Congregatie geloofsleer veroordeelt Amerikaans boek over sexualiteit Wereldraad benoemt prof. Lazareth bij Geloof en Kerkorde i r PERFEKTGEKLEED VOOR DECEMBER MET DE SIGNATUUR VAN DICK HOLTHAUS. ■telefoontjes| BEKENDMAKING GROTE MEUBELVERKOOP FALKAR B.V. PAGINA 10 LEIDSE COURANT DONDERDAG 13 DECEMBER l|N De congregatie voor de geloofsleer heeft een zware veroordeling uitgesproken over het boek „Menselijke sexualiteit. Nieuwe richtingen in het Amerikaanse katholieke denken". Dit boek werd in 1977 gepubliceerd in opdracht van de vereniging van katholieke theologen in de Verenigde Staten en was geschreven door een team van theologen. De veroordeling werd deze week gepubli ceerd door het Vaticaande dagblad „Osser- vatore Romano". Volgens de congregatie voor de geloofsleer bevat het boek ernstige dwalingen en is het herhaaldelijk strijdig met de normen voor de sexuele moraal, zoals het kerkelijk leergezag die voorhoudt. De congregatie eist van de theologen, dat zij hun dwalingen zo snel mogelijk corrigeren. De congregatie voor de geloofsleer bestrijdt vooral de opvatting in het boek, dat het concilie de traditionele ordening van hoofd- en nevendoeleinden van het huwe- lijk heeft afgeschaft. De congregatie be klemtoont, dat volgens de desbetreffende constitutie van het concilie de vruchtbaar heid en de opvoeding der kinderen tot de voornaamste doeleinden van het huwelijk behoren. Basisdwaling van het boek is volgens de congregatie voor de geloofsleer, dat daarin geprobeerd wordt de algemeen gestelde cri teria van de sexualiteit in brede zin, dat wil zeggen de verscheidenheid van man en vrouw in biologische, psychologische en geestelijke zin, toe te passen op het enge be grip der sexualiteit als geslachtelijke relatie en daarbij ervan af te zien, dat deze „geni tale sexualiteit" door eigen morele wetma tigheden geregeerd wordt, De congregatie voor de geloofsleer betreurt het verder, dat het theologenteam maar' weinig aandacht heeft besteed aan de jong ste documenten van het kerkelijke leerge zag over de menselijke sexualiteit. De „Ös- servatore Romano" publiceert naast de ver oordeling van de congregatie voor de ge loofsleer ook de afwijzende verklaring van de Amerikaanse bisschoppen. Het blad zegt dit te hebben gedaan op „aanwijzing van hoger hand". In een begeleidend schrijven zegt kardinaal Seper, prefect van de con gregatie voor de geloofsleer, dat de publika- tie van die verklaring der Amerikaanse, bisschoppen nuttig is voor de bisschoppen en de hele katholieke gemeenschap niet al leen in de Verenigde Staten maar ook voor het hele verspreidingsgebied van het boek. De Wereldraad van Kerken heeft de benoe ming bekend gemaakt van de Amerikaanse Lutheraan prof. Dr. William Henry Laza reth tot directeur van de afdeling Geloof en Kerkorde van de Wereldraad van Kerken. Hij volgt de Zwitser dr. Lukas Vischer op, die dertien jaar deze afdeling heeft geleid. Het centrale comité van de wereldraad besloot in januari, dat de verbintenis met dr. Vischer aan het eind van dit jaar afloopt. Geloof en Kerkorde, een der belangrijkste af delingen van de wereldraad, wordt tot de amb tsaanvaarding van prof. Lazareth op 1 mei 1980 geleid door de theoloog C. S. Song uit Tai wan en Max Thurian van de oecumenische ge meenschap Taizé. William Lazareth (51) is nu directeur van de afdeling Kerk en Samenleving van de Luther se kerk in Amerika. Van 1970 tot 1976 doceer de hij systematische theologie aan de universi teit van Princeton. In de periode 1968 1975 was hij lid van de commissie voor Geloof en Kerkorde. De Vereniging van Kate- chesedocenten (VKD) heeft zich in een brief aan de Nederlandse bisschop pen gedistanciëerd van de omschrijving en waarde ring van de katechese in Nederland, zoals vermeld in de brief, eind oktober, van „honderdvijftig ver ontruste katholieken" aan paus en bisschoppen. Dezen noemden daarin het gods dienstonderwijs „schrij nend". Vele leraren, aldus de verontrusten, gaan niet meer uit van de openba ring, maar van de inter menselijke ervaringen en van de menswetenschap pen. De katechesedocenten schrijven geïrriteerd te zijn door de „zoveelste aanval op de katechese en de kate- cheten". Zij herinneren de bisschoppen aan het ge sprek met de VKD dit voorjaar en verklaren ver der, dat zij dit gesprek graag gaande willen hou den. Korte metten Het door aartsbisschop Mar cel Lefebvre gestichte en ge leide traditionalistische pries terseminarie van Econe ver plaatst zijn hoofdzetel naar Rickenbach in het Zwitserse Kanton Solothurn, in het vroegere hotel „Sonne". Bin nenkort zullen de districten en zelfstandige vestigingen in tien landen onder Ricken bach ressorteren, aldus meldt het persbureau KNA. Vol gens een woordvoerder van het bisschoppelijk ordinariaat in Solothurn heeft de bis schop van Bazel, mgr. Anton Hanggi daarvoor geen toe stemming gegeven. Tot lid van de Bisschoppe lijke Beheers-Kommissie (BBK) is benoemd oud-mi- nister F. H. P. Trip te La ren, vice-voorzitter van Pax Christi Nederland, lid van het stichtingsbestuur van de katholieke universi teit Nijmegen en lid van de Eerste Kamer voor de PPR. Hij volgt dr. W. Harkx op. De BBK is de agendacommissie voor de bisschoppenconferentie en het bestuur van het secreta riaat van de kerkprovincie. Tot lid van de Nationale Raad voor Katechese is be noemd dr. H. van Munster ofm, vicaris-generaal van het aartsbisdom. Hij volgt D. Kuiper, de bisschoppe lijke gedelegeerde voor het katholiek onderwijs in het bisdom Utrecht op, die zich na tien jaar uit de raad wilde terugtrekken. Bij haar dood heeft de 65-ja- rige Betty Ann Murray uit London in de Amerikaanse staat Ohio haar vermogen van vier miljoen gulden na gelaten aan de Heilige Stoel. Het bestaat uit grond, onroe rend goed en aandelen. De vrouw was ongehuwd en had geen naaste familie. De bisschop van Santan der, Juan Antonio Del Val Gallo, heeft zes priesters uit hun ambt ontheven, omdat zij hadden deelgeno men aan een bezetting van het kantoor van het bis dom en door de politie moesten worden verwij derd. De priesters hadden zich solidair verklaard met de priester Ricardo Garcia- Solinis, die sinds twee jaar zijn priesterlijke functies niet mag uitoefenen, omdat hem links-politieke opvat tingen worden toegeschre ven. De ongebruikelijke handelwijze van de bis schop heeft in heel Spanje aanzienlijk opzien gebaard. Kardinaal Tomasek, de aart sbisschop van Praag, maakt het uitstekend en is weer volkomen arbeidsgeschikt. De coadjutor van Wenen, mgr. dr. Franz Jachym heeft dit medegedeeld, nadat hij de kardinaal in Praag had opge zocht. Kardinaal Tomasek (80) werd in de zomer ernstig verzwakt in het ziekenhuis opgenomen, maar hij is nu volledig hersteld. Vastenbrief in 750.000 exemplaren Op hun maandelijkse gadering, ditmaal in fi lem, hebben de bissc pen hun herderlijk sc ven voor de vasten van gend jaar vastgesteld, titel luidt: „De mensei de arbeid". De verschij is voorzien voor eind j ari, begin februari, meldt 0e persdienst va r.k. kerkprovincie. Behalve in de analecta officiële mededelingsbl van de bisdommen) won vastenbrief gepubliceert brochure in de reeks schoppelijke brieven" het secretariaat der keri; vincie. De volledige wordt ook uitgegeven in pulaire, rijk geïllustre vorm, in een oplage 750.000 exemplaren, wordt verspreid in de ken. Speciaal voor de jeugd den de grote lijnen vai vastenbrief verwerkt tot beeldverhaal. Zoals gebn lijk, wordt het herd< schrijven ter informatii Franse, Duitse en Ei vertaling toegestuurd alle bisschoppen ter we De ervaring heeft geleen deze vorm van voorlich door de andere episcop op hoge prijs wordt ges Ook het beeldverhaal v vertaald, vooral voor soi ge groepen buitenla werknemers. N. 'JHo 5 4,46 per plaatsing (voor s de eerste 30 woorden - niet 1 groter dan 12 letters). leder woord méér 27 ct. exclusief 4% BTW j 071-122244 I 1 BU PLAATSING VAN I 1 DEZELFDE TEKST op 3 achtereenvolgende E dagen slechts 2i betelen H op 6 achtereenvolgende H dagen E I slechts 3i betalen i Michelin, Good Year en Esso banden voor alle auto's, met kortingen van 30-50%, vergelijk onze prij zen met anderen. Irislaan 281, Oegstgeest, telefoon 071- 154609. LOOP- of SLOOPAUTO'S te koop gevraagd tegen contante betaling. Tevens afstandsverk- laring. Tel. 071-760154. Tot 50% KORTING op banden, accu's, uitlaten, schokbrekers, trekhaken. Jansen, Nassaus- traat 2. Bodegraven. Tel. 01726-1.43.61. LOOP- of sloopauto's te koop gevraagd, tegen contante beta ling. Tevens afstandsverklaring. Tel. 071-760154. LOOP- of sloopauto's te koop gevraagd tegen contante beta ling. Tevens afstandsverklaring. Tel. 071-760154. Aangeboden OPEL KADETT automaat, bouwjaar 1973, in goede staat, km.st. 64.000. Boerderij Vink, Oud Ade, tel. 01712-8424. OPEL KADETT SPECIAL, eind '72, goldmetallic, in z.g.st., f 1950, Toyota Vlasveld Leiden, 071-134689. FORD CONSUL 2300 GXL Cou pé, 1973, radio, i.z.g.st., 2500, 071-134689. Toyota Mansveld Leiden. ALFA ROMEO 2000 Berllna, juni 1974, blauw, schuifdak. ra dio. prima banden, i.z.g.st., f 3500, fin. mogelijk, 071- 411302, na 18.00 uur. OPEL KADETT 1.2 Automatic. '72, groenmetallic, in per fecte staat, 2250, Toyota Vlasveld Leiden, 071-134689. SIMCA 1000 LS 1976, oranje, in perfecte staat, per 10.000 km. beurt gehad, rekening ter inza- ge, 071-890270 SIMCA 1308 GLS 1977, antra- cietgrijs, 54.000 km., zeldzaam 071-890270. OPEL COMMODORE 1973, groenmetallic, zwart vinyldak, automatic, radio 3750, Toyo- to Vlasveld Leiden, 071- Diversen Starket Parket maakt onder an dere VISGRAAT, panelen, mo zaïek, strookjes en repareert en schuurt. Vrijblijvend prijsop gaaf. Vrouwensteeg 14, Leiden. Tel. 130496. Starket Parket levert ONDER HOUDSMIDDELEN. Lak, lijm. D509. Dumby. Ook voor U pla vuizen vloer. Vrouwensteeg 14, Leiden. Tel. 130496. STARKET PARKET heeft voor de DOE HET ZELVER. Thermo- phete ondervloer, afdeklatje, holle plint, impregneer, was en zelflegparket. Vraag vrijblijvend inlichtingen: Vrouwensteeg 14, Leiden. Tel. 130496. GEBROKEN RUITEN, glas-ln- lood reparaties worden door mij met spoed hersteld. Ook leve ring van ventilatoren. Glasrepa ratiebedrijf D. Galjaard, de Sit- terlaan 76. tel. 071-132916. Een PRUIK als u voor makkelijk kiest. Vele vrouwen doen het al jaren, kiezen voor een pruik of haarstuk om snel mooi te zijn. L. Tongeren haarwerken, Breestraat 32, Leiden. Tel. 071- 125212. Geef het onderhoud van PRUIKJE in goede handen. Voor wassen, watergolf, repara ties enz. Natuurlijk naar L. Tongeren haarwerken, Brees traat 32, Leiden. Tel. 071- 125212. KUNSTGEBITTEN REPARATIE, klaar terwijl u wacht. Elke dag beh. zat. van 9-11.30 en 2-<" Maand.- en dond.avond va 19.30. Fa. v. Berge Henegou wen, Schelpenkade 47. Leiden. Tel. 120794. Bij ontwikkkelen en afdrukken van uw kleurenfilm (20-24 e opnamefilms) gratis nieuwe DAK KLEURENFILM. ASA 400 voor de halve prijs. Foto vai mmelen, Kerklaan 2, Zoeter- woude. Tel. 01715-1353. Tegelhandel „Mastrigt", Oude Vest 111, Leiden. Tel. 071- 133893 voor al uw TEGELWERK Wij zijn gespecialiseerd ir leggen van plavuizenvloeren. 5 jaar garantie. NAAIMACHINES OPGELETI Demonstratie zlg-zag naaima chines als nieuw 165, 185, enz. Vrije arm, super zig-zag van 595, nu 295. Laatste koopjes: elektrische naaimachi nes 95.-. 125, enz. Zien is kopen. Herenstraat 23, Leiden, tel. 071-132027. MOET SNEL WEG t.e.a.b. we gens aanschaf c.v., 4 GASKA CHELS en 4 gevelkachels en 1 fraaie gashaard en 1 gas- boller 150 liter. De Clercq Bil- derdljkstr. 4, Leiden, tel. 133181. Uisluitend tussen 18.30-20.00 uur. HEUGAFELTTEGELS. Alle kleuren direct leverbaar, 5 jaar garantie. Gemakkelijk te leg gen. Tijdelijk Stanleymes ca deau bij aankoop van min. 20 tegels. Smits Woninginrichting, Mare 98, Vrouwensteeg 9. Tel. 123913. NERGENS ZO'N KEUS. VER LICHTING, hang-, wand- en staande lampen. Fa. De Lange, Molenstraat 49, Noordwijk. Tel. 01719-11500, levering door de gehele Bollenstreek. Holthaus. A s. zaterdag 15 december van 's-morgens 10.00 uur tot 's middags 5.00 uur, zal worden verkocht een beperkt aantal KAPITAAL EIKEN met LEDEREN BANKSTELLEN ELEMENTENGROEPEN van LEDER en GEHEEL LEDEREN BANKSTELLEN enz. Prijsindicatie: geheel lederen bankstellenvanaf 1400a- Massief eiken eethoeken en losse tafels Diverse STOFFEN goede kwaliteit BANKSTELLEN tevens zullen worden verkocht: ENKELE PRACHTIGE ORIGINEEL ENGELSE CHESTERFIELD- BANKEN en FAUTEUILS enz. TEVENS ENGELSE BUREAUS voor de helft van de winkelwaarde, alsmede een beperkt aantal schitterende zwaar massief EIKEN BANKSTELLEN MET LEDER 1950.- tevens aantal EIKEN KASTEN en EIKEN TOOGKASTEN Ook een beperkt aantal MASSIEF EIKEN DRIEHOEKTAFELS met 3 massieve banken voor de HALVE prijs In- en verkoopkantoor van liquidatie- en faillissementspartijen import—export. PEEK CLOPPENBURG. GEWELDIGE MODE, GEZELLIGE SFEER.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 10