Grote onrust in ARP over houding tien dissidenten Kabinet erziet korting van ocialc itkeringen NA VO-verklaring oorzaak nieuwe politieke spanning 180 Iraanse diplomaten moeten YS verlaten W/ -£E SPOEDVERGADERING OVER AFWIJKEND STEMGEDRAG Geding tegen Wiegel laatste redmiddel €cidóe <8owta/nl fiekersdijk 34. 2312 DD Leiden, postbus 11. 2300 AA. tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V.. Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0,49 per mm. Telefoontjes 4.46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: taal ƒ43,05; jaar ƒ160,70; losse nummers: 55 cent. Donderdag 13 december 1979. 71e jaargang no. 21529 Wat mag is niet leuk Jongeren over hun problemen in „Wat mag is niet leuk" om 19.25 uur en in Brandpunt „de zaak Schillebeeckx" om 23.20 uur op Ned. I. Dubbelspel, een spelprogram- ma om 20.27 uur, „Op dood spoor", een thrillerserie om 21.30 uur en de Amerikaanse comedyserie „Soap" om 23.10 uur op Ned. II. Vrij zacht Af en toe regen, ook enkele opklaringen. Min. temp. onge veer 5 graden en de middag- temperatuur zal circa 9 graden zijn. Matige, aan de kust nu en dan krachtige zuidwesten wind. Morgen zon: 8.40 - 16.28. Schev. hoogw.; 11.18 en 23.52. Laagw.: 6.48 en 19.12. CDA-wens kost 200 miljoen (Van i parlementaire redactie) HAAG Minister Albeda en staatssecretaris De if (Sociale Zaken) zijn het CDA vrijwel helemaal tege- t gekomen in zijn wensen om de voorgenomen kortin- op de sociale uitkeringen aanzienlijk te verzachten, rmee wordt een gat geslagen in Bestek '81 van 200 mil- Dat moet voor 130 miljoen worden goedgemaakt door< geringere stijging voor 1980 van de minimumvakantie- ag dan eerst in de bedoeling lag. kabinet wilde die volgend jaar al op 8 procent brengen. Dat It nu eerst 7,5 procent en hoogstwaarschijnlijk in 1981 8 pro- Maar de minimumloners en uitkeringstrekkers hoeven stijging niet terug te betalen, zoals eerst de bedoeling was. :cheelt hen een procent in hun portemonnee en de schatkist 181 265 miljoen aan inkomsten.! Bovendien zullen de uitke- itrekkers de „scheefgroei" die de laatste jaren in hun uitke- ;n is opgetreden niet hoeven terug te betalen: dat bedrag zal elijk worden bevroren overeenkomstig de wens van het (kosten: 100 miljoen). y^hele systeem van kortingen met terugwerkende kracht die weer verzacht moeten worden met toeslagen die worden af- uwd, wordt hierdoor achterhaald. Al deze maatregelen heb- tot resultaat dat de minimumuitkeringen er in 1980 met 0,3 :nt in koopkracht op vooruit gaan, terwijl de andere uitke- n tot aan modaal in koopkracht gehandhaafd blijven, zover de kosten van deze verzachtingen niet uit door de ,->*fve berekeningswijze van de uitkeringen en het minimum- wordt terugverdiend (geschatte opbrengst 125 miljoen) zul- viiervoor extra ombuigingen elders noodzakelijk zijn. Daarbij r 'het uiteindelijk om een bedrag van 65 tot 70 miljoen, zo is ^irwachting. ppq (Zie verder pagina 13.) ERADENROOF VAN TWEE ILJOEN OPGELOST TERWOUDE De do- met voor twee miljoen gouden sieraden die in jchtend van 4 december Ben gestolen uit een ntauto op het industrie- ADVERTENTIE EIKEN PARKET rustiek ~f 49,50 per m2 éèn van de vele soorten kant en klaar gelakt Zweeds lamellen parket tóch even kijken bij DEH0UTBAAN zelfbouwcentrum Zijldijk 22- Leiderdorp Tel. 071-899311 Op het terrein van de Verenigde Touwfabriek Zaterdags geopend terrein in Zoeterwoude, zijn terecht.' Vier Amsterdam mers konden nog dezelfde dag worden opgepakt op verdenking van de diefstal. Zij hebben inmiddels be kend. Bij de verdachten is ook de chauffeur van de vrachtauto. De vrachtauto vervoerde de dozen van Schiphol naar Zoe terwoude, waar de sieraden verder gedistribueerd zouden worden naar de juweliers. Tij dens de rit werd de wagen reeds door twee van de vier verdachten gevolgd. De dozen zijn op het terrein in Zoeter woude uit de verzegelde vrachtauto gehaald met mede weten van de chauffeur. Een opsporingsactie van de rijkspo litie in Hazerswoude leverde al snel resultaat op. Binnen 24 uur konden de verdachten, in leeftijd variërend van 22 tot 41 jaar, worden aangehouden. Rijk spaart energie: kosten 16 miljoen ROTTERDAM De Rijks- gebouwendienst heeft 16 miljoen gulden beschikbaar gesteld voor energiebeper- kende maatregelen in (aan) overheidsgebouwen. Tien miljoen komt uit het budget „energiebesparing" van Eco nomische Zaken. Dit heeft minister Beelaerts van Blok land vandaag in Rotterdam gezegd. Hij vertelde er ook dat onder invloed van kwa liteitsverbetering de bouw van een huis nu zo'n 1030 manuren kost, tegen 798 in 1974. Asperges bij het Kerstdiner HELDEN Tuinder Pe ters uit het Limburgse Helden heeft gisteren op de veiling in Venlo de eerste 49 kilo kas-asper- ges aangevoerd. Negen kilo werd verkocht voor een liefdadig doel. Op brengst: 753 gulden. De rest deed 22 gulden het kilo. De asperges zijn ge teeld in een klas met grondverwarming. Nor maal begint de oogst pas in januari; Peters heeft de verwarming gewoon wat eerder aangezet Teckel voor de rechter ALMELO „Door het aan houdend geblaf van buur- vrouws teckel wordt mijn cliënte geestelijk en lichame lijk met de ondergang be dreigd", zei gisteren in kort ge ding een Almelose advocaat. Hij haalde er zelfs het privacy- artikel uit het verdrag var Rome bij. „De klagende dame is overgevoelig voor geluiden" voerde de advocaat van de tec kelbezitster aan, „de andere buren hebben geen last". De rechtbankpresident gaat 18 de cember getuigen horen. (Hiernaast foto van teckel met bazin) Via achterdeur naar universiteit AMSTERDAM Het aan tal jongelui dat zonder gy mnasium-, atheneum- of hbs-diploma aan de uni versiteit wil gaan stude ren, neemt stormender hand toe. Alleen al bij de univeristeit van Amster dam waren het er dit jaar vijftienhonderd die via het „achterdeurtje" van het collbquium doc turn (een soort toelatingsexamen in de vorm van een „geleerd gesprek") tot het lopende studiejaar wilden worden toegelaten. Saoedi-Arabië verhoogt olieprijs ABOE DABI Saoedi-Ara- bië, Quatar en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) hebben besloten op 1 januari de prijs van hun ruwe olie te verhogen met zes dollar per vat De minister van olie van de VAE, Mana Said Al-Oteiba, heeft dit bekendgemaakt voor zijn vertrek naar Caracas, waar maandag een conferentie van van de Organisatie van Olie Exporterende Landen (OPEC) begint (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Binnen de Anti- Revolutionaire Partij is bij een aantal partijbestuurders en par tijleden grote onrust ontstaan over de houding van tien Twee de-Kamerleden voor het CDA, onder wie negen ARP'ers, in de kwestie van de modernisering van de kernwapens in West-Eu ropa. Tien van de achttien voor zitters van de Kamercentrales (gewesten), die tevens lid zijn van het partijbestuur, noemen het in een brief aan voorzitter H. de Boer „onverteerbaar en on aanvaardbaar" dat de regering in de steek is gelaten „door een aantal fractieleden, dat zich uit spreekt voor een motie van de oppositie". De tien verontruste partijbestuur ders willen dat nog vóór het CDA- congres van zaterdag (in Dronten) een vergadering van het partijbes tuur aan deze zaak wordt gewijd. Dit temeer omdat zij zich afvragen „hoe zij nog zinvol kunnen functio neren in situaties als bovenge noemd". Dit gebeurt zeer waar schijnlijk morgenavond. Partijvoor zitter Hans de Boer, zelf één van de dissidente CDA'ers, had zelf al be sloten zo'n bijeenkomst te beleggen en wel op woensdagavond. Maar aangezien dan de fractie vergadert, moest hij besluiten uit te wijken naar morgenavond in Utrecht. Hoewel de tien voorzitters het per soonlijk geweten van de betrokke nen in deze „uiterst gewichtige" zaak zeggen te respecteren, menen zij dat de tien niet voor de motie van de Partij van de Arbeid had den mogen stemmen. Dit omdat de gehele CDA-fractie zich achter de zogeheten vertrekpunten zou heb ben opgesteld, die daarop werden overgenomen door het kabinet. Het stemgedrag van de dissidenten is volgens de briefschrijvers niet al leen onaanvaardbaar, maar „schaadt ook de samenwerking en het vertrouwen binnen het CDA en wordt zeer zeker niet begrepen door een deel van onze kiezers". De brief is ondertekend door de voor zitters van de volgende tien Ka mercentrales: „Den Helder" (Noor den van Noord-Holland), Rotter dam, „Arnhem" (helft Gelderland), Friesland, Den Haag, Utrecht, Drente, Tilburg (deel Noord-Bra bant), Nijmegen (andere helft Ge lderland) en Leiden. In een reactie op de brief sprak Hans de Boer van een „onbegrijpe lijke" reactie. Dit omdat het stem gedrag van de tien volkomen in overeenstemming zou zijn geweest met de resolutie, die de partijraad van de ARP zaterdag 1 december op voorstel van het partijbestuur had aangenomen. De veilige oversteek van de grote verkeersweg naar het NAVO-hoofdkwartier in Brussel bleek gisteren niet zo veilig als de witte strepen deden geloven. Rookbommen maakten het de binnenkomers behoorlijk benauwd. De politie had voeten te kort om de door de monstranten gegooide bommetjes uit te trappen. (Van een onze verslaggevers) DEN HAAG Van het in tensief politiek beraad in de komende dagen zal het af hangen, of het kabinet-Van Agt al of niet zal sneuvelen op de kwestie van de moder nisering van de kernwapens. De oppositie heeft zich gis teravond vierkant gekeerd tegen de houding en het standpunt dat de regering gisteren in het NAVO-over- leg te Brussel heeft inge bracht. De liberale Tweede Kamerfractie bleek te lanceren tussen het „onaan vaardbaar" en „hoogst onte vreden". De CDA-fractie toonde zich bij monde van CD A-fractievoorzitter Lub bers weliswaar tevreden over de inbreng via de CDA- vertrekpunten van de Neder landse delegatie in Brussel, maar verbitterd over het feit, dat het Nederlands standpunt - naar verluidt op instigatie van secretaris-ge neraal Luns - in het officieel NAVO-communique niet is opgenomen. In het bijzonder van de CDA-fractie en nadrukkelij ker van de houding van de tien zogenaamde dissidenten zal het afhangen of het Tweede Kamerdebat volgen de week woendag over deze kwestie tot een kabinetscri sis zal leiden of niet. De CDA-er Jan Scholten, woordvoerder van de dissi denten tijdens het jongste debat, zal zich zeer waar schijnlijk niet meer tegen de houding van het kabinet verzetten. Veel hangt ook af van de speciale AR-vergade- ring morgenavond en van de uitspraken van het CDA- congres zaterdag aanstaan de. (Zie ook pagina 11). ickel blaffende teckel kwant het gerecht... at hij de buurvrouw met li- nelijke en geestelijke on- __Jang zou bedreigen. 0{'erdediger verklaarde dat ame in kwestie overgevoe- as voor geluiden.... WASHINGTON De Verenigde Sta ten hebben Iran gelast meer dan 180 diplomaten van de Iraanse missies in de Verenigde Staten terug te roepen. De Iraanse zaakgelastigde heeft te ho ren gekregen dat hij zijn staf tot 35 mensen moet terugbrengen. De overi gen moeten binnen vijf dagen vertrek ken. Wat hier gebeurt is niet alle daags, maar wat zich in Teheran af speelt grenst tenslotte aan het onge looflijke, aldus commentaar in Was hington. Intussen zijn de VS in beroep gegaan tegen de uitspraak van een rechter, veleden week, waardoor de geplande uitwijzing van Iraniërs sterk zou worden bemoeilijkt. Sjeik Sadek Chalchali, de zeer omstreden op perste rechter in Iran, die al twee- a driehon derd mensen heeft ter dood veroordeeld sinds de val van het bewind van de sjah, heeft giste ren in de heilige stad Qom verklaard te willen dat de gijzelaars in de Amerikaanse ambassade spoedig worden vrijgelaten. „Het zijn onze gas ten, en gasten behandel je niet op deze manier". Hij sprak de verzekering uit dat de gijzelaars, zo zij voor een rechtbank moeten verschijnen op aanklacht van spionage, geen van allen ter dood veroordeeld zullen worden. In de roerige provincie Azerbeidsjan heeft de Turkssprekende oppositie gisteren een verkla ring uitgegeven waar de terugtrekking van de regeringstroepen wordt geëist, en waarin ge zegd wordt dat het gezag van de door Teheran benoemde autoriteiten niet meer erkend wordt. Vandaag wordt een grote demonstratie gehou den ter ondersteuning van de standpunten van de geestelijk leider van Azerbeidsjan, ayatollah Sjariat-Madari. (Zie verder pagina 9 *at de andere buren totaal h klachten hadden. Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur nummer 071-122248 en per speciale koerier wordt de krant alsnog gebracht. AMBTENARENCENTRALE CMHA: UTRECHT „Het kort geding dat de vijf centrales voor overheidspersoneel tegen de regering hebben aangespannen, is het laatste redmiddel dat het overleg tussen de ambtena ren en minister Wiegel van binnenlandse zaken nog zin kan geven". Dit zei vanmiddag secretaris A. Meijer van de ambtenarencen- trale CMHA tijdens de vergadering van de ledenraad in Utrecht. Voor de ambtenaren is de maat vol, aldus Meijer. Het kort ge ding is volgens hem „de stok achter de deur" die de ambtenaren in staat stelt de regering op eenzijdig genomen beslissingen te la ten terugkomen. vv/

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1