een fantasieloze oeier. Het doet me sterk denken aan aardappelen, die tot p zijn gekookt. zulke momenten krijg Ik steevast visioenen met verre >ten van duurzaam azuur en met pittoreske rotspartijen, ar ik in mijn krappe zwembroek een stotende ledigheid ictiseer. Voor de afwisseling zie ik me ook wel eens met diep gebronsde kop van een besneeuwde bergrug zen, terwijl ik de skistokken met feilloze precisie in de ke kerstkaart prik. Maar ook dat is een utopie, die gens op slaat. Want ik kan niet eens fatsoenlijk op een etje blijven zitten. wilde net met enige korzelige volzinnen de Kerstman Jchminken, toen mijn aandacht getrokken werd door een lilder, die aan de overkant van de straat over een konrand stapte en dat met een gemak, alsof hij altijd op wijze zijn huis verliet. Even bleef hij in de lucht hangen, ar een seconde later zag ik hem toch op het dak van de penschuur stappen, die mijn overbuurman met c legrijpelijk „doe het zelf" -vuur in zijn achtertuin heeft jetrokken. Daarna trok hij een kwast als een revolver uit B zak van zijn overall en begon hij de muur te verven in W' i brutaal boerenblauw, dat mij spontaan deed verlangen pr een afdoende aanval van kleurenblindheid. "~""|had misschien vijf streken gedaan, toen de balkondeur ging en de buurvrouw naar buiten kwam. Ik deed snel raam open, want ze beschikt over een stem, die onderlijk ver draagt.' En daarbij zegt ze doorgaans zeer lartenswaardige dingen over haar medemensen: "d'r af ilder. Dat dak houdt het niet". bjat zegt u mevrouwtje?", informeerde de man op noedigende toon. Kennelijk was de klant bij hem nog eds koning. wilde haar waarschuwing met alle soorten van genoegen halen met de krimpvrije hartelijkheid van een AVRO- roeper, die ook nooit te beroerd is om vier keer achter J4iaar te zeggen, waar er in de komende week gebridged rdt. Maar het was al niet meer nodig, want onder ,vaarlijk gekraak verdween de schilder reeds door het eik, dat over de volle lengte spleet gelijk ooit met de Rode 6" i gebeurde toen Mozes weer eens in het nauw zat. j het gat steeg onmiddellijk het klagelijk gekerm op van pen, die net op hun dooie gemak een drietje zaten te c£en en in het kwaambed opeens verrast waren door die lenode gast. c reactie van de buurvrouw was begrijpelijk. Op het Irient, dat de schilder met een hoofd vol veertjes boven Idakrand verscheen, stootte ze een wilde schaterlach 5 w haar lippen. Ze moest zich daarbij vasthouden aan de conrand en knakte, al wijzend naar de man, gillend g'( rover. De schilder vatte die bijval op als een sionaris, die door zijn bekeerlingen in de kookpot is ;luwd en er stellig van overtuigd is, dat het offer van zijn s- in ergens goed voor is geweest. el*38 benieuwd naar de afloop van dit stukje slapstick, IE lr daarbij had ik toch niet durven hopen op de matische wending, die de één acter even later nam. Ik de buurvrouw de handen ten hemel heffen en hoorde ir ontzet roepen: „Me gebit". Verbijsterd wees ze naar verfpot, die wankelde in de dakrand, zijn samen nog zeker een kwartier bezig geweest om T neptanden en kiezen met terperijn schoon te maken, vrouw hoorde ik met een flets mummelmondje daarbij wijzingen geven. it was ik begonnen om dit tafereel in gloedvolle «oordingen voor u te beschrijven, toen ik vanaf een vel leeg papier hoorde roepen: „En ik dan.... Je zou het t over mij hebben, deze keer", was de Kerstman. Ook dat nog. ieb hem duidelijk proberen te maken, dat hij best een H 'kje kan wachten. slot van rekening blijft die oubol tot tweede kerstdag in land hangen. Er is dus nog tijd genoeg om een boom hem op te zetten. she Christelijke Politiefederatie wijst stopkogel definitief af UTRECHT (ANP) De Al- gemeen Christelijke Politie federatie (21.000 leden) heeft de stopkogel als munitie voor het nieuwe politiewa- pen definitief afgewezen. Er kleven volgens de federatie te veel medische en ethische bezwaren aan. Ook de 9 mm Volmantelkogel wordt door de ACP afgewezen wegens de grotere risico's voor de politie mannen, burgers en verdach ten. Onderzoek gevraagd naar beleid AVR Rijnmond ROTTERDAM (ANP) Er moet een onderzoekcommis sie worden ingesteld die het door de Afvalverwerking Rijnmond gevoerde beleid moet analyseren en beoorde len. De fracties van de PvdA en D'66 in de Rotterdamse ge meenteraad hebben gisteren geëist dat deze commissie op zo kort mogelijke termijn ver slag uitbrengt aan de aandeel houders van de AVR (Rijn mond en de gemeenten in Rijnmond). Een motie van deze strekking die de twee partijen gisteren indienden zal vandaag in stemming komen. De AVR is in ernstige finan ciële moeilijkheden gekomen doordat met de toeleveraars van afval, volstrekt onrenda bele contracten zijn afgesloten. Vakvereniging werkwilligen bij Shell ROTTERDAM (ANP) Werknemers van Shell-Per- nis hebben, uit ontvreden- heid over het beleid van de bestaande vakbonden, een nieuwe vakvereniging opge richt. De initiatiefnemers zijn af komstig uit kringen van werk willigen die zich afgelopen zo mer fel verzetten tegen de sta kingen bij de Shell-verstigin- gen in Pernis en Moerdijk. „We denken onze leden te werven onder ongeorganiseer den in ons bedrijf", aldus voorzitter D. van Dijk van de nieuwe vakvereniging. Steeds meer gezelschap voor stelende zusjes ROTTERDAM (ANP) De Rotterdamse politie heeft gis teren weer vijf man aangehou den in de omvangrijke win keldiefstalzaak van de „stelen de zusjes". Het totale aantal ar restaties is nu achttien. De tot nu toe gevonden buit heeft een waarde van 650.000 gul den. Ook bij de arrestaties van gisteren waren weer een paar familieleden van de zusjes, die systematisch winkels leegroof den. De doorverkoop van de buit werd door familieleden en kennissen verzorgd. Met gratis werkboek in de hand (Van een onzer verslaggeefsters) DEN HAAG „Zoveel mogelijk zal men de mensen moeten leren dat zij niet wijs worden door het lezen van boeken, maar door om te gaan met de hemel en de aarde, met de eiken en de beuken. Zij moeten die din gen zelf leren kennen en onderzoeken en niet afgaan op de verklaringen en waarnemingen van anderen". Bisschop Comenius zei dat al in 1670. Uitgaande van deze wijsheid heeft de Stichting School in Bos en Landschap met financiële steun van de Rijkspost spaarbank en de Postgiro, een doe-boek laten samen stellen die bestemd is voor de leerlingen van de zesde klas van de lagere school en die in een oplage van 100.000 is gedrukt. Het boek werd vandaag in Den Haag gepresenteerd. Het honderd pagina's tellende boek staat vol (duidelijke) tekeningen en opdrachten (Hoe stek ik een geranium? Hoe kan ik aan een spoor in de sneeuw zien welk dier daar heeft gelopen? Wat is het verschil tussen een mannetjes mus en een vrouwtjesmus enz.). De zesdeklassertjes krijgen het boek gratis als hun onderwijzer het aanvraagt bij de Stichting School in Bos en Landschap. Een bestelkaart zal hen worden toegezonden. Het „Natuurwerkboek" is geschreven door drie auteurs die dagelijks met de natuur in aanraking komen: Gert Jan Blankena uit Apeldoorn, medewerker Natuurzaken Dienst Landelijke Eigendommen, Bert Schut, consulent voor na- tuur- en milieuzaken in Deventer en R. Struyk, biologie- consulent van het pedagogisch centrum in Enschede. De tekeningen zijn van Henk Wester uit Zwolle. De bedoeling van het werkboek is dat de kinderen, op een leeftijd dat ze daar lichamelijk en geestelijk toe in staat zijn zelf ervaren wat het in de praktijk wil zeggen voor een ge zond leefmilieu te zorgen. „Op grond van die zelf beleefde ervaring zullen de kinderen - en dat is onze stellige over tuiging - méér open komen te staan voor allerhande zaken die met een gezonde samenleving te maken hebben", aldus de stichting. Met het boek in de hand moeten de kinderen thuis aan de slag, hetgeen nodige potjes met stekkies op de vensterbank zal betekenen en er zal een plaatsje in de tuin of op het balcon moeten worden ingeruimd voor het zaaien van gras. Ook kunnen de zesdeklassertjes met dit boek een heleboel nieuws kunnen ontdekken over dieren in en om het huis, over planten, bogels en bomen. Weliswaar is er per behandeld onderwerp nog wel een heleboel meer te vertellen, maar als eerste kennismaking met de natuur is het ruim voldoende. En hoe elementair ook, oudere broer tjes en zusjes en ook ouders kunnen er nog een heleboel van leren. Aanrijding burgemeester Waddinxveen in onderzoek WADDINXVEEN De rijksrecherche stelt een on derzoek in naar een aanrij ding die is veroorzaakt door de burgemeester van Wad dinxveen, mr. A. Smallen- broek. De burgemeester is vorige week tegen twee geparkeerde auto's aangereden terwijl hij 1,6 promille alcohol in zijn bloed had. Een en ander ge beurde na een werkbezoek dat de commissaris van de konin gin in Zuid-Holland, mr. M. Vrolijk, en staatssecretaris Ko ning van binnenlandse zaken aan Waddinxveen hadden ge bracht. Tijdens het diner had de burgemeester meer gedron ken dan wettelijk is toegestaan voor automobilisten. Werkgevers steunen elkaar (Van onze sociaal-economische redactie) DEN HAAG Het Verbond van Nederlandse Onderne mingen heeft deze week een begin gemaakt met het opstel len van een zogenaamd ge coördineerd beleid, waarmee bedrijfstakken en onderne mingen de vakbonden straks tegemoet zullen treden bij de cao-onderhandelingen nu er geen centraal akkoord tot stand is gekomen. Medio janu ari hopen de werkgevers hun bestek te heben uitgezet. On der gecoördineerd beleid ver staat het VNO een reeks af spraken, die moeten voorko men, dat de werkgevers elkaar voor de voeten gaan lopen door sterk afwijkende over eenkomsten met de vakbewe ging. Het houdt tevens in, dat de bedrijfstakken en onderne mingen elkaar financiëel zul len steunen als er in het kader van dit beleid arbeidsconflic ten zouden ontstaan. Ontslag dreigt voor frauderende burgemeester MAASTRICHT (ANP) De veroordeling wegens be lastingfraude van burge meester J.Galiart van de Limburgse gemeente Geulle, zal mogelijk tot diens ont slag leiden. De rechtbank legde hem dins dag een geldboete van 5000 gulden op plus een voorwaar delijke gevangenisstraf van twee maanden. In het vonnis werd gewezen op de mogelijk heid van ontslag. De veroorde ling wordt momenteel bestu deerd door de commissaris van de koningin in Limburg en het ministerie van binnen landse zaken. de Nederlandse regering heeft de enig juiste consequentie getrokken uit het feit, dat de NAVO-bondgenoten niet wa ren te overtuigen van het Nederlandse standpunt dat er, al vorens de kernwapens te moderniseren op basis van een ge loofwaardig beperkte produktie, met het Oostblok over wa penvermindering moet worden onderhandeld. Nederland neemt voor het eerst sinds het bestaan van het bondenoot- schap een aparte positie in, een positie die op zich weinig comfortabel is, maar die in de wereld een signaal voor de vrede, veiligheid en wapenvermindering kan en moet zija het is vooral aan de bliksemreizen van premier Van Agt naar de NAVO-hoofdsteden te danken, dat de afzonderlijke positie van Nederland geen gevolgen heeft voor het functio neren van ons land binnen het bondgenootschap. Onze loya liteit is niet in het geding gekomen. Op het binnenlandse politieke slagveld hebben de tien dissi denten de gelegenheid gekregen zich weer bij hun fractiege noten van het CDA aan te sluiten. Alleen de VVD-fractie, die tot op het laatst duidelijk stelling heeft genomen tegen een afwijkende stellingname van Nederland binnen de NAVO, heeft thans veel te slikken. De VVD zal de bittere pil echter wel weg kunnen werken, omdat de VVD-ministers met de door het kabinet gekozen benadering akkoord zijn gegaan. De echte politiek leider van de VVD is momenteel niet fractieleider Rietkerk, maar vice-premier Wiegel. Zijn gewicht zal, zo valt te voorspellen, de VVD over de bezwa ren heen helpen. Dit is verheugend, want Nederland is niet gebaat bij een kabinetskrisis. maar alle problemen zijn niet nog opgelost. Nog geen uur nadat premier Van Agt gisteravond had meegedeeld, hoe Ne derland zich had opgesteld binnen de NAVO, gaven de NAVO-ministers in Brussel gezamenlijk een communiqué uit, waarin niets van die Nederlandse opstelling tot uiting komt. Sterker nog, er staat in dat alle landen zich - na reke ning te hebben gehouden met de standpunten van bepaalde leden - hebben verenigd in een besluit deel te nemen aan het produktie- en plaatsingsprogram. Paniek in de CDA-fractie; de door fractieleider Lubbers en premier Van Agt zorgvuldig opgestelde regie om de politieke emoties rond de beslissing over de kernwapens in goede banen te leiden, werd door het communiqué goeddeels in duigen gegooid. Het moet voor premier Van Agt een weinig comfortabele positie zijn. Hij heeft zijn volksvertegenwoordiging een ver haal voorgehouden, waarvan uit de officiële NAVO-stukken niets blijkt. Erg geloofwaardig kan dat niet genoemd worden. Van Agt kan voor dit gezichtsverlies de rekening sturen naar zijn collega-ministers Van der Klaauw en Scholten, die er in Brussel mee instemden dat het afwijkende Nederlandse standpunt werd weggestopt in een vertrouwelijk document het kan niet anders, of Van Agt is er veel aan gelegen dit gezichtsverlies, dat zelfs niet zonder directe politieke conse quenties zou kunnen zijn, te verminderen. Het is mede daar om, maar ook vanwege de geloofwaardigheid van het gehele kabinet, noodzakelijk dat Nederland of de NAVO alsnog in een openbaar stuk duidelijk maakt, op welke punten Neder land het NAVO-besluit nog niet voor zijn rekening wenst te nemen. Het kabinet dient in deze zaak snel en krachtig te handelen. DEN HAAG De Tweede Kamer gaat unaniem akkoord met een voorstel tot wijziging van de grondwet, volgens welke de Eerste Kamer voortaan voor 4 in plaats van voor 6 jaar wordt gekozen, net als de Tweede Kamer. De bepaling dat de Eerste Kamer wordt gekozen door de Provinciale Staten blijft gehandhaafd. De Kamer stemde gisteren ook in met grondwetswijzigingen, om de minimumleeftijd voor kamerleden te verlagen tot 18 jaar, Prinsjesdag zonodig eerder of later dan de derde dinsdag in sep tember te houden en een veroordeling wegens openbare dron kenschap, bedelarij of landloperij geen beletsel meer te laten zijn voor een kamerlidmaatschap. De PvdA heeft gisteren aange drongen op afschaffing van de Eerste Kamer. Dit voorstel maakte echter geen schijn van kans. advertentie- DE BILT-KNMI - Tussen een depressie bij IJsland en een hogedrukgebied boven Midde n-Europa wordt voor morgen een zuidwestelijke stroming verwacht. Hiermee wordt lucht aangevoerd waarin op klaringen afgewisseld zullen worden door enkele buien. De temperaturen zullen wat hoger zijn dan normaal voor dit jaar getijde. De koudere lucht, die gisteren boven ons land aan wezig was, wordt dus weer verdrongen door zachtere. De scheiding tussen beide luch- tmassa's werd voorafgegaan door een regenzone, terwijl in het noordoosten eerst natte sneeuw viel. In de Scandinavië sche landen en Finland blijft het vriezen, op veel plaatsen komt daar strenge vorst voor met op veel plaatsen tempera turen van 15 tot 20 graden on der nul. Vooruitzichten voor zaterdag: Af en toe regen, ook opklarin gen. Temperaturen tussen 3 en 8 graden. Weersvooruitzichten in cijfers voor zaterdag: Aantal uren zon: 1 tot 5. Min. temp.: omstreeks 3 gra den. Max. temp.: omstreeks 7 graden. Kans op een droge pe riode van minstens 12 uur: 80 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 40 procent. Weersgesteldheid van gisteren regen regen Luchth. R'dam Vlisslngen motregen motregen InnsbrOck Klagen furt Kopenhagen Lissabon Luxemburg

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 13